Paraclisul Sfântului Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți

Apreciază Articolul

Paraclisul Sfântului Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți este recomandat să fie citit în mod special de către cei căsătoriți sau de tinerii care doresc să se căsătorească, deoarece multe familii au dobândit liniștea în urma rugăciunilor către Sfântul Părinte. Acest fapt nu înseamnă neapărat că atunci când îi cerem ajutorul în rugăciune, ispitele vor dispărea, ci mai degrabă, să avem credință că prin ajutorul Sfântului, vom avea puterea de a trece peste ele.

Înainte de a începe acest Paraclisul Sfântului Nicolae Planas trebuie citite "Rugăciunile începătoare" pe care le găsiți în Rugăciunile de Dimineața sau Rugăciunile de Seara. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
Rugăciunile de Dimineața, Rugăciunile de Seara.

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de 3 ori)

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

Săltați acum popoare bătând din palme cu tărie și primiți pe Sfântul cel vestit între Sfinți, pe Nicolae Naxiotul, pe primitorul cel călduros al tuturor celor ce i se roagă și pârga cea dumnezeiască a tuturor preoților; pe cel care în vremurile din urmă a bineplăcut lui Dumnezeu.

Slavă… Și acum…

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Nu ne vom depărta de tine, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Apoi:

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curăță. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Paraclisul Sfântului Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți

Cântarea 1

Irmos, glasul al 8-lea:
Apa trecând-o ca pe uscat și de răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm.

Stih:
Sfinte Părinte Nicolae, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Vlăstarul cel ales al Naxului și moștenitorul cel sfințit al Raiului, sădit fiind de mic, Părinte, în curțile Domnului cele sfinte, ai adunat cu îmbelșugare, belșug de roade nemuritoare.

Chemat ai fost din pruncie, spre a Domnului slujire, și fără murmur ai purtat, ca un preot adevărat, jugul cel ușor și bun al preablândului Stăpân.

Slavă…

Dăruiește-mi harul tău, Părinte, înțelepciune și luminare minții, ca să laud în cântări ale tale îndurări.

Și acum…

Fiind bun și milostiv, Părinte Nicolae, roagă-te neîncetat de Dumnezeu Născătoarei, să ridice de pe sufletele noastre, sarcina mulțimii de păcate.

Cântarea a 3-a

Irmos:
Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește intru dragostea Ta; ca Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, "Unule, iubitorule de oameni".

Făcându-te asemenea Serafimilor prin slujba privegherilor, și trăind ca un neagonisitor, te-ai îmbogățit cu rodul ostenelilor.

Umplându-te de dumnezeiască râvnă, ai săvârșit Liturghia cea sfântă, pe care în fiece zi vreme de cincizeci de ani neîncetat o ai înălțat.

Slavă…

Pâraie de lacrimi vărsând, și văpaia patimilor tale stingând, ai ajuns la limanul cel lin, de unde te roagă, Cuvioase, pentru sufletele noastre.

Și acum…

Stăpână de Dumnezeu Născătoare, mângâierea celor ce sunt în întristare, nu înceta a te ruga pentru noi, cei cufundați în nevoi, ca să dobândim prin tine, sufletelor mântuire.

Părinte Nicolae, Cuvioase, primind Har de la Dumnezeu, cere nouă îndreptare și sufletelor luminare.

Dumnezeiescule Părinte, a Naxului odraslă sfântă, caută spre întinăciunea inimii mele și șterge urâciunea păcatelor mele.

Cântarea a 4-a

Irmos:
Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Toată mâhnirea ai alungat când Dumnezeu te-a încercat, căci rămânând fără soție, ai ales altă însoțire, a monahilor viețuire.

Lepădând întinăciunea cea trupească, împreună și pe cea sufletească, petrecut-ai viață îngerească, și te-ai ridicat mai presus de lume, pe care nu o uita în rugăciune.

Slavă…

Umblând prin ropot de ape multe, neudat ai ajuns la biserica ta, Sfinte, unde te-ai înălțat prin rugă sfântă, ca un vultur ce spre ceruri se avântă.

Și acum…

Milostivește-te spre robii tăi, o, Maică a milostivirii, și ne scoală pe noi din somnul cel greu al nesimțirii, și roagă-te cu îndrăznire pentru a noastră mântuire.

Cântarea a 5-a

Irmos:
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Pentru multa ta smerenie și mai multa osteneală, dobândit-ai către Domnul minunată îndrăzneală; de aceea, nu înceta din sfințita rugăciune pentru pace între oameni și bunăvoire-n lume.

N-ai dat somn ochilor tăi, nici genelor dormitare, până ce n-ai adunat vistierii nemuritoare de care ne împărtășește și pe noi cei sărăciți, care suntem în păcate și de patimi istoviți.

Slavă…

Dreptar te-ai făcut, Părinte, prin învățăturile tale, care s-au făcut tuturor făclii spre luminare. Arată-mi și mie calea, care, prin ascultare, nerătăcit să mă conducă, la veșnica cămară.

Și acum…

De râvna cea bună, Stăpână, umple inima mea, ca să mă ostenesc și eu pentru mântuirea mea. Și-mi întărește sufletul, cu buna sprijinire, ca să mă ridic și eu din multa lenevire.

Cântarea a 6-a

Irmos:
Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele; că s-a umplut sufletul meu de răutăți și «viața mea s-a apropiat de iad, și ca Iona mă rog: Dumnezeule, «din stricăciune scoate-mă».

Slujind Înaintemergătorului și lui Elisei Prorocul, te-ai învrednicit de harul și binecuvântarea lor, iar mie celui ce îndrăznesc în laude să te cinstesc, dăruiește-mi cu îndurare a ta binecuvântare.

Rogu-te pe tine, Sfinte, ca prin rugăciunile tale, de cursele vrăjmașului cele multe, degrab să aflu ușurare. Și mă păzește nevătămat de ele, cu a ta apărare.

Slavă…

Slobozește-mă de patimi. Sfinte, și de a ispitelor felurime, de bolile cele ce mă chinuiesc, de moarte și de stricăciune, dăruindu-mi sănătate trupului și a sufletului nepătimire.

Și acum…

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile tale, cere nouă de la Fiul tău, iertare de greșeli și dumnezeiască întărire, să scăpăm de a lumii împătimire.

Părinte Nicolae, Cuvioase, primind Har de la Dumnezeu, cere nouă îndreptare și sufletelor luminare.

Dumnezeiescule Părinte, a Naxului odraslă sfântă, caută spre întinăciunea inimii mele și șterge urâciunea păcatelor mele.

Apoi troparele:

Părinte Nicolae, Cuvioase, primind Har de la Dumnezeu, cere nouă îndreptare și sufletelor luminare.

Dumnezeiescule Părinte, a Naxului odraslă sfântă, caută spre întinăciunea inimii mele și șterge urâciunea păcatelor mele.

Doamne miluiește (de 3 ori)

Slavă… Și acum…

Condacul, glasul al 6-lea

Părinte de trei ori fericite, slujitor neobosit al Tainelor celor sfinte, priveghetor neobosit la rugăciune și liturghisitor plin de râvnă al Jertfei celei fără de sânge, stâlp al răbdării și al sărmanilor părinte, pildă de smerenie și pentru lume rugător fierbinte, nu înceta Nicolae Sfinte milostiv a-L face pe cerescul Părinte, pentru sufletele noastre cele prihănite.

Evanghelia la paraclisul Sfântului Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți

Și erau de față în acel timp unii care-I vesteau despre galileienii al căror sânge Pilat l-a amestecat cu jertfele lor.
Și El, răspunzând, le-a zis: "Credeți, oare, că acești galileieni au fost ei mai păcătoși decât toți galileienii, fiindcă au suferit aceasta?
Nu! zic vouă; dar dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel.
Sau acei optsprezece inși, peste care s-a surpat turnul în Siloam și i-a ucis, gândiți, oare, că ei au fost mai păcătoși decât toți oamenii care locuiau în Ierusalim?
Nu! zic vouă; dar de nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel."
Și le-a spus pilda aceasta: "Cineva avea un smochin, sădit în via sa și a venit să caute rod în el, dar n-a găsit.
Și a zis către vier: «Iată trei ani sunt de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l; de ce să ocupe locul în zadar?»
Iar el, răspunzând, a zis: «Doamne, lasă-l și anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur și voi pune gunoi.
Poate va face rod în viitor; iar de nu, îl vei tăia.»"

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca 13, 1-9.

Slavă…,

Glasul al 2-lea:

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Nicolae, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Și acum…

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre.

Stih: Miluiește-ne Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curăță fărădelegile noastre.

Podobie, glasul al 6-lea:

Din fragedă copilărie ți-ai afierosit inima lui Dumnezeu pe care L-ai iubit, și dorind să petreci viață îngerească ai primit slujirea preoțească, și covârșind pe mulți în nevoința privegherii, la Cer te-ai ridicat prin virtutea răbdării. Pe Dumnezeu roagă-L preabunule Părinte, să ne păzească de nevoi și ispite.

Cântarea a 7-a

Irmos:
Tinerii, cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: "Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat."

Celor ce te lăudăm pe tine, purtătorule de Dumnezeu, Părinte, fă-te grabnic ajutător și din primejdii izbăvitor, ca să cântăm noi, păcătoșii: "Bine ești cuvântat Dumnezeul Părinților noștri."

Lepădându-te de bogățiile vieții, Părinte, ai umblat pe urmele Domnului cele sfinte, Căruia cu credință i-ai cântat: "Dumnezeule, bine ești cuvântat."

Slavă…

Inima ta cea curată de dragostea Domnului învăpăiată, ca o făclie în întuneric s-a arătat și cu vrednicie a cântat: "Dumnezeule, bine ești cuvântat."

Și acum…

Stăpână de Dumnezeu Născătoare, roagă-te împreună cu Sfântul Nicolae, lui Hristos bine să-I plac și să-I cânt neîncetat: Dumnezeule, bine ești cuvântat.

Cântarea a 8-a

Irmos:
Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Smerindu-ți trupul tău, Părinte, prin posturi, privegheri și pătimiri multe, ai ajuns prin văzduh mergător și cu îngerii împreună-vorbitor.

Cum nu ne vom minuna noi smeriții, de credința ta cea mare, Sfinte? Căci închinându-te Sfinților din biserica ta și ale lor picioare neajungând a le săruta, aceia cu dragoste spre tine coborau.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Pe cei ce se închină în biserica ta și pe toți cei ce-ți cinstim pomenirea, nu ne trece cu vederea, Părinte, ci ne dăruiește binecuvântare și întărire.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Caută Fecioară de Dumnezeu Născătoare spre duhovniceștii fii ai Părintelui Nicolae și te roagă Fiului tău, să-i păzească de ispita celui rău.

Cântarea a 9-a

Irmos:
Cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărturisim pe tine, Fecioară Curată, noi cei mântuiţi prin tine, cu cetele cele fără de trup mărindu-te pe tine.

Împreună-locuitor cu îngerii te-ai făcut când cu moarte cuvioasă către Domnul ai trecut, pe Care roagă-L, Părinte Nicolae, să ne dăruiască iertare de greșeli.

A credincioșilor aleasă mulțime ce de pretutindeni aleargă la tine, îți cântă și te laudă neîncetat, ca pe un prieten al lui Hristos adevărat.

Slavă…

În toată latura drept-slăvitoare a ajuns vestea isprăvilor tale, pentru aceasta cu toții aleargă la tine mișcați de dragoste fiiască, ca de mângâiere dumnezeiască să se învrednicească.

Și acum…

O, Maică Preacurată, primește-mi ruga cea săracă și o du pe ea Fiului tău, rugându-L să mă izbăvească de înșelăciunea celui rău.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.

Și acestea:

Pe cel minunat între preoți și neobosit între slujitori, pe cel care vreme de jumătate de veac, Jertfa cea fără de sânge o a înălțat, pe Nicolae cel nou, toți să-l lăudăm.

Pe vlăstarul cel nou al Naxului și liturghisitorul cel sfințit al atenienilor, pe Nicolae Planas, părintele nostru și bineplăcutul lui Dumnezeu, cu laude și cântări acum să-l întâmpinăm.

Pe păstorul cel dumnezeiesc, pe prietenul săracilor, pe iubitorul de privegheri, pe împreună-vorbitorul cu îngerii, toată obștea dreptcredincioșilor cu dragoste să-l lăudăm.

Pe râvnitorul cel nou, pe tăinuitorul Domnului, pe cel ales între preoți, pe liturghisitorul cel neobosit, pe mijlocitorul păcătoșilor, pe Sfântul cel de curând arătat, cu dragoste lăudându-l să-l cinstim.

Cu Născătoarea de Dumnezeu, cu Înaintemergătorul Domnului, cu Apostolii, cu Mucenicii, cu Cuvioșii și cu toți Sfinții, roagă-te lui Dumnezeu, Părinte Nicolae, pentru sufletele noastre.

Otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți APĂSAȚI AICI.

Paraclisul Sfântului Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți - format video

Aici se termină Paraclisul Sfântului Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți

Carte de rugăciuni în format printat: Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bază, Carte de rugăciuni cu toate rugăciunile

Alte rugăciuni găsiți apăsând: AICI

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei
(17 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Patrick este numit "Apostolul" sau "Luminatorul" Irlandei deoarece prin propovăduirea lui locuitori Irlandei au fost încreștinați. De la Sfântul Patrick ne-a rămas o rugăciune foarte frumoasă, care se numește […]

† Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui
(23 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Mucenic Nicon înfățișează modelul omului care, odată ce a descoperit puterea harului divin, în cele mai dificile momente ale vieții sale, își schimbă întreaga viață și îi inspiră și […]

† Sfântul Apostol Simon Zilotul
(10 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Simon Zilotul este ocrotitorul familiei și al copiilor, grabnic ajutător pentru cei care vor să se căsătorească, el fiind mirele din Cana Galileii, nuntă la care Hristos a săvârșit […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram