† Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei
(9 aprilie)

5/5 - (3 votes)

Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei și-a petrecut viața în dreaptă credință și în fapte bune, ajutând pe săraci, având ințelepciune și viață neîntinată, fiind o pilda vie de creștinească viețuire, pentru care mulți păgâni s-au convertit. El este serbat în calendarul ortodox în data de 9 aprilie.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei (sinaxar)

Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei s-a născut într-o familie de nobili creștini, tatăl său era demnitar imperial, fiind crescut de mic în dragostea de Dumnezeu și de semeni. A fost martor al persecuțiilor creștine dezlănțuite de împăratul Iulian Apostatul (361-363) și al redeschiderii templelor păgâne. În vremea aceea, creștinii, care erau numiți de împărat "galileeni", erau siliți prin diverse amenințări și chinuri să se lepede de Hristos.

În timpul domniei lui Iulian Apostatul, pe când Arhiepiscop al Bisericii din Cezareea era Sfântul Vasile cel Mare, Eupsihie voia să se căsătorească cu o tânăra nobila, însă, chiar în timpul cununiei, un cortegiu format din păgâni ce aduceau jertfe zeiței Fortuna (Noroc), a trecut prin apropiere.

Martiriul Sfântului Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei

Împăratul Iulian era mânios pe faptul că mai multe temple păgâne fuseseră dărâmate printre care și cel al zeiței Fortuna, a cărei sărbătoare era în acea zi. Atunci împăratul a poruncit ca toți creștinii din Cezareea să fie uciși sau întemnițați, iar averile lor să fie confiscate, încă și bunurile bisericilor din cetate să fie luate, iar clericii să fie trimiși la oaste.

Martiriul Sfântului Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei 9 aprilie

Pe Sfântul Mucenic Eupsihie l-au chinuit cumplit și l-au silit să aducă jertfe idolilor. Însă ostașul lui Hristos nicidecum nu s-a supus, ci cu bărbăție mărturisea credința cea dreaptă a creștinilor. De aceea, l-au spânzurat de un lemn și l-au strujit cu gheare de fier, apoi i-au tăiat capul în data de 9 aprilie 362.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului

Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei a fost îngropat cu cinstea cuvenită, iar după moartea împăratului Iulian, creștinii din Cezareea au ridicat o biserică frumoasă deasupra mormântului și a izvorât izvoare de tămăduiri din sfintele lui moaște.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei

Icoana Sfântului Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei 9 aprilie
Icoana Sfântului Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei 9 aprilie

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie sa fie pictat Sfântul Mucenic Eupsihie.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 100

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei

Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea Egiptului scăpând israeliteanul striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-I cântăm.
Cu îndrăznire cântând chinurile tale, Fericite Eupsihie, mă rog ție, ca unuia ce ai îndrăznire, răpește sufletul meu de la tirania patimilor, mucenice.
Gândul tău cu plecarea cea către Dumnezeu s-a lepădat de toate cele desfătătoare ale vieții și cu totul frumos s-a arătat, împărățind asupra patimilor, Sfinte Fericite Eupsihie.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Țesându-ți ție haină de fapte preaalese și roșind-o mucenicește, te-ai împodobit cu ea și stai înfrumusețat înaintea Domnului, Sfinte Eupsihie.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin
Născându-Se Stăpânul din tine după asemănarea trupului, a înnoit firea noastră cea învechită, Fecioară Tânără și pe noi cei muritori ne-a făcut cerești.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Eupsihie, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condac - Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei, glasul al 2-lea

Ca o stea luminoasă și neînșelătoare te-ai arătat lumii, care cu razele sale a vestit mai înainte pe soarele Hristos, și a stins toată înșelăciunea și a dăruit nouă lumină, rugându-te neîncetat pentru noi, răbdătorule de patimi, Eupsihie.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei (Viețile Sfinților)

Sfântul Mucenic Eupsihie a fost născut și crescut în Cezareea Capadochiei, din părinți de bun neam și cu dregătorie de patrician; și a petrecut fără prihană anii tinereților lui, în întreaga înțelepciune cea creștinească. El a dus o viață fără prihană și s-a însoțit cu femeie după legea nunții, pe vremea împărăției potrivnicului lui Dumnezeu, Iulian Paravatul. Încă până a nu se sfârși ospățul nunții, a arătat pentru Dumnezeu, Hristosul său, mare râvnă și dragoste. Și era în cetatea aceea o capiște a unui idol necurat, care se numea "Tihis", adică noroc. Capiștea aceea era vestită, pentru că împăratul Iulian în toate zilele își aducea necuratele sale jertfe, când mergea în Cezareea.

Iar când se săvârșea nunta lui Eupsihie, s-a întâmplat atunci de era și praznicul necuratului idol. Și văzând Sfântul Eupsihie pe elini, care atunci erau mulți în Cezareea, că mergeau să aducă jertfe în capiștea lor, s-a aprins cu râvna pentru Domnul. Luând cu sine mulțime de creștini, s-au dus și au sfărâmat idolii și capiștea idolească au dărâmat-o până în temelie. Și îndată elinii aceia au înștiințat pe împăratul Iulian. Iar Sfântul Eupsihie, știind pătimirile cele ce erau să-i vină lui pentru aceea, a împărțit săracilor averea în vremea aceea și, mai înainte, se pregătea spre muceniceasca nevoință, petrecând în post și în rugăciuni.

Iar împăratul Iulian, când a auzit de dărâmarea capiștei zeilor săi care se făcuse în Cezareea Capadochiei, s-a umplut de mare supărare, mâniindu-se nu numai asupra lui Eupsihie, ci și asupra întregii cetăți. Apoi îndată a poruncit ca pe toți cetățenii cei cinstiți să-i prindă, și pe unii cu moarte să-i pedepsească, iar pe alții în surghiun să-i trimită și averile lor să le jefuiască; ba încă și de la toate bisericile Cezareei să se ia averile, iar pe clerici a poruncit să-i oblige la serviciul militar și să-i ducă cu sila în cete. Apoi a luat cinstitul nume al cetății Cezareea, cu care se cinstise pe vremea împărăției lui Claudiu cetatea aceea și a poruncit să i se dea numele cel mai dinainte, adică Maza, căci așa se numea mai înainte. Și a numărat-o pe aceea printre sate, ștergând-o din numărul cetăților celor cinstite, și a pus dajdie mare asupra credincioșilor creștini, a locuitorilor de acolo; iar capiștea cea dărâmată, cu multă grabă a poruncit creștinilor să o zidească iarăși. Pentru că se făgăduia cu jurământ, că nu va înceta de a face rău cetății, nici va lăsa pe Galileeni - că așa numea el pe creștini - fără să poarte pe grumajii și pe capetele lor bucăți din capiște, până ce se va ridica iarăși capiștea cea risipită a zeilor elinești. Și ei s-ar fi încercat să săvârșească acel lucru, dacă nu ar fi ajuns grabnica pieire pe împăratul cel urât de Dumnezeu. Iar pe Sfântul Eupsihie, a poruncit să-l muncească și să-l silească spre jertfa idolească ca pe cel dintâi pricinuitor al risipirii aceleia.

pravila - Floare Ornamentala

Deci sfântul fiind ținut în legături, îl scoteau adesea la întrebare și îl munceau, apoi îl sileau la slujirea idolească; pentru că i-ar fi iertat îndrăzneala, că risipise capiștea, numai dacă s-ar fi închinat idolilor. Însă ostașul lui Hristos nu s-a supus nicidecum, ci stătea cu bărbăție în mărturisirea numelui lui Hristos. Atunci l-au spânzurat pe un lemn de muncire și l-au strujit cu piepteni de fier, până la cele dinăuntru, însă se întărea de îngerul ce i se arătase în munci. Apoi, după multe și grele munci, i-au tăiat capul cu sabia și s-a văzut o minune, că în loc de sânge a curs din răni lapte și apă, și, luând credincioșii sfântul lui trup, l-au îngropat cu cinste.

Iar cetatea se chinuia de mânia tiranului, mai ales când a trecut prin țara Capadochiei asupra perșilor și se apropia de Cezareea; apoi se lăuda că va risipi cetatea până în sfârșit. Și a ieșit în întâmpinarea lui Sfântul Vasile cel Mare, dându-i cinste ca unui împărat și aducându-i spre binecuvântare trei pâini de orz, cu care se hrănea singur. Dar împăratul a poruncit ostașilor săi, să ia acele pâini, iar Sfântului Vasile să-i dea o sarcină de fân, zicându-i în batjocură: "Tu ne-ai dat orz, hrană dobitocească, iar tu primești de la noi fân". Sfântul Vasile a răspuns: "Noi, o, împărate, ți-am adus de acelea cu care ne hrănim, iar tu ne-ai dat hrană dobitocească. Cu adevărat ne batjocorești, deoarece cu puterea ta nu poți să prefaci acel fân în pâine și în hrana firii omenești".

Atunci, mâniindu-se Iulian, a zis către sfântul: "Să știi cu adevărat, cu acel fân te voi hrăni, când mă voi întoarce din Persia pe aici, pentru că voi răsturna și voi risipi această cetate până la temelie; cu plugul voi ara locul acesta, ca mai bine grâu să rodească decât oameni. Pentru că poporul ascultând de sfatul tău, a îndrăznit a strica chipul și capiștea Fortunii, adică a Norocului".

Împăratul zicând aceasta cu mânie, s-a dus în calea sa. Dar a pierit acolo degrabă, fiind ucis de Marele Sfânt Mucenic Mercurie, precum se scrie de aceasta în viața Sfântului Vasile cel Mare. Apoi, după uciderea lui Iulian, poporul din Cezareea a zidit o biserică foarte frumoasă deasupra mormântului Sfântului Mucenic Eupsihie și au izvorât izvoare de tămăduiri din sfintele lui moaște, spre slava lui Hristos Dumnezeul nostru, Cel împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh slăvit în veci. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 9 aprilie

În această lună, în ziua a noua, pomenirea sfântului mucenic Eupsihie cel din Cezareea;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Vadim Arhimandritul și a celor șapte ucenici ai lui;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici cei ce s-au săvârșit în robie în Persida;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Avdiisus, care prin sabie s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 10 aprilie

În această lună, în ziua a zecea, pomenirea sfinților mucenici Terentie, African, Maxim, Pompie și alți treizeci și șase, care erau însoțitorii fericitului Zenon, ai lui Alexandru și ai lui Teodor;
Tot în această zi, pomenirea sfintei prorocițe Olda;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Iacov preotul și Aza diaconul;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Dima, care a suferit mucenicia în Smirna, la anul 1363 și care prin sabie s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Eupsihie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfinții Andronic și Iunia
(17 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia, au fost colaboratori apropiați ai Sfântului Apostol Pavel. Au propovăduit în zona Pannoniei, de aceea se crede că au răspândit Evanghelia chiar și în […]

† Sfânta Mironosiță Maria Magdalena și întocmai cu Apostolii
(22 iulie)

FB Mess WA Like Sfânta Mironosiță Maria Magdalena întocmai cu Apostolii l-a urmat pe Mântuitorul până la capăt, până sub Cruce, alături de Maica Domnului și de Sfântul Ioan Evanghelistul, fiind prima dintre mironosițe care […]

† Sfântul Cuvios Ioan Tăcutul
(3 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan Tăcutul a fost numit "tăcutul" datorită smerenie de a se retrage din funcția de episcop și intrării lui în mănăstire ca simplu călugăr în Lavra Sfântul Sava unde […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram