† Pogorârea Sfântului Duh, Cincizecimea sau Rusaliile

5/5 - (4 votes)

Pogorârea Sfântului Duh numită și Duminica mare, Rusaliile sau Cincizecimea este serbată în a 8-a duminică după Paști și aceasta reprezintă Coborârea Sfântului Duh peste Apostoli, în formă de limbi de foc, lucru care marchează formarea Bisericii Creștine.

Ce sărbătorim la Pogorârea Sfântului Duh

Pogorârea Sfântului Duh este istorisită de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca în Faptele Apostolilor - Sinaxarul din Lunea Rusaliilor este grăitor în acest sens și îl redăm în continuare:

"În această zi, în Lunea Rusaliilor, prăznuim pe însuși Preasfântul de viață Făcătorul și întru tot puternicul Duh, Unul din Treime, Dumnezeu, Cel de o cinstire, de o ființă și de o slavă cu Tatăl și cu Fiul.

În ziua Cincizecimii S-a pogorât Duhul Sfânt, în chip de limbi de foc, peste Sfinții Apostoli, în foișorul unde stăteau ei, și s-a așezat peste fiecare dintr-înșii. Pentru cinstirea Sfântului Duh, dumnezeieștii Părinți, care pe toate bine le-a tocmit, cu prilejul Cincizecimii, au rânduit o sărbătoare deosebită, în această zi a Rusaliilor".

Istoria Bisericii începe la Pogorârea Sfântului Duh

Pogorârea Sfântului Duh este serbată totdeauna la 10 zile după Înălțarea la cer a Domnului sau la 50 de zile după Paști, când a avut loc evenimentul sărbătorit și când evreii își serbau și ei Praznicul Cincizecimii. Totodată sărbătoarea întemeierii Bisericii Creștine, căci în aceeași zi, în urma cuvântării însuflețite a Sfântului Apostol Petru, s-au convertit la creștinism ca la trei mii de suflete, care au alcătuit cea dintâi comunitate creștină din Ierusalim (Fapte 2, 41), nucleul Bisericii de mai târziu.

Dacă prin lucrarea Duhului Sfânt, Dumnezeu Fiul S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat, tot prin Duhul Sfânt ni se împărtășește viata dumnezeiasca și omeneasca a lui Hristos. Pogorârea Sfântului Duh este actul de trecere a lucrării mântuitoare a lui Hristos, din umanitatea Sa în oameni. Astfel, Biserica se constituie prin această extindere a vieții lui Hristos în noi. Având în vedere că prin Duhul ne împărtășim de Hristos, în Biserica Ortodoxa sfintele slujbe încep cu rugăciunea adresata Sfântului Duh: "Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindeni ești și pe toate le împlinești; Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și Mantuiește, Bunule, sufletele noastre".

Prin Pogorârea Sfântului Duh a început o epocă nouă în istoria mântuirii neamului omenesc. Astfel a luat ființă în chip văzut Biserica, adică Împărăția lui Dumnezeu pe pământ, flacăra Duhului Sfânt în lume. S-a împlinit în acest mod țelul final al întrupării, al jertfei de pe cruce și al Învierii Domnului.

Cincizecimea, adică a 50-a zi de la Învierea Domnului, este ziua voită de Tatăl, făgăduită de Fiul și împlinită de Sfântul Duh. Este ziua deplinei revelații a Sfintei Treimi în lume: crearea, mântuirea și sfințirea. În această zi se inaugurează un nou mod de legătură între cei ce cred și Dumnezeu, mod sau chip nevăzut de ochii noștri, dar simțit de inimă.

Înainte de patima Sa cea de bunăvoie, știind Iisus toate cele ce aveau să se întâmple cu El și nevoind să-i lase pe Apostoli în deznădejde, le-a făgăduit că va trimite pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care-i va călăuzi. Și va vesti cele viitoare, îi va mângâia și Îl va preamări, căci "din al meu va lua și vă va vesti". El se va numi Mângâietorul, fiindcă va mângâia pe tot cel ce se lasă călăuzit de El. Iar când s-a arătat Apostolilor după slăvita Sa Înviere, Le-a zis: "Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute" (În. 20, 21-22), acesta este textul care fundamentează peste veacuri Taina Spovedaniei.

Biserica este așadar Hristos în toți, uniți prin lucrarea Sfântului Duh într-un chip viu și indisolubil. Iisus Hristos și toți credincioșii sunt mădulare ale aceluiași Trup tainic al lui Hristos, alcătuit din mai multe mădulare. Există un singur corp și un singur Duh. Și această unitate a fost consfințită de Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii.

Odată cu Pogorârea Duhului Sfânt se întemeiază în mod deplin Biserica. Evanghelia lui Hristos se adresează întregii lumi, precum se vede din grăirea minunata a Apostolilor în felurite limbi. Predica lor se adresează tuturor neamurilor de pe pământ. Toate popoarele nu se pot uni de-at în Biserica lui Hristos, ascultând aceeași Evanghelie și urmând aceleași porunci dumnezeiești.

Duhul Sfânt

Sfântul Duh Se numește Mângâietor, ca Unul Care are putere să ne mângâie și să ne aline; că pe El L-am primit în locul lui Hristos. Și El mijlocește, cu graiuri nespuse, pentru noi către Dumnezeu, ocrotindu-ne ca un iubitor de oameni, ca și Hristos, că și Hristos este Mângâietor, pentru că zice Apostolul: "Avem Mângâietor către Tatăl pe Iisus Hristos Cel drept" (1 Ioan 2,1). De aceea, Duhul Sfânt se mai numește și "alt Mângâietor" (Ioan 14,16). Sfântul Duh este întru toate una cu Tatăl și cu Fiul; de aceea, El este și împreună-Ziditor (Făcător) a toate și chiar Lucrător al învierii de obște, și face toate câte voiește: sfințește, împarte, înnoiește, trimite, înțelepțește, unge pe proroci și, pe scurt zicând toate le face, El fiind liber, atotputernic, bun, drept, ocârmuitor. Prin El este toată înțelepciunea, viața, mișcarea, împărtășirea din sfințenie și din orice fel de viață. Într-un cuvânt, tot ce are Tatăl și Fiul are și El, afară de nenaștere și naștere, întrucât El purcede din Tatăl. Duhul revărsându-Se, așadar, lumea s-a umplut de tot felul de daruri și, prin El, toate neamurile au fost călăuzite la cunoașterea adevăratului Dumnezeu, iar Apostolii au primit puterea de a alunga toată boala și toată neputința. Hristos a pregătit venirea Sfântului Duh peste Ucenicii Săi, când, înainte de pătimire, le-a vorbit despre aceasta (Ioan 7, 38-39), apoi, mai vădit după înviere, când a suflat asupra lor (Ioan 20,22). Iar acum L-a trimis pe El, în chip de limbi de foc.

La Pogorârea Duhului au fost prezenți numai Apostolii?

Textul "Când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc" (FA. 2, 1), a dat naștere la multe nedumeriri, pentru că nu se precizează cine sunt acei "toți". Din dorința de a aduce mai multa lumina în acest caz, versiunea romana a Noului Testament a introdus termenul de "Apostoli".

Însa, dacă se omite cuvântul "Apostoli", poate rezulta că în acea zi se găseau laolaltă nu numai cei doisprezece, ci toți cei o suta douăzeci de frați care s-au aflat împreună cu Apostolii alături de Iisus, începând cu Botezul săvârșit de Ioan și până la Înălțare (Faptele Apostolilor 1, 22). Sfântul Ioan Gura de Aur, Teofilact și alți Sfinți, afirmă că la Cincizecime au fost prezenți nu numai apostolii, ci și alți frați. De aici reiese că Sfântul Duh s-a revărsat peste toți membrii Bisericii, și nu numai peste ierarhia reprezentata de apostoli. Exegeza ortodoxă, precum și cea romano-catolica, bazate pe Tradiție, afirmă că la Cincizecime era de față și Maica Domnului.

Faptul ca limbile apar "împărțite", denota ca fiecare persoana se învrednicește în mod propriu de primirea Duhului. Acest Duh sfințește pe fiecare om în parte și pe toți laolaltă, adică sfințește persoane în comuniune sau pentru comuniune.

Pogorârea Sfântului Duh este momentul în care Apostolii încep sa grăiască în limbi necunoscute

Rusaliile, Pogorârea Sfântului Duh sau Cinzecimea- d

După Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii au primit puterea de a grai în limbi necunoscute de ei până atunci. Au descoperit învățătura Mântuitorului și altor neamuri, în diferite limbi. Începutul a avut loc chiar în aceasta zi, a Pogorârii Duhului Sfânt, când s-au făcut înțeleși de toți iudeii veniți la Ierusalim din tot Orientul. Pelerinii neputând să-și explice cum de puteau predica în graiuri diferite, unul dintre ei îi acuza că ar fi "plini de must", adică beți (Faptele Apostolilor 2, 13). Atunci Sfântul Petru a luat cuvântul pentru a-i apară pe Apostoli de o asemenea învinuire, dar și pentru a vorbi mulțimilor despre Hristos. El le-a descoperit că se împlinise profeția lui Ioil: "Iar în zilele din urma, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul" (Faptele Apostolilor 2, 17, Ioil 3, 1). În urma cuvântării lui Petru, trei mii de persoane au primit botezul.

Apostolii au vorbit real limbile celor prezenți. Din Faptele Apostolilor aflam că toți cei umpluți de Duh Sfânt "au început să grăiască în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grai" (Faptele Apostolilor 2, 6). Au existat persoane care au afirmat ca Apostolii au vorbit într-o singura limbă, dar Duhul Sfânt traducea ascultătorilor ceea ce Apostolii grăiau. Dacă Duhul ar fi tradus, atunci "minunea ar fi fost mai degrabă la cei ce ascultau de-at la cei ce vorbeau", după cum afirma Sfântul Grigorie de Nazianz.

Focul în chipul căruia Si-a făcut apariția Duhul Sfânt nu era unul natural și din acest motiv Scriptura vorbește de limbi ca de foc și nu limbi de foc. E importanta această precizare pentru ca există o diferență majoră intre lumina dumnezeirii și lumina focului. Lumina dumnezeiască fiind necreata nu suferă schimbări și alterări, precum cea a focului. Iar dacă lumina focului este când mai puțin intensă, când intensă, în funcție de foc, lumina dumnezeiască fiind necreată, nu i-a luminat pe Apostoli progresiv.

Se obișnuiește să se vorbească de trimiterea Sfântului Duh în lume, ca despre un act prin care Duhul ar lua locul lucrării lui Hristos. În acest caz, Biserica ar fi numai opera Sfântului Duh. În realitate însă, Duhul trebuie văzut întotdeauna ca Duhul lui Hristos, deci, nu trebuie văzut sau conceput ca despărțit de Hristos.

Surse: Basilica, Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Istoria Sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh

Rusaliile împreună cu sărbătoarea Paștelui constituie cele mai vechi sărbători creștine, fiind prăznuită încă din vremea Sfinților Apostoli. Despre Pogorârea Sfântului Duh amintesc Sfântul Apostol Pavel (1 Corinteni 16, 5) și Sfântul Apostol Luca (Fapte 20, 16). Este prezentă și în Constituțiile Apostolice, printre sărbătorile în care sclavii se cuvine să fie eliberați de muncile obișnuite.

În primele secole creștine, praznicul Cincizecimii era o dubla sărbătoare: a Pogorârii Duhului Sfânt și a Înălțării lui Hristos. În jurul anului 400, cele 2 sărbători s-au despărțit una de cealaltă.

Despre ea mai amintesc: Sfântul Irineu, Tertulian, Origen, Sfântul Epifanie și mai multe canoane. Marii oratori din secolele IV și V au lăsat o mulțime de predici în cinstea acestei sărbători, iar în a doua jumătate a secolului IV, pelerina apuseană Egeria descrie modul cum era sărbătorită pe atunci la Ierusalim.

Potrivit informațiilor din Peregrinatio Etheriae, spre sfârșitul secolului al IV-lea, la Ierusalim, sărbătoarea începea cu o celebrare nocturnă. Dimineața, prima slujbă se ținea pe Golgota, iar a doua pe Sion, locul coborârii Duhului Sfânt. După-amiaza, pe Muntele Măslinilor se ținea o celebrare în amintirea Înălțării Mântuitorului.

La Roma, Rusaliile au devenit, pe lângă Paști, a doua sărbătoare rezervată botezurilor. De aceea, vigilia și săptămâna Rusaliilor au fost rânduite asemănător vigiliei și săptămânii Paștelui. Deja în vremea Papei Leon cel Mare (440-461), în săptămâna după Rusalii urmau trei zile de post din ciclul Quattuor tempora. În secolul al XI-lea, s-a introdus, în Biserica Romei, octava Rusaliilor; în 1969, prin revizuirea anului liturgic, s-a înlăturat octava, pentru a se reveni la structura în care Rusaliile încheie ciclul pascal.

Surse: Basilica, Wikipedia.

Ornament despartitor v01

Pogorârea Sfântului Duh sărbătoare legală în România

Începând cu anul 2008, prima și a doua zi de Rusalii au fost declarate zile libere. (conform Legea numărul 202/2008 - Monitorul Oficial 728 din 28 10 2008)

Sărbătoare legală în alte țări

Lunea Rusaliilor este zi nelucrătoare în România, Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Țările de Jos, în unele cantoane din Elveția, Madagascar, Norvegia, Senegal, Ungaria, Togo. În Suedia nu mai este zi nelucrătoare din 2006, an în care la 6 iunie (sărbătoare națională suedeză) a devenit zi nelucrătoare.

Nu este zi nelucrătoare în țări cu tradiție catolică: Italia, Brazilia, Irlanda, Spania, Canada, Portugalia, Polonia, Camerun și nici în Bulgaria și Rusia, țări cu tradiție ortodoxă.

Sursă: Wikipedia.

Ornament despartitor v01

De ce Pogorârea Sfântului Duh se mai numește Cincizecime și Rusalii

Cincizecimea

Numele acestei sărbători "Cincizecimea" provine de la faptul că aceasta este a 50-a zi de după Paști. În Vechiul Testament, Cincizecimea amintea de primirea Legii pe Muntele Sinai, de suferințele evreilor în pustiu, precum și de necazurile cele multe prin care au trecut, până să ajungă în pământul făgăduinței, unde s-au îndulcit de roade, de grâu și de vin. De aceea, la această sărbătoare se mulțumea lui Dumnezeu și pentru toate roadele și mai ales pentru secerișul noilor roade ale pământului.

În Noul Testament, aceasta zi amintește de venirea Duhului Sfânt peste Apostoli, Duh Care ne dă Legea duhovnicească, ne călăuzește spre tot adevărul și ne învață cele plăcute lui Dumnezeu. Astfel, Cincizecimea ne arată ieșirea din răutatea necredinței și ziua întemeierii Bisericii în chip văzut.

Rusaliile

Această denumire a sărbătorii, cea de Rusalii, provine de la faptul că sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt se suprapunea cu o sărbătoare, de origine romană, numită "Rozalia" de la sărbătoarea trandafirilor, consacrată cultului morților. Creștinii au preluat obiceiul roman, făcând din sâmbăta dinaintea Rusaliilor una din zilele de pomenire generală a morților "Moșii de Vară". În unele zone ale țării, în sâmbăta Rusaliilor se împart oale împodobite cu flori și cu un colac deasupra pentru pomenirea morților. În duminica Rusaliilor se împart farfurii frumos împodobite pentru vii.

În ziua imediat următoare marilor sărbători se comemorează persoanele care stau în legătură nemijlocită cu persoana sau evenimentul aflat în centrul respectivei sărbători. Întrucât persoanele Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, sunt într-o legătură nemijlocită, lunea de după duminica Rusaliilor este consacrată proslăvirii Sfintei Treimi. De fapt, sărbătoarea Rusaliilor are consacrate două zile, Duminica Rusaliilor și Sfânta Treime serbată în ziua de luni.

Ornament despartitor v01

Cele șapte daruri ale Duhului Sfânt și lucrările lor - versete biblice

 1. Iar cât privește darurile duhovnicești nu vreau, fraților, să fiți în necunoștință.
 2. Știți că, pe când erați păgâni, vă duceați la idolii cei muți, ca și cum erați mânați.
 3. De aceea, vă fac cunoscut că precum nimeni, grăind în Duhul lui Dumnezeu, nu zice: Anatema fie Iisus! - tot așa nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus, - decât în Duhul Sfânt.
 4. Darurile sunt felurite, dar același Duh.
 5. Și felurite slujiri sunt, dar același Domn.
 6. Și lucrările sunt felurite, dar este același Dumnezeu, care lucrează toate în toți.
 7. Și fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos.
 8. Că unuia i se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înțelepciune, iar altuia, după același Duh, cuvântul cunoștinței.
 9. Și unuia i se dă întru același Duh credință, iar altuia, darurile vindecărilor, întru același Duh;
 10. Unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi și altuia tălmăcirea limbilor.
 11. Și toate acestea le lucrează unul și același Duh, împărțind fiecăruia deosebi, după cum voiește.
 12. Căci precum trupul unul este, și are mădulare multe, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, așa și Hristos.
 13. Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toți, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, și toți la un Duh ne-am adăpat.
 14. Căci și trupul nu este un mădular, ci multe.
 15. Dacă piciorul ar zice: Fiindcă nu sunt mână nu sunt din trup, pentru aceasta nu este el din trup?
 16. Și urechea dacă ar zice: Fiindcă nu sunt ochi, nu fac parte din trup, - pentru aceasta nu este ea din trup?
 17. Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Și dacă ar fi tot auz, unde ar fi mirosul?
 18. Dar acum Dumnezeu a pus mădularele, pe fiecare din ele, în trup, cum a voit.
 19. Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
 20. Dar acum sunt multe mădulare, însă un singur trup.
 21. Și nu poate ochiul să zică mâinii: N-am trebuință de tine; sau, iarăși capul să zică picioarelor: N-am trebuință de voi.
 22. Ci cu mult mai mult mădularele trupului, care par a fi mai slabe, sunt mai trebuincioase.
 23. Și pe cele ale trupului care ni se par că sunt mai de necinste, pe acelea cu mai multă evlavie le îmbrăcăm; și cele necuviincioase ale noastre au mai multă cuviință.
 24. Iar cele cuviincioase ale noastre n-au nevoie de acoperământ. Dar Dumnezeu a întocmit astfel trupul, dând mai multă cinste celui căruia îi lipsește,
 25. Ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele.
 26. Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună.
Ornament despartitor v01

Icoana Pogorârii Sfântului Duh

Icoana Cincizecimii, adică icoana care înfățișează momentul Pogorârii Duhului Sfânt peste Apostoli și, totodată, peste întreaga Biserică, este una dintre cele mai importante icoane ale Bisericii Ortodoxe. Cu adevărat, icoana Cincizecimii este o mărturisire a dreptei credințe.

Icoana Cincizecimii

La cincizeci de zile după Învierea Domnului, precum Iisus a spus mai înainte, s-a petrecut Pogorârea Duhului Sfânt peste Apostoli. Deși acest eveniment a fost receptat și păstrat în conștiința Bisericii încă de atunci, în mod neîntrerupt, cele mai vechi icoane care îl înfățișează apar însă prin secolul al VI-lea.

Icoana Rusaliilor, Pogorârea Sfântului Duh sau Cinzecimea- b
Icoana Rusaliilor, Pogorârea Sfântului Duh sau Cinzecimea

Duhul Sfânt este trimis de Dumnezeu Tatăl

Cele mai vechi icoane ale Cincizecimii prezintă anumite particularități. În unele icoane apare zugrăvită Înălțarea Domnului, iar în altele apare Maica Domnului. Deși numele Apostolilor difera de la o icoana la alta, în mijlocul lor apărând Sfântul Apostol Pavel și Evangheliștii, numărul lor armane întotdeauna același: doisprezece.

În mijlocul Apostolilor, care sunt împărțiți în doua cete egale, așezate de o parte și de alta a icoanei, este zugrăvita Maica Domnului. Deasupra lor, Domnul Iisus Hristos sade pe tronul slavei Sale, într-o mandorlă de lumină, înconjurata de patru îngeri, ca în icoana Înălțării. De sub tron iese "mana lui Dumnezeu", imagine iconografică a lui Dumnezeu Tatăl, care trimite peste Apostoli raze de lumina. Imediat sub "mana" este zugrăvit Porumbelul, imagine iconografica a Duhului Sfânt.

Învățătura cuprinsa în aceasta prima forma a icoanei este următoarea: Dumnezeu Tatăl este Cel care Îl trimite pe Sfântul Duh peste Apostoli, iar acest lucru nu este cu putința de-at prin Înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer.

În anul 586, precum se observa în "Evangheliarul lui Rabula", icoana Pogorârii Duhului Sfânt este zugrăvită în mod separat de icoana Înălțării Domnului. Deasupra fiecărui Apostol coboară cate o limba de foc, izvorâta din Porumbelul aflat în partea de sus a icoanei.

Maica Domnului, scoasă din icoana Cincizecimii

Rusaliile, Pogorârea Sfântului Duh sau Cinzecimea- e

Începând cu secolul al VII-lea, Maica Domnului nu mai apare zugrăvită în mijlocul Apostolilor. Cea mai veche icoana de acest fel se păstrează în Mănăstirea Sfânta Ecaterina, din Muntele Sinai.

Sfinții Apostoli sunt înfățișați șezând în doua grupe, de o parte și de alta a icoanei, iar în centru, sub Hristos, care este înfățișat în partea de sus, este pictat Porumbelul, simbol al Duhului Sfânt. Peste cei doisprezece Apostoli coboară raze de foc.

În unele icoane, sus, în locul lui Domnului Iisus Hristos, este reprezentata în mod simbolic Sfânta Treime: un Tron (simbol al Tatălui), pe care sta Evanghelia (simbol al Fiului) și Porumbelul (simbol al Sfântul Duh).

Cine ocupa locul rămas liber intre Apostoli?

În icoana Cincizecimii, nici un Apostol nu este așezat în mijloc. După ce Maica Domnului nu mai apare zugrăvita în această icoana, locul ocupat inițial de ea armane liber. Acest spațiu dintre Apostoli, rămas liber, este accentuat în mod voit.

Cei doisprezece Apostoli sunt așezați într-un semicerc, precum odinioară (și astăzi) se așezau ucenicii în jurul invadatorului lor. În mijlocul Apostolilor s-a aflat Invadatorul lor, Iisus Hristos, precum vedem în toate celelalte icoane. Când acesta s-a înălțat la Tatăl, locul Său a rămas liber, însă nu pentru mult timp.

Precum le-a spus mai înainte, Domnul Iisus le-a trimis în schimb pe Mângâietorul, adică pe Duhul Sfânt. Deci, Duhul Sfânt este Cel care ocupă, în mod nevăzut, locul rămas liber intre Apostoli. Prezenta Sa la Cincizecime s-a făcut simțită doar printr-un vuiet și prin limbile ca de foc (Fapte 2, 2-3).

În mijlocul Apostolilor se afla prezent Duhul Sfânt. Deci, în mod văzut, locul dintre Apostoli trebuie să romana gol până la sfârșitul lumii. Oricine ocupa acest loc uzurpa supremația Sfântului Duh în Biserica. În acest sens, părintele Nikolai (Nicolas) Ozolin spune: "Acesta nu este doar un element necesar în icoana ortodoxă a Pogorârii Sfântului Duh, dar el pare să constituie cheia indispensabila a unei înțelegeri corecte a conținutului acestei icoane."

Universalitatea mântuirii

Rusaliile, Pogorârea Sfântului Duh sau Cinzecimea- c

Începând cu secolele X-XI, icoana praznicului de Pogorârea Duhului Sfânt a căpătat noi elemente iconografice. În cupolele marilor biserici din Constantinopol (Biserica Sfânta Sofia), Grecia (Biserica Sfântul Luca) și Veneția (Biserica Sfântul Marcu) sub tronurile celor doisprezece Apostoli, peste care coboară limbi de foc, sunt zugrăvite cele șaisprezece neamuri amintite în "Faptele Apostolilor", prezente în Ierusalim, la Pogorârea Sfântului Duh. Este prezent un om din fiecare neam, deci șaisprezece persoane cu porturi diferite.

Cine este batmanul din icoana?

Treptat, împărații și reprezentanții celor șaisprezece neamuri încep să fie înlocuiți cu chipul unui rege bătrân. El închipuie "Lumea". Pentru ca, în limba greaca, substantivul "lume" este de genul masculin, el a fost personificat printr-un bărbat. Pentru aceasta, în icoane, în dreptul batmanului rege, sta scris: "Cosmos", adică "Lumea".

El tine în manii un ștergar cu doisprezece suluri (părticele), ca semne ale predicii Apostolilor în întreaga lume. Această dezvoltare iconografică a icoanei Pogorârii Duhului Sfânt se statornicește în secolul al XIV-lea, pe fondul luptelor și afirmării învățăturii isihaste. Părintele iconar Nikolai (Nicolas) Ozolin spune: "Semnificația mântuirii "neamurilor" își găsește aici ultima aprofundare; în locul "triburilor" și al "graiurilor", în locul împăratului și al barbarului, isihastii încep să reprezinte (în mod alegoric) cosmosul, lumea întreagă, și, prin aceasta, ei afirmă chiar dimensiunea cosmică a Cincizecimii."

Cred intru Una, Sfânta, Soborniceasca și Apostoleasca Biserică!

Biserica lui Hristos este Una. Apostolii cunosc și propovăduiesc o singura Învățătura a lui Iisus Hristos. Peste ei coboară Unul și același Duh Sfânt.

Rusaliile, Pogorârea Sfântului Duh sau Cinzecimea-a

Biserica lui Hristos este Sfânta. Sfânt este Fiul lui Dumnezeu, care S-a jertfit pentru ea. Sfânt este Duhul Sfânt, care o conduce până la sfârșitul lumii. Sfânt este Dumnezeu Tatăl, care L-a trimis în lume pe Fiul, ca Răscumpărător, și pe Duhul Sfânt, ca Sfințitor. Sfinți sunt și Apostolii, care propovăduiesc Sfințenia lui Dumnezeu, pentru sfințirea oamenilor.

Biserica lui Hristos este Soborniceasca și Apostoleasca. În jurul Apostolilor se adună toate neamurile, fiecare ascultând și înțelegând Evanghelia lui Hristos în limba sa. În mijlocul Apostolilor se afla Duhul Sfânt, trimis de la Tatăl, iar nu unul dintre Apostoli. Egalitatea dintre Apostoli, ca propovăduitori, și egalitatea dintre neamuri, ca părtașe la Evanghelie, întăresc întinderea peste toată lumea a Bisericii lui Hristos.

Ornament despartitor v01

Biserici și catedrale din România având hramul Pogorârea Sfântului Duh

 • Catedrala Pogorârea Sfântului Duh din Rădăuți;
 • Biserica de lemn din Lunca Mureșului;
 • Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Zalău;
 • Biserica Pogorârea Sfântului Duh din Parcul Alexandru Ioan Cuza, fost Parcul I.O.R., din București;
 • Biserica de lemn din Târgu Frumos;
 • Biserica de lemn din Dângău Mic;
 • Biserica de lemn din Frata;
 • Biserica de lemn din Căzănești, județul Hunedoara;
 • Biserica Pogorârea Sfântului Duh, din Julița, comuna Vărădia de Mureș, județul Arad;
 • Biserica de lemn din Dușești "Pogorârea Sfântului Duh";
 • Biserica Pogorârea Sfântului Duh, din Vicovu de Jos, județul Suceava.

Sursă: Wikipedia.

Ornament despartitor v01

Obiceiuri de Rusalii

Sărbătoarea Rusaliilor a luat, în funcție de zonele țării și perioade de timp, forme diferite, în Moldova și Transilvania Rusaliile fiind sărbătorite timp de 3 zile, în Muntenia și Oltenia o perioadă de 7 zile, iar în Banat, 8 zile.

Există o tradiție veche, încă respectată la noi în țară, de a duce la biserică crenguțe de tei – simbol al limbilor de foc și semne ale coborârii Sfântului Duh – pentru a fi sfințite, ele fiind împărțite credincioșilor și folosite, mai apoi, la împodobirea icoanelor și a caselor, în scopul de a alunga spiritele necurate.

Mai recent, în alte zone ale țării, ramurile de tei au fost înlocuite cu frunze de nuc, leuștean, usturoi și pelin, iar uneori, aceste plante sfințite sunt purtate în sân sau în buzunare, pentru a proteja de rău.

În zonele rurale, de Rusalii sunt sfințite holdele pentru a avea belșug, iar în alte părți ale țării, sunt culese ierburi cu puteri tămăduitoare.

Sursă: RadioRomaniaCultural.

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice - Pogorârea Sfântului Duh

Și când a sosit ziua Cincizecimii, erau toți împreună în același loc.
Și din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau ei.
Și li s-au arătat, împărțite, limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei.
Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.
Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici, din toate neamurile care sunt sub cer.
Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, căci fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa.
Și erau uimiți toți și se minunau zicând: Iată, nu sunt aceștia care vorbesc toți galileieni?
Și cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut?
Parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, în Iudeea și în Capadocia, în Pont și în Asia,
În Frigia și în Pamfilia, în Egipt și în părțile Libiei cea de lângă Cirene, și romani în treacăt, iudei și prozeliți,
Cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!
Și toți erau uimiți și nu se dumireau, zicând unul către altul: Ce va să fie aceasta?
Iar alții batjocorindu-i, ziceau că sunt plini de must.
Și stând Petru cu cei unsprezece, a ridicat glasul și le-a vorbit: Bărbați iudei, și toți care locuiți în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută și luați în urechi cuvintele mele;
Că aceștia nu sunt beți, cum vi se pare vouă, căci este al treilea ceas din zi;
Ci aceasta este ce s-a spus prin proorocul Ioil:
"Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul și fiii voștri și fiicele voastre vor prooroci și cei mai tineri ai voștri vor vedea vedenii și bătrânii voștri vise vor visa.
Încă și peste slugile Mele și peste slujnicele Mele voi turna în acele zile, din Duhul Meu și vor prooroci.
Și minuni voi face sus în cer și jos pe pământ semne: sânge, foc și fumegare de fum.
Soarele se va schimba în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, cea mare și strălucită.
Și tot cel ce va chema numele Domnului se va mântui".
Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea: Pe Iisus Nazarineanul, bărbat adeverit între voi de Dumnezeu, prin puteri, prin minuni și prin semne pe care le-a făcut prin El Dumnezeu în mijlocul vostru, precum și voi știți,
Pe Acesta, fiind dat, după sfatul cel rânduit și după știința cea dinainte a lui Dumnezeu, voi L-ați luat și, pironindu-L, prin mâinile celor fără de lege, L-ați omorât,
Pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegând durerile morții, întrucât nu era cu putință ca El să fie ținut de ea.
Căci David zice despre El: "Totdeauna am văzut pe Domnul înaintea mea, căci El este de-a dreapta mea, ca să nu mă clatin.
De aceea s-a bucurat inima mea și s-a veselit limba mea; chiar și trupul meu se va odihni întru nădejde.
Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel sfânt al Tău să vadă stricăciune.
Făcutu-mi-ai cunoscute căile vieții; cu înfățișarea Ta mă vei umple de bucurie".
Bărbați frați, cuvine-se a vorbi cu îndrăznire către voi despre strămoșul David, că a murit și s-a îngropat, iar mormântul lui este la noi, până în ziua aceasta.
Deci el, fiind prooroc și știind că Dumnezeu i S-a jurat cu jurământ să așeze pe tronu-i din rodul coapselor lui,
Mai înainte văzând, a vorbit despre învierea lui Hristos: că n-a fost lăsat în iad sufletul Lui și nici trupul Lui n-a văzut putreziciunea.
Dumnezeu a înviat pe Acest Iisus, Căruia noi toți suntem martori.
Deci, înălțându-Se prin dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, L-a revărsat pe Acesta, cum vedeți și auziți voi.
Căci David nu s-a suit la ceruri, dar el a zis: "Zis-a Domnul Domnului meu: Șezi de-a dreapta Mea,
Până ce voi pune pe vrăjmașii Tăi așternut picioarelor Tale".
Cu siguranță să știe deci toată casa lui Israel că Dumnezeu, pe Acest Iisus pe Care voi L-ați răstignit, L-a făcut Domn și Hristos.
Ei auzind acestea, au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și ceilalți apostoli: Bărbați frați, ce să facem?
Iar Petru a zis către ei: Pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, și veți primi darul Duhului Sfânt.
Căci vouă este dată făgăduința și copiilor voștri și tuturor celor de departe, pe oricâți îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.
Și cu alte mai multe vorbe mărturisea și-i îndemna, zicând: Mântuiți-vă de acest neam viclean.
Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete.

Faptele Sfinților Apostoli 2, 1-41

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune la sărbătoarea Pogorârea Sfântului Duh

Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi și întru Fiul pururea Te odihnești; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeiești, pe care le împărți precum voiești; prin care și noi nemernicii ne-am sfințit și ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi și Te sălășluiește întru noi și curățește sufletele noastre, ca să putem a ne face locaș Preasfintei Treimi.
Așa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăția noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduiește pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare. Luminează mintea noastră, ca să cunoaștem deșertăciunea lumii și a celor ce sunt în lume; înviază știința noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face și ce se cuvine a lepăda; îndepărtează și înnoiește inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua și noaptea gânduri rele și pofte necuvioase. Îmblnzește trupul și stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.
Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert gonește-l de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei și al răbdării, duhul blândeții și al dreptății, ca îndreptând inimile cele slăbite și genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci. Și așa, ferindu-ne de tot păcatul și împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârșit creștinesc și nerușinat și a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ție, împreună cu Tatăl și cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ție!

Pentru a citi Acatistul Sfântului Duh APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Pogorârea Sfântului Duh, glasul al 4-lea

Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce preaînțelepți pe pescari ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și printr-înșii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, mărire ție.

Condac - Pogorârea Sfântului Duh, glasul al 8-lea

Când Cel Preaînalt, coborându-se, a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile; iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toți la o unire; și cu toți, ca într-un glas, slăvim pe Duhul cel Preasfânt.

Axion la Sărbătoarea de Pogorârea Sfântului Duh

Stihire Vecerniei la Pogorârea Sfântului Duh

Ornament despartitor v01

Preasfântă Treime, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Binecuvantare-Final-Rugaciune
autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii
(29 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii a fost un mare nevoitor și un adânc cunoscător al vieții duhovnicești, lucru care îl putem remarca doar din scrierile sale, traduse în limba română în Filocalia […]

† Sfântul Apostol și Arhidiacon Ștefan - întâiul Mucenic
(27 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol și Arhidiacon Ștefan a fost unul din primii convertiți creștini dintre evreii greci, unul din primii șapte diaconi hirotoniți de Apostoli și primul mucenic al Bisericii Creștine. Este grabnic […]

† Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii
(23 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul Vâlcii este unul dintre sfinții români care s-au nevoit ca pustnic într-o peșteră din apropierea schitului Iezer. Părintele Ghelasie de la Frăsinei l-a asemănat pe […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram