† Sfântul Mucenic Avtonom
(12 septembrie)

4.5/5 - (8 votes)

Sfântul Mucenic Avtonom s-a asemănat cu apostolii fiind un adevărat mărturisitor al credinței creștine, fiind până astăzi cald rugător și izbăvitor tuturor celor ce îi cer ajutorul care și îi săvârșesc pomenirea cu credință și cu dragoste. Este serbat în calendarul ortodox în data de 12 septembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Mucenic Avtonom (sinaxar)

Sfântul Mucenic Avtonom (+ 303) a trăit în timpul când la Roma era împărat Diocletian (284-305). El a fost episcop în Italia, dar, din pricina persecuției împotriva creștinilor declanșată de împăratul Dioclețian, Sfântul a părăsit Italia și s-a dus în Bitinia (regiune istorică, apoi regat elenistic în NV Asiei Mici, între Marea Neagră și Marea Marmara), urmând cuvintelor din Evanghelie "Când vă vor urmări pe voi, fugiți din cetatea aceasta în cealaltă" (Matei 10, 23).

În Bitinia a fost primit și ajutat de un creștin, pe nume Corneliu.

Sfântul Mucenic Avtonom și-a îndeplinit îndatoririle apostolești cu râvnă, drept care mulți păgâni au fost botezați în Hristos și o mare comunitate a fost formată, comunitate a cărei biserică a primit hramul Sfântului Arhanghel Mihail. Pe seama acestei biserici sfântul hirotonește pe Cornelius, mai întâi diacon, iar mai apoi îl ridică la cinstita treaptă a preoției. În peregrinările sale apostolești, predicând învățătura mântuitoare despre Hristos, Sfântul Mucenic Avtonom a ajuns și în ținuturile Lykaonia și Isauria (Asia Mică).

Împăratul Dioclețian a ordonat arestarea sfântului, drept pentru care el se retrage la Claudiopolis, la Marea Neagră. Întorcându-se mai apoi la Soreus l-a înălțat pe Cornelius la treapta de episcop. A plecat după acestea să predice în Asia, iar la întoarcerea din Asia a predicat în împrejurimile Soreusului, la Limna.

Mai târziu s-a întors în Bitinia, a mers în orașul Claudia, să propovăduiască și aici Evanghelia lui Hristos. Apoi Sfântul Mucenic Avtonom se întorcea și slujea în Biserica din Bitinia împreună cu Corneliu.

Martiriul Sfântul Mucenic Avtonom

Martiriul Sfântului Mucenic Avtonom 12 septembrie
Martiriul Sfântului Mucenic Avtonom 12 septembrie

Odată, unii dintre noii convertiți au distrus unul dintre templele idolatre, pentru care păgânii s-au decis să se răzbune împotriva creștinilor. Văzând aceștia ceasul potrivit, au năvălit asupra bisericii Sfântului Arhanghel Mihail, chiar pe când Sfântul Mucenic Avtonom slujea dumnezeiască Liturghie acolo și după ce l-au chinuit, l-au omorât, înroșind cu sângele lui mucenicesc sfântul altar. Diaconița Maria a scos mai apoi trupul sfântului de sub o grămadă de dărâmături și l-a îngropat cu mare cinste. Martiriul Sfântului Mucenic Avtonom a avut loc în anul 313.

De la Sfântul Mucenic Avtonom ne-au rămas cuvintele: "Atunci când ne dedicăm viața lui Hristos, putem schimba lumea în jurul nostru chiar dacă suntem singuri".

Surse: Basilica, Episcopia-Italiei.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Mucenic Avtonom

În vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare, un boier de-al său pe nume Severian ridică o biserică pe mormântul Sfântului Mucenic Avtonom.

În vremea sfântului împărat Constantin, s-a construit o biserică deasupra mormântului. În 430 un anume preot a dărâmat biserica, fără să cunoască că aceasta fusese construită deasupra mormântului, și a reconstruit-o într-un alt loc. După alți 60 de ani (în anul 490), moaștele sfântului au fost găsite nestricăcioase, și s-a construit acolo o sfânta biserică închinată Sfântului Ierarh Mucenic Avtonom.

După două veacuri de la trecerea sa la odihna cea de sus, sfântul Avtonom se arătă unui ostaș pe nume Ioan. Acesta dezgropă cinstitele moaște și le aflară necuprinse de stricăciune și pline de bună mireasmă. Mulți bolnavi aflară tămăduire printr-însele. Sfântul părinte până astăzi se arată cald rugător și izbăvitor tuturor celor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință. Pentru aceasta pe acel loc a fost reconstruita apoi biserica închinată Sfântului Ierarh Mucenic Avtonom.

Surse: Episcopia-Italiei, Crestin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Avtonom

Avtonom - este un prenume masculin creștin rus (Автоно́м). Versiunea sa feminină este Avtonoma. Numele este derivat din cuvântul grecesc "autonom", adică "cel care trăiește după propriile legi". "Avtonom" a continuat să fie o formă utilizată de Biserica Ortodoxă Rusă, după ce a înlocuit o formă anterioară Autonom (Аутоно́м).

Derivate ale numelui Avtonom

Diminutivele "Avtonom" sunt: Avtonomka (Автоно́мка), Avtom (Авто́м), Avtoma (Авто́ма), Toma (То́ма), Avtya (А́втя), și Noma (Но́ма).

Derivate din formula feminină "Avtonom" sunt: "Автоно́мович" (Avtonomovich; masculin) și forma sa colocvială "Автоно́мыч" (Avtonomych) și "Автоно́мовна" (Avtonomovna; feminin).

Numele de familie derivate din acest prenume includ Avtonomov și Antomanov.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Avtonom?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 12 septembrie când este pomenit Sfântul Mucenic Avtonom.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Mucenic Avtonom

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Mucenic Avtonom, ni se spune doar că: este un "bătrân, cu barbă scurtă și rotundă" (din păcate nu am găsit nici o astfel de icoană - noi am găsit o reprezentare cu barba ascuțita și lungă) și felul în care s-a săvârșit "Sfântul sfințitul mucenic Avtonom, cu pietre și cu lemne fiind lovit, se săvârșește."

Icoana Sfântului Mucenic Avtonom 12 septembrie
Icoana Sfântului Mucenic Avtonom 12 septembrie

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 153, 184.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Mucenic Avtonom

Fiind luminat pururea cu Lumină Dumnezeiască, ierarhe, izbăvește-mă de întunericul păcatelor, ca să laud astăzi luminatul tău praznic.
Făcându-te arhiereu, ca un râvnitor al Apostolului Pavel, ai înconjurat toată lumea, propovăduind mântuirea tuturor și surpând capiștile idolilor.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Fiindu-ți întărit sufletul pe piatra credinței, ai pătimit ucidere cu pietre; și cu bucurie către Viața Cea Neveștejită te-ai mutat, Sfințite Mucenice Avtonom.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Născut-ai mai presus de Cuvânt pe Cel Născut mai înainte de veci din Tatăl, Maică Neispitită de nuntă. Pe Acela roagă-L pentru noi, cei ce te lăudăm pe tine cu dreaptă credință.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Mucenic Avtonom, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge Sfințite Mucenice Avtonom, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Mucenic Avtonom, glasul al 2-lea

Trupul tău cu posturi topindu-ți, cu neadormite rugăciuni pe Făcătorul ai rugat pentru păcatul tău, ca să iei iertare desăvârșită; și ai luat iertare, calea pocăinței arătând.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Mucenic Avtonom (Viețile Sfinților)

După cum se dovedește răutate când cineva grăiește cele necuviincioase, tot așa este și când lăsăm în tăcere cele ce sunt folositoare și cinstite. Că precum se vatămă gândurile celor ce aud pe cel ce grăiește lucruri necinstite, așa este și cel ce tace faptele cele bune ale sfinților, și lipsește de folos pe cei dreptcredincioși. Pentru aceea, fericită viață a Sfântului Avtonom nu am socotit să o acoperim cu tăcerea, ci prin scris ne-am sârguit a o da în auzul dreptcredincioșilor. Acest dumnezeiesc bărbat, Avtonom, era împodobit cu cinstea episcopiei în Italia pe vremea împărăției lui Dioclețian (284-305), dar sosind prigoana cea cumplită asupra creștinilor și-a adus aminte de cuvintele lui Hristos cele scrise în Evanghelie: "Când vă vor urmări pe voi, fugiți din cetatea aceasta în cealaltă" (Matei 10, 23). Deci, lăsând Italia, a mers în Bitinia și prin dumnezeiasca voie a ajuns la un loc care se numea Soreos. Acolo a fost întâmpinat în cale de oarecare iubitor de străini Cornelie, la care a viețuit multă vreme. Și, propoveduind pe Hristos, întorcea pe păgâni la credința creștină. A dobândit acolo multe suflete lui Dumnezeu, pentru că se ducea mulțime de popor în casa lui Cornelie, spre a asculta învățătura lui Avtonom, iar el ca un apostol le grăia cuvântul lui Dumnezeu cu toată îndrăzneala, fără de opreală, căci lucra într-însul același Duh Sfânt care peste sfinții apostoli, în limbi de foc s-a pogorât oarecând. Și se aprindeau, prin propovăduirea lui Avtonom, inimile omenești spre dreapta-credință și spre dragostea lui Dumnezeu.

Auzind învățătura sfântului, se umileau și cu dragoste primeau cuvintele lui și cereau botezul de la dânsul. Și a adus atâția oameni la acel loc spre sfânta credință, încât nu încăpea în casa lui Cornelie adunarea aceea de credincioși. Apoi, le-a zidit lor o biserică afierosită numelui Sfântului Arhanghel Mihail, voievodul puterilor cerești, încredințându-i lui spre pază pe oamenii cei din nou luminați ca unui păzitor al neamului creștinesc. Iar făcând pe Cornelie diacon și încredințându-i lui turma cea cuvântătoare a lui Hristos s-a dus în Licaonia și în Isauria, dorind ca și acolo să fie propovăduitor al dreptei-credințe. Deci, ostenindu-se vreme îndelungată în cuvântul bunei-vestiri, iarăși s-a întors la Cornelie, cercetând oile cele câștigate lui Hristos și făcând pe Cornelie preot, slujea împreună cu dânsul mântuirii omenești. Iar când rău-credinciosul împărat Dioclețian a mers în Nicomidia, vrând să piardă tot neamul creștinesc, atunci și sfântul Avtonom, ca cel mai vestit între creștini, a fost cercat spre chinuire de către închinătorii de idoli. Iar el, dorind ca să aducă încă mulți oameni din întunericul păgânătății la lumina cunoștinței lui Dumnezeu, nu s-a dat pe sine în mâinile chinuitorilor ci, păzindu-și viața cea de bună trebuință bisericii, s-a dus cu corabia la Claudiopol care se afla lângă Marea Eucsinului (Marea Neagră), și semăna acolo sămânța cuvântului lui Dumnezeu care, căzând pe pământul cel bun al inimilor omenești, degrabă, cu dumnezeiescul dar, a adus multe roduri duhovnicești. Și, îndreptând bine toate cele spre dreapta credință și povățuindu-i pe calea mântuirii, s-a întors iarăși la Soreos. Și văzând că se înmulțise biserica, a pus pe Cornelie episcop; iar el singur s-a abătut în părțile Asiei, dezrădăcinând spinii nedumnezeirii și sădind sfânta credință cea într-unul Dumnezeu. Și ajutându-i darul sfântului Duh, pe mulți oameni în țara aceea i-a izbăvit din rătăcire și din pierzare prin învățătura cuvintelor sale, risipind capiștele idolești și zidind în inimile omenești locașuri duhovnicești Sfântului Duh. Apoi, iarăși s-a întors ca să cerceteze pe Cornelie Episcopul și turma cea în-credințată lui. Și văzându-i pe toți învățându-se în legea Domnului și sporind în fapte bune, s-a mângâiat și mulțumea lui Dumnezeu că nu a lăsat că osteneala lui să fie în zadar, ci a înmulțit pe fiii cei bisericești pe care el i-a născut prin bunavestire.

pravila - Floare Ornamentala

Aproape de cetatea Soreos era un loc care se numea Limnos, ai cărui locuitori erau toți împâcliți cu întunericul slujirii idolești. Deci, mergând la dânșii Arhiereul lui Dumnezeu Avtonom, le-a propovăduit lor pe Hristos și în puțină vreme pe cei mai mulți acolo i-a dobândit și, învățându-i tainele sfintei credințe, i-a luminat cu botezul și i-a numărat cu turma cea aleasă a lui Hristos. Într-una din zile, cei ce rămăseseră în necredință făceau praznic unui spurcat idol al lor și, aducând jertfe zeilor, dănțuiau în capiștea idolească. Iar oamenii cei din nou luminați, a căror putere era atunci mai multă acolo, adunându-se, au mers cu mânie la necredincioșii cei ce prăznuiau și le-au răsturnat jertfele și pe idoli i-au sfărâmat ca praful; și au risipit capiștea lor până la temelie arătându-le lor că idolii nimic nu pot, pentru că nu se împotrivesc celor ce îi sfărâma, nici strigă când îi risipesc. Iar necredincioșii greu s-au mâniat pentru un lucru ca acela, și gândeau cum ar putea să răzbune pierzarea idolilor lor, și căutau vreme potrivită pentru aceea.

Fiind înștiințați de ziua în care slujitorul Domnului, Avtonom, avea să aducă lui Dumnezeu jertfă cea fără de sânge în biserica cea zidită de dânsul a Sfântului Arhanghel Mihail, în cetatea Soreos și a adunat pe toți ai lui, cei din cetate, dimprejur; și se făcuse mulțimea lor nenumărată și se gătiră în taină ca să năvălească fără de veste asupra bisericii și să ucidă pe povățuitorul creștinilor, Avtonom. Acest lucru l-au și făcut în vremea Dumnezeieștii liturghii; au năvălit necredincioșii asupra bisericii, bizuindu-se pe mulțimea puterii lor și având în mâini unii arme, alții securi, iar alții pietre, au izgonit pe toți credincioșii cei ce erau atunci în biserică, iar pe Sfântul Avtonom în dumnezeiescul altar l-au ucis fără de milă și s-a stropit tot altarul cu sfântul lui sânge. Așa arhiereul, aducând lui Dumnezeu jertfă cea fără de sânge, singur jertfă sângeroasă s-a adus în jertfelnicul cel mai presus de ceruri. Apoi, ucigându-l pe el, necredincioșii au aruncat asupra lui mulțime de pietre cu care îl izbeau. Unii îl împungeau pe dânsul cu arme, alții îl băteau cu lemne, iar alții cu pietre azvârleau într-însul și, făcând dănțuire că și-au răzbunat necinstea idolilor lor, s-au dus.

Sfântul Avtonom zăcea ucis și a fost atunci mare tulburare bisericii și plângere nemângâiată a credincioșilor pentru uciderea părintelui și păstorului lor cel bun. Iar oarecare diaconiță, anume Maria, luând sfântul lui trup, l-a dat cinstitei îngropări.

pravila - Floare Ornamentala

Trecând mulți ani după îngroparea lui, când ajunsese marele Constantin împărat (306-337), și a primit sfântul botez, atunci un boier, anume Severian, a fost trimis de împăratul Constantin în Alexandria. El, temându-se de tulburarea mării, nu a mers cu corabia, ci pe uscat, pe calea care era pe lângă mare. Iar, după rânduiala lui Dumnezeu, li s-a întâmplat lor să meargă pe lângă mormântul Sfântului sfințit Mucenic Avtonom, și îndată catârii au stat și nu puteau să pășească mai departe ! Zadarnic îi bătea cu bicele, nici-unul nu s-a mișcat din locul său; și i-a ușurat și de sarcinile pe care le duceau, însă nici așa nu au putut să pășească mai departe, deoarece cu mână nevăzută erau opriți. Și rămăsese Severian în nedumerire. Se întâmplase atunci de era lângă dânsul oarecare bărbat sfânt, care avea darul a spune tainele lui Dumnezeu. Acela a zis lui Severian: "Se cade ție ca pe acest loc să ridici o biserică sfântului mucenic al cărui mormânt este aici. Și dacă vei făgădui să faci a-ceasta, îndată vei vedea pe catârii tăi degrabă mergând". Iar Severian cu bucurie a făgăduit și s-au pornit îndată de la locul lor catârii și s-au duș înainte. Severian atunci i-a ridicat o casă mică de rugăciune sfântului mucenic până ce s-a întors din Alexandria și întorcându-se, a zidit o Biserică prea frumoasă deasupra mormântului sfântului.

Iar după mulți ani, un preot, neștiind că sunt aici cinstitele moaște ale sfântului Avtonom, acoperite cu pământ în biserica aceea, a risipit-o și a zidit altă nouă, la alt loc, aproape de mare, iar în locul cel dintâi, care avea întru sine moaștele sfântului, necunoscute, a fost pustiu șaizeci de ani, până la moartea lui Zinon, împăratul grecesc († 491). Și nimeni nu știa de această comoară de mult preț, pe care sinul pământului o ascundea întru sine.

După mulți ani, un ostaș din străjerii împărătești, anume Ioan, având poruncă împărătească, păzea în acele pomenite locuri, Soreos și Limnos. Acesta, sculându-se într-una din zile, a mers la vânat și, fiind la locul unde oarecând fusese biserica de deasupra moaștelor sfântului, a văzut acolo un iepure fugind și, încordându-și arcul, a dat drumul săgeții și l-a ucis. Apoi, vânând și alte fiare, s-a întors, iar odihnindu-se el noaptea pe patul său, i s-a arătat în vis Sfântul Avtonom, poruncindu-i să zidească o biserică pe locul acela unde ieri ucisese iepurele. Iar ostașul, sculându-se din somn, s-a sârguit să împlinească porunca și în scurtă vreme a zidit o biserică prea minunată în numele sfințitului mucenic Avtonom ale cărui moaște le-a aflat întregi în pământ, fără nici o stricăciune. De la ele multe minuni se săvârșeau și izvorau tămăduiri bolnavilor. Despre nestricăciunea sfintelor lui moaște, fericitul Simeon Metafrast zicea așa: "Eu văzând pe viteazul nevoitor și după moarte biruind firea, mă ridic spre prea mărirea lui Dumnezeu, pentru că, privind oarecând cu ochii în mormântul cel mucenicesc, am văzut sfintele lui moaște petrecând nebiruite de puterea morții; pentru că ceea ce se lăuda că pe toată alcătuirea de viețuitoare în trei zile o va risipi, aceea, de atâta mulțime de ani, n-a putut să strice nici măcar un fir de păr al acestui bărbat prea luminos. Am văzut capul cu perii nevătămat, fața lui întreagă, pielea tare și nici genele lui nu și-au pierdut perii, fără numai ochii erau închiși. Și privind eu la dânsul, se vedea că, numai păzind legea morții, se preface a tăcea și tot trupul lui se ține întreg pe toate alcătuirile sale de mai înainte. Nici din capul lui nu se rupsese ceva, nici din celelalte părți ale trupului nu se despărțise ceva. Așa știe Dumnezeu a preamări pe aceia care L-au proslăvit pe El în trupurile lor". Pentru că Aceluia i se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Septembrie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 12 septembrie

În această lună, în ziua a douăsprezecea pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Avtonom;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Curnut, episcopul Iconiei;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teodor, cel din Alexandria;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Machedonie, Tatian și Teodul;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Ochian, care prin foc s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Iulian cel din Galatia, și cei 40 de împreună-pătimitori cu el;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Daniil cel din Tasios, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Andronic cel de la Atroa, în Muntele Olimp al Bitiniei, care în pace s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 13 septembrie

În această lună, în ziua a treisprezecea, pomenirea sfințirii bisericii Sfintei Învieri a lui Hristos, Dumnezeul nostru, de la Sfântul Mormânt de la Ierusalim;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Cronid, Leontie, Serapion, Straton și Seleuc;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului mucenic Cornelie sutașul;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Gordian, Macrovie, Ili, Zotic, Lucian și Valerian;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Părintelui nostru Petru cel din Agreia, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Ioan de la Prislop;
Tot în această zi, pomenirea sfintei marii mucenițe Ketevan, regina Georgiei;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Ierotei cel nou, Iviritul, ce s-a născut la anul 1686 și care în pace s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Mucenic Avtonom să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Avtonom roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor și Chiril, diaconul
(29 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor, datorită râvnei sale pentru Hristos a suferit multe chinuri și moarte martirică, împreună cu Chiril diaconul, din partea păgânilor, în timpul împăratului Iulian Apostatul (361-363). […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei
(7 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei, prin smerenie și dragoste a primit de la Dumnezeu darul tămăduirii. Punerea mâinilor și rugăciunea lui tămăduiau bolile trupești ale tuturor celor care veneau la […]

† Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej (25 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej a făcut mai multe minuni, încă din timpul vieții sale, devenind foarte cunoscut și căutat de oamenii care aveau diferite boli sau suferințe pentru care […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfântul Mucenic Avtonom
(12 septembrie)”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram