Rugăciunea de dimineață

4.3/5 - (41 votes)

Rugăciunea de dimineață (numite și "rugăciunile de dimineața" sau "rugăciunile dimineții") trebuie să fie citite imediat după ce ne trezim pentru a primi ajutor și binecuvântare de la Dumnezeu în ziua ce urmează și a duce la bun sfârșit toate lucrurile și lucrările pe care urmează a le facem.

Rugăciunile începătoare la Rugăciunea de dimineață

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată necurăția și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Slava... Și acum...

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne curățește păcatele noastre. Stăpâne iartă fărădelegile noastre. Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt Numele Tău.

Doamne miluiește (de 3 ori)

Slavă…Și acum…

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin!

Rugăciunea de Dimineață

Troparele Dimineții

Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi, miluiește-ne pe noi.

Slavă …

Din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe Tine, Preasfântă Treime: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tai miluiește-ne pe noi.

Și acum …

Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi; deci, cu frică să strigăm în miezul nopții: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru Născătoarea de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Doamne miluiește (de 12 ori)

Slavă… Și acum…

Rugăciune către Preasfânta Treime

Din somn sculându-mă, mulțumesc Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă-răbdarea Ta nu Te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut cu fărădelegile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei și întru deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci, acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt întru mărturisirea inimii și să laud Preasfânt Numele Tău: al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin!

Altă rugăciune

Slavă Ție, Împărate, Dumnezeule Atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă scula din somn și a dobândi intrare în sfânta casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al Sfintelor și înțelegătoarelor Tale Puteri și binevoiește ca, din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă laudă din necuratele mele buze; ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminata făclie a sufletului meu și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu-Cuvântul, Cel slăvit în Tatăl și Duhul Sfânt. Amin!

Rugăciunea de dimineață, atunci când ne sculăm din somn

Deschizând ochii sufletului meu cu puterea Ta, Dumnezeul meu, se cuvine să-mi deschid și ușa inimii mele și, precum m-am sculat din patul care zăceam ca un mort, așa trebuie să mă scol din patul fărădelegii și al nemulțumirii, în care zac ca un mort eu, leneșul. Drept aceea, îți mulțumesc Dumnezeul meu, că m-ai păzit întreg și viu în această noapte și mai vârtos că nu am căzut în vreun păcat, cu Darul Tău. Văd, Doamne, că a început ziua a se lumina, întru care pot vedea multe nestatornicii și sminteli, pot să simt multe ispite, să întâmpin multe pricini ca să cad în păcate și în nevoi de moarte. Cum voi putea scăpa de acelea de nu-mi vei ajuta Tu, care ești puterea mea? Pentru aceasta Te rog, Dumnezeul meu, să-mi ajuți și să-mi dai Darul Tău cel Sfânt, pentru că aflându-mă împreună cu El, acesta mă va păzi să nu cad în vreo greșeală și va face ca să-Ți fiu plăcut în toate lucrurile mele. Deci de acum hotărăsc să nu fac nici un lucru, care să nu fie spre bucuria Ta și spre folosul meu. Și pentru ca să pun început bun din începutul acestei zile, îți depun Ție toate gândurile mele, toate cuvintele mele, toate poftele mele și toate lucrurile mele, pentru ca să le povățuiești cu înțelepciunea ta și să le tocmești după judecata dreptății Tale.

Și-Ți făgăduiesc cu adevărat, cum că voia mea nu se va despărți de voia ta, numai mi se descopere…

Pentru aceasta Te rog să mă întărești în voia Ta ca un Prea Puternic, ca să păzesc și să săvârșesc aceste făgăduințe ale mele, spre cuvântarea de mărire a împărăției Tale și spre folosul sufletului meu. Amin!

Apoi:

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru, Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și sa cădem La Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul Nostru!
(cu 3 închinăciuni)

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Crezul (Simbolul de credință - Simbolul Credinţei)

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute.

Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut; Care, pentru oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și S-a făcut om; și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și S-a îngropat; și a înviat a treia zi, după Scripturi; și S-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui; și iarăși va să vină cu slavă, sa judece viii și morții, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin proroci.

Întru una, sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viață veacului ce va să fie. Amin.

Rugăciunea I, a Sfântului Macarie cel Mare

Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta; scapă-mă, deci de vicleanul și fă să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud Preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a II-a, a Sfântului Macarie cel Mare

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc Ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând, strig: nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, Cel ce Te-ai răstignit de voie, și pe mine, cel ce zac în lene, grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea Ta în rugăciuni; iar după somnul nopții, să-mi luminezi ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește.

Rugăciunea a III-a, a Sfântului Macarie cel Mare

Către Tine, Stăpâne, Iubitorule de oameni sculându-mă din somn scap și spre lucrurile Tale mă nevoiesc; mă rog Ție, ajută-mi cu milostivirea Ta în toată vremea și în tot lucrul. Scapă-mă de toate lucrurile cele rele, lumești și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du întru Împărăția Ta cea veșnică, pentru că Tu ești Făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele; căci întru Tine este toată nădejdea mea și Ție slavă înalț, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciunea a IV-a, a Sfântului Macarie cel Mare

Doamne, Cel ce cu multă Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie, robului Tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără ispită de toată răutatea pizmașului, Tu Însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta ca să fac voia Ta, cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a V-a

Doamne, Dumnezeule, Atotțiitorule, Care primești de la puterile Tale cele cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii Tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește în toți anii vieții noastre și în tot ceasul Ție slavă să-Ți înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a VI-a

Doamne Atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și a tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești; Cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți, Împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem Ție din gurile noastre cele necurate întru această vreme a nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor Tale, și lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea Ta: cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casa cinstitului și Sfântului Tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a Unuia-Născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați în lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale. Că Tu ești lumina cea adevărată, Care luminezi și sfințești toate, și pe Tine Te laudă toată făptura în veci. Amin.

Rugăciunea a VII-a

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule preaînalte și Doamne al milelor, Cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu anevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaos de ostenelile trupului, mulțumindu-Ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărădelegile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate: luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și ne deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție: Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și Unuia-Născut Fiului Tău, și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a VIII-a, a Sfântului Ioan Gură de Aur

12 cereri după numărul ceasurilor nopții

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc.
Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice.
Doamne, de am greșit fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă.
Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită.
Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea.
Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea.
Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu.
Doamne, trimite mila Ta în ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău.
Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun.
Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi, după harul Tău, să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roua harului Tău.
Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin.

12 cereri după numărul ceasurilor zilei

Doamne, primește-mă întru pocăință.
Doamne, nu mă lăsa pe mine.
Doamne, nu mă duce pe mine în ispită.
Doamne, dă-mi cuget bun.
Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință.
Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele.
Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare.
Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe.
Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea.
Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta.
Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevitori, de diavoli, de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase.
Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Rugăciunea a IX-a, către Sfântul Înger, păzitorul vieții

Îngerele cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multă vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voire a mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine, cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerele al lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am încurcat așa rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine, păcătosul și-mi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pizmașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni, și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș, cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a X-a, către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Stăpâna mea de Dumnezeu Născătoare, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni izgonește de la mine, smeritul și ticălosul robul Tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aduceri-aminte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile, preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune către Sfântul al cărui nume porți

Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, Sfinte, plăcut al lui Dumnezeu (Numele Sfântului al cărui nume îl porți), căci eu cu osârdie alerg către tine, cel grabnic ajutător și rugător înaintea lui Dumnezeu pentru sufletul meu.

Doamne miluiește (de 40 ori).

Rugăciunea către Domnul nostru Iisus Hristos

Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-răbdătorule, mult milostive și mult milosârde; care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești. Care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce vor să fie. Însuți Doamne, Iisuse Hristoase, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Ocrotește-ne pe noi cu Sfinții Tăi îngeri ca, prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

Rugăciuni către Maica Domnului

Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești cu Dar dăruită, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău; că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre.

O! Preasfântă Doamnă, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, primește nevrednica noastră rugăciune și ne păzește de moarte năprasnică și ne dăruiește pocăință înaintea sfârșitului nostru. Amin.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe Tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluiește (de 3 ori).

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

Împărăteasa mea preabună și nădejdea mea, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiților și acoperitoarea necăjiților, vezi-mi nevoia, vezi-mi necazul, ajută-mi ca unui neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi: dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună; ci numai pe tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

Sfârșit - Rugăciunea de dimineață

Vezi, dacă ești chemat după datoria la slujba ta, dacă ai vreme puțină, este bine ca, din rugăciunile puse aici, să citești numai pe unele din ele, însă cu luare-aminte, fără grabă, pentru a se așeza în sufletul tău harul lui Dumnezeu.

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pomenirea viilor

Pomenește, Doamne, mântuiește și miluiește pe: Prea Sfințiții Ierarhi, pe Preoți, Diaconi, Monahi și Monahii, pe binecredinciosul nostru Sfat, Guvern, Cler și popor ortodox creștin. Pomenește, Doamne, mântuiește și miluiește pe Părintele meu duhovnic (N), pe părinții noștri duhovnicești și trupești, pe frați, rude, prieteni, învățători, pe cei ce ne iubesc și pe cei ce ne urăsc pe noi, pe toți ortodocșii creștini, pe făcătorii noștri de bine și pe cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânșii. Amin.

Pomelnicul celor care au trecut la Domnul

Pomenește, Doamne, pe toți adormiții robii Tăi, ortodocși creștini: Prea Sfințiți Ierarhi, Preoți, Diaconi, Monahi și Monahii, pe toți voievozii binecredincioși și pe întreg neamul nostru românesc, creștin ortodox. Pomenește, Doamne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, pe adormiții mei părinți duhovnicești (N), pe părinții mei trupești (N), care m-au născut, crescut, îngrijit și m-au ajutat în viața mea. Pomenește, Doamne, pe frații mei, surorile mele, rudenii, prieteni, cunoscuți și necunoscuți. Pomenește, Doamne, pe tot Clerul și poporul ortodox, adormit cu Împărtășirea Ta Divină, întru nădejdea învierii și vieții veșnice. Amin.

Aici se termină Rugăciunea de Dimineață și Pomenirea celor vii și adormiți.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul (7 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul face parte dintre marii Duhovnici ai Muntelui Athos din secolul 20. Sub inspirat de Duhul Sfânt era capabil să discearnă duhurile și să vadă dacă ispitele care […]

† Sfântul Ignatie Briancianinov
(30 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Ignatie Briancianinov, printr-o viață duhovnicească aleasă, a dobândit de la Dumnezeu darul lacrimilor, al smereniei și al rugăciunii inimii. Se numără printre marii stareți de la Valaam, Optina și Sarov, […]

† Sfântul Ioan Gură de Aur
(13 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ioan Gură de Aur, este cel care a organizat textele Sfintei Liturghii care îi poartă numele, rămânând totodată cel mai cunoscut dintre Părinții greci și una din cele mai fascinante […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

2 comments on “Rugăciunea de dimineață”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram