† Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli
(26 mai)

5/5 - (3 votes)

Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli, a fost ucenic al Sfântului Apostol Pavel, fiind deseori trimis să ducă către diversele comunități creștine scrisorile marelui Apostol. A fost episcop în Veria Traciei, propovăduind Evanghelia cu multă râvnă. Sfântul Apostol este serbat în calendarul ortodox în ziua de 26 mai.

Viața pe scurt - Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli (sinaxar)

Sfântul Apostol Carp s-a născut la Troada, în Asia Mică, unde a legat o prietenie puternică cu Sfântul Apostol Pavel devenind-i astfel ucenic.

Sfântul Apostol Carp ucenicul Sfântul Apostol Pavel

Sfântul Carp era responsabil cu distribuirea scrisorilor trimise de Sfântul Apostol în diferite locații. Despre acea perioadă găsim scris în epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel: "Când vei veni, adu-mi felonul, pe care l-am lăsat în Troada la Carp…" (Capitolul 4, 13). Sfântul Apostol Carp a fost numit de către Sfântul Pavel episcop în Veria (Turcia de astăzi) reușind cu harul său și prin propovăduirea Sfintei Scripturi să creștineze un număr mare de oameni aducându-i la dreapta credință.

Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli 26 mai-b

Convertirea Sfântului Dionisie Areopagitul

Sfântul Carp a făcut cunoscut cuvântul Domnului și în insula Creta, acolo unde l-a primit în casa sa pe Sfântul Dionisie Aeropagitul, care devenise creștin în urma cuvântării Sfântului Apostol Pavel, ținută în areopagul din Atena.

Sfântul Dionisie afirma că Sfântul Apostol Carp era un om de o mare curăție a minții, foarte blând, nevinovat și smerit; că lui însuși Domnul i S-a înfățișat înainte, înconjurat de îngerii Lui și că Sfântul Carp niciodată nu începea să slujească Sfânta Liturghie până ce nu i se arăta vreo vedenie de Sus. A întors la creștinism pe mulți eleni și a mustrat numeroși iudei, învățându-i că Hristos Cel răstignit de ei este Dumnezeu adevărat și făcătorul tuturor.

Neîndoielnic este faptul că a propovăduit credința cea nouă a creștinilor, fără odihnă și neînfricat, despărțind prin Sfântul Botez pe credincioși de cei necredincioși.

Mucenicia Sfântului Apostol Carp

Icoana Sfântului Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli 26 mai

În anul 66 ura iudeilor, care nu fuseseră convinși de puritatea credinței mărturisite și propovăduite de Sfântul Apostol Carp, a dus la uciderea cu brutalitate a acestuia pe data de 26 mai.

Surse: Crestin Ortodox, Orthodoxwiki, Ortodoxism.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Apostol Carp

Moaștele Sfântului Apostol Carp tămăduiesc și astăzi mulțime de bolnavi, fiind așezate la loc de cinste în aceeași cetate unde Sfântul Apostol Carp a fost episcop și a primit martiriu - Veria (Turcia de astăzi).

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Carp

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Apostol Carp!

Carp - acest nume derivă din greaca veche „karpós (καρπός)”, adică „fructul, ilustru, cel care adună fructele”. În mitologia greacă, Karpos era un tânăr renumit pentru frumusețea sa. Carpo, unul dintre Horae, este în anumite privințe echivalentul feminin al lui Karpos; stăpânirea ei era toamna, coacerea și recoltarea.

Derivate ale numelui Carp

Karpos, Carpo, Kapp.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Carp?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 26 mai când este pomenit Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli.

Sursă: Name-Doctor.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Apostol Carp

Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli 26 mai-a

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Apostol Carp, ne spune doar că: "Sfântul Apostol Carp trebuie zugrăvit în chipul unui [episcop] «bătrân, cu barba despicată în două»".

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 151.

Ornament despartitor v01

Hristos dorește întoarcerea păcătoșilor și nu moartea lor

În scrisoarea lui către Dimofil, spune că mergând el odată în insula Creta a fost găzduit de Sfântul Apostol Carp (unul din cei 70 de Apostoli). Acesta i-a povestit cum a avut el o mare supărare, din cauza unui elin (adică necredincios), care convinsese pe un creștin ca să-și lepede Sfânta Credință și să primească înșelăciunea idolească.

Atunci, dumnezeiescul Carp, fiind copleșit de multă întristare, nu și-a dat bine seama ce face. Căci el, în loc să se roage lui Dumnezeu pentru întoarcerea celui pierdut, precum și pentru luminarea păgânului, s-a lăsat biruit de mânie și de amărăciune împotriva acestor doi ticăloși. Fiind seara, a adormit Sfântul cu duhul tulburat și cu inima plină de mânie. La miezul nopții s-a sculat la rugăciune, ca de obicei. În vremea rugăciunii avea inima amărâtă de întristare, ceea ce nu se cuvenea unui slujitor și ucenic al lui Hristos. În starea aceasta de tulburare, zicea în mintea lui că nu merită să mai trăiască acei oameni fără Dumnezeu, care duc în rătăcire pe alții.

Cugetând el acestea, se ruga lui Dumnezeu ca să-i lovească cu trăsnet pe amândoi ticăloșii. Îndată ce a cugetat acestea, i se părea că se cutremură locul unde se afla, iar cerul s-a deschis. Printr-o deschizătură a cerului a văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos împreună cu negrăită mulțime de îngeri, care erau în chip de oameni. Văzând aceasta, Fericitul Carp se mira foarte mult și uitându-se apoi în jos, a văzut temelia casei desfăcută în două și s-a arătat acolo o prăpastie adâncă și prea întunecoasă. Iar la marginea prăpastiei i-a văzut pe cei doi oameni pe care îi blestemase, fiind cuprinși de frică și de cutremur mare. De frica lor cea mare le tremurau picioarele și neputând a se stăpâni, erau gata să cadă în prăpastie. Din fundul gropii, Fericitul Carp vedea cum se ridicau șerpii, care se agățau de picioarele lor. Acum îi vedea că fluieră, acum îi vedea cum îi mușcă de picioare, trăgându-i în groapă. Deci se vedeau sărmanii că sunt gata să cadă de silă în prăpastie. În vremea aceasta, Fericitul Carp nu mai vroia ca să privească în sus, către Domnul, ci se necăjea cu mintea pentru ce nu cad mai repede în prăpastie ticăloșii aceia. Căuta chiar de multe ori ca să-i împingă singur în groapă. Dar neputând să-i arunce, se întrista și blestema.

La urmă s-a uitat în sus și a văzut ca și mai înainte cerurile deschise, iar pe Domnul L-a văzut cum i s-a făcut milă de cei doi osândiți, care se primejduiau și sculându-se Domnul de pe tronul Său, s-a apropiat de ei și le întindea mâna ca să-i scape. Împreună cu Domnul se sârguiau și Sfinții îngeri ca să-i scape din primejdie pe cei doi oameni. Cum ședea Domnul cu mâna întinsă spre oameni, a rostit către Fericitul Carp aceste cuvinte: "Lovește-Mă acum pe Mine, că iarăși Eu sunt gata ca să pătimesc de multe ori pentru mântuirea oamenilor. Și plăcut Îmi este ca să pătimesc iarăși și să mor pentru aceștia, ca să nu se osândească, chiar dacă alți oameni nu sunt vinovați (ca să mă răstignesc pentru ei). Însă, gândește-te bine, dacă îți convine oare și ție ca să schimbi prietenia cea cu Dumnezeu și cu îngerii cei buni și să primești în schimb pe cea de-a pururea prietenie cu șerpii și cu demonii!" (Vezi Sinaxarul cel mare, la 3 Octombrie, Viața Sfântului Sfințit Dionisie Areopagitul).

Atunci a cunoscut Sfântul Carp că nu este plăcută lui Dumnezeu mânia cea fără socoteală. După aceasta Sfântul Carp nu a mai judecat pe nimeni, fiind blând cu orice om indiferent de păcatele lui.

Sursă: DeInteres.

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli

Cânta-voi Ție Doamne Dumnezeul meu, că ai scos pe popoare din robia Egiptului și ai acoperit pe Faraon cu căruțele lui și puterea lui.
Pe cei ce cu dragoste săvârșesc purtătoarea de lumină, sfințită și prealăudată și preacinstită pomenirea ta, umple-i de dumnezeiasca lumină prin rugăciunile tale apostole.
Fiind dat cu totul Stăpânului, ai păzit nevătămate legile Lui cele cinstite și pe cei fărădelege i-ai învățat buna lege, apostole.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Iubind mintea cea mai presus de gând, preasfințite, ți-ai luminat mintea cu privire tainică și lumea o ai luminat, preafericite.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Născut-ai Fecioară în chip de negrăit și înnoind legile firii, te-ai făcut Maică pururea Fecioară; pentru aceea te fericim.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli, glasul al 3-lea

Apostole Sfinte Carp, roagă pe milostivul Dumnezeu, ca să dăruiască iertare de greșale sufletelor noastre.

Condac - Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli, glasul al 4-lea

Ca pe o stea prealuminoasă, câștigându-te Biserica pe tine, Apostole Carp, cu dăruirea cea multă a minunilor tale pururea se luminează; pentru aceea strigăm lui Hristos: Mântuiește, ca un milostiv, pe cei ce cu credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli (Viețile Sfinților)

Sfântul Apostol Carp a fost unul din cei șaptezeci de apostoli, următor și slujitor al Sfântului Apostol Pavel, fiindcă ducea scrisorile lui la cei ce le trimitea. Și nevoindu-se împreună cu dânsul multă vreme în propovăduirea cuvântului lui Hristos, a suferit multe ispite; apoi a fost pus de dânsul episcop în Veria Traciei. El s-a mai ostenit cu propovăduirea cuvântului și în Crit, unde a primit în casa sa pe Sfântul Dionisie Areopagitul și a văzut în vedenie pe Domnul arătându-i-se lui, pe când se ruga, ca să pedepsească pe cei doi păcătoși; și l-a auzit pe Acela, zicându-i: „Mai bate-mă pe mine, căci sunt gata să mă răstignesc iarăși, pentru mântuirea omenească”.

Sfântul Dionisie mai mărturisește de Sfântul Carp și aceasta, că nu începea a săvârși Preacuratele și de viață făcătoarele Taine, până ce nu vedea arătându-i-se lui din cer vreo vedenie dumnezeiască. Și fiind arhiereu în Veria, pe mulți elini i-a întors de la închinarea de idoli la Hristos Dumnezeu, și pe iudei mustrându-i, i-a învățat să creadă că Hristos Cel răstignit de dânșii este Dumnezeu adevărat și Făcătorul tuturor. După aceea a fost ucis cu sălbăticie și cu nemilostivire de ceilalți iudei ce nu crezuseră, dându-și sfântul său suflet în mâinile Domnului. Iar cinstitele lui moaște s-au pus în aceeași cetate, de bărbați credincioși și temători de Dumnezeu; și multe tămăduiri se dau acolo bolnavilor, întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru.

Notă: Despre vedenia Sfântului Carp, unde se amintește de cei doi păcătoși, caută povestirea Sfântului Dionisie Areopagitul de la trei octombrie, și acolo poți să o citești.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 26 mai

În această lună în ziua a douăzeci și șasea, pomenirea sfântului și măritului apostol Carp, unul din cei șaptezeci de apostoli;
Tot în această zi, pomenirea sfântului apostol Alfeu, unul din cei șaptezeci de apostoli;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Averchie și Elena;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noul mucenic Alexandru Tesaloniceanul, care a mărturisit în Smirna, la anul 1394 și care de sabie s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 27 mai

În această lună, în ziua a douăzeci și șaptea, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Eladie;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Terapont, episcopul Sardiei;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Evsevlot, care prin foc s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Alipie, care s-a săvârșit zdrobindu-i-se capul de piatră;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfântiului Beda Venerabilul (Anglia, + 735);
Tot în această zi, pomenirea sfântului Ioan Rusul, mărturisitorul si făcătorul de minuni (+ 1730).

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Apostol Carp, unul din cei 70 de apostoli să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Apostole Carp roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Spiridon episcopul Trimitundei (12 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Spiridon episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni este cunoscut ca "sfântul călător" deoarece papucii, puși în racla în care sunt așezate sfintele sale moaște întregi, se uzează, în mod miraculos, motiv […]

† Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici
(3 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici era văzător cu duhul și tămăduia pe cei suferinzi atât spiritual, cât și fizic. Pentru multa lui smerenie s-a învrednicit de la Hristos Domnul de […]

† Sfântul Proroc Ieremia
(1 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Ieremia este cel care a prorocit distrugerea Ierusalimului și robia babiloniană. El face parte dintre marii profeți ai Vechiului Testament, alături de Isaia, Iezechel și Daniel. Este serbat în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram