† Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
(13 iulie)

4.8/5 - (5 votes)

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil (Gabriel), prăznuit în calendarul ortodox data pe 13 iulie, este o sărbătoare care a luat naștere în secolul al IX-lea, atunci când în Constantinopol a fost sfințită o biserică cu hramul Arhanghelului Gabriel.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil (sinaxar)

Sfântul Gavriil e aducător de vești bune, ușurează exprimarea și comunicarea, aduce pace și înțelegere, ne ajută să uităm și să iertăm. Sfântul Arhanghel Gavriil este ocrotitorul familiilor, mamelor, fecioarelor, copiilor, părinților care dau naștere copiilor, îi cresc în credință și îi pregătesc pentru mântuire și pentru viață veșnică. El este și ocrotitor al monahilor și monahiilor, al celor care viețuiesc în mănăstiri și în sihăstrie sau în pustie.

Sfinții părinți ne spun că îngerii sunt organizați în 9 cete (coruri) și 3 triade (ierarhii): 1. Serafimii, Heruvimii și Tronurile; 2. Domniile, Stăpâniile și Puterile; 3. Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii.

Cei 7 Arhangeli
Cei 7 Arhangheli

Sfinții Arhangheli Gavriil și Mihail sunt arhanghelii care apar cel mai mult în Sfânta Scriptură, deși s-ar putea spune că rolul celui dintâi este prezentat mai pe larg. În Vechiul Testament, este menționat cu numele lui doar în două viziuni ale profetului Daniel (a se vedea Daniel 8 și 9). Aici, el îi arată lui Daniel viitorul lui Israel. De asemenea, Sfânta Tradiție ne arată că Gavriil este cel care l-a inspirat pe profetul Moise să scrie Cartea Facerii sau chiar întregul Pentateuh. Literatura rabinică târzie afirmă că tot el a fost îngerul care l-a învățat pe Iosif cele șaptezeci de limbi pe care trebuia să le cunoască pentru a putea guverna Egiptul, dar aceasta nu face parte din textul propriu-zis al Cărții Facerii.

Sfanțul Arhanghel Gavriil este numit și Arhanghelul bunelor vestiri. Rolul său cel mai important a fost considerat cel de vestitor al mântuirii oamenilor. A fost ales si trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului.

Sfântul Arhanghel Gavriil este pentru oameni îngerul milostivirii și al bunăvoinței dumnezeiești. Ființă de foc și dăruită vederii slavei dumnezeiești, Arhanghelul Gavriil a fost desemnat de Domnul ca „duh slujitor, trimis ca să slujească pentru cei ce vor fi moștenitorii mântuirii” (Evrei 1, 14). Potrivit Sfântului Proclu al Constantinopolului, numele lui înseamnă „Dumnezeu și om” și a fost rânduit de Dumnezeu să vestească tainele legate de Întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Încununarea acestei misiuni a fost acel „Bucură-te” adresat Maicii Domnului.

Este foarte cinstit este acest trimis al lui Dumnezeu, și după numele său, și după slujire. Iar mai cinstit, după taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută pe care, descoperindu-se întâi de la Dumnezeu, a adus-o la Fecioara. Și pe cât este mai mare această taină a întrupării lui Dumnezeu decât alte taine, care printr-Însul s-au descoperit de sfinții prooroci cei mai dinainte, cu atât mai cinstit decât cea mai dinainte a sa cinste între soții săi s-a făcut acum, cinstindu-se de dânșii ca un mai de aproape văzător al celor mai nearătate taine ale lui Dumnezeu. Și se grăiește de învățătorii bisericești, iar mai ales de Sfântul Dionisie Areopagitul, pentru acei șapte îngeri începători, că totdeauna stau nedepărtați înaintea lui Dumnezeu. Toți ceilalți îngeri se trimit la diferite feluri de slujbe, iar sfinții arhangheli totdeauna sunt lângă dumnezeiescul scaun, ca cei mai de aproape ai Lui.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 13 iulie - b
Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 13 iulie

Însă la cele mai mari taine dumnezeiești și aceia se trimit, spre împlinirea celei mai mari puteri a Lui. Căci grăiește Sfântul Apostol Pavel: Au nu toți sunt duhuri slujitoare, care se trimit la slujbă? Și care este mai mare putere a lui Dumnezeu și mai mare taină, decât întruparea lui Hristos cea neștiută, neajunsă și nespusă? Deci, la o taină atât de mare ca aceasta se cădea să vină îngerul cel mare care este nedepărtat de scaunul lui Dumnezeu, cel înainte-stătător și mai de aproape privitor al tainelor lui Dumnezeu, adică Sfântul Arhanghel Gavriil.

Despre acest înger se mai povestește că s-a arătat din cer Mântuitorului Hristos, mai înainte de patima Lui cea de bună voie, pe când se ruga în grădină, de vreme ce numele acesta de Gavriil se tâlcuiește puterea lui Dumnezeu; de aceea și Gavriil, arătându-i-se Domnului nostru Iisus Hristos, îl întărea, ca cel ce are pe lângă alte slujiri ale sale și aceasta: a întări pe cei ce sunt în nevoințe. Iar Domnul nostru, fiind atunci în nevoințe și rugându-se mai fierbinte, avea trebuință de întărire.

Acest înger s-a arătat femeilor mironosițe șezând pe piatra mormântului și spunându-le despre învierea cea din mormânt a lui Hristos; pentru că cel ce a fost binevestitor al zămislirii și al Nașterii Domnului, acela s-a arătat vestitor și al Învierii Lui. Acesta s-a arătat și Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pe când se ruga în Muntele Eleonului, vestindu-i despre apropierea cinstitei ei adormiri și de mutarea ei de la cele pământești la cele cerești; și i-a dat ei o stâlpare purtătoare de lumină din rai.

Aceste multe arătări ale Arhanghelului Gavriil, atât din Legea cea veche cât și din cea nouă, pomenindu-le Sfânta noastră Biserică și știind mijlocirea cea neîncetată a acestuia către Dumnezeu pentru neamul omenesc, alcătuiește acum prăznuire sobornicească, pentru ca poporul lui Dumnezeu să se deștepte spre osârdie, ca totdeauna să alerge cu căldură spre apărarea și ajutorul mijlocitorului celui atât de mare și de binefăcător al neamului omenesc, și ca să ia, cu rugăciunile lui, iertare de păcate de la Hristos Domnul, Mântuitorul nostru.

Se mai cade și aceasta să știm despre Sfântul Gavriil, care era rânduială din cele trei ierarhii cerești ale celor nouă cete îngerești. Unii îl socotesc că este din rânduiala ierarhiei celei mai de jos, în a treia, fiind pus în mijloc între îngeri și începătorii, adică, fiind arhanghel mai mare al acestei rânduieli de arhangheli, rânduindu-se la buna vestire și înștiințare a lucrurilor lui Dumnezeu celor mari. Dar aceasta i-o socotesc, una din titlul lui, că se numește arhanghel, iar alta, din povestirea Sfântului Dionisie, care zice că nu se trimit îngerii cei mai de sus, fiindcă sunt înaintea scaunului lui Dumnezeu, aproape, ci numai cele mai de jos rânduieli ale îngerilor care sunt rânduite la aceea.

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 13 iulie - a
Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 13 iulie

Dar mai vrednică de crezut este că Sfântul Arhanghel Gavriil este din cea mai înaltă rânduială a Serafimilor, netrimițându-se la mai mici lucruri ale voii Domnului, ci se trimite la taine mari, precum s-a trimis și la taina întrupării lui Dumnezeu. Titlul de arhanghel îl are din buna vestire cea de bucurie, pe care a adus-o Preacuratei Fecioare și a bucurat-o, iar printr-însa a bucurat și toată făptura, nu numai pe cea de jos, dar și pe cea de sus. De aceea Sfântul Ioan Damaschin cântă astfel: “Cele cerești cu dragoste s-au vestit și cele pământești cu cutremur s-au înspăimântat, când preacuratul glas a venit la tine, de Dumnezeu Născătoare, pentru că veselie mare a răsărit amândurora, când cel fără de trup ți-a adus acea bucurie”.

Că Sfântul Arhanghel Gavriil este din rânduiala Serafimilor, ne adeverim de aici că “de scaunul neapropiatei slave dumnezeiești niciodată nu se apropie și mai aproape decât Serafimii nu dorește să fie”, după nemincinoasa mărturie a Sfântului Dionisie. Toate rânduielile au locurile lor, fiecare cu deosebita sa împărțire de la Dumnezeu, precum se scrie despre dânșii în luna noiembrie în a opta zi: “Unii aproape, alții mai departe. Numai singură ceata Serafimilor este mai aproape de Dumnezeu, mai mult decât toate”. Căci grăiește Isaia: “Am văzut pe Domnul șezând pe scaun sus și preaînălțat și Serafimii cu șase aripi împrejurul Lui”.

Dar de vreme ce Sfântul Arhanghel Gavriil este unul din cei șapte sfinți îngeri care stau mai aproape de Dumnezeu, este din rânduiala Serafimilor, al doilea între Serafimi. Că și Sfântul Andrei Criteanul arată că este din cei dintâi îngeri, zicând: “Unuia din cei dintâi îngeri, Dumnezeu îi poruncește să împlinească vestirea tainelor”. Dacă este dintre cei dintâi, apoi este din cele șapte duhuri, care stau totdeauna înaintea lui Dumnezeu; iar dacă este din cele șapte duhuri, apoi este din Serafimi. Pentru că cine este mai întâi decât Serafimii între îngeri? Și cine este mai aproape de scaunul lui Dumnezeu, decât Serafimii? Deci serafim este Sfântul Gavriil, mai ales întru acea rânduială, lucru care și de aici este arătat: Că, pentru împlinirea poruncii marelui Dumnezeu, era trebuință să se trimită un mare înger. Iar întruparea Cuvântului este lucrul lui Dumnezeu preamare, mai mult decât toate lucrurile Lui. Deci, și la vestire s-a trimis cel mai mare decât toți îngerii, Sfântul Arhanghel Gavriil.

Căci zice Sfântul Grigorie astfel: “La slujba aceea a bunei vestiri se cădea să vină cel mai cinstit înger, vestind pe Cel mai mare decât toți. Căci, precum a venit la Eva, amăgind-o, cel mai mare înger al întunericului, așa era cu cale, ca și la Preacurata Fecioară să vină, spre buna vestire, cel mai mare voievod al cereștii lumini. Și la Maria, care cu dragoste de serafim ardea către Dumnezeu, serafim se cădea să se trimită”.

Potrivit unor Sfinți Părinti, tot Sfântul Arhanghel Gavriil este cel care a adus vestea cea buna si Sfinților Părinti Ioachim si Ana, cum că vor naște o fata, pe Maica Domnului. Se mărturisește că tot el este cel care l-a însoțit pe Moise, în pustie, atunci când dreptul a scris Cartea Facerii. Tot el este cel mai de seama dintre toate cetele îngerești, el stând lângă Tronul lui Dumnezeu și ducând omului cele mai mari vesti dumnezeiești.

A vestit în templu Sfântului Zaharia că soția lui va naște la bătrânețe pe Sfanțul Ioan Botezătorul.

A dat nume Sfanțului Ioan Botezătorul. A vestit păstorilor nașterea lui Hristos si a fost primul care a cântat: "Slava intru cei de sus lui Dumnezeu și pe pasant pace, intre oameni bunăvoie!" (Luca 2, 14).

Sfanțul Arhanghel Gavriil a descoperit magilor taina întrupării. El a liniștit pe Iosif când voia să lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul și iarăși să se întoarcă în Nazaret.

Deci, pe acel voievod mai mare între îngeri, pe un serafim din cei șapte mai aproape de Dumnezeu, cel peste toată lumea arhanghel, pe cel ce bine a vestit mântuirea a toată lumea, să-l cinstim cu bună credință, cu multă evlavie, cu închinăciune cucernică, cu cântare și rugăciune, săvârșindu-i soborul cu bucurie. Apoi să-i mulțumim pentru marea lui facere de bine adusă neamului omenesc, pe care din început o făcea și o face, rugând pentru noi pe Dumnezeu, Cel ce S-a întrupat. Iar noi toți, cu rugăciunile Sfântului Arhanghel Gavriil, să luăm iertare de păcate.

Pentru a citi mai mult depre Cetele Îngerești APĂSAȚI AICI.

Surse: Crestin Ortodox, CrestinOrtodox, Basilica, orthodoxwiki, MarturieAthonita, timpul.md, wikipedia.

Ornament despartitor v01

Sărbători dedicate Sfântului Arhanghel Gavriil

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil este sărbătorit de două ori pe an, o dată în data de 26 martie, următoarea zi după Buna Vestire, și în data de 13 iulie. Acest Arhanghel mai este prăznuit și împăună cu Arhanghelul Mihail în data de 8 noiembrie în Soborul Sfinților Arhangheli. În data de 11 iulie se face pomenirea minunii arătării Arhanghelului Gavriil unui monah și completarea rugăciunii "Cuvenise cu Adevărat" cu "Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii …". Cu această ocazie se face și pomenirea icoanei Athonite a Macii Domnului "Axion Estic" lângă care s-a săvârșit această minune. Pentru a citi mai mult despre această minune și despre ICOANA MAICII DOMNULUI "AXION ESTIC" APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Gabriel - Gabriela

GABRIEL - Numele Arhanghelului Gavriil înseamnă „Dumnezeu și om” sau „bărbat-Dumnezeu”. El a fost împuternicit de Dumnezeu să vestească toate tainele legate de Întruparea Domnului Iisus Hristos, potrivit Sfântului Proclu al Constantinopolului.

Numele „Gabriel” (Gavril sau Gavriil) semnifică în limba ebraică ”Dumnezeu este puterea mea” (latină: Sanctus Gabriel; italiană: San Gabriello; arabă: Jibril).

Numele său este menționat de patru ori în Biblie, niciodată însă ca „arhanghel”: de două ori în Daniel 8, 16 și  Daniel 9, 21 și de două ori în Luca 1, 19 și Luca 1, 26. De la evanghelistul Luca, Gabriel a anunțat atât nașterea lui Sfântului Ioan Botezătorul, cât și nașterea Mântuitorului Hristos.

Alte interpretări ebraice ale numelui sunt: „Omul lui Dumnezeu”, „Dumnezeu este puternic”. Proloagele de la Ohrida îl explicitează astfel: „Omul-Dumnezeu. Sfinții Părinți, când vorbesc despre Buna Vestire, spun că un arhanghel cu acest nume a fost trimis pentru a arăta cine și cum avea să fie Acela care trebuia să se nască din Cea Preacurată. Astfel, Acesta va fi Omul-Dumnezeu, Dumnezeu tare și puternic.

ARHANGEL - tradus din greacă, „anghelos” înseamnă vestitor, iar „arhanghel” – mai mare peste îngeri.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Gabriel?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 8 noiembrie când sunt serbați Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.

Onomastică

Potrivit statisticilor Ministerului Administrației și Internelor, peste 1.321.845 de români, dintre care 735.450 bărbați și 586.395 femei, își serbează onomastica pe 8 noiembrie, la prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail si Gavriil. Dintre bărbați, 244.595 poartă numele de Gabriel sau Gavril, iar dintre femei, 222.499 poartă numele de Gabriela.

Surse: orthodoxwiki.orgwikipedia, sputnik.md.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Arhanghel Gavriil

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil 13 iulie - c
Icoana Sfântului Arhanghel Gavriil

Deși îngerii sunt ființe netrupești, ei pot fi uneori dificil de distins de oameni în icoane, întrucât ei iau formă umană atunci când se arată muritorilor.

Totuși, Gavriil apare de regulă în icoane cu anumite atribute distinctive. De obicei, poartă veșminte albastre sau albe; poartă fie un crin (simbol al Maicii Domnului), o trâmbiță, o făclie, o creangă din rai dăruită lui de către Maica Domnului sau o lance în mâna dreaptă; adesea poartă o oglindă de jasp, pe care apare litera Χ - prima literă a numelui lui Hristos (Χριστος - în limba greacă) - în mâna stângă.

El nu trebuie confundat cu Arhanghelul Mihail, care poartă o sabie, un scut, o creangă de curmal, în timp ce în mâna cealaltă poartă o lance sau un steag alb (eventual cu o cruce roșu-aprins peste fondul alb); de regulă, acesta poartă veșminte roșii. Misiunea specifică a Arhanghelului Mihail este de a-i distruge pe dușmanii adevăratei Biserici (de aici tema militară), în timp ce misiunea Arhanghelului Gavriil este de a vesti mântuirea omenirii.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Pasaje Biblice în legătură cu Sfântul Arhanghel Gavriil

Noul Testament

Sfântul Evanghelist Luca 1, 26 – 38 – Bunavestire a Maicii Domnului

Buna-Vestire
Buna Vestire

Iar în a șasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret,
Către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.
Și intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei.
Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?
Și îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.
Și iată vei lua în pântece și vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus.
Acesta va fi mare și Fiul Celui Preaînalt se va chema și Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său.
Și va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția Lui nu va avea sfârșit.
Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?
Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.
Și iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea fiu la bătrânețea ei și aceasta este a șasea lună pentru ea, cea numită stearpă.
Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință.
Și a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Și îngerul a plecat de la ea.

Sfântul Evanghelist Luca 1, 10-20 – Vestirea lui Zaharia de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

Iar toată mulțimea poporului, în ceasul tămâierii, era afară și se ruga.
Și i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii.
Și văzându-l, Zaharia s-a tulburat și frică a căzut peste el.
Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată și Elisabeta, femeia ta, îți va naște un fiu și-l vei numi Ioan.
Și bucurie și veselie vei avea și, de nașterea lui, mulți se vor bucura.
Căci va fi mare înaintea Domnului; nu va bea vin, nici altă băutură amețitoare și încă din pântecele mamei sale se va umple de Duhul Sfânt.
Și pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor.
Și va merge înaintea Lui cu duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea drepților, ca să gătească Domnului un popor pregătit.
Și a zis Zaharia către înger: După ce voi cunoaște aceasta? Căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei.
Și îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Și am fost trimis să grăiesc către tine și să-ți binevestesc acestea.
Și iată vei fi mut și nu vei putea să vorbești până în ziua când vor fi acestea, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, care se vor împlini la timpul lor.

Vechiul Testament

Sfântul Proroc Daniel 8, 15-27 Vedenie despre sfârșitul supremației babiloniene

Și când eu, Daniel, am văzut vedenia și m-am străduit să o înțeleg, iată că atunci a stat cineva înaintea mea cu chip de om.
Atunci am auzit un glas de om deasupra fluviului Ulai, glas care striga și spunea: "Gavriile, tâlcuiește celui de acolo vedenia!"
Și el a venit unde eram eu și, când se apropia, m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. Și el mi-a grăit: "Ia aminte, fiul omului, căci vedenia este pentru a arăta sfârșitul veacurilor!"
Și când vorbea cu mine, stam înmărmurit cu fața la pământ; atunci el s-a atins de mine și m-a ridicat în picioare în locul în care mă aflam,
Și mi-a spus: "Iată, îți voi face cunoscut ceea ce se va întâmpla în vremea din urmă a mâniei lui Dumnezeu; că pentru vremea cea din urmă este vedenia.
Berbecul cu două coarne, pe care tu îl vezi, înseamnă regii Mediei și ai Persiei.
Iar țapul este regele Greciei și cornul cel mare, care este între ochi, este regele cel dintâi.
Și dacă el a fost sfărâmat, patru s-au ridicat în locul lui; înseamnă că patru regate se vor ridica din neamul lui, dar fără să aibă puterea lui.
La sfârșitul stăpânirii lor, la vremea covârșirii păcatelor lor, se va ridica un rege cu chip semeț și isteț în lucrurile ascunse.
Și stăpânirea lui va crește în putere - dar nu prin puterea lui însuși - și va face pustiiri uriașe și în orice lucru va izbuti și va prăbuși pe cei tari și pe poporul sfinților.
Din pricina istețimii lui, va izbuti înșelăciunea în mâna lui și se va semeți în inima sa și în plină vreme de pace va doborî pe mulți. Și se va ridica împotriva Regelui regilor, dar va fi aruncat la pământ nu de mână omenească.
Iar vedenia despre seri și despre dimineți, care a fost spusă, este adevărată; tu însă pecetluiește vedenia, că se va întâmpla după multe zile".
Și eu, Daniel, am fast istovit de puteri și am căzut bolnav câteva zile. Dar m-am sculat și am avut grijă de lucrurile regelui. Am rămas uimit de cele ce am văzut și n-am putut să le înțeleg.

Daniel 9, 20-27 – Vestirea prorocului Daniel despre întoarceri Israeliților în Țara Sfântă din robia Babiloniană

Și în vreme ce grăiam și mă rugam și mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și cădeam cu ruga mea fierbinte înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru sfânt muntele Dumnezeului meu,
Și pe când vorbeam în rugăciunea mea, iată un om, Gavriil, pe care l-am văzut în vedenia mea cea de la început, în zbor grăbit, s-a apropiat de mine pe la vremea jertfei de seară.
Și a venit și mi-a grăit zicând: "Daniele, chiar acum am sosit ca să-ți deschid mintea.
Când tu ai început să te rogi, poruncă mi-a fost dată și eu am venit ca să-ți vestesc, căci tu ești un om iubit de Dumnezeu. Ia aminte la cuvânt și înțelege vedenia!
Șaptezeci de săptămâni sunt hotărâte pentru poporul tău și pentru cetatea ta cea sfântă până ce fărădelegea va trece peste margini și se va pecetlui păcatul și se va ispăși nelegiuirea, până ce dreptatea cea veșnică va veni, vedenia și proorocia se vor pecetlui și se va unge Sfântul Sfinților.
Să știi și să înțelegi că de la ieșirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului și până la Cel-Uns - Cel-Vestit - sunt șapte săptămâni și șaizeci și două de săptămâni; și din nou vor fi zidite piețele și zidul din afară, în vremuri de strâmtorare.
Iar după cele șaizeci și două de săptămâni, Cel-Uns va pieri fără să se găsească vreo vină în El, iar poporul unui domn va veni și va dărâma cetatea și templul. Și sfârșitul cetății va veni prin potopul mâniei lui Dumnezeu și până la capăt va fi război - prăpădul cel hotărât.
Și El va încheia un legământ cu mulți într-o săptămână, iar la mijlocul săptămânii va înceta jertfa și prinosul și în templu va fi urâciunea pustiirii, până când pedeapsa nimicirii cea hotărâtă se va vărsa peste locul pustiirii".

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Biblia Sau Sfântă Scriptură

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântul Aranghel Gavriil

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârșit lucrătorule, care cu numele și cu fapta mărturisești puterea Celui-Preaînalt, către puținătatea omenească apleacă-te cu îngăduință, și veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, și călăuzește-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulțimea harurilor anume încredințate ție, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui și ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.
Tu pe oameni cercetându-i din neam în neam, cu bunele și cu relele noastre ne știi; de aceea te rugăm să fii răbdător cu nedesăvârșirile noastre, sprijinindu-ne ca de rele să ne lepădăm, iar întru cele bune să sporim, căci de îndreptarea omului scris este că și îngerii se bucură. Deci pricină de bucurie înlesnește-ne să fim Puterilor cerești celor fără de trup, peste care Dumnezeu fruntaș te-a rânduit, Voievod între Voievozii cei de sus. Fii bucuria noastră și învrednicește-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovnicește să ne veselim.
Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuțimea aripilor tale și de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputințele cele trupești și îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oștirile cerești și cu cetele drepților, spre împărăția luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul și cu tot cugetul nostru să aducem mulțămită, laudă și închinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimea cea de-o-ființă și nedespărțită, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, glasul al 4-lea

Mai-mare voievodule al oștilor cerești, rugămu-te pe tine noi, nevrednicii, caprin rugăciunile tale să ne acoperi pe noi cu acoperământul aripilor slavei tale celei netrupești, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu dinadinsul și grăim : Mântuiește-ne din nevoi, Gavriile, ca un mai-mare peste cetele puterilor celor de sus.

Condac - Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, glasul al 8-lea

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției, și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Ștefan înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Ornament despartitor v01

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil (Viețile Sfinților)

Pe binevestitorul mântuirii noastre, pe marele slujitor al lui Dumnezeu, pe trimisul cel purtător de bucurie la Preacurata Fecioară Maria, pe Arhanghelul Gavriil, se cuvine să-l lăudăm cu cântări, alcătuindu-i sobor de prăznuire a doua oară, pentru că întâiul sobor al acestuia se prăznuiește a doua zi după Buna Vestire a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, adică la 26 martie, iar acum, iarăși același sobor al lui se înnoiește întru Sfânta Biserică și iarăși se pomenesc și se preamăresc arătările lui cele minunate care s-au făcut prin dumnezeiasca poruncă.

Acesta l-a învățat pe Moise în pustie scrierea cărților, spunându-i lui începutul facerii lumii, zidirea lui Adam – omul cel dintâi –, viața aceluia și a celor ce au fost după dânsul. L-a învățat a scrie despre toți anii și neamurile cele de mai înainte, despre potop și despre despărțirea limbilor. L-a mai povățuit pe el să înțeleagă rânduiala corpurilor cerești, stihiile, aritmtica, geometria și toată înțelepciunea. Acesta a tâlcuit Proorocului Daniil vedeniile cele minunate, care erau să fie mai pe urmă pentru împărați și împărății, și care se închipuiau prin felurite fiare. I-a mai spus lui despre eliberarea poporului lui Dumnezeu din robia Babilonului și despre vremea venirii celei dintâi a lui Hristos în lume, prin întruparea cea din Preacurata Fecioară.

Acesta s-a arătat Sfintei și dreptei Ana, care se tânguia între pomii cei din grădină pentru nerodirea sa, rugându-se cu lacrimi lui Dumnezeu; și a zis către dânsa: „Ano, Ano, rugăciunea ta s-a auzit și suspinurile tale au străbătut norii, iar lacrimile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu. Deci, iată, vei zămisli și vei naște pe fiica cea binecuvântată, întru care se vor binecuvânta toate semințiile pământului. Numele ei va fi Maria și prin ea se va da mântuirea lumii". Asemenea s-a arătat și Sfântului și dreptului Ioachim, care postea în pustie. Și i-a spus același cuvânt ca și Sfintei Ana, că vor naște pe fiica cea mai aleasă din veci, pentru a fi Maica lui Mesia, Care avea să vină spre izbăvirea neamului omenesc.

Folare Separare 1

Acest mare arhanghel, când s-a născut dumnezeiasca pruncă din părinții cei neroditori, i-a fost păzitor pus de Dumnezeu, iar când a fost dusă în biserică, el o hrănea, aducându-i hrana cea de toate zilele. Acesta s-a arătat Sfântului Zaharia arhiereul, stând de-a dreapta lui în timpul cădirii altarului, și i-a binevestit dezlegarea nerodirii Elisabetei, femeia lui cea îmbătrânită de zile multe, și nașterea Sfântului Ioan Înaintemergătorul Domnului, și a legat cu amuțire limba celui ce nu credea, până la vremea împlinirii cuvintelor sale.

Acest înaintestătător al Domnului, trimis fiind de Dumnezeu în Nazaret, a stat înaintea Preasfintei Fecioare, care era logodită cu bătrânul Iosif, și i-a binevestit ei zămislirea Fiului lui Dumnezeu, prin umbrirea și lucrarea Sfântului Duh. Acesta i s-a arătat și lui Iosif în vis, încredințându-l despre Fecioara cea neispitită de nuntă, cum că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt.

Iar când S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos în Betleem, Gavriil, acest înger al Domnului, s-a arătat noaptea păstorilor care străjuiau împrejurul turmelor, și le-a zis:Vă binevestesc o bucurie mare, căci astăzi s-a născut Mântuitorul lumii! Apoi îndată a cântat cu mulțimea oștilor cerești:Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!

Folare Separare 1

Despre acest înger se mai povestește că s-a arătat din cer Mântuitorului Hristos, mai înainte de patima Lui cea de bună voie, pe când se ruga în grădină, de vreme ce numele acesta de Gavriil se tâlcuiește puterea lui Dumnezeu; de aceea și Gavriil, arătându-i-se Domnului nostru Iisus Hristos, îl întărea, ca cel ce are pe lângă alte slujiri ale sale și aceasta: a întări pe cei ce sunt în nevoințe. Iar Domnul nostru, fiind atunci în nevoințe și rugându-se mai fierbinte, avea trebuință de întărire.

Acest înger s-a arătat femeilor mironosițe șezând pe piatra mormântului și spunându-le despre învierea cea din mormânt a lui Hristos; pentru că cel ce a fost binevestitor al zămislirii și al Nașterii Domnului, acela s-a arătat vestitor și al Învierii Lui. Acesta s-a arătat și Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pe când se ruga în Muntele Eleonului, vestindu-i despre apropierea cinstitei ei adormiri și de mutarea ei de la cele pământești la cele cerești; și i-a dat ei o stâlpare purtătoare de lumină din rai.

Aceste multe arătări ale Arhanghelului Gavriil, atât din Legea cea veche cât și din cea nouă, pomenindu-le Sfânta noastră Biserică și știind mijlocirea cea neîncetată a acestuia către Dumnezeu pentru neamul omenesc, alcătuiește acum prăznuire sobornicească, pentru ca poporul lui Dumnezeu să se deștepte spre osârdie, ca totdeauna să alerge cu căldură spre apărarea și ajutorul mijlocitorului celui atât de mare și de binefăcător al neamului omenesc, și ca să ia, cu rugăciunile lui, iertare de păcate de la Hristos Domnul, Mântuitorul nostru.

Folare Separare 1

Notă: Despre Sfântul Arhanghel Gavriil, vezi cuvântul mai pe larg în 26 ale lunii martie, în care zi se săvârșește întâiul lui sobor. Iar pentru care pricină s-a așezat acest al doilea sobor, de aceasta nu avem înștiințare, negăsindu-se nimic în scripturile vechi bisericești. Se pare însă că atunci când în Constantinopol și în celelalte tari grecești s-au zidit cinstite biserici prin felurite locuri în numele acestui Sfânt Arhanghel, atunci și prăznuirea soborului său cel pus în Postul Mare după Buna Vestire, s-a mutat la această zi a lunii, deoarece atunci vremea Marelui Post oprește prăznuirea cea cu dezlegare la toate; iar acum se poate săvârși aceasta mai cu libertate. Precum și pomenirea Sfântului Ioan Gură de Aur, care s-a pristăvit în 14 zile ale lunii septembrie, în ziua înălțării Cinstitei Cruci, pentru praznicul și postul ce se ține în acea zi, s-a mutat la 13 ale lunii noiembrie.

Folare Separare 1

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Iunie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 13 iulie

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției, și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Ștefan înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 14 iulie

În aceasta luna, în ziua a paisprezecea, pomenirea Sfântului Apostol Achila;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Iust;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru și făcătorului de minuni Onisim;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Achila si Ilarie, care împroșcați cu pietre s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Petru cel Nou, căruia tăindu-i-se picioarele s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Iraclie, care, fiind bătut cu ciomege, s-a săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea preacuviosului Nicodim Aghioritul.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Arhanghel Gavriil să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Arhanghele Gavriil roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfinții 20000 de Mucenici din Nicomidia
(28 decembrie)

FB Mess WA Like Sfinții 20000 de Mucenici din Nicomidia sunt un model de unitate, credință și mărturisire puternică a lui Hristos în vremuri potrivnice Creștinismului. Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de […]

† Sfinții Mucenici Anichit și Fotie
(12 august)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Anichit și Fotie pentru curajul de a-L mărturisi pe Hristos în fața autorităților Romane închinătoare la zei au primit cununa muceniciei în Nicomidia la anul 305. Ei sunt serbați […]

† Sfinții 33 de Mucenici din Melitina
(7 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfinții 33 de Mucenici din Melitina au mărturisit credința în Hristos în vreme potrivnice adevărului, pentru care au primit cununa martiriului. Sunt serbați în calendarul ortodox în data de 7 noiembrie. […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram