† Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei
(19 mai)

Trimte prietenilor tăi

În data de 19 mai, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei.

Viața pe scurt - Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei (sinaxar)

Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei a trăit în primele veacuri ale creștinismului, mai precis în secolul IV după Hristos, în cetatea Prusa din provincia Bitinia (azi Bursa, Turcia) oraș cu izvoare de ape fierbinți pe malul dinspre Asia al Mării Negre.

În vremea aceea, împăratul Iulian Apostatul (361-363) își desfășura campaniile de persecuție împotriva creștinilor, aducând totodată slavă zeităților în numele numeroșilor bolnavi care primeau tămăduirea apelor termale vindecătoare care izvorau la poalele munților acelei așezări. Așa se face că însuși dregătorul împărătesc Iuliu să se vindece prin puterea acelor ape, iar drept mulțumire se ia hotărârea ca toți locuitorii să îl slăvească pe zeul Esculap aducându-i cinste și mari ofrande. Unul dintre cei aduși ca să se închine zeului păgân este chiar Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie care, exprimându-și refuzul categoric de a renunța la credința în Hristos este aruncat de către vrăjmași în apele clocotite cu scopul de a fi ucis. Însă statornicia Sfântului către cele veșnice îi conferă acestuia puterea de a crede până la capăt că Dumnezeu va fi cu el și în cele mai grele clipe. Sfântul Patrichie se roagă Domnului să îl întărească în mijlocul chinului strigând cu ochii spre cele cerești: „Doamne Iisuse Hristoase, ajută robului Tău!” Ignorând vorbele grele și defăimătoare ale vrăjmașilor, Sfântul se lasă cu totul în voia Domnului mărturisind: „Dacă El voiește, puternic este El să ne păzească nevătămați și întregi, măcar că eu doresc ca în aceste ape să mi se despartă sufletul de trup și veșnic lângă Hristos al meu să fiu. Ci facă-se Sfântă Voia Lui, fără de care nici un fir de păr nu se clintește din capul nici unui om.” Rugăciunea rostită continuu, încrederea în Dumnezeu și gândul la cele fără de sfârșit fac astfel încât apa clocotită în care se află să nu aibă nici un efect dăunător asupra sa ci asupra dușmanilor săi, care, aflându-se în apropiere, au fost opăriți de stropii apei clocotite săriți din izvorul în care fusese aruncat Sfântul. Văzând această minune, ighemonul Iuliu poruncește tăierea capului Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie împreună cu cei trei preoți aflați împreună cu el: Acachie, Menandru și Polien, primind cu toții cununile de biruință de la Hristos Domnul nostru.

Surse: Ziarul Lumina, Sfantulnicolaevelimirovici.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei

Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei

Pe Faraon cel ce se purta în căruță, l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind, și despărțind marea și pe Israel cel ce a fugit, mergătorul cel pedestru l-a izbăvit. Pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.

Toți fiind îmbrăcați măriților cu veșminte de preoție, împodobite cu tot felul de haruri, și iarăși înfrumusețate cu vopselele sângelui mucenicesc, tari luptători v-ați arătat ai dreptei credințe.

Hristos dătătorul de nevoințe acum își întinde dreapta Sa la toți pătimitorii și deschizând câmpul nevoințelor, a adunat ceată de patru mucenici alcătuită după cuviință, care îl slăvește pe Dânsul cu cântări.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Fiind întâi mai-mare Bisericii Patrichie, ca un păstor bun ți-ai pus sufletul tău pentru ea, fericite, având întu ajutor pe înțelepțitul Menandru și pe dumnezeiescul Polien, împreună cu Acachie, pururea înălțând lui Dumnezeu cântare.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Grăitorii de Dumnezeu mucenici urmând graiurile dumnezeieștilor prooroci, au mărturisit pe Cuvântul lui că a luat trup din Preacurata Fecioară; pe care văzând-o că este Născătoare de Dumnezeu, pururea cu cântări o fericim.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfințitului Mucenic Patrichie, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, sfințite Mucenice Patrichie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfințitului Mucenic Patrichie, glasul al 4-lea

Ca o sfințită vistierie a lui Iisus, Patrichie, Biserica primind trupul tău, bucurându-se strigă ție : Prin tine toată lumea în pace adâncă se ține, și se acoperă de tot eresul nevătămată ca o nebiruită.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Viața completă - Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei (Viețile Sfinților)

Scaunul Sfântului Episcop Patrichie a fost cetatea Prusei din Țara Bitiniei. Acolo a propovăduit credința în Hristos, certând rătăcirea elinească și întorcând pe mulți de la închinarea idolilor la Hristos Dumnezeu. De aceea a fost prins de păgâni împreună cu trei preoți – Acachie, Menandru și Polien – și au fost aduși spre cercetare la Iulie, ighemonul Bitiniei, slujitorul cel mai osârdnic al dracilor. Iar acela mergând la apele cele calde, a poruncit să lege cu lanțuri de fier pe episcopul creștin și pe preoții lui și să-i ducă după sine. Și ajungând la apele cele calde și scăldându-se pentru sănătate, a adus jertfe spurcatului zeu Asclipie și urâtei zeițe Sotirei. Apoi șezând la judecată și punând de față pe arhiereul Patrichie cu preoții săi, a zis către ei: „O, nebunule, cel ce te-ai alipit la basmele cele deșarte și chemi pe Hristos, vezi cât este de mare puterea zeilor noștri? Vezi ce fel de lucrare de tămăduire au dat apelor acestora calde spre sănătatea noastră? Dar mai întâi să cunoști ce fel este puterea și ce fel este darul tatălui nostru, Asclipie, căruia și tu să-i cazi înainte cu smerenie, cu rugăminte și cu jertfe, de voiești să scapi din legături și munci și să petreci cu pace în patria ta”.

Folare-Separare

Zis-a ighemonul: „Deși nu aștept de la tine altceva, decât numai basme împodobite cu cuvinte, însă grăiește, ca să aud ce ai să spui”. Grăit-a sfântul: „Nu am să-ți spun basme, ci adevărul”. Zis-a ighemonul: „Deci, care este începutul acestor ape calde, dacă nu vei zice că este puterea zeilor noștri?”. Iar sfântul a grăit: „Sunt creștin și tot cel ce mărturisește această sfințenie a creștinătății și se închină adevăratului Dumnezeu al tuturor, are mintea plină de înțelegerea dumnezeieștilor taine; deci și eu, măcar că sunt om păcătos, însă mărturisindu-mă a fi rob al lui Hristos, știu a arăta adevărul acestei ape”. Zis-a ighemonul: „Dar cine va fi atât de îndrăzneț și nesocotit, ca să creadă că este mai înțelept decât filosofii?”.

Grăit-a sfântul: „Înțelepciunea acestei lumi este nebunie la Dumnezeu, pentru că este scris:Cel ce prinde pe cei înțelepți întru viclenia lor. Iar Domnul nostru Iisus Hristos, mulțumind Tatălui Său, zice:Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și al pămân­tului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Și iarăși Apostolul zice:N-au cunoscut adevărul că, dacă l-ar fi cunoscut, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei”. Zis-a ighemonul către el: „Mari lucruri grăiești, dar neînțelese; spune-mi însă cu a cui putere și rânduială curg aceste ape calde și fierb cu atâta căldură? Eu, cu adevărat, o socotesc aceasta semn al purtării de grijă a zeilor noștri, care au voit cu un chip ca acesta, să ajute sănătății omenești”. La acestea răspunzând Patrichie, arhiereul lui Hristos, a zis către ighemon: „Mai înainte de a începe a grăi, poruncește, ighemoane, să se ridice îngrădirea aceasta, ca toți să poată asculta cuvintele mele”. Și poruncind ighemonul, s-a luat acea îngrădire și a umplut poporul locul acela împrejur.

Folare-Separare

Deci sfântul a început a grăi așa cu mare glas: „Focul și apa le-a făcut din nimic același Făcător, Care a făcut neamul omenesc prin Fiul Său cel unul născut, Atotputernicul și veșnicul Dumnezeu. Deci, din foc cu Cuvântul a făcut lumina, soarele și pe ceilalți luminători și i-a rânduit astfel: pe unul să strălucească noaptea, iar pe altul să lumineze ziua; pentru că până acolo a întins puterea Lui cea atotputernică întru zidirea a toată făptura, până unde Voirea Lui a voit. Din ape a alcătuit tăria cerului și pe aceleași ape a întemeiat pământul; iar cu purtarea Sa de grijă cea mai înainte știutoare, le-a rânduit pe toate acestea în cer și pe pământ, fără de care nu era cu putință să viețuiască omul, pe care îndată avea să-l zidească.

Și știind mai înainte că oamenii cei zidiți de El Îl vor mânia pe Atotputernicul Dumnezeu, Ziditorul lor, și lepădând cinstirea cea adevărată a lui Dumnezeu, își vor face idoli fără de suflet și se vor închina lor, de aceea a gătit două locuri la care se vor muta oamenii după această viață pământească. Locul cel dintâi l-a luminat cu lumina cea veșnică și l-a umplut cu bogate și negrăite bunătăți; iar pe celălalt loc, l-a umplut cu întunericul cel neluminat, cu focul cel nestins și cu muncile cele veșnice, pentru ca în locul cel luminos să fie puși aceia care, ascultând poruncile Lui, se sârguiesc a-I plăcea Lui, iar în cel întunecos să se arunce aceia care, prin viața lor cea rea, supără pe Făcătorul lor și dobândesc muncile cele veșnice.

Folare-Separare

Deci, cei ce vor fi în locul cel luminos vor viețui în bucurie neîncetată și fără de sfârșit cu viață fără de moarte; iar cei din locul cel întunecos se vor munci neîncetat în veacul cel nesfârșit. Și despărțind Ziditorul focul de apă și lumina de întuneric, precum le-a zidit pe fiecare din ele deosebi, tot astfel și pe fiecare le-a așezat deosebi la locul său. Însă foc și apă este atât deasupra tăriei cerului, cât și dedesubtul pământului. Deci, apa care se vede pe pământ, adunată în adunările sale, s-a numit mare; iar cea de sub pământ se numește adânc, din care adânc se trimite apă din sânurile pământului spre trebuința oamenilor și a vietăților celor ce trăiesc pe pământ, ca prin niște țevi purtătoare de ape și ieșind deasupra pământului, se face izvoare sau puțuri sau pâraie.

Deci, din acele ape, dacă vreunele se apropie cu curgerea lor de focul cel de sub pământ, acelea, încălzindu-se de fierbințeala focului, izvorăsc ape calde; iar cele ce își au curgerea departe de foc, acelea firește sunt reci. În acest chip sunt și aceste ape calde, deoarece se apropie de focul cel de sub pământ în curgerea lor. Iar în oarecare locuri adânci sunt ape mai reci, care îngheață ca gheața, de vreme ce sunt mai depărtate de foc. Deci focul cel de sub pământ este rânduit spre muncirea sufletelor păgânilor; iar apa cea mai dedesubt, care este rece ca gheața, se numește tartar.

Folare-Separare

Acolo zeii voștri și închinătorii lor primesc munca care nu se sfârșește niciodată, precum a scris și oarecare dintr-ai voștri făcători de stihuri, zicând: «Marginile pământului și ale mării nu sunt nimic altceva, decât numai hotarele cele mai de pe urmă ale acelora la care Iapet și Saturn - acesta este numele zeilor voștri - nu sunt mângâiați nici de strălucirea luminii soarelui, nici de răcorirea vântului». Adică zeii voștri, fiind în întuneric și în tartar, nu-i luminează, nici nu-i încălzește lumina soarelui și, fiind în foc, vântul nu-i răcorește. Tartarul este sub pământ, cu atât mai adânc decât alte adâncuri, cu cât cerul este deasupra pământului mai înalt decât toate înălțimile. Iar că focul cel de sub pământ este gătit pentru cei necurați, să te încredințezi chiar din acel foc, care iese din pământ în Sicilia”.

Aceste cuvinte ale sfântului auzindu-le ighemonul, a întrebat: „Deci oare Hristos al vostru este ziditor al tuturor lucrurilor celor grăite de tine?”. Sfântul Patrichie a răspuns: „Cu adevărat Hristos, iar nu altul, este Ziditorul a toată făptura, căci este scris:Toate prinîr-Insul s-au făcut și fără de Dânsul nimic nu s-a făcut, din ce s-a făcut. Și iarăși:Zeii păgânilor sunt diavoli; iar Domnul cerurile a făcut”. Atunci, ighemonul a întrebat a doua oară: „Pe Hristos îl zici că este ziditor al cerului?”. Sfântul a răspuns: „Pe Hristos îl zic, după ceea ce este scris, căvoi vedea cerurile, lucrul degetelor tale, luna și stele pe care Tu le-ai întemeiat”.

Folare-Separare

Zis-a ighemonul: „Deci, de te voi arunca pe tine în aceste ape fierbinți, al căror Făcător zici că este Hristos, iar nu zeii noștri, oare te va păzi pe tine Hristos nevătămat de fierbințeala acestora?”. Răspuns-a sfântul: „Știu puterea Hristosului meu, că poate, de va voi, să mă păzească întreg și nevătămat de apele acestea, iar eu aș vrea, ca prin apele acestea, să mă dezleg din această viață vremelnică și să viețuiesc cu Hristos în veci. Însă nu voia mea, ci voia Lui cea sfântă să se săvârșească întru mine, fără de care nici un fir de păr nu cade din capul omului și nici o pasăre nu se prinde în laț. Deci, să știe cu adevărat toți cei ce ascultă acum cuvintele mele, că pe aceia care se închină cu tine pietrei cele nesimțitoare, ca unui Dumnezeu, îi așteaptă veșnica muncă în focul cel nestins de sub pământ și în tartarul cel mai dedesubt”.

Unele ca acestea auzindu-le ighemonul Iulie, s-a pornit spre mânie și îndată a poruncit ca pe sfânt să-l arunce gol, chiar în locul acela de unde ieșea apa care clocotea de fierbințeală. Iar sfântul, fiind aruncat, a strigat, zicând: „Doamne Iisuse Hristoase, ajută robului Tău!”. Și dacă l-au aruncat și a căzut în apă, picăturile de apă care au sărit din acel izvor erau mai fierbinți decât scânteile focului și, ajungând pe cei ce stăteau împrejur, i-au vătămat cu arderea cea iute. Iar Sfântul Patrichie ședea în apele acelea ca într-o răcoreală fără vătămare, dănțuind și lăudând pe Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, ighemonul, aprinzându-se de mai multă mânie, a poruncit ostașilor să scoată pe sfânt din apă și să-i taie capul cu toporul, asemenea și preoților lui.

Folare-Separare

Deci fiind dus la locul cel de tăiere, mărturisitorul și mucenicul lui Hristos și-a ridicat mâinile sale spre cer și a zis: „Dumnezeule, împărate și Stăpâne al tuturor, Cel ce ții cu puterea Ta toată făptura cea văzută și nevăzută, ascultătorule al tuturor celor ce te cheamă pe Tine cu adevărat, Care și aceste ape calde, spre mântuirea drepților și spre pedeapsa păgânilor le-ai zidit, stai acum mie de față, celui care mor întru mărturisirea credinței Tale”. Apoi, sfârșindu-și rugăciunea, și-a plecat sfântul său cap spre tăiere, și astfel s-a sfârșit prin secure, împreună cu el au fost tăiați și cei trei preoți ai lui: Acachie, Menandru și Polien, și toți împreună au stat înaintea lui Hristos Dumnezeu, întru slava sfinților. Deci, Sfântul Patrichie a fost ucis cu împreună-slujitorii săi, în nouăsprezece zile ale lunii mai, luând cununa cea de cinste a biruinței de la Iisus Hristos Domnul nostru, Căruia, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, I se cuvine cinstea, slava și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 19 mai

În această lună, în ziua a nouăsprezecea pomenirea sfântului sfințitului mucenic Patrichie, episcopul Prusei, și cei împreună cu el Acachie, Menandru și Polien;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Memnon, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Dimitri Donskoi, Mare Cneaz al Moscovei;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Arolot;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Chiriachi, care prin foc s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Teotimi, care prin sabie s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 20 mai

În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea sfântului mucenic Talaleu;
Tot în această zi, pomenirea ostașilor care au crezut prin sfântul Talaleu, și care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ascla;
Tot în această zi, pomenirea sfinților trei cuvioși și purtători de Dumnezeu părinți: Nichita, Ioan și Iosif, ctitorii sfintei și împărăteștii Manastiri cea nouă din Hios, care cu pace s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea scoaterii și mutării moaștelor celui între sfinți părintelui nostru Nicolae din Mira Lichiei, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Talasie, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Marcu pustnicul, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Lidia cea întocmai cu Apostolii.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Patrichie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei
(19 mai)

În data de 19 mai, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei. Sumar Articol cu link-uri mai jos ⬇ Viața pe scurt - Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei (sinaxar)Icoana Sfântului […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram