† Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei
(18 septembrie)

Trimte prietenilor tăi

Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, pentru viața sa duhovnicească și mai ales pentru iubirea sa necondiționată față de aproapele, Bunul Dumnezeu la învrednicit de darul tămăduirilor, săvârșind cu ajutorul aceasta multe minuni. Este serbat în calendarul ortodox în data de 18 septembrie.

Viața pe scurt - Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei (sinaxar)

Sfântul Ierarh Eumenie episcopul Gortinei a trăit în secolul al VI-lea. Încă din tinerețile sale, Sfântul îi urmă din toată inima lui Hristos, eliberându-se de cele două sarcini grele ale vieții omului: a bogăției și a trupului. Întâia povară o lepădă împărțindu-și întreaga avuție celor săraci și nevoiași, iar cea de-a doua prin postirile aspre. În felul acesta, se tămădui mai întâi pe sine, iar mai pe urmă începu să-i tămăduiască pe alții.

Slobozindu-se de patimi și umplându-se de darul Duhului Sfânt, Sfântul Ierarh Eumenie lumină ca o făclie ce nu putea fi ascunsă, precum este scris: „nu poate o cetate aflată în vârful muntelui să se ascundă” (Matei 5, 14). Asemenea nici Sfântul Eumenie nu se putu tăinui pe sine lumii, căci văzând faptele sale cele bune, poporul îl alese episcop al Gortinei, iar sfântul părinte păstori turma lui Hristos ca un bun păstor.

El fu părintele săracilor, bogăția celor din nevoi, mângâierea celor întristați, tămăduitorul bolnavilor, preaminunat făcător de minuni, căci săvârși mulțime mare de minuni cu rugăciunile sale: îmblânzi un șarpe veninos ce se repezise asupra lui, izgoni demonii și tămădui mulțime de bolnavi, făcând aceasta nu doar în cetatea sa, ci și în Roma (Italia) și Tebaida (sau Teba, în Egipt).

Ajungând la Roma, prin semne și minuni, pe multi îi făcut a se mira, căci pe duhurile cele viclene le alungă din oameni, bolnavii tămădui, aduse pacea în mijlocul vrajbelor și al mâniilor.

Alta dată, ajungând în Tebaida la vreme de secetă, el dobândi de la Dumnezeu ploaie cu rugăciunile sale. Tot acolo, în Tebaida, își săvârși viața sa pământească, strămutându-se în locașurile cele veșnice ale Domnului său. Până astăzi Sfântul Ierarh Eumenie este izvor îmbelșugat de mângâiere și tămăduiri tuturor ce îi săvârșesc pomenirea cu credință.

Surse: Sfinți și Icoane.

Floare 02 Bun

Unde se găsesc moaștele Sfântului Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei

După trecerea la Domnul a Sfântul Ierarh Eumenie, moaștele sale au ajuns în Raxos, locul său de naștere, Grecia, unde se aflau și moaștele Sfințitului Mucenic Chiril, care păstorise și el mai înainte Biserica din Gortina.

Floare 02 Bun

Icoana Sfântului Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Floare 02 Bun

Rugăciune către Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei

Având, Părinte Eumenie, pe Hristos, Care ascultă Dumnezeieștile tale rugăciuni, îmblânzește-L pe Dânsul, fericite, către cei ce cu dragoste te laudă pe tine.
Din tinerețe, cuvioase, iubind smerirea cea pricinuitoare de înălțare, ai smerit pe șarpele cel trufaș și vădit te-ai îmbogățit cu daruri de tămăduiri.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Organ primitor al Duhului te-ai făcut, supunând sufletului cugetele trupului prin multe nevoințe; partea cea mai slabă ai silit-o a sluji celei mai bune.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Acum s-au împlinit proorociile cele pentru tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână; căci pe Cel pe Care L-au vestit mai înainte glasurile proorocilor, L-ai încăput în pântecele tău, în două Firi, desăvârșit.

Floare 02 Bun

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, glasul al 8-lea

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Eumenie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, glasul al 2-lea

Luminându-te cu Dumnezeiască Lumină, preafericite, ne luminezi pe noi cei ce cu dragoste lăudăm cinstită și sfântă mutarea ta, Părinte Ierarhe Eumenie; căci neîncetat te rogi pentru noi toți.

Floare 02 Bun

Viața completă - Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei (Viețile Sfinților)

Acest cuvios, părintele nostru Eumenie, prin îmbunătățita viață a plăcut lui Dumnezeu din tinerețe, pentru că a călătorit pe calea cea strâmtă care duce la cer, ascultând pe cela ce zice: "Nevoiți-vă a intra prin poarta cea strâmtă, prin care, ca să poată intra cineva, două sarcini grele are a lepăda: averea și trupul"; Eumenie a lepădat averea pentru că a împărțit-o la săraci, știind că bogatul cu greu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Cine va putea să intre prin porțile cerești cele strimte fiind încărcat cu sarcina bogăției?

După cum a sfătuit Domnul pe tânărul acela care a întrebat despre viața cea veșnică: "Vinde-ți – zice – averile și le împarte la săraci și vei avea comoară în Cer" (Matei, 19,21). Pentru că cel ce slujește Mamonei nu poate să slujească și lui Dumnezeu. Și cel însărcinat cu mulțimea bogățiilor nu va trece prin ușile cerești cele strâmte, precum nici cămila prin urechea acului. Cel ce voiește sătreacă prin strâmtoare, nu numai sarcina, ci și hainele le leapădă. Cel ce dorește ca să fie în cer următorul Domnului, nu numai averile acelea care sunt de prisosit ca o netrebnică sarcină le leapădă, ci și pe acelea ce sunt de nevoie, care ca o haină pe neajungerea trupului o acopere, și pe acelea le împarte la săraci.

Unul ca acesta era Sfântul Eumenie. El pe toate le-a socotit a fi gunoaie, de toate s-a lepădat, pe toate le-a lăsat, ca să alerge după Hristos, și pentru ca să-L afle și să-L dobândească. Averea, dezbrăcând-o de pe sine ca pe o haină, pe cei săraci, pe cei goi și pe cei lipsiți i-a îmbrăcat, apoi el însuși, dezbrăcându-se de toată dulceața pământească, a trecut prin strâmtoarea sărăciei și a intrat prin poarta cea îngustă care duce la cereasca bogăție.

Folare Separare 1

Acest cuvios a lepădat și altă grosime a trupului când cu nevoințele, cu ostenelile, cu înfrânarea, cu postul și cu pribegirea și-a supus poftele sale și s-a făcut subțire, ferindu-se de toată plăcerea trupească și de iubirea dulceților lumești. Pentru că "cel ce se luptă - precum zice apostolul - se înfrânează de la toate" (I Corinteni 9, 25). S-a înfrânat și el de toate acelea prin care trupul s-ar fi îngrășat și s-ar fi îngroșat poftele, născându-se patimile. Nu și-a dat ochilor săi somn, până ce sufletul și trupul, curățindu-se de patimi, s-a făcut locaș Sfântului Duh. Așa lepădând amândouă sarcinile cele groase: una de avere, iar altă a trupului mult pătimașului, s-a făcut ușor trecerea pe calea cea îngustă a porților celor strimte care duc la viața veșnică. Iar când viața lui îmbunătățită strălucea ca o lumină și era de folos tuturor, atunci a fost ales și ridicat la scaunul episcopal al Bisericii Gortinei, unde ca o lumină stând în sfeșnic, a luminat păstoria sa și ca un soare a luminat Biserica lui Hristos cu lucrurile și cu cuvintele, pentru că așa se cade să fie lumina lumii, ca fapta să meargă înaintea cuvintelor, precum raza apucă înaintea luminii. Drept aceea și acest sfânt, șezând pe scaunul său de episcop, învăța pe fiii săi sufletești mai întâi cu fapta, chip și pildă făcându-se turmei cu viața cea curată și plăcută lui Dumnezeu, apoi îi învăța și cu cuvântul.

Mai întâi fiind lumină pentru sine, a luminat și pe alții. Întâi cugetând el la legea Domnului ziua și noaptea și pe alții după aceea i-a învățat. Întâi el a viețuit cu sfințenie și apoi i-a sfințit pe alții. Întâi a câștigat știința sa curată și apoi a curățit științele altora. Era încă și foarte milostiv și după numele său Eumenie, care se tâlcuiește milostiv, avea viața plină de lucruri bune. Era tată al sărmanilor, bogăție a săracilor, dătător celor ce cer, mângâietor, pătimitor celor ce pătimesc și făcător de minuni prea minunat.

O dată a omorât cu rugăciunea un șarpe mare ce se repezise asupra lui, dar mai mare minune a făcut că pe șarpele iadului, pe diavolul l-a călcat, pășind peste dânsul prin rugăciune și l-a alungat pe el de la turma lui Hristos cea încredințată lui. Și nu numai în Gortina, ci și în Roma asupra diavolilor s-a înarmat pentru că, ajungând la Roma, prin semne și minuni, pe mulți i-a făcut a se mira; pe duhurile cele viclene le-a alungat din oameni, bolnavii a tămăduit, era făcător de pace în mijlocul vrajbelor și al mâniilor. Ajungând la Tebaida în vreme de secetă, a pogorât ploaie din cer cu rugăciunea și acolo sfârșindu-se cu pace, a început după viața cea vremelnică viața cea veșnică și nesfârșită. Iar sfântul lui trup a fost mutat în Gortina, la scaunul lui, și acolo l-au îngropat cu cinste.

Folare Separare 1

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Septembrie

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 18 septembrie

În această lună, în ziua a optsprezecea, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Eumenie, episcopul Gortinei;
Tot în această zi, pomenirea Sfintelor Mucenițe femei Sofia și Irina;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Ariadna (în altă parte numită Maria) din Frigia;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Castor din Alexandria.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 19 septembrie

În această lună, în ziua a nouăsprezecea, pomenirea Sfinților Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont;
Tot în această lună, pomenirea Sfinților Mucenici Ianuarie, episcop de Bénévent, și cei împreună cu dânsul;
Tot în această lună, pomenirea Sfinților Teodor, print de Smolensk, și a copiilor săi David și Constantin.

Floare 02 Bun

Pe Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Ierarhe Eumenie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir
(26 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni, din Tesalonic este unul dintre cei mai cinstiți sfinți ortodocși. El tămăduiește trupurile și sufletele credincioșilor prin harul Dumnezeiesc dobândit din mărturisirea credinței în […]

† Sfântul Mare Mucenic Areta
(24 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Areta, guvernatorul orașului Najran (Arabia Saudită), a pătimit împreună alți 4300 de creștini, în timpul atacurilor etiopiene conduse de Dgu Nuwas din anul 523. Martiriul lor este serbat în calendarul ortodox în […]

† Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului
(23 octombrie)

Sfântul Apostol Iacob cel Drept, numit și Iacob Fratele Domnului sau Iacob Ruda Domnului, a fost unul dintre cei Șaptezeci de Apostoli, fiind și primul Episcop al Ierusalimului. În conformitate cu Protoevanghelie care îi este […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei
(18 septembrie)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram