† Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri
(24 martie)

5/5 - (4 votes)

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri este ziua premergătoare celei în care Maicii Domnului i s-a arătat Arhanghelul Gavriil, vestindu-i că va primi în pântece pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri este serbată în calendarul ortodox în data de 24 martie.

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri în viața liturgică

În ziua de 24 martie a fiecărui an, Biserica Ortodoxă marchează începutul Bunei Vestiri, Praznic Împărătesc ce amintește de momentul în care Fecioara Maria a primit vestea că Îl va naște pe Mesia așteptat de atâtea veacuri. Cu o zi înainte de această mare sărbătoare a creștinătății (Ajunul Bunei Vestiri), pe lângă slujbele sfinților prăznuiți în ziua respectivă, se adaugă rugăciuni, cântări și lecturi care amintesc de Vestea cea Mare pe care Fecioara Maria a primit-o în cetatea Nazaretului iar în ziua odovaniei praznicului (ultima zi de prăznuire a sărbătorii), slujba se pune aproape la fel ca și în ziua însăși a praznicului (omițându-se doar paremiile și litia la Vecernie, polieleul și Evanghelia la Utrenie, iar Apostolul și Evanghelia de la Liturghie sunt ale zilei). Pentru aceasta, uneori, slujba sfântului (sfinților) din acea zi se mută, adică se oficiază cu o zi mai înainte sau mai în urmă, după cum prevede Tipicul (carte care prevede modul de desfășurare al slujbelor) sau după cum rânduiește cel mai mare.

Încă din ajunul preserbării Bunei Vestiri, pe iconostasul bisericilor se așază icoana în care este zugrăvit acest moment sacru și rămâne acolo până la sfârșitul preserbării, adică până în ziua odovaniei praznicului (încheierea unei sărbători este ultima zi în care aceasta mai este prăznuită în Biserică în cursul unui an liturgic – în cazul Bunei Vestiri odovania este pe 26 martie în ziua de prăznuire a Soborului Sfântului Aranghel Gavriil).

Icoana Bunei Vestiri
Icoana Bunei Vestiri

Perioada de după-serbare are rolul de a păstra interesul pentru cele ce au fost prăznuite și de a ne ajută să vedem însemnătatea sărbătorii dăinuind în viața noastră.

La încheierea perioadei de după-serbare se prăznuiește odovania praznicului. Termenul odovanie (otdania) este din limba slavona și înseamnă "sfârșit", "dezlegare" sau "încheiere" a sărbătorii, un fel de concluzie. În limba greacă se folosește cu același sens, de încheiere a sărbătorii, termenul "apodosis".

Lungimea răstimpului de încheiere a praznicului variază de la an la an, mai ales la acele sărbători a căror data depinde de Paști. De obicei, răstimpul de încheiere a praznicului ține de la o zi până la opt zile, după importanta și poziția pe care o are în cadrul anului bisericesc (asa cum se arată în Minee, Triod și Penticostar).

Astfel, după-serbarea Nașterii Domnului ține 6 zile, sfârșindu-se la 31 decembrie, când este odovania praznicului. Schimbarea la Fata (6 august) are odovania la 13 august; Adormirea Maicii Domnului (15 august) are odovania la 23 august. Odovania Învierii este cea mai lunga, ea se face în a șasea săptămână după Paști (până la Înălțare).

În toată perioada pre-serbării și a după serbării, pe lângă slujba sărbătorii respective se adaugă cântări, rugăciuni și lecturi în legătură cu praznicul respectiv, iar în ziua odovaniei praznicului, slujba se pune aproape la fel ca și în ziua întâi a praznicului.

Surse: Creștin Ortodox, Orthodoxwiki.

Ornament despartitor v01

Ce trebuie să facem în ziua de Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri

Înainte-prăznuirea unei mari sărbători creștine este asemenea primelor raze pe care soarele și le aruncă blând pe infinitul albastru al cerului, amintind de viața veșnică și de Împărăția lui Dumnezeu. De aceea, ziua care precedă un mare praznic trebuie petrecută de creștini în post și rugăciune: "Să scuturăm lenea, să omorâm poftele, să călcăm invidia, să lepădăm mânia și împietrirea din inimă, luând alături pacea și smerenia." Este o perioadă de pocăință, de curățire sufletească și trupească, să putem primi cum se cuvine Vestea cea Bună adusă din cer de Arhanghelul Gavriil.

Sursă: StiriActuale.

Ornament despartitor v01

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri detalii istorice

Începând cu secolul al IV-lea, Biserica a statornicit ca Praznicele Împărătești și chiar cele ale unor sfinți să fie sărbătorite într-un chip mai deosebit. Astfel că, pentru pregătirea sufletească a credincioșilor, aceste sărbători sunt precedate de un timp special, numit "pre-serbare" cum este în cazul de față Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri.

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri 24 martie - b

Înainte-prăznuirea marchează apropierea unei sărbători mari din calendarul creștin. Este un timp de pregătire, de introducere în atmosfera sacră specifică acelui mare praznic. Anticiparea unui Praznic Împărătesc se reflectă mai cu seamă în viața liturgică; se oficiază slujbe speciale care amintesc de marea sărbătoare ce urmează să fie prăznuită de întreaga comunitate, clerici și laici deopotrivă.

Ornament despartitor v01

Icoana zilei de Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie sa fie pictată icoana zilei de Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri.

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri 24 martie - a

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice în ziua de Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri

Apostolul din ziua de Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri

Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice: "Suindu-Se la înălțime, a robit robime și a dat daruri oamenilor". Iar aceea că "S-a suit" - ce înseamnă decât că S-a pogorât în părțile cele mai de jos ale pământului? Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, spre desăvârșirea sfinților, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos.

Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni 4, 7-13

Evanghelia din ziua de Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri

Și pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești; Dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea El acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat și fericiți sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc.

Sfântul Evanghelist Luca 10, 38-42; 11, 27-28

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune în ziua de Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri

Bine este cuvântat Dumnezeu Tatăl, Domnul Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului și al tuturor celor văzute și nevăzute; Bine este cuvântat Unul-născut Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel fără de început și fără de ani, din Tatăl Sau Născut: Dumnezeu din Dumnezeu, Înțelepciunea cea ipostatică și Puterea cea stăpânitoare. Care pe toate le-a făcut; bine este cuvântat Mângâietorul, Sfântul de viață făcătorul de Duh, Cel ce din Tatăl purcede și prin Fiul S-a arătat oamenilor; bine este cuvântată Sfânta Treime cea, în trei Ipostasuri, împreună de o ființă. Care prin Cuvântul a făcut toată făptura. Același Cuvânt și pe cel dintâi om pe pământ l-a zidit, după al Său chip l-a făcut pe el și cu slava l-a încununat. Și a zidit Raiul la răsărit și l-a așezat pe om într-insul, punându-l pe el, împărat a toată făptura. Și cu voie liberă l-a cinstit pe el și o porunca i-a poruncit să tină, ca, de o va păzi, să fie în veci viu, slăvind pe Dumnezeu împreună cu îngerii, iar de o va călca, morții și stricăciunii să o dea.

Iar sfătuitorul a tot răul, diavolul, și urătorul a tot binele, pizmuindu-l pe el, cu a sa sălbăticie, l-a învățat pe el, ca să calce porunca lui Dumnezeu. Deci, pentru aceasta, l-a izgonit pe el Dumnezeu din Rai, zicându-i lui: "Sa lucrezi pământul și, intru sudoarea fetei tale, sa-ți mănânci pâinea ta; și cu moarte vei muri, pentru că pământ ești și în pământ iarăși vei merge". Deci, de atunci, fraților, a intrat în noi suferința și moartea. Și, pentru aceasta, S-a pogorât la noi Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, trupul nostru asupra Sa luându-l, vrând să înnoiască chipul Lui cel rănit cu călcarea poruncii, și ne-a arătat noua calea cea dințai, pe care mergând, vom intra în același Rai.

Astăzi începutul bucuriei a toată lumea îndeamnă a lăuda Înainteprăznuir ea, că iată, Arhanghelul Gavriil vine, aducând Fecioarei Buna Vestire și către dânsa strigă:
Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine! Bine este cuvântat Dumnezeu Tatăl, Domnul Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului și al tuturor celor văzute și nevăzute;
Bine este cuvântat Unul-născut Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Cel fără de început și fără de ani, din Tatăl Său Născut: Dumnezeu din Dumnezeu, Înțelepciunea cea ipostatică și Puterea cea stăpânitoare. Care pe toate le-a făcut;
Bine este cuvântat Mângâietorul, Sfântul de viață făcătorul de Duh, Cel ce din Tatăl purcede și prin Fiul S-a arătat oamenilor;
Bine este cuvântată Sfântă Treime cea, în trei Ipostasuri, împreună de o ființă. Care prin Cuvântul a făcut toată făptura. Același Cuvânt și pe cel dintâi om pe pământ l-a zidit, după al Său chip l-a făcut pe el și cu slavă l-a încununat. Și a zidit Raiul la răsărit și l-a așezat pe om într-însul, punându-l pe el, împărat a toată făptura. Și cu voie liberă l-a cinstit pe el și o poruncă i-a poruncit să țină, că, de o va păzi, să fie în veci viu, slăvind pe Dumnezeu împreună cu îngerii, iar de o va călca, morții și stricăciunii să o dea.Iar sfătuitorul a tot răul, diavolul, și urâtorul a tot binele, pizmuindu-l pe el, cu a sa sălbăticie, l-a învățat pe el, ca să calce porunca lui Dumnezeu. Deci, pentru aceasta, l-a izgonit pe el Dumnezeu din Rai, zicându-i lui: "Să lucrezi pământul și, întru sudoarea fetei tale, să-ți mănânci pâinea ta; și cu moarte vei muri, pentru că pământ ești și în pământ iarăși vei merge". Deci, de atunci, fraților, a intrat în noi suferința și moartea. Și, pentru aceasta, S-a pogorât la noi Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos, trupul nostru asupra Sa luându-l, vrând să înnoiască chipul Lui cel rănit cu călcarea poruncii, și ne-a arătat nouă calea cea dintâi, pe care mergând, vom intra în același Rai.

Și aceasta este calea ce ne-a arătat-o nouă: curăția, blândețea, smerenia, dragostea, dreptatea, credința, ascultarea, milostenia, înfrânarea, pocăința și postirea. Că, prin pocăință, prin postire și prin milostenie se curăță toate păcatele. Iar, de trebuință este să știm și aceasta: Astăzi este Înainte-prăznuirea Buneivestiri către Stăpâna noastră și pururea Fecioară Măria, Bunăvestirea Arhanghelului, că, în sfatul Lui cel tainic, Făcătorul lumii a ales-o pe ea, Fecioara Măria, să fie mama lui Dumnezeu, Care S-a făcut om, Mântuitorul lumii, Cel de-a pururi bine cuvântat, Dumnezeu și omul, Domnul nostru Iisus Hristos. Să vă adunați, deci, în biserică și să vă sârguiți la fapte bune și la rugăciune, încă și mai mult în aceste sfinte zile. Că acestea sunt zile de Dumnezeu așezate, spre curățirea sufletelor și a trupurilor și nu se cade ca să le cheltuim pe ele în lenevire și în fapte rele. Că aurul de-l va pierde omul, sau orice alt lucru, apoi va putea afla, iarăși, ceva asemenea, de vremea aceasta pierzând-o, alta nu vom mai afla, pentru că este trecătoare. Drept, aceea, să nu o petrecem pe ea cu inima împietrită, ci, cu sârguință să ne nevoim și pe toți să-i îndemnăm la rugăciune. Lenea să o scuturăm, poftele să le omorâm, invidia să o călcăm, mânia să o lepădăm, iar pacea să o luăm Ca și nouă să ne zică iubitorul de oameni, Domnul: "După credința voastră, să vă fie vouă". Și toate cererile cele bune le vom primi, rugându-ne lui Hristos, Dumnezeului nostru.

Pentru a citi Acatistul Bunei Vestiri APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri, glasul al 4-lea

Astăzi începutul bucuriei a toată lumea îndeamnă a lăuda Înainteprăznuirea, că iată, Arhanghelul Gavriil vine, aducând Fecioarei Buna Vestire și către dânsa strigă: Bucură-te, cea Plină de har, Domnul este cu tine!

Condac - Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri, glasul al 8-lea

Tu ești Începutul mântuirii noastre, a tuturor celor de pe pământ, Născătoare de Dumnezeu. Căci Dumnezeiescul slujitor, mai marele începător al cetelor, Arhanghelul Gavriil, a fost trimis din cer să stea înaintea ta și ți-a adus bucurie, Ceea ce ești cu har Dăruită. Pentru aceasta, toți strigăm ție: Bucură-te, Mireasă Nenuntită!

Alt Condac al înainte-prăznuirii Bunei Vestiri, glasul al 4-lea

Cu venirea Preasfântului Duh, pe cel împreună cu Tatăl pe scaun șezător și de o ființă, prin glasul arhanghelului l-ai zămislit, de Dumnezeu Născătoare, chemarea lui Adam.

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 24 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și patra, Înainte-prăznuirea Buneivestiri a preasfintei Născătoarei de Dumnezeu;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Artemon, episcopul Seleuciei din Pisida;

Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Artemon, preotul din Laodiceea;

Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Zaharia, cel din Schetis (Schit), în Egipt, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților opt mucenici din Cezareea Palestinei, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Martin Tebeul, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Partenie, patriarhul Constantinopolului, care a mărturisit la anul 1657 și care prin sugrumare s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 25 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și cincea, Bunavestire a preasfintei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria;
Tot în această zi, pomenirea sfântului părintelui nostru Senufie, purtătorul de semne, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintelor mucenițe Pelaghia și Teodosia, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea unui călău care, ajungând la cunoștința lui Hristos și închis fiind într-o temniță întunecoasă, s-a săvârșit acolo din viață.

Ornament despartitor v01

Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuieșne-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei
(23 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei, deși puțin cunoscut astăzi, poporul român a avut în vremurile mai vechi o evlavie deosebită pentru Sfântul Mihail, datorită minunilor săvârșite de sfântul ierarh atunci […]

† Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (29 ianuarie)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, de la Roma în Antiohia, este un eveniment sărbătorit în calendarul ortodox în data de 29 ianuarie. Sfântul Ignatie a fost unul dintre cei […]

† Sfânta Muceniță Cecilia
(22 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Cecilia este protectoarea muzicii și muzicienilor, în special a celei bisericești. Ea este serbată în calendarul ortodox în data de 22 noiembrie. FB Mess WA Like

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram