† Sfântul Mucenic Gordie
(3 ianuarie)

5/5 - (4 votes)

Sfântul Mucenic Gordie rămâne peste veacuri un model de mărturisire a dreptei credințe și a dragostei de Dumnezeu. Este serbat în calendarul ortodox în data de 3 decembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Gordie (sinaxar)

Sfântul Mucenic Gordie a trăit în Cezareea Capadociei (astăzi provincie în Turcia) în timpul împăratului păgân Liciniu (308-324), fiind crescut de către părinții săi în credința cea adevărată.

La vârsta potrivită a fost luat în armată și pus conducător peste o sută de oameni, deoarece întrecea pe mulți cu tăria trupească și cu bărbăția sufletească.

Cum împăratul roman din acea perioadă, Liciniu, era păgân, atunci când au început persecuțiile împotriva creștinilor; casele creștinilor erau arse, copiii uciși fără mila, temnițele gemeau de mulțimea creștinilor închiși, altarele dărâmate și risipite și locurile retrase erau pline de creștini care fugiseră din fața prigonitorilor.

Sfântul Mucenic Gordie se retrage în pustie

Sfântul Mucenic Gordie 3 ianuarie -b- pravila.ro
Sfântul Mucenic Gordie 3 ianuarie

Sfântul Mucenic Gordie, fiind creștin, s-a decis să părăsească armata. Nu putea să lupte împotriva celor ce erau creștini, ca și el. Iar hotărârea pe care Gordie a luat-o a fost aceea de a se retrage în pustiu și de a-și dedica viața în întregime lui Dumnezeu.

Gordie și-a părăsit armata și rangul și s-a retras în pustia Sinaiului. Singur pe Muntele Horeb, Gordie a petrecut în rugăciune și contemplarea tainelor cerești și pământești. Și întărindu-se cu duhul în pustiu, ca și altădată prorocul Ilie, cugetând mai cu seamă la deșertăciunea și nimicnicia tuturor lucrurilor pentru care se luptă oamenii a simțit în inima lui dorința de a muri pentru Hristos și să treacă mai curând la viața cea veșnică și Neîmbătrânitoare. Cu această dorință a coborât din munte în oraș, la vremea unor oarecare festivaluri și petreceri păgânești și idolatre.

Martiriul Sfântului Mucenic Gordie

Sfântul Mucenic Gordie s-a înfățișat înaintea prefectului orașului, strigând tare că este creștin. Prefectul a încercat zadarnic să-l facă să-și renege credința, prin lingușeli și prin amenințări. Sfântul Mucenic Gordie a rămas neclintit și tare ca diamantul în toate suferințele, zicându-i: "Aceasta este nebunie ca să-și cumpere cineva viața trecătoare cu viața veșnică și să piară cu sufletul". Fiind osândit la moarte, el a grăbit cu bucurie la locul de tăiere, vorbindu-le pe drum călăilor despre învățăturile minunate și de viață făcătoare ale lui Hristos. Cu numele Mântuitorului Hristos pe buze Sfântul Mucenic Gordie și-a dat trupul tânăr sabiei iar sufletul său drept în mâinile lui Dumnezeu, la anul mântuirii 320.

Mastiriul Sfântului Mucenic Gordie 3 ianuarie - pravila.ro
Mastiriul Sfântului Mucenic Gordie 3 ianuarie

Pe pentru puternica lui mărturie Sfântul Mucenic Gordie a fost lăudat într-un cuvânt foarte frumos și emoționant de Sfântul Vasile cel Mare.

Surse: Basilica, Ziarul Lumina, Viatacurata, Calendar Ortodox.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Gordie

GORDIE - acest nume dat provine de la numele de familie scoțian Gordon. Originea acestui nume de familie este dezbătută. Deși este considerat a fi derivat dintr-un nume de loc, nu este sigur că numele locului lui Gordon, în Berwickshire, Scoția, este originea numelui de familie. Berwickshire a fost cândva casa clanului Gordon, iar cel mai vechi membru al familiei înregistrat este Richer de Gordun, care a fost stăpânul baroniei Gordon la mijlocul secolului al XII-lea. Se crede că numele dat a fost folosit în onoarea generalului-maior Charles George Gordon (1833–1885), care a fost ucis la Khartoum.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Mucenic Gordie

Sfântul Mucenic Gordie, tânăr cu începere de barbă, prin sabie se săvârșește.

Icoana Sfântului Mucenic Gordie 3 ianuarie - pravila.ro
Icoana Sfântului Mucenic Gordie 3 ianuarie

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 194

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Mucenic Gordie

Cunoscându-te, Sfinte Gordie Preafericite, că ești mărturie adevărului, dăruiește-mi har ceresc, de lumină purtător, cu rugăciunile tale.

Stih: Sfinte Mucenice Gordie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Să cântăm Domnului, Celui Ce a întărit pe purtătorul de biruință împotriva dușmanilor și l-a împodobit cu cunună de biruință.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Într-armându-te cu puterea și cu armele Împăratului tuturor, ai surpat nebunia tiranilor, Sfinte Gordie, Preamărite.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Arătatu-te-ai locaș Apei Celei Izvorâtoare de nemurire, Care izvorăște tuturor oamenilor viață, Dumnezeiască Mireasă.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Mucenic Gordie, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Gordie, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfântul Mucenic Gordie, glasul al 2-lea

Să lăudăm cu toții pe Încununatul Mucenic Gordie, ostașul cel nebiruit în lupte și neînfrânt în încercări, care ne-a strălucit cu adevărat, de la răsărit, ca o stea mare, Dumnezeiască podoabă a mucenicilor lui Hristos

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Mucenic Gordie (Viețile Sfinților)

Mucenicul lui Hristos, Gordie, era din cetatea Cezareei, născut din părinți creștini și crescut în dreapta credință creștinească. Venind în vârstă desăvârșită, a fost chemat la oaste și era sutaș, căci și cu trupească tărie și cu sufletească bărbăție covârșea pe alții. În acea vreme Liciniu, împăratul Romei (307-324), a vărsat otrava tiraniei asupra creștinilor și a ridicat mâna cea luptătoare contra lui Dumnezeu și a Bisericii lui Hristos, căci se trimiteau porunci și cărți împărătești pretutindeni, în toate târgurile și la toate locurile cele vestite, ca oamenii să nu se închine lui Hristos. Cel care ar fi făcut împotriva poruncii împărătești, acela trebuia să moară.

Deci, erau puși înaintea lor idoli de piatră și de lemn, ca oamenii să se închine idolilor ca lui Dumnezeu cel nezidit; iar cei ce nu se vor supune, să fie siliți cu chinuri. În toată cetatea s-a făcut tulburare, încât se jefuiau averile creștinilor, se pustiau casele credincioșilor, iar trupurile lor se sfărâmau; femeile cele drept-credincioase erau târâte în mijlocul cetății, nu era milă de cei tineri, nici cinste pentru cei bătrâni, ci cei ce nu erau vinovați cu nimic, aceia ca niște tâlhari pătimeau; temnițele erau pline, iar casele vestite și bogate nu mai aveau locuitori.

Pustietățile se umpleau de cei izgoniți pentru credința în Hristos; tatăl dădea la moarte pe fiu, fiul pe tată îl chemă la judecată, fratele se ridica asupra fratelui și sluga asupra stăpânului; era o cumplită noapte de nebunie asupra sufletelor omenești, încât unul pe altul, ca în întuneric, nu se cunoșteau; iar peste toate acestea, casele de rugăciune erau risipite de mâinile necuraților, sfintele altare răsturnate și nu era nici un fel de înainte aducere, nici de tămâie, nici loc spre slujba lui Dumnezeu. Pe toate le cuprinsese tristețea, ca un nor întunecat. Plăcuții lui Dumnezeu erau prigoniți, creștinii tremurau de cumplita chinuire, iar diavolii dănțuiau, înșelând toată lumea cu sângele cumplitelor jertfe.

Sfântul Mucenic Gordie 3 ianuarie -e- pravila.ro
Sfântul Mucenic Gordie 3 ianuarie

Sfântul Gordie, văzând o primejdie că aceasta, și-a ales izgonirea de bunăvoie, pentru că, lepădând brâul ostășesc și slava vieții, precum și toate câte erau plăcute oamenilor iubitori de lume și de desfătări, voind mai bine să locuiască cu fiarele, în locurile pustii și de oameni neumblate, decât cu închinătorii de idoli, râvnind în acest chip Sfântului proroc Ilie, care văzând slujirea de idoli a Sidonului, a fugit în muntele Horeb și a intrat în peșteră, căutând să vadă pe Dumnezeu, precum L-a și văzut, atât cât ochiul omenesc putea să-L vadă.

Într-acest chip Gordie a fugit de gâlcevile cetății, de strigătele târgului și a scăpat de măririle boierești, de judecățile clevetitorilor, vânzătorilor, cumpărătorilor, mincinoșilor, grăitorilor de rușine, fugind de jocuri și de glume, de râsurile ce se fac prin cetăți, având auzul și ochii curați și, mai înainte de toate, fiindu-i inima curățită, putând să vadă pe Dumnezeu. Apoi s-a învrednicit dumnezeieștilor descoperiri și a învățat mari taine, nu de la oameni și nici prin oameni, ci câștigând învățător pe Sfântul Duh al adevărului.

Drept aceea, gândind la viața sa că este deșartă și scurtă, ca visul și că umbră, înseta foarte mult de veșnica petrecere de sus; și, ca un mare luptător se pregătea mai înainte de luptă, prin foame, prin priveghere, prin rugăciune și prin învățăturile duhovnicești; și mai ales aștepta ziua aceea, în care cetatea toată avea să facă praznic necuratului zeu Marte, sau, mai bine zis, diavolului, care iubea războaiele.

pravila - Floare Ornamentala

Sosind ziua aceea, s-a adunat la priveliște tot poporul să vadă alergările cailor, și din locuri înalte priveau toți, încât nu rămăsese în cetate nici un evreu sau elin, dar și mulți creștini, care viețuiau fără de grijă, nu se fereau de adunarea deșertăciunii, ci priveau foarte mulți la alergarea cailor și la meșteșugul călăreților. Slujitorii erau liberi în acea zi și se adunaseră acolo, iar copiii de la școli alergau la priveliște, unde mai erau și femei desfrânate și fără de rușine; deci era plină priveliștea de mulțimea oamenilor fără de rânduiala, care priveau cu nesaț la alergarea cailor.

Atunci, viteazul acesta mare la suflet, Gordie, pogorându-se din munte la priveliște, nu s-a temut de popor, nici n-a gândit în câte mâini de războinici se va da singur; ci, alergând cu neînfricată inimă, cu netemător suflet - ca prin niște pietre dese sau ca prin copaci mulți - prin poporul cel ce ședea la priveliște, a stat în mijloc, împlinind cuvântul Scripturii: Dreptul ca leul nădăjduiește și de ce să se teamă mai mult? Cu atâta îndrăzneală stând în priveliște, a strigat cu mare glas cuvintele prorocului Isaia, zicând: Aflatu-m-am celor ce nu mă căutau pe mine, arătatu-m-am celor ce nu întrebau de mine.

Cu aceste cuvinte a arătat că nu de nevoie este dus, ci de bunăvoie se dă spre mucenicească nevoință; și într-aceasta a urmat Domnului Hristos, care S-a dat Însuși evreilor celor ce-L căutau în întunecimea nopții. Apoi, îndată sfântul a făcut ca ochii tuturor să se întoarcă spre el, pentru că era bărbat înfricoșat la vedere; căci pentru petrecerea de multă vreme în munți, avea capul nespălat și plin de praf, barba lungă, îmbrăcat în haină proastă, uscat cu trupul și purtând un toiag. Toate acestea înfricoșau pe cei ce priveau la dânsul, însă și un dar dumnezeiesc strălucea pe fața lui.

Sfântul Mucenic Gordie 3 ianuarie -a- pravila.ro
Sfântul Mucenic Gordie 3 ianuarie

După ce l-au văzut, îndată s-au ridicat de la toți diferite glasuri: credincioșii băteau din palme de bucurie, iar necredincioșii strigau asupra judecătorului, să poruncească să-l ucidă. Deci, văzduhul umplându-se de strigăte și de gâlceavă, caii erau defăimați, călăreții de asemenea, și în zadar umblau, căci nici unul nu voia să vadă altceva, decât numai pe Gordie și să audă cuvintele lui. Apoi toată priveliștea se umpluse de strigăte, care, sunând ca un vânt prin văzduh, acoperiseră zgomotul cailor. După aceea, propovăduitorul poporului făcând tăcere, trâmbițele au tăcut, fluierele și organele au încetat, numai singur Sfântul Gordie se auzea și se vedea. Acolo la priveliște stătea și voievodul, rânduind acele alergări și dând plată pentru întreceri, celor ce făceau alergările; deci au adus îndată la voievod pe sfântul și l-a întrebat cine și de unde este, din ce parte și neam. El a spus toate despre sine, ce fel de dregătorie a avut, pentru ce a lăsat-o și s-a dus în pustie și pentru ce s-a întors. "M-am întors, zicea el, să-ți arăt că întru nimic nu socotesc poruncile tale, iar pe Iisus Hristos Îl mărturisesc că este nădejdea și apărarea mea; apoi, auzind că tu ești om mai cumplit decât mulți alții, am ales într-adins această zi și vreme potrivită, pentru împlinirea scopului și făgăduinței mele".

La aceste cuvinte s-a aprins minia eparhului ca un foc și toată iuțimea ce era într-însul a întors-o asupra Sfântului Gordie, zicând: "Chemați la mine pe chinuitori! Unde sunt bicele, bețele de plumb și roțile? Îndată să fie întins pe dânsele și să i se zdrobească trupul, apoi să fie spânzurat pe lemn, spre chinuire. Să se aducă uneltele morții ca să fie dat fiarelor, să fie tăiat cu sabie și aruncat în prăpastie. Dar toate acestea sunt puține asupra omului necurat, care nu o dată este vrednic a pieri cu o moarte, ci de multe ori". Sfântul Gordie a răspuns: "Cu adevărat mare pagubă mi-aș fi făcut de n-aș fi voit să mor pentru Hristos, cu diferite chinuri" La aceste cuvinte ale lui, voievodul s-a pornit mai mult spre mânie și spre iuțimea sa cea firească și cu atât s-a făcut mai cumplit, cu cât Sfântul Gordie se arăta mai îmbărbătat în chinuri; căci cu nici un fel de chinuri, nici cu arme, n-a putut să-l întoarcă de la scopul lui, ci spre cer ridicându-și ochii, zicea cântarea psalmistului: Domnul îmi este ajutor și nu mă voi teme, ce-mi va face omul. Și iarăși: Nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești.

Și altele asemenea zicea, cum învățase din dumnezeieștile cărți, deșteptându-se spre bărbăție și răbdare. Apoi s-a arătat atât de curajos, încât singur cerea asupra sa chinurile, zicând: "Pentru ce întârziați? De ce stați? Strujiți-mi trupul și în bucăți zdrobiți-l; chinuiți-mă, precum voiți, să nu-mi răniți bună nădejde, căci cu cât îmi veți înmulți mai mult chinurile, cu atât mai multe răsplătiri voi lua de la Stăpânul meu; căci nevoia acestei vieți mijlocește veșnică veselie și voi lua în locul rănilor celor puse pe trupul meu hainele luminoase, la învierea cea de obște; în loc de necinste, îmi vor înflori cununile, în loc de osândirea cu tâlharii, voi petrece cu îngerii. Îngrozirile voastre sunt semințele pe care voi le semănați în mine, ca, ducându-mă, să merg cu bucurie și să iau cununile mele".

pravila - Floare Ornamentala

Neputând voievodul ca prin mânia și chinurile sale să întoarcă de la credință pe Sfântul Gordie, a început vicleanul cu cuvinte înșelătoare spre a-l amăgi; pentru că așa s-a obișnuit diavolul, căci pe cei fricoși îi îngrozește, iar pe cei tari îi slăbește.

Deci, chinuitorul multe daruri dând sfântului și alte măriri îi făgăduia de la împăratul, zicând: "Împăratul voiește să-ți dea un cinstit loc între ostași, averi multe, bogății, măriri și tot ce vei voi". Sfântul, auzind de toate aceste făgăduințe, a râs de nebunia lui, zicând: "Oare, poți să-mi dai mie ceva care ar putea să fie mai bun decât Împărăția Cerurilor?". Atunci necuratul voievod, poruncind să fie de față soldatul care execută sentința, cu mâna și cu limba cea rea a dat răspuns pentru tăierea Sfântului Gordie.

Deci, sfântul, având să fie tăiat înaintea adunării poporului, l-au înconjurat prietenii și i-au dat cea din urmă sărutare; apoi plângând, îl rugau să nu se dea morții de bunăvoie, ca să nu-și piardă floarea vieții sale și să nu părăsească acest dulce soare. După aceea îl sfătuiau să se lepede de Hristos numai din gură. Și ziceau: "Cu un cuvânt te izbăvești de la moarte, lepădându-te de Hristos din gură, iar din inimă să crezi într-însul, precum voiești; pentru că nu limbă o ascultă Dumnezeu, ci mintea care gândește și inimă. Și așa dacă vei face, și mânia judecătorului o vei îmblânzi, iar pe Dumnezeu milostiv către tine Îl vei face". Dar el stătea ca o piatră în mijlocul mării, care, lovindu-se și bătându-se de valuri, rămâne neclintită; așa era și el nemișcat, în scopul său cel bun. Precum casa înțeleptului stă pe piatră și nu se risipește de puterea vânturilor ce suflă, a ploilor și a râurilor care năvălesc, tot astfel acest bărbat era tare și nemișcat în credința sa.

Sfântul Mucenic Gordie 3 ianuarie -d- pravila.ro
Sfântul Mucenic Gordie 3 ianuarie

Apoi, văzând cu ochii cei duhovnicești pe diavol, înconjurând pe cunoscuții lui și îndemnând pe unul cu lacrimi, pe altul spre rugăminte și spre darea sfatului nefolositor, a zis către cei ce plângeau cuvântul Domnului: "Nu plângeți pentru mine, ci plângeți pentru vrăjmașii lui Dumnezeu, care prigonesc pe creștini; pentru aceia zic să plângeți, care ne pregătesc nouă focul, iar pentru ei gheena și își adună mânia în ziua judecății. Încetați a mai sfărâma inima mea, pentru că eu nu numai o dată, ci de multe ori sunt gata a muri, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos".

Iar către cei care îl sfătuiau să se lepede de Hristos cu cuvântul, a răspuns astfel: "Limba pe care, cu darul lui Hristos, o am nu pot s-o mișc ca să se lepede de Ziditorul său; deoarece cu inima se crede întru dreptate, iar cu gura se mărturisește spre mântuire. Deci, cum mă voi lepăda de Dumnezeul meu, Căruia din pruncie mă închin, fiind crescut întru sfânta credință? Oare nu se va cutremura cerul dacă mă voi lepăda de Dumnezeu? Oare nu-și vor ascunde lumina luminătorii cerești înaintea mea? Pământul mă va suferi și nu mă va înghiți de viu? Nu vă amăgiți. Dumnezeu nu poate fi batjocorit, ci din gurile noastre ne judecă pe noi, iar din cuvintele noastre ne îndreptează, și tot din cuvinte ne osândește. Oare n-ați auzit îngrozirea cea înfricoșată a Domnului? Cel ce se va lepăda de Mine, înaintea oamenilor, mă voi lepăda și Eu de el înaintea Tatălui Meu celui din ceruri.

Pentru ce mă sfătuiți să mă lepăd cu gura de Dumnezeul meu? Oare să-mi lungesc viața sau scap de moarte o vreme sau să adaug câteva zile vieții mele? Atunci de viața veșnică mă voi lipsi. Oare ca să scap de duhurile trupești? Dar acolo nu este durere, nu se vor vedea bunătățile drepților. Aceasta este nebunie, ca să-și cumpere cineva viața trecătoare cu viața veșnică și să piară cu sufletul. Așa și pe voi vă sfătuiesc, căci gândiți rău.

pravila - Floare Ornamentala

Învățați-vă bună înțelegere și adevărul și, lepădând minciuna, să ziceți: "Unul sfânt, Unul Domn Iisus Hristos, întru slava lui Dumnezeu Tatăl. Amin". Pentru că aceste cuvinte le rostește limba, când tot genunchiul se pleacă întru numele lui Iisus: al celor cerești, al celor pământești și al celor de dedesubt".

Acestea zicându-le Sfântul Gordie, și făcând semnul crucii pe dânsul, mergea la moarte fără frică în suflet, neschimbându-și fața cea luminoasă. Apoi s-a așezat la locul hotărât pentru moarte, fiind după sine un gelat, pe care îl vedea ca pe un înger, în mâinile căruia voia să-și dea sufletul său. Fiind tăiat, a câștigat viață fericită, fiind dus ca Lazăr, în glas de bucurie, la locul de odihnă veșnică, unde, luând răsplătirea nevoinței sale, slăvește în veci cu îngerii pe Domnul pentru care a pătimit.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 3 ianuarie

În această lună, în ziua a treia, pomenirea sfântului proroc Maleahi;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Gordie;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Petru Stegarul, ale cărui moaște au fost așezate în biserica sfântului Zaharia din Atroa;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici: o maică împreună cu cei doi fii ai ei, care în foc s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei cuvioase Genoveva, ocrotitoarea Parisului (sec. V).

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 4 ianuarie

În această lună, în ziua a patra, pomenirea Soborului sfinților măriților apostoli, cei șaptezeci la număr;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Teoctist, egumenul locașului din Cucumia Siciliei, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea celor șase sfinți mucenici, care cu pace s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Zosima Monahul și Atanasie Comentarisiul.
Tot în această zi, pomenirea cuvioasei Apolinaria, cea din Sinclit;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Eftimie cel nou, care odihnește aproape de Sfântul Mochie;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Eftimie, egumenul Mănăstirii Vatoped, care a înfruntat pe împăratul Mihail latinofonul și pe patriarhul Becul, și care s-a săvârșit înecat;
Tot în această zi, pomenirea celor doisprezece monahi din Mănăstirea Vatoped, care împreună cu Eftimie au înfruntat pe latinofonii mai sus numiți, și care prin sugrumare s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Hrisant și Eufimia, cei ce odihnesc aproape de Sfântul Acachie;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului noului Mucenic Onufrie, care a mărturisit în Chio la anii 1818.

Ornament despartitor v01

Pentru rugaciunile

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei
(7 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei, prin smerenie și dragoste a primit de la Dumnezeu darul tămăduirii. Punerea mâinilor și rugăciunea lui tămăduiau bolile trupești ale tuturor celor care veneau la […]

† Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului (23 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Iacob cel Drept, numit și Iacob Fratele Domnului sau Iacob Ruda Domnului, deoarece el era frate vitreg al Domnului Hristos fiind fiul Dreptului Iosif dintr-o căsătorie de dinaintea logodnei […]

† Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis (17 septembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapi, sunt sărbătorite în calendarul ortodox pe data de 17 septembrie. Sfânta Sofia este un model de femeie, soție și mamă creștină […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram