† Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii
(10 aprilie)

5/5 - (5 votes)

Sfinții Mucenici Terentie, Pompei, African, Maxim, Dima și cei împreună cu ei fac parte din creștinii care au rămas fideli propriei credințe, chiar și cu prețul vieții, în niște vremuri foarte tulburi. Astfel, înțelegem ceea ce spunea unul din scriitorii bisericești că "sângele martirilor este sămânța creștinilor". Pe sângele și mărturia lor s-a clădit Biserica și a rezistat peste veacuri. Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de 10 aprilie.

Viața pe scurt - Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii (sinaxar)

Acești creștini erau originari din Africa, mai exact din Cartagina și au trăit în acele vremuri în care împărații romani nu privea cu ochi buni pe creștini. Ei se deosebeau de ceilalți pentru faptul că nu recunoșteau și nu se închinau zeilor lumii greco-romane, nu mâncau din cele jertfite sau afierosite idolilor și refuză să se închine împăratului ca unui zeu pământesc (cultul imperial). Era firesc să fie așa. Orice creștin mărturisește un singur Dumnezeu adevărat, Domn al cerului și al pământului deopotrivă, orice zeu sau idol nefiind decât o plăsmuire a minții omenești. Dacă ar fi făcut ceea ce li se cerea, chiar și numai de formă, în realitate creștinii s-ar fi lepădat de credința lor.

În timpul împăratului roman Deciu (249-251) a fost dat un decret imperial care obliga creștinii să se supună datinilor străbune ale păgânismului, anume închinarea publică la idoli. Cel care ducea la îndeplinire acest decret în Africa se numea Fortunian.

Știind ceea ce riscă, cei patruzeci de creștini n-au deznădăjduit. S-au îmbărbătat privind cu nădejde la Cel pe care Îl iubeau și Care ne-a spus nouă tuturor că "oamenii vă vor urî pe voi și vă vor izgoni dintre ei, și vă vor batjocori și vor lepăda numele voastre ca rău din pricina Fiului Omului; dacă M-au prigonit pe Mine, și pe voi vă vor prigoni; în lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea."

Martiriul celor 40 de mucenici din Cartagina

Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii 10 aprilie - a

Văzând acestea, Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și toți cei împreună cu ei, 40 fiind toți, s-au unit și au stat împotrivă bărbătește, mărturisind cu mult curaj pe Hristos Iisus Domnul. Ei și-au adus aminte de cuvintele Mântuitorului Care îi învăța pe ucenici zicându-le: "Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în gheenă" (Matei 10, 28).

Deci, stând înaintea lui Fortunian, dregătorul din Africa stăpânită de romani, tinerii aceștia propovăduiau puterea lui Hristos și neputința idolilor care erau cinstiți de păgâni. Fapt pentru care, au fost cumplit chinuiți. Pentru a îngreuna situația și a se lepăda de credința creștină unora dintre ei le-au fost aduse soțiile, care îi implorau să se despartă de credința în Domnul Iisus. În față tuturor ispitelor Sfinții au rămas neclintiți. Pentru că nu a reușit să îi înduplece nici cu promisiunile, nici cu amenințările și nici cu chinurile guvernatorul, a poruncit ca treizeci și sase dintre ei, sa fie omorați prin tăierea capului.

Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim și Pompie, însă au fost aruncați în închisoare fiind legați în lanțuri. Aici s-a arătat un înger al Domnului, i-a eliberat din lanțuri și a ospătat pe mucenici. Văzând aceasta au fost iarăși scoși afară torturați și apoi iar aduși în temniță. Cu cât chinurile erau mai cumplite, cu atât credința lor era și mai mare, rugându-se neîncetat lui Hristos să îi întărească în credință.

Apoi Fortunian a poruncit ca în locul unde erau ținuți aceștia să fie aruncați șerpi veninoși și scorpioni, pentru ca mucenicii să moară în chinuri. Dar, prin minune dumnezeiască, necuvântătoarele nu s-au atins de ei.

Văzând guvernatorul ca nu reușește să-i ucidă pe cei patru mucenici, a poruncit, în cele din urmă, omorârea lor prin decapitare. Fiind aduși la locul execuției, ei au cântat în psalmi aducând laude lui Dumnezeu.

Cu toții cei 40 de mucenici au primit de la Dumnezeu cununa muceniciei.

Deși au fost biruiți și omorâți de puterile lumii, ei au biruit lumea și prin curajul și puterea pe care o insuflă credincioșilor care au trăit după ei și vor trăi până la sfârșitul veacurilor.

Surse: Trinitas TV, Creștin Ortodox, Ziarul Lumina.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Icoana Sfinților Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii

Icoana Sfinților Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii 10 aprilie
Icoana Sfinților Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii 10 aprilie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie sa fie pictați Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii

Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea Egiptului scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Prealăudată mulțime a purtătorilor de chinuri roagă-te lui Hristos, Care are mulțime de îndurări, să împuțineze mulțimile răutăților mele, ca să laud prăznuirea ta.
Slujind lui Dumnezeu Celui Viu și Adevărat, purtătorilor de chinuri, nicicum nu ați dat cinste zeilor celor fără de suflet și v-ați adus jertfă vie Dătătorului de viață.
Purtătorilor de chinuri cei patruzeci, în mijlocul priveliștii ați desființat porunca urătorilor de Dumnezeu și ați propovăduit pe Cuvântul Cel Întrupat, pe Cel Ce a mântuit lumea de necuvântare.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Mânia cea dobitocească a păgânului tiran, vitejește au lepădat-o înțelepții, fiind păziți cu dragostea cea Dumnezeiască și porniți către mânia cea cu dreptate.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Pe tine te lăudăm, Singură Prealăudată Fecioară, căci din cinstite sângiurile tale ai Întrupat pe Dumnezeu și mai presus de cuvânt în chip minunat L-ai născut, Preasfântă.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii, glasul al 2-lea

Astăzi a sosit cinstită pomenirea voastră Mucenicilor, a lui Terentie celui înțelept, și a soției lui, veselind toate. Să ne adunăm dar cu căldură, ca să primim tămăduiri, că aceștia au primit de la Dumnezeu darul Preasfântului Duh, a tămădui neputințele sufletelor noastre.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii (Viețile Sfinților)

Decie, păgânul împărat al Romei, prin credința sa cea rea a închinării la idoli, vrând pe toți să-i cufunde în groapa pierzării, ca un fiu al diavolului, a trimis poruncă în toate părțile stăpânirii sale, ca toți creștinii să fie atrași cu sila la închinarea de idoli și la gustarea din cele jertfite idolilor; iar cei ce se vor împotrivi, să primească judecată și pedeapsă. După ce a ajuns acea poruncă în Africa, la ighemonul Fortunațian, șezând ighemonul la judecată și chemând pe tot poporul la sine, astfel le zicea: "Jertfiți zeilor, iar de nu, cu cumplite chinuri vă veți munci și rău veți muri".

Aceasta zicând, a pus uneltele cele de muncire dinaintea poporului, pe care văzându-le, mulți s-au înfricoșat și supunându-se ighemonului, s-au depărtat de credința în Hristos. Iar unii dintre credincioși, în număr de patruzeci, cu tărie au vrut să moară pentru Hristos. Și grăiau cu nădejde unul către altul: "Păziți-vă, fraților, ca să nu ne lepădăm de Hristos, Dumnezeul nostru, ca nici Acela să nu se lepede de noi înaintea Tatălui Celui ceresc și a sfinților Lui îngeri. Aduceți-vă aminte de ceea ce a zis Domnul: Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, căci sufletul nu pot să-l ucidă; ci vă temeți mai mult de cel ce poate și sufletul și trupul să-l piardă în gheenă". Astfel robii lui Hristos întărindu-se unul pe altul cu cuvinte, ighemonul Fortunațian le-a zis: "Vă văd bărbați înțelepți, desăvârșiți cu anii și mă minunez pentru ce stați într-o nebunie ca aceasta; căci mărturisiți că Acela este Dumnezeu și Împărat, pe care evreii, ca pe un făcător de rele, L-au răstignit".

Atunci Sfântul mucenic Terentie i-a răspuns pentru toți: "De ai fi cunoscut o, ighemoane, puterea lui Hristos Cel răstignit, lăsând rătăcirea idolească, te-ai fi închinat Aceluia și i-ai fi slujit Lui; căci este Fiul lui Dumnezeu, îndurat și milostiv, Care cu bunăvoirea lui Dumnezeu, Tatăl Său, S-a pogorât pe pământ și pe a Sa dumnezeire unind-o cu omenirea, pentru mântuirea noastră a răbdat Crucea de bună voie". Ighemonul a zis: "Jertfiți zeilor, iar de nu veți voi să jertfiți, apoi mădularele voastre le voi arde și vă voi pierde pe voi". Iar Sfântul Terentie a răspuns: "Oare ți se pare că cu frica ne vei îngrozi pe noi? Nu suntem așa de slabi, ca, lăsând viața cea fără de moarte și pe dătătorul Acela, să ne închinăm dumnezeilor celor străini. Deci, fă degrabă ceea ce voiești a face, scornind munci împotriva noastră, că suntem robi tari și statornici ai lui Hristos".

Floare-Despartitoare

Mâniindu-se ighemonul, a poruncit ca să-i dezbrace de haine și să-i tragă la capiștea cea idolească; și erau idolii împodobiți cu îmbrăcăminte de aur și de argint de mult preț. Deci, intrând ighemonul, a zis către sfinți: "Jertfiți lui Heracle marele zeu, că-i vedeți slava și puterea!" Iar Sfântul Terentie a zis: "Te amăgești singur neștiind cele ce-ți sunt ție de folos; pentru că dumnezeii tăi aceștia sunt pietre, lemne, aramă și fier și i-ați împodobit cu aur, ca să se amăgească oamenii și să-i depărteze pe dânșii de viața veșnică. Că acei idoli nu văd, nu grăiesc, nu aud și nu umblă, că sunt făcuți de mâini omenești și cu asemănare omenească închipuiți. Deci, asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei și toți cei ce nădăjduiesc în ei. Spuneți dar, rogu-vă, oare pot să-și ajute lor, aceia pe care-i numiți dumnezei? Sau pot să izbândească asupra celor ce le fac lor rău? Și dacă lor nu-și pot ajuta, apoi cum ne vor ajuta nouă?"

Acestea auzindu-le ighemonul, a poruncit ca pe Terentie, African, Maxim și pe Pompia să-i arunce în temnița cea mai dinăuntru și cu toată întărirea să-i păzească, zicând: "Mâine dimineață îi voi scoate pe dânșii la cercetare". Iar pe fericitul Zinon, Alexandru și Teodor, împreună cu toți ceilalți în număr de 36, punându-i înaintea judecății aproape de capiștea idolească, a zis către dânșii: "Deoarece din sfada și cearta voastră cea dintâi, nici o sporire sau folos nu s-a făcut, ascultați-mă pe mine și aduceți jertfe marelui zeu Heracle". Răspuns-au sfinții: "De multe ori ți-am spus că suntem creștini, de care lucru te-ai înștiințat de la cele dintâi întrebări, și niciodată nu vei putea să ne îndupleci ca să cinstim pe necurații idoli și să ne închinăm lor, pentru că îți vom răspunde cu ușurință la toate întrebările tale". Zis-a ighemonul: "Dacă nu voiți să ascultați sfaturile mele de voie, apoi și fără de voie veți asculta poruncile împăraților celor nebiruiți". Și a poruncit să-i bată fără de cruțare cu toiege grele și cu vine uscate. Iar sfinții mucenici, ridicându-și mâinile spre cer, au strigat într-un glas, zicând: "Caută spre noi, Doamne, Dumnezeul nostru, și ajută robilor tăi și ne izbăvește de cel potrivnic".

Aceasta auzind-o ighemonul, poruncea ca mai cumplit să-i bată; și mulți slujitori s-au schimbat, unii după alții bătând și iarăși a poruncit să-i bată cu bețe, deși toate cele dinlăuntru ale lor se vedeau. Însă atât de luminoase și de vesele erau fețele mucenicilor, încât toți se minunau de răbdarea și de bărbăția cea nebiruită a sfinților. Iar după bătaie a zis către dânșii ighemonul: "Jertfiți zeilor și vă veți libera". Iar sfinții tăceau. Deci, mâniindu-se ighemonul, a poruncit să ardă țepi de fier, să le frigă spatele lor, apoi cu oțet și sare să ungă rănile lor și cu aspre bucăți de păr să le frece.

Floare-Despartitoare

Atunci sfinții mucenici ai lui Hristos, căutând spre cer au zis: "Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce ai mântuit din cuptorul cel aprins pe cei trei tineri Anania, Azaria și Misail, nelăsându-i să se vatăme de văpaie cât de puțin; iar pe Daniil din gurile leilor l-ai izbăvit, pe Moise din mâinile lui Faraon l-ai scos și pe Sfânta Tecla de foc și de fiare ai apărat-o; Cel ce dai iubiților Tăi desăvârșită biruință asupra vrăjmașilor; Cel ce ai ridicat din morți pe Păstorul oilor Cel Mare, pe Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos; Cel ce ne-ai arătat nouă multe faceri de bine; Cel ce ai zidit lumina și ai întins cerul ca o piele; Cel ce numeri mulțimea stelelor și le știi numele tuturor; Cel ce ai dus adevărul până la marginile pământului, auzi-ne și pe noi, cei ce ne rugăm Ție și din nevoile noastre izbăvește-ne, că a Ta este slava în veci. Amin".

Sfârșindu-și ei rugăciunea, ighemonul iarăși umplându-se de mânie, a poruncit ca spânzurându-i, să-i strunjească cu unghii de fier, încât curgea sângele ca pâraiele din coastele lor. Dar de muncile acelea cumplite, nici cât de puțin nu se biruiau, nici nu slăbeau; pentru că Dumnezeu îi întărea, dându-le putere și tărie. Și a zis către dânșii ighemonul: "Oare v-au învățat pe voi muncile? Oare v-ați deprins a vă depărta de la nebunia voastră, sau încă în necurăția voastră petreceți?" Iar sfinții nimic nu au răspuns. Ighemonul a zis atunci cu mânie: "Vouă vă zic acestea, necuraților". Iar sfinții, căutând spre cer, au zis: "Dumnezeule Atotputernice, Cel ce altădată ai plouat cu foc asupra cetății Sodoma pentru fărădelegile ei, deci și acum răstoarnă și risipește această capiște necurată a necuraților zei, pentru adevărul Tău".

Zicând aceasta, și-au făcut semnul crucii lui Hristos pe fețele lor și au suflat asupra capiștei și îndată au căzut idolii cu mare zgomot și s-au risipit la pământ. Atunci sfinții mucenici au zis către ighemon: "Vezi pe zeii tăi? Unde este acum tăria și puterea lor? Oare n-au putut să-și ajute lor?" Iar după puțin timp a căzut și capiștea și s-a risipit până în temelie. Deci, umplându-se ighemonul de multă mânie, pentru stricarea zeilor săi și a capiștei, a poruncit ca pe sfinții mucenici să-i taie cu sabia. Iar ei de un răspuns de moarte ca acela veselindu-se, slăveau pe Dumnezeu și bucurându-se mergeau la locul cel de moarte. Sosind acolo, și-au plecat genunchii, și-au întins cu osârdie grumajii sub sabie pentru Hristos. Și așa au murit uciși de sabie. Iar niște bărbați bine credincioși luând sfintele lor trupuri, le-au îngropat la un loc sfânt.

Floare-Despartitoare

După uciderea acestor sfinți mucenici, a poruncit ighemonul, ca pe Sfinții Terentie, African, Maxim și Pompia, să-i aducă înaintea sa și a zis: "Jertfiți zeilor, iar de nu, rău veți pătimi și nimeni nu va putea să vă scoată din mâinile mele". Răspuns-au sfinții: "Suntem creștini, precum de multe ori ți-am spus și în Hristos ne-am pus nădejdea noastră. Iar diavolilor nu ne vom închina, nici vom sluji zeilor tăi și de muncile tale nu ne temem. Deci, pune asupra noastră orice fel de muncă vei voi; pentru că noi credem Dumnezeului nostru, că biruit vei fi de noi, precum și diavolul este biruit de Hristos, Cel ce ne întărește, ca să-ți biruim socotința ta cea rea".

Deci, ighemonul a poruncit ca iarăși să ducă în temniță pe sfinții mucenici și fiare grele să pună pe grumajii lor, iar mâinile și picioarele să le lege cu legături de fier, ba încă și cuie de fier să le aștearnă pe pământ și pe acelea să pună pe mucenici, nelăsând pe cineva din creștini să intre la ei, ca să le dea hrană. Într-o mucenicie ca aceea fiind sfinții și rugându-se lui Dumnezeu, la miezul nopții a strălucit o lumină mare în temniță și Îngerul Domnului a stat înaintea lor și a zis către dânșii: "Terentie, Africane, Maxime și Pompie, robii Dumnezeului Celui de sus, sculați-vă și întăriți-vă trupurile voastre". Acestea zicându-le îngerul, s-a atins de lanțurile cele de fier și îndată lanțurile, rupându-se, au căzut. Și iată o masă s-a văzut înaintea lor, plină de toate bunătățile. Și le-a zis îngerul: "Odihniți-vă și primiți hrana pe care v-a trimis-o Hristos vouă!" Iar sfinții, binecuvântând pe Hristos Dumnezeu, s-au întărit cu hrana și cu băutura aceea și au dat mulțumire Stăpânului lor.

Străjerii, văzând lumină în temniță, au intrat înăuntru și au văzut pe sfinții mucenici bucurându-se și veselindu-se și au spus aceasta ighemonului. Iar acela, scoțând dimineața pe sfinții mucenici, i-a pus înaintea judecății și a zis către dânșii: "Au nu v-au învățat pe voi chinurile ca să vă lepădați de nebunia voastră, să vă apropiați de zei și să vă închinați lor?" Răspuns-a Sfântul Terentie: "Nebunia aceasta să fie la noi și la toți cei ce iubesc pe Dumnezeu, căci cel nebun al lui Dumnezeu este mai înțelept decât oamenii, iar înțelepciunea omenească este nebunie la Dumnezeu. Nebuni și fără de minte am fi fost dacă, lăsând pe Dumnezeu, ne-am fi închinat diavolilor, precum faci tu". Iar ighemonul, mâniindu-se de acele cuvinte, a poruncit ca spânzurându-i pe dânșii la munci, cu unghii de fier să le strunjească coastele. Fiind strunjiți sfinții, se rugau lui Dumnezeu, zicând: "Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui ce este în veci, Lumina creștinilor, nădejdea noastră cea încredințată, fii cu noi și ne ajută; nu ne rușina pe noi cei ce pătimim pentru numele Tău cel Sfânt".

Floare-Despartitoare

Astfel rugându-se, nu simțeau muncile cumplite, căci Hristos le ușura. Apoi iarăși a poruncit ighemonul să-i arunce în temniță și a chemat vrăjitorii și descântătorii cei ce știau să farmece fiarele și jivinele. Le-a poruncit ca pe cele mai cumplite jivine, pe aspide, vipere și șerpi, cu farmecele lor adunându-le să le închidă în temniță cu mucenicii. Și făcându-se aceea, jivinele târându-se pe lângă picioarele sfinților mucenici, nici nu se atingeau și nici nu-i vătămau pe ei; iar sfinții, cântând, preamăreau pe Dumnezeu. Astfel trei zile și trei nopți sfinții șezând închiși în temniță cu jivinele, în a patra zi, noaptea a trimis ighemonul să afle, oare mucenicii sunt omorâți și mâncați de șerpi? Iar trimișii, apropiindu-se de ușile temniței, au auzit pe sfinții legați, cântând și lăudând pe Dumnezeu.

Apoi, vrând ca să știe neapărat ce se face în temniță, s-au suit deasupra și au descoperit acoperământul și au văzut pe sfinți șezând și pe Îngerul Domnului stând, dar nelăsând jivinele să se apropie de sfinții mucenici. Aceasta văzând-o, s-au spăimântat și au spus ighemonului. Și foarte de dimineață sculându-se ighemonul, a poruncit fermecătorilor ca să ia din temniță șerpii, aspidele, viperele și toate jivinele, iar pe mucenici să-i ducă la judecată; și după ce fermecătorii s-au apropiat de temniță și au grăit după obicei cuvintele cele vrăjitorești, nu i-au mai ascultat jivinele. Și fiind ușile descuiate, toate cu multă mânie au sărit asupra fermecătorilor lor și i-au rănit de moarte; pe toți ceilalți oameni care se aflau acolo i-au omorât și au fugit la locurile lor. După aceea sfinții răbdători de chinuri au fost duși la ighemon spre a fi judecați.

Văzându-i ighemonul nevătămați câtuși de puțin, s-a umplut de mânie și i-a osândit la tăiere de sabie. Atunci sfinții s-au bucurat cu bucurie negrăită și, mergând la moarte cu veselie, cântau: Mântuitu-ne-ai pe noi, Doamne, de cei ce ne necăjesc și pe cei ce ne urăsc pe noi i-ai rușinat. Iar slujitorii ducându-i la locul de moarte, și-au împlinit porunca. Astfel mărturisitorii lui Hristos și-au luat cununa muceniciei, iar niște bărbați cucernici îngrijind sfintele lor trupuri, le-au îngropat cu cinste, ca la două stadii de cetate, întru slava Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care împărățește în vecii vecilor. Amin.

Floare-Despartitoare

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 10 aprilie

În această lună, în ziua a zecea, pomenirea sfinților mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și alți treizeci și șase, care erau însoțitorii fericitului Zenon, ai lui Alexandru și ai lui Teodor;
Tot în această zi, pomenirea sfintei prorocițe Olda;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Iacov preotul și Aza diaconul;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Dima, care a suferit mucenicia în Smirna, la anul 1363 și care prin sabie s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 11 aprilie

În această lună, în ziua a unsprezecea, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Antipa, episcopul Pergamului;
Tot în această zi, pomenirea preacuvioasei Trifinei celei din Cizic;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Farmutie;
Tot în această zi, pomenirea sfântului ierarh Calinic de la Cernica.

Ornament despartitor v01

Pe Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae în Italia, Bari
(9 mai)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae de la Myra Liciei la Bari, în Italia, este serbată în calendarul ortodox în data de 9 mai. Sfântul Ierarh Nicolae este protectorul călătorilor, al femeilor […]

† Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(27 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (Dimitrie Basarabov - Sfantul Dumitru) poartă numele și de Ocrotitorul Bucureștilor, datorită purtării de grijă pe care o are Sfântul pentru toți cei care […]

† Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche
(21 iulie)

FB Mess WA Like Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche sunt doi sfinți nevoitori care au mărit ceata sfinților români printr-o trăire spirituală profundă. Sunt pomeniți în calendarul ortodox în data de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram