† Înălțarea Domnului

Trimte prietenilor tăi

Înălțarea Domnului este prăznuita la 40 de zile după Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a, după Paști. Este cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas. În aceasta zi creștinii se saluta cu "Hristos S-a înălțat!" și "Adevărat S-a înălțat!".

Înălțarea Domnului (sinaxar)

Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri. După Înălțarea Domnului îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceștia să nu se lase copleșiți de durerea despărțirii.

Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Și-a ridicat maniile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi binecuvânta S-a înălțat la cer (Luca 24, 51), în timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor (F.A. 1,9). Adeseori Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din nor, fenomen prin care se manifestă energiile divine, menite sa reveleze prezenta Divinității, dar să o și ascundă.

Înălțarea Domnului - deplină îndumnezeire a firii umane asumate


Înălțarea lui Hristos intru slava și șederea Sa de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale, întrupare, moarte, înviere El a îndumnezeit treptat firea omenească pe care a asumat-o, dar prin Înălțare a transfigurat-o pe deplin. Datorită transfigurării supreme a trupului Său, Hristos poate deveni interior celor care cred în El. Înălțarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa din creație, pentru ca El continuă să fie prezent și lucrător prin Sfântul Duh.

Înălțarea cu trupul la cer este o mărturie a faptului ca omul a fost creat pentru veșnicie, căci Fiul nu Se înfățișează Tatălui numai ca Dumnezeu, ci și ca Om.

Hristos prin Înălțarea Sa, nu arata doar unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale și putere, ca omul să ajungă la aceasta stare. El sade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar și locuiește în inima celor ce-L iubesc. Așa putem înțelege paradoxul: Hristos este înălțat și în drum spre înălțare cu fiecare dintre noi.

Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor

Prin hotărârile Sfanțului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane din anii 1999 și 2001, sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrata ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească. În această zi, în toate bisericile din țară și străinătate se face pomenirea tuturor eroilor romani căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credința, libertate, dreptate și pentru apărarea tării și întregirea neamului.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Înălțarea Domnului în iconografie

În primul registru din icoana Înălțării Domnului este reprezentat Mântuitorul într-o mandorlă, simbol al slavei dumnezeiești. Stă așezat pe un curcubeu și binecuvintează cu mâna dreaptă, iar în ștanga tine Sfânta Evanghelie.

În afara mandolei sunt doi îngeri, care zboară cu brațele întinse, atingând cu mâinile lor marginea exterioara a mandolei. Îngerii sunt prezenți nu pentru a susține mandorla, căci Hristos Se înalta prin propria putere dumnezeiască, ci ca semn de cinstire.

Reprezentarea Domnului purtat de îngeri este și o icoană profetică a Celei de-a doua veniri, când va avea loc sfârșitul chipului acestei lumi și judecata tuturor: "Bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care S-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum L-ați văzut mergând la cer" (Fapte 1, 11).

În cel de-al doilea registru se afla Maica Domnului, care privește în fata și are maniile înălțate în rugăciune. De o parte și de alta se afla Apostolii, iar canga Fecioara Maria stau Pavel în dreapta și Petru în ștanga. În spatele Maicii Domnului sunt doi îngeri în vesminte albe, care țin în mana dreaptă un toiag, iar cu ștanga Îl arata pe Hristos înălțându-Se.

Chiar dacă Sfânta Scriptura nu amintește de prezenta Fecioarei la Înălțarea Domnului, ea este afirmata de cantabile Bisericii: "Bucura-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu, că văzând astăzi pe Cel ce L-ai născut înălțându-Se de pe pasant, împreuna cu îngerii L-ai mărit" (Captarea a 9-a a canonului).

Deși nici Pavel nu a fost prezent la Înălțarea Domnului, El este reprezentat alături de ceilalți Apostoli în icoana Înălțării. Motivul? Cu puțin timp înainte de Înălțarea Sa, Hristos îi îndemnase pe ucenicii Săi să propovăduiască pretutindeni Evanghelia, iar Pavel a fost "vas ales, ca să poarte numele Meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel" (Fapte 9, 15).

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Înălțarea Domnului - Evanghelie

Și ei au istorisit cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
Și pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă.
Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd duh.
Și Iisus le-a zis: De ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră?
Vedeți mâinile Mele și picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiți-Mă și vedeți, că duhul nu are carne și oase, precum Mă vedeți pe Mine că am.
Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele Sale.
Iar ei încă necrezând de bucurie și minunându-se, El le-a zis: Aveți aici ceva de mâncare?
Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și dintr-un fagure de miere.
Și luând, a mâncat înaintea lor.
Și le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moie, în prooroci și în psalmi.
Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile.
Și le-a spus că așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și așa să învieze din morți a treia zi.
Și să se propovăduiască în numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.
Voi sunteți martorii acestora.
Și iată, Eu trimit peste voi făgăduința Tatălui Meu; voi însă ședeți în cetate, până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus.
Și i-a dus afară până spre Betania și, ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat.
Și pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și S-a înălțat la cer.
Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.
Și erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.
Sfântul și Evanghelist Luca 24, 36-53

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Biblia Sau Sfântă Scriptură

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune rostită la Înălțarea Domnului

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Cel Ce, pogorându-Te din cer la cele de pe pământ ca om, ai înălțat, ca un Dumnezeu milostiv, firea noastră cea căzută, Cel Care apoi ai străbătut tăria cerului și ne-ai unit pe noi cu Tatăl, la Tine cădem cu smerenie și ne rugăm, Mântuitorule: trimite peste noi toți Duhul Tău cel dătător de har, de lumină, de iubire și de pace lăuntrică!
Gonește de la noi, ticăloșii, gândurile rele care ne tulbură, căci știi, Cunoscătorule de inimi, cât de mare este războiul lăuntric la care suntem supuși. Vindecă rănile noastre sufletești și luminează ochii cugetelor noastre!
Tu știi că însetează de Tine inimile noastre ca un pământ uscat! Așadar, trimite harul Tău, Doane, ca să ne sature foamea și să ne adape setea, căci pe Tine Te dorim și de Tine însetăm, Lumina Adevărului, Dătătorul mântuirii.
Ajută-ne, Doamne, să ne trezim din somnul greu al păcatului și să ne înălțăm cugetele și simțirile noastre la cer, pentru a ne împărtăși și noi de bucuria veacului ce va să fie. Amin!”m

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Tropar la Praznicul Înălțării Domnului, glasul al 4-lea

Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

Condac la Praznicul Înălțării Domnului, glasul al 6-lea

Plinind rânduiala cea pentru noi și cele de pe pământ unindu-le cu cele cerești, Te-ai înălțat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, nicicum despărțindu-Te, ci rămânând nedepărtat și strigând celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră!

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 10 iunie

În această lună, în ziua a zecea, pomenirea Sfinților Mucenici Alexandru și Antonina;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului mucenic Timotei, episcopul Prusei;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Canid;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Teofan și Pansemnia;
Tot în această zi, pomenirea Preacuviosului Apolon (Apolo, Apolos) episcopul;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Alexie, episcop de Bitinia.

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 11 iunie

În această lună, în ziua a unsprezecea, pomenirea Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba;
Tot în această zi, pomenirea soborului Arhanghelului Gavriil din Adin;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teopempt împreună cu alți patru, care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Neanisi, preaînțeleptul mucenic;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu Miluiește-ne pe noi!

autor: Urdă Mihai

Recomandări

† Înălțarea Domnului

Înălțarea Domnului este prăznuita la 40 de zile după Înviere, în Joia din săptămâna a VI-a, după Paști. Este cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas. În aceasta zi creștinii se saluta cu "Hristos […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

2 comments on “† Înălțarea Domnului”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram