† Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei
(19 mai)

5/5 - (6 votes)

Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei, L-a mărturisit pe Hristos cu dragoste arzătoare și credință puternică și, pentru că a refuzat să se închine zeilor, a primit cununa muceniciei. Tiranul moare și puterea lui sfârșește, martirul moare și puterea lui începe. Așa descrie un filosof paradoxul acesta al morții martirice, prin care sfinții, deși biruiți, în realitate sunt biruitori. Este serbat în calendarul ortodox în data de 19 mai.

Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei (sinaxar)

Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei a trăit în primele veacuri ale creștinismului, în secolul IV după Hristos, în cetatea Prusa din provincia Bitinia (azi Bursa, Turcia) oraș cu izvoare termale cu ape fierbinți pe malul către Asia al Mării Negre.

În vremea aceea, împăratul Iulian Apostatul (361-363) își desfășura campaniile de persecuție împotriva creștinilor, aducând totodată slavă zeităților în numele numeroșilor bolnavi care primeau tămăduirea apelor termale care izvorau la poalele munților acelei așezări. Așa se face că însuși dregătorul împărătesc Iuliu s-a vindecat prin puterea acelor ape, iar drept mulțumire se ia hotărârea ca toți locuitorii să îl slăvească pe zeul Esculap, aducându-i cinstire și mari ofrande.

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei

Unul dintre cei aduși ca să se închine zeului păgân este chiar Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie care, exprimându-și refuzul categoric de a renunța la credința în Hristos, este aruncat în apele clocotite cu scopul de a fi ucis. Însă credința de neclintit că Dumnezeu va fi cu el și în clipele cele mai grele, și cea în viața veșnică, îi dă puterea Sfântului Sfințit Mucenic Patrichie de a-L mărturisi până la capăt pe Hristos. El se roagă Domnului să îl întărească în mijlocul suferințelor, strigând cu ochii spre cele cerești: "Doamne Iisuse Hristoase, ajută robului Tău!".

Ignorând vorbele grele și defăimătoare ale vrăjmașilor, Sfântul se lasă cu totul în voia Domnului mărturisind: "Dacă El voiește, puternic este El să ne păzească nevătămați și întregi, eu doresc ca în aceste ape să mi se despartă sufletul de trup și veșnic lângă Hristos al meu să fiu. Ci facă-se Sfântă Voia Lui, fără de care nici un fir de păr nu se clintește din capul nici unui om".

Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei 19 mai - a

Rugăciunea rostită continuu, încrederea în Dumnezeu și gândul la cele fără de sfârșit fac astfel încât apa clocotită în care se află să nu îi facă nici un rău, având de suferit doar vrăjmașii săi, care, aflându-se în apropiere, au fost opăriți cu stropii de apă clocotită care au sărit din izvorul în care fusese aruncat Sfântul.

Văzând această minune, ighemonul Iuliu poruncește tăierea capului Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie împreună cu cei trei preoți aflați împreună cu el: Acachie, Menandru și Polien, primind cu toții cununile de biruință de la Hristos Domnul nostru.

Surse: Ziarul Lumina, Sfantulnicolaevelimirovici.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Patric - Patricia

Pentru a citi etimologia numelui Patric - Patricia APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei

Icoana a Sfântului Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei 19 mai
Icoana a Sfântului Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei 19 mai

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei

Pe Faraon cel ce se purta în căruță l-a cufundat toiagul lui Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind, și despărțind marea și pe Israel cel ce a fugit, mergătorul cel pedestru l-a izbăvit. Pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu.
Toți fiind îmbrăcați măriților cu veșminte de preoție, împodobite cu tot felul de haruri, și iarăși înfrumusețate cu vopselele sângelui mucenicesc, tari luptători v-ați arătat ai dreptei credințe.
Hristos dătătorul de nevoințe acum își întinde dreapta Sa la toți pătimitorii și deschizând câmpul nevoințelor, a adunat ceată de patru mucenici alcătuită după cuviință, care îl slăvește pe Dânsul cu cântări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Fiind întâi mai-mare Bisericii Patrichie, ca un păstor bun ți-ai pus sufletul tău pentru ea, fericite, având întru ajutor pe înțelepțitul Menandru și pe dumnezeiescul Polien, împreună cu Acachie, pururea înălțând lui Dumnezeu cântare.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Grăitorii de Dumnezeu mucenici urmând graiurile dumnezeieștilor proroci au mărturisit pe Cuvântul lui că a luat trup din Preacurata Fecioară; pe care văzând-o că este Născătoare de Dumnezeu, pururea cu cântări o fericim.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei, glasul al 4-lea

Ca o sfințită vistierie a lui Iisus, Patrichie, Biserica primind trupul tău, bucurându-se strigă ție: prin tine toată lumea în pace adâncă se ține, și se acoperă de tot eresul nevătămată ca o nebiruită.

Ornament despartitor v01

Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei (Viețile Sfinților)

Scaunul Sfântului Episcop Patrichie a fost în cetatea Prusei din Țara Bitiniei. Acolo a propovăduit credința în Hristos, certând rătăcirea elinească și întorcând pe mulți de la închinarea idolilor la Hristos Dumnezeu. De aceea a fost prins de păgâni împreună cu trei preoți – Acachie, Menandru și Polien – și au fost aduși să îi judece Iulie, ighemonul Bitiniei, slujitorul cel mai osârdnic al dracilor. Ighemonul mergând la apele termale vindecătoare, a poruncit să lege cu lanțuri de fier pe episcopul creștin și pe preoții lui și să-i ducă după el. Ajuns la termale vindecătoare s-a scăldat pentru sănătate, a adus jertfe zeului Asclipie și zeițe Sotirei. Apoi la judecata arhiereului Patrichie cu preoții săi, a zis către ei: "O, nebunule, cel ce te-ai alipit la basmele cele deșarte și chemi pe Hristos, vezi cât este de mare puterea zeilor noștri? Vezi lucrare de tămăduire care au dat-o apelor acestora calde spre sănătatea noastră? Dar mai întâi să cunoști cum este puterea și cum este darul tatălui nostru, Asclipie, căruia și tu să-i cazi înainte cu smerenie, cu rugăminte și cu jertfe, dacă vrei să scapi din legături și munci și să petreci cu pace în patria ta".

În continuare ighemonul a spus: "Deși nu aștept de la tine altceva, decât numai basme împodobite cu cuvinte, însă grăiește, ca să aud ce ai de spus". Apoi sfântul a mărturisit: "Nu am să-ți spun basme, ci adevărul". Ighemonul: "Deci, care este începutul acestor ape calde, dacă nu vei zice că este puterea zeilor noștri?". Iar sfântul a grăit: "Sunt creștin și tot cel ce mărturisește această sfințenie a creștinătății și se închină adevăratului Dumnezeu al tuturor, are mintea plină de înțelegerea dumnezeieștilor taine, deci și eu, sunt om păcătos, însă mărturisindu-mă a fi rob al lui Hristos, știu a arăta adevărul acestei ape". Ighemonul: "Dar cine va fi atât de îndrăzneț și nesocotit ca să creadă că este mai înțelept decât filosofii?".

Iar sfântul a grăit: "Înțelepciunea acestei lumi este nebunie la Dumnezeu, pentru că este scris: Cel ce prinde pe cei înțelepți întru viclenia lor. Iar Domnul nostru Iisus Hristos, mulțumind Tatălui Său, zice: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului și al pământului, că ai ascuns acestea de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Și iarăși Apostolul zice: N-au cunoscut adevărul că, dacă l-ar fi cunoscut, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei". Ighemonul către el: "Mari lucruri grăiești, dar neînțelese; spune-mi însă cu a cui putere și rânduială curg aceste ape calde și fierb cu atâta căldură? Eu, cu adevărat, o socotesc aceasta semn al purtării de grijă a zeilor noștri care au dorit ca acestea să ajute sănătății omenești". La acestea răspunzând Patrichie, arhiereul lui Hristos, a zis către ighemon: "Mai înainte de a începe a grăi, poruncește, ighemoane, să se ridice îngrădirea aceasta ca toți să poată asculta cuvintele mele". Și poruncind ighemonul s-a luat acea îngrădire și a umplut poporul locul acela împrejur.

Și sfântul a început a grăi cu mare glas: "Focul și apa le-a făcut din nimic același Făcător, Care a făcut neamul omenesc prin Fiul Său cel unul născut, Atotputernicul și veșnicul Dumnezeu. Deci, din foc cu Cuvântul a făcut lumina, soarele și pe ceilalți luminători și i-a rânduit astfel: pe unul să strălucească noaptea, iar pe altul să lumineze ziua, pentru că până acolo a întins puterea Lui cea atotputernică întru zidirea a toată făptura, până unde El a dorit. Din ape a alcătuit tăria cerului și pe aceleași ape a întemeiat pământul, iar cu purtarea Sa de grijă cea mai înainte știutoare, le-a rânduit pe toate acestea în cer și pe pământ, fără de care nu era cu putință să viețuiască omul, pe care îndată avea să-l zidească.

pravila - Floare Ornamentala

Și știind mai înainte că oamenii cei zidiți de El Îl vor mânia pe Atotputernicul Dumnezeu, Ziditorul lor, și lepădând cinstirea cea adevărată a lui Dumnezeu, își vor face idoli fără de suflet și se vor închina lor, de aceea a gătit două locuri la care se vor muta oamenii după această viață pământească. Locul cel dintâi l-a luminat cu lumina cea veșnică și l-a umplut cu bogate și negrăite bunătăți, iar pe celălalt loc l-a umplut cu întunericul cel neluminat, cu focul cel nestins și cu muncile cele veșnice, pentru ca în locul cel luminos să fie puși aceia care, ascultând poruncile Lui, se sârguiesc a-I plăcea Lui, iar în cel întunecos să se arunce aceia care, prin viața lor cea rea, supără pe Făcătorul lor și dobândesc muncile cele veșnice.

Deci, cei ce vor fi în locul cel luminos vor viețui în bucurie neîncetată și fără de sfârșit cu viață fără de moarte, iar cei din locul cel întunecos se vor munci neîncetat în veacul cel nesfârșit. Și despărțind Ziditorul focul de apă și lumina de întuneric, precum le-a zidit pe fiecare din ele deosebi, tot astfel și pe fiecare le-a așezat deosebi la locul său. Însă foc și apă este atât deasupra tăriei cerului, cât și dedesubtul pământului. Deci, apa care se vede pe pământ, adunată în adunările sale, s-a numit mare, iar cea de sub pământ se numește adânc, din care adânc se trimite apă din sânurile pământului spre trebuința oamenilor și a vietăților celor ce trăiesc pe pământ, ca prin niște țevi purtătoare de ape și ieșind deasupra pământului, se face izvoare sau puțuri sau pâraie.

Deci, din acele ape, dacă vreunele se apropie prin curgerea lor de focul cel de sub pământ, acelea, încălzindu-se de fierbințeala focului, izvorăsc ape calde, iar cele ce au curgerea departe de foc, acelea firește sunt reci. În acest chip sunt și aceste ape calde, deoarece se apropie de focul cel de sub pământ prin curgerea lor. Iar în oarecare locuri adânci sunt ape mai reci, care îngheață, de vreme ce sunt mai depărtate de foc. Deci focul cel de sub pământ este rânduit spre muncirea sufletelor păgânilor; iar apa cea mai dedesubt, care este rece ca gheața, se numește tartar.

Acolo zeii voștri și închinătorii lor primesc munca care nu se sfârșește niciodată, precum a scris și oarecare dintre ai voștri făcători de stihuri, zicând: «Marginile pământului și ale mării nu sunt nimic altceva, decât numai hotarele cele mai de pe urmă ale acelora la care Iapet (fratele lui Saturn și părintele lui Prometeu) și Saturn - acesta este numele zeilor voștri - nu sunt mângâiați nici de strălucirea luminii soarelui, nici de răcorirea vântului». Adică zeii voștri, fiind în întuneric și în tartar, nu-i luminează, nici nu-i încălzește lumina soarelui și, fiind în foc, vântul nu-i răcorește. Tartarul este sub pământ, cu atât mai adânc decât alte adâncuri, cu cât cerul este deasupra pământului mai înalt decât toate înălțimile. Iar ca focul cel de sub pământ este gătit pentru cei necurați, să te încredințezi chiar din acel foc, care iese din pământ în Sicilia".

pravila - Floare Ornamentala

Aceste cuvinte ale sfântului auzindu-le ighemonul, a întrebat: "Deci oare Hristos al vostru este ziditor al tuturor lucrurilor celor grăite de tine?". Sfântul Patrichie a răspuns: "Cu adevărat Hristos, iar nu altul, este Ziditorul a toată făptura, căci este scris: Toate printr-Insul s-au făcut și fără de Dânsul nimic nu s-a făcut, din ce s-a făcut. Și iarăși: Zeii păgânilor sunt diavoli, iar Domnul cerurile a făcut". Atunci, ighemonul a întrebat a doua oară: "Pe Hristos îl zici că este ziditor al cerului?". Sfântul a răspuns: "Pe Hristos îl zic, după ceea ce este scris, că voi vedea cerurile, lucrul degetelor tale, luna și stele pe care Tu le-ai întemeiat".

Ighemonul a spus: "Deci, de te voi arunca pe tine în aceste ape fierbinți, al căror Făcător zici că este Hristos, iar nu zeii noștri, oare te va păzi pe tine Hristos nevătămat de fierbințeala acestora?". Sfântul a răspuns: "Știu puterea Hristosului meu, că poate, dacă dorește, să mă păzească întreg și nevătămat de apele acestea, iar eu aș vrea, ca prin apele acestea, să mă dezleg din această viață vremelnică și să trăiesc cu Hristos în veci. Însă nu voia mea, ci voia Lui cea sfântă să se săvârșească întru mine, fără de care nici un fir de păr nu cade din capul omului și nici o pasăre nu se prinde în laț. Deci, să știe cu adevărat toți cei ce ascultă acum cuvintele mele, că pe aceia care se închină cu tine pietrei cele nesimțitoare, ca unui Dumnezeu, îi așteaptă veșnica muncă în focul cel nestins de sub pământ și în tartarul cel mai dedesubt".

Unele ca acestea auzindu-le ighemonul Iulie, s-a pornit spre mânie și îndată a poruncit ca pe sfânt să-l arunce gol, chiar în locul acela de unde ieșea apa care clocotea de fierbințeală. Iar sfântul, fiind aruncat, a strigat, zicând: "Doamne Iisuse Hristoase, ajută robului Tău!". Și dacă l-au aruncat și a căzut în apă, picăturile de apă care au sărit din acel izvor erau mai fierbinți decât scânteile focului și, ajungând pe cei ce stăteau împrejur, i-au vătămat cu arderea cea iute. Iar Sfântul Patrichie stătea în apele acelea ca într-o răcoreală fără vătămare, lăudând pe Hristos Dumnezeu. Pentru aceasta, ighemonul, aprinzându-se de mai multă mânie, a poruncit ostașilor să scoată pe sfânt din apă și să-i taie capul cu toporul, asemenea și preoților lui.

Fiind dus la locul unde voiau să-i taie capul, mărturisitorul și mucenicul lui Hristos și-a ridicat mâinile spre cer și a zis: "Dumnezeule, împărate și Stăpâne al tuturor, Cel ce ții cu puterea Ta toată făptura cea văzută și nevăzută, ascultătorule al tuturor celor ce te cheamă pe Tine cu adevărat, Care și aceste ape calde, spre mântuirea drepților și spre pedeapsa păgânilor le-ai zidit, stai acum mie de față, celui care mor întru mărturisirea credinței Tale". Apoi, sfârșindu-și rugăciunea, și-a plecat sfântul său cap spre tăiere și astfel s-a sfârșit prin secure, împreună cu el au fost tăiați și cei trei preoți ai lui: Acachie, Menandru și Polien, și toți împreună au stat înaintea lui Hristos Dumnezeu, întru slava sfinților. Deci, Sfântul Patrichie a fost ucis cu împreună-slujitorii săi, în nouăsprezece zile ale lunii mai, luând cununa cea de cinste a biruinței de la Iisus Hristos Domnul nostru, Căruia, împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, I se cuvine cinstea, slava și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

pravila - Floare Ornamentala
Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 19 mai

În această lună, în ziua a nouăsprezecea pomenirea sfântului sfințitului mucenic Patrichie, episcopul Prusei, și cei împreună cu el Acachie, Menandru și Polien;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Memnon, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Dimitri Donskoi, Mare Cneaz al Moscovei;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Arolot;
Tot în această zi, pomenirea sfintei Chiriachi, care prin foc s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Teotimi, care prin sabie s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 20 mai

În această lună, în ziua a douăzecea, pomenirea sfântului mucenic Talaleu;
Tot în această zi, pomenirea ostașilor care au crezut prin sfântul Talaleu, și care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Ascla;
Tot în această zi, pomenirea sfinților trei cuvioși și purtători de Dumnezeu părinți: Nichita, Ioan și Iosif, ctitorii sfintei și împărăteștii Manastiri cea nouă din Hios, care cu pace s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea scoaterii și mutării moaștelor celui între sfinți părintelui nostru Nicolae din Mira Lichiei, făcătorul de minuni;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Talasie, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Marcu pustnicul, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Lidia cea întocmai cu Apostolii.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Patrichie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfânta Matrona din Moscova
(2 mai)

FB Mess WA Like Sfânta Matrona din Moscova (este numită și Sfânta Matroana cea oarbă) este numită "cel de-al optulea stâlp al Rusiei" de către Sfântul Ioan de Kronstadt, ea a fost o personalitate rară […]

† Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei
(17 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Patrick este numit "Apostolul" sau "Luminatorul" Irlandei deoarece prin propovăduirea lui locuitori Irlandei au fost încreștinați. De la Sfântul Patrick ne-a rămas o rugăciune foarte frumoasă, care se numește […]

† Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica
(13 octombrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor și Agatonica au primit fără rezerve cununa muceniciei, privind cu sufletul către veșnicile comori ale Împăratului Hristos. Sfântul Carp a văzut în timpul mucenciei Cerurile deschizându-se […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram