Al doilea Acatist al Sfântului Nichifor cel Lepros

Apreciază Articolul

Al doilea Acatist al Sfântului Nichifor cel Lepros - tămăduitorul se poate citi de toți cei care sunt copleșiți de îngrijorare și de teamă pentru a dobândi curaj și îndrăzneală în toate ispitele și greutățile care apar în viață.

Înainte de a începe Al doilea Acatist al Sfântului Nichifor cel Lepros trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Al doilea Acatist al Sfântului Nichifor cel Lepros - text

Tropar Sfântului Nichifor cel Lepros, glasul al 3-lea

De luptele lui Nichifor cel Lepros și de bărbăția sa întru nevoință, și îngerii s-au uimit; căci precum un alt Iov întru răbdare, mai presus de fire pătimind, a răbdat și pe Domnul L-a slăvit, Care și acum cu slavă și cu darul minunilor l-a încununat. Acestuia cu credință să-i strigăm: Bucură-te, povățuitorul călugărilor, bucură-te, stâlpule de lumină al Bisericii, bucură-te, că sfintele tale moaște bună mireasmă a nădejdii au dobândit.

Condacul 1

Pe atletul cel preaviteaz în suferință, pe diamantul cel neclintit în răbdare, pe cel încercat de boala cea cu întristare, întru care pe Dumnezeu L-a slăvit, pe Nichifor cel Lepros să-l lăudăm cu cântări, așa grăindu-i: Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Icosul 1

Cu alese cântări să cinstim viețuirea cea pământească neîntinată, a lui Nichifor cel Lepros, și, lăudându-i alergarea spre viețuirea cea cu cerească cuviință, să-i strigăm într-un glas cu îngerii:
Bucură-te, vasul binecuvântării;
Bucură-te, mirul cel cu bună mireasmă;
Bucură-te, vlăstarul preaînflorit al Bisericii;
Bucură-te, rodul Evangheliei cel preabogat;
Bucură-te, că ai ascultat glasul Domnului Care te-a chemat;
Bucură-te, cel ce Crucea Domnului din copilărie pe umeri ai purtat;
Bucură-te, că prin boala leprei mai curat decât aurul ai fost lămurit;
Bucură-te, cel ce cu pricepere mai luminos decât zăpada te-ai albit;
Bucură-te, sfeșnicul neadormit al luminii cerești;
Bucură-te, vas încăpător, nedeșertat, al harismelor dumnezeiești;
Bucură-te, că bunătate desăvârșită ai avut;
Bucură-te, că tuturor părinte milostiv te-ai făcut;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condacul 2

Ai fugit de povara lenevirii și de întunericul patimilor, Sfinte Nichifore, dobândind lumina nepătimirii, și cu aripi duhovnicești ai înaintat, ajungând către locașurile cele cerești, întru care strigi Domnului cu întreagă cugetare: Aliluia!

Icosul 2

De bună voie, Sfinte Nichifore, din copilărie te-ai lipit cu totul de Hristos și cu bucurie ai luat crucea pe umerii tăi, neîmpiedicat urmându-L pe Acela până în sfârșit. Pentru aceea și noi, cu drag strigăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, al Domnului slujitor;
Bucură-te, al demonilor biruitor;
Bucură-te, învățăcelul cel înțelept al dreptății;
Bucură-te, al poruncilor dumnezeiești mult iubitorule;
Bucură-te, cel ce frumos ai zugrăvit ale Edenului măriri;
Bucură-te, cel ce ai moștenit ale cerului cununi;
Bucură-te, pecete neștearsă a înfrânării;
Bucură-te, temelie a luptelor pline de dumnezeiască râvnă;
Bucură-te, făclie purtătoare de lumină cu strălucire aurie;
Bucură-te, liră cu melodioasă și dulce cântare;
Bucură-te, Părinte Nichifore, podoaba tuturor celor bolnavi de lepră;
Bucură-te, Cuvioase, de Dumnezeu văzătorule, al orbilor ocrotitor;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condacul 3

Cu lacrimi, cu privegheri, cu rugăciuni și postiri făcutu-te-ai casnic lui Dumnezeu, fericite Nichifore, și cu Acesta adeseori vorbind îndeaproape, ca un prieten către aproapele lui ai grăit. Pentru aceasta cu cuviință te lăudăm, cântând: Aliluia!

Icosul 3

Pentru dragostea Ta, Mântuitorule și Binefăcătorule al meu, rabd fără cârtire ale trupului cumplite dureri, strigat-ai Sfinte Nichifore, ca să guști din jerfa de pe Cruce. Pentru aceasta și noi îți dăruim dragostea noastră, strigând cu mulțumire unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce pe umerii tăi răbdarea ai purtat;
Bucură-te, temelie a bărbăției;
Bucură-te, al monahilor neînșelat povățuitor;
Bucură-te, al vieții monahicești vrednică pildă și chip de urmat;
Bucură-te, cel ce prin nevoință patimile cele vătămătoare de suflet ai călcat;
Bucură-te, că puterilor tale sufletești prin smerenie viață le-ai dat;
Bucură-te, că de râvnă spre urmarea vieții îngerești te-ai înflăcărat;
Bucură-te, cel ce pe calea cea strâmtă și cu chinuri ai pășit;
Bucură-te, carte deschisă ce spre dragostea lui Dumnezeu ne-ai îndrumat;
Bucură-te, bici ce înșelarea potrivnicului ai alungat;
Bucură-te, că ai simțit cu mintea răcoarea cea din Ermon;
Bucură-te, că ai adunat bogăție din tainicul Sion;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condacul 4

Mintea ți-ai încins cu brâul asprei nevoințe, Sfinte Nichifore, omorându-ți patimile trupului și viețuind ca un fără de trup în lume. Iubitor al petrecerii celei îngerești făcându-te, împreună cu îngerii L-ai slăvit pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 4

Minunat ai strălucit cu frumusețea slavei celei dumnezeiești, o, Sfinte Nichifore, luminând Biserica lui Hristos. Împodobit fiind cu diadema celei mai alese cinstiri, uimiți fără de grai ne lași pe noi, cei ce-ți cântăm cu dorire așa:
Bucură-te, a insulei Creta veselie;
Bucură-te, a insulei Hios frumoasă împodobire;
Bucură-te, că strâmtorarea cea grea a lumii ai urât;
Bucură-te, că purtător al sfintei schime îngerești te-ai făcut;
Bucură-te, că spre a credincioșilor mângâiere gura ți-ai deschis;
Bucură-te, că buzele tale spre buna învățătură le-ai mișcat;
Bucură-te, că în dumnezeiasca vie cu credință ai lucrat;
Bucură-te, lucrătorul cel bun în al Domnului ogor;
Bucură-te, că la cele de căpătâi ale sufletului neîncetat ai cugetat;
Bucură-te, cel ce măririle cerului ai cercetat;
Bucură-te, cel ce ziua și noaptea în rugăciuni ai petrecut;
Bucură-te, cel ce Domnului întru toate ai mulțumit;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condacul 5

Cu împreună-lucrarea Domnului cea minunată, semne și minuni mai presus de fire ai săvârșit, slăvite Nichifore, căci de la pământ te-ai înălțat, fiind văzut de Părintele Eumenie, ucenicul tău, cu care în ceruri lauzi pe Dumnezeu neîncetat, cântând din toată inima: Aliluia!

Icosul 5

Să luăm aminte la bărbăția duhovnicească a Sfântului Nichifor cel Lepros, pe care a arătat-o vreme de mulți ani, închis fiind în leprozeria din Hios, și, de a sa răbdare minunându-ne, să-i strigăm din inimă așa:
Bucură-te, vrednicule de pomenire, Nichifore;
Bucură-te, atlet nebiruit al lui Hristos;
Bucură-te, că nevoințelor lui Iov ai râvnit;
Bucură-te, că în răbdare laolaltă cu cei leproși ai stăruit;
Bucură-te, că ceata noilor asceți ai împodobit;
Bucură-te, că pe calea tuturor cuvioșilor ai pășit;
Bucură-te, cel ce bogăția cereștilor bunătăți ai agonisit;
Bucură-te, că rodul bunei nădejdi în schimb ai luat;
Bucură-te, cel ce dragostea lui Dumnezeu a împărtăși te-ai învățat;
Bucură-te, că din insula Creta, ca lumina zorilor, curat ai răsărit;
Bucură-te, că toată zidirea cu veselie din belșug ai luminat;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condacul 6

Fericite Părinte Nichifore, ai socotit câștig durerile trupului și ca Iov ai mulțumit lui Dumnezeu din toată inima, slăvindu-L pe Acela pentru nespusa-I milă și iubire de oameni, înălțându-I neîncetat cântare de mulțumire: Aliluia!

Icosul 6

Părinte înțelepțite de Dumnezeu, Nichifore, cuvânt deșert nu s-au auzit din gura ta, căci ai iubit tăcerea ca pe o comoară, zăbovind doar în cuvintele rugăciunii. Cu sfaturile tale de suflet folositoare i-ai întărit pe credincioși, iar învățându-ne cu credință și acum pe toți, îți strigăm așa: Bucură-te, primăvara evlaviei;
Bucură-te, floarea adevărului;
Bucură-te, că pe tine însuți sălaș sfințit dumnezeirii te-ai făcut;
Bucură-te, că din cer harul ca ploaia asupra ta a coborât;
Bucură-te, că sfintele porunci degrab ai împlinit;
Bucură-te, cel ce ai revelat înțelepciunea cuvintelor Scripturii;
Bucură-te, că plata cea nestricăcioasă cu vrednicie ai primit;
Bucură-te, că în corturile drepților cu slavă locuiești;
Bucură-te, că a Domnului Cruce sprijin ai avut;
Bucură-te, cel ce calea cuvioșilor bine ai săvârșit;
Bucură-te, învățăcelul Bisericii și-al lui Hristos prieten;
Bucură-te, ucenic iscusit al înțeleptului Antim;
Bucură-te, cel ce cu nume de biruință ești numit!

Condacul 7

Cu adevărat mai dulci decât mierea și fagurele sunt cuvintele Evangheliei, pe care mereu pe buzele tale le-ai avut, Părinte Nichifore, înțelepțitule de Dumnezeu. Înălțat-ai cântări din psaltirea lui David, cu care într-un glas armonios cânți lui Dumnezeu cântarea de mulțumire: Aliluia!

Icosul 7

Sfinte Nichifore, ai adus lui Dumnezeu mulțimea lacrimilor tale, dintr-o inimă ca un mir de nard, ales și curat. Câștigat-ai virtutea pocăinței, având plânsul tovarăș nedespărțit și amintirea morții drept mângâiere. Pentru aceasta, alinare și nouă ne dăruiești, celor ce cu dragoste te pomenim și în toate zilele îți strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, prietenul isihiei;
Bucură-te, cunoscătorul înfrânării;
Bucură-te, râul cel preaplin al darurilor osebite;
Bucură-te, oceanul cel adânc al multor minuni;
Bucură-te, cel ce sprijini pe cei clătinați de tulburarea patimilor;
Bucură-te, cel ce veselești pe cei cumplit încercați;
Bucură-te, icoană a milei, mai înainte de Dumnezeu zugrăvită;
Bucură-te, canonul desăvârșit al trăirii în Hristos;
Bucură-te, cel ce ai vorbit cu Dumnezeu ca și cu un prieten;
Bucură-te, cel ce iubirea Lui a devenit una cu suflarea ta;
Bucură-te, pildă a ascultării cu acrivie întru toate;
Bucură-te, cunoscătorul purtării frumoase și neprihănite;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condacul 8

Străin de toate cele ale lumii te-ai făcut, îndepărtându-te de acestea cu bună știință, și în curțile Domnului ai sălășluit, ca unul ce ai cunoscut părinteasca Lui milă. De dorul Lui te-ai mistuit și ca un adevărat fiu ai strigat cu veselie cântarea cuviincioasă : Aliluia!

Icosul 8

Boala leprei ți-a slăbit permanent vederea ochilor trupești, Cuvioase Nichifore, ajungând până la cea mai de pe urmă durere cumplită a orbirii. Dar ai văzut frumusețea cea neapropiată a lui Dumnezeu și pe aceasta apropiată o faci celor ce de bunăvoie, cu credință, îți aduc laude ca aceste:
Bucură-te, leagănul bunei-cuviințe;
Bucură-te, rază a Sfeșnicului preastrălucitor;
Bucură-te, cel ce întărești inimile credincioșilor;
Bucură-te, că ne ajuți să alungăm întunericul patimilor;
Bucură-te, cel ce ne-ai povățuit să aflăm calea cea dreaptă;
Bucură-te, cel ce ne-ai învățat suirea către Dumnezeu;
Bucură-te, timpan ce vestești învățăturile dumnezeiești;
Bucură-te, liră cu îngerești cântări;
Bucură-te, mărgăritarul strălucitor al Bisericii;
Bucură-te, locuitorul împărăției cerești;
Bucură-te, cel ce ai fost răsădit cu ușurință în casa Domnului tău;
Bucură-te, cel ce ai secerat rodul cel tainic, cu îmbelșugare;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condacul 9

Ai întărit cu milă și iubire, Părinte Nichifore, pe cei ce pătimeau cumplit, fiind bogat în milostivire, ca unul ce ești prietenul lui Dumnezeu, Cel iubitor de oameni. Și toată iubirea ta ca pe o comoară ai împărțit-o, cu dragoste înălțând Celui Celui ce este cântarea de laudă: Aliluia!

Icosul 9

Răsărit-ai din insula Creta, Sfinte Nichifore, ca un trandafir frumos și bineplăcut, umplând toată zidirea de buna mireasmă a mirului dumnezeieștii tale viețuiri. Și acum înmiresmezi simțirile noastre sufletești celor ce cu credință îți strigăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, crinul Bisericii;
Bucură-te, darul desfătării duhovnicești;
Bucură-te, frumusețea osebită a iubirii lui Hristos;
Bucură-te, neprihănită desfătare a virtuților dumnezeiești;
Bucură-te, cel ce cu lacrimile tale așternutul ți-ai udat;
Bucură-te, că izvorul veseliei înlăuntrul tău ai aflat;
Bucură-te, cel ce ca o pasăre în pustie ai privegheat;
Bucură-te, că întru nevoințe în chilie ai stăruit;
Bucură-te, pecete neștearsă a sărăciei;
Bucură-te, putere cu multe înțelesuri a smeritei cugetări;
Bucură-te, alăută cu multe coarde a Duhului Sfânt;
Bucură-te harpa cea îndulcită de melosul dumnezeiesc;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condacul 10

Saltă insulă a Cretei și ca o maică te veselește la pomenirea Sfântului Nichifor cel Lepros, căci pe acesta l-ai dăruit Domnului ca o floare cuvântătoare, plină de dumnezeiască mireasmă. Pentru aceasta și noi ne bucurăm, desfătându-ne de cântarea din biserici: Aliluia!

Icosul 10

Cine va putea spune în cuvinte îndeajuns răbdarea ta, Sfinte Nichifore? Căci tu ai purtat crucea bolii și nu ai îngenunchiat sub greutatea durerilor până ce nu ai ajuns întru bucuria drepților, cu care dimpreună îți cântăm cu veselie:
Bucură-te, că între cei drepți ești preastrălucit;
Bucură-te, că între cuvioși ești preamărit;
Bucură-te, sfeșnic luminos la înălțime așezat;
Bucură-te, candelă plină cu untdelemn dumnezeiesc;
Bucură-te, cel ce cu pricepere de negura patimilor te-ai ferit;
Bucură-te, că la limanul cel lin lesne ai ajuns;
Bucură-te, dumnezeiască oglindă și nouă revărsare de lumină;
Bucură-te, al armoniei cerești organ desăvârșit;
Bucură-te, că haina trupului cea stricăcioasă și fără bună înfățișare, ți-ai înălbit;
Bucură-te, că veșmântul bucuriei nepământești ai dobândit;
Bucură-te, că neprihănit cu viețuirea și desăvârșit cu obiceiurile te-ai aflat;
Bucură-te, că osebit cu purtarea și folositor în cuvânt te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condacul 11

Nu ai dat nicidecum somn ochilor tăi, nici genelor tale dormitare, fericite Părinte Nichifore, căci ziua și noaptea cu fierbințeală te rugai fără încetare Domnului, laude și cereri aducându-I și strigând din adâncul inimii: Aliluia!

Icosul 11

Ca un bun slujitor, Sfinte Nichifore, ai păzit poruncile Domnului, ținându-le cu multă scumpătate. Pentru aceasta ai înmulțit și talantul care ți s-a încredințat și ai auzit din gura Stăpânului tău: "intră întru bucuria raiului!" Acum auzi și de la noi, cei ce după datorie îți înălțăm cântare de laudă:
Bucură-te, vrednicule de laude;
Bucură-te, că ție se cuvine a fi încununat;
Bucură-te, cel ce întru părinți și drepți ești minunat;
Bucură-te, cel ce între aleșii Domnului împreună moștenitor te-ai aflat;
Bucură-te, că averea de suflet folositoare ai păzit;
Bucură-te, că locuința în rai ți-ai chezășuit;
Bucură-te, cel ce părtaș obiceiurilor îngerești te-ai aflat;
Bucură-te, stâlp al Bisericii, de aceeași strălucire cu luminătorii cerești;
Bucură-te, adevărat vlăstar al slavei nepământești;
Bucură-te, cel ce cu dragoste te împărtășeai cu Sfintele Taine;
Bucură-te, cel ce ai slujit Domnului precum un fiu părintelui său;
Bucură-te, că ai arătat ascultare întru toate Sfântului Antim;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condacul 12

Aflat-ai har peste har, Cuvioase, primind în chip bogat darul facerii de minuni, pentru aceasta și tămăduiești prin rugăciunile tale pe cei bolnavi, făcându-te mijlocitor, ajutător și împreună-pătimitor celor ce te cheamă și îți cântă cântarea: Aliluia!

Icosul 12

Plin de blândețe și înțelepciune fiind, cuvânt mincinos niciodată nu s-a aflat pe buzele tale, Cuvioase Nichifore, nici așteptări spre folosul tău de la aproapele n-ai avut. Ci, cu adevărat pe toți i-ai iubit cu inimă curată, ca pe niște frați ai tăi, și de la toți primit-ai cinstire cu evlavie și duioșie. Iar noi cinstindu-te, după datorie strigăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, vas încăpător al harului;
Bucură-te, cămară a Duhului Sfânt;
Bucură-te, cel ce bogăția darurilor slavei ai primit;
Bucură-te, că pe Dumnezeul milostivirilor L-ai preacinstit;
Bucură-te, că trupul mâncat de lepră prin nevoințe l-ai îndumnezeit;
Bucură-te, suflete curat, ce cu sfințenia te-ai împodobit;
Bucură-te, că cetele drepților cu strălucire te-au întâmpinat;
Bucură-te, că mai marii îngerilor către Dumnezeu te-au înfățișat;
Bucură-te, al insulei Creta și Hios fierbinte apărător;
Bucură-te, că și cetății Alexandria ești cald ajutător;
Bucură-te, al leprozeriei din Atena ocrotitor;
Bucură-te, înțeleptule povățuitor al Părintelui Evmenie;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condacul 13

O, Sfinte Nichifore, cel ce în vremurile de pe urmă ești adăugire cuvioșilor părinților și necurăția sufletelor noastre, cea din lepra patimilor, prin ale tale mijlociri te rugăm să o curățești ca, sărutând comoara cea bine înmiresmată a moaștelor tale, să ne învrednicim de binecuvântarea milostivirii și purtării tale de grijă și să-ți înălțăm cântarea de mulțumire: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Cu alese cântări să cinstim viețuirea cea pământească neîntinată, a lui Nichifor cel Lepros, și, lăudându-i alergarea spre viețuirea cea cu cerească cuviință, să-i strigăm într-un glas cu îngerii: Bucură-te, vasul binecuvântării;
Bucură-te, mirul cel cu bună mireasmă;
Bucură-te, vlăstarul preaînflorit al Bisericii;
Bucură-te, rodul Evangheliei cel preabogat;
Bucură-te, că ai ascultat glasul Domnului Care te-a chemat;
Bucură-te, cel ce Crucea Domnului din copilărie pe umeri ai purtat;
Bucură-te, că prin boala leprei mai curat decât aurul ai fost lămurit;
Bucură-te, cel ce cu pricepere mai luminos decât zăpada te-ai albit;
Bucură-te, sfeșnicul neadormit al luminii cerești;
Bucură-te, vas încăpător, nedeșertat, al harismelor dumnezeiești;
Bucură-te, că bunătate desăvârșită ai avut;
Bucură-te, că tuturor părinte milostiv te-ai făcut;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Condacul 1

Pe atletul cel preaviteaz în suferință, pe diamantul cel neclintit în răbdare, pe cel încercat de boala cea cu întristare, întru care pe Dumnezeu L-a slăvit, pe Nichifor cel Lepros să-l lăudăm cu cântări, așa grăindu-i: Bucură-te, cel ce porți nume de biruință!

Rugăciune a celui copleșit de îngrijorare și de teamă

Sfinte Părinte Nichifor, iată că spaima, panica și cumplita frică de moarte mă încolțește, tulburându- mi sufletul și trupul. Nimic din cele ale lumii nu mai are putere să-mi aducă liniște și să facă să înceteze învolburarea și vacarmul lăuntric, de aceea vin înaintea ta, aflând că pe tine te-a dăruit Dumnezeu ca ocrotitor și izbăvitor în vremea acestei boli. Miluiește și tămăduiește neputința mea lăuntrică și slobozește-mă din puterea noianului de gânduri și îngrijorări, căci am înălțat prin frică Babilonul lor, socotind că Dumnezeu nu mai poartă grijă de lume și de fiecare om în parte. Învață-mă a aduce înaintea Domnului tot ce trăiesc lăuntric, ca astfel să nu mă mai ascund în cotloanele cele întunecate ale depărtării de Dumnezeu. Și fie ca, făcând astfel, să mi se lumineze cu lumina cunoștinței și sufletul, și trupul spre însănătoșire deplină, dar și spre încredințare că Domnul Hristos veșnic mă iubește, nemărginit mai mult decât o voi putea face eu vreodată. Amin.

Rugăciune de încredințare în mâinile lui Dumnezeu

Cuvioase Părinte Nichifor, tu ai trecut prin cumplita boală a leprei, iar prin răbdarea și mulțumirea ta către Domnul, te-ai umplut de lumina dumnezeiască și te-ai făcut asemenea sfinților mucenici. Curățește-mă și pe mine de lepra împătimirilor după cele pământești, ca izbăvindu-se sufletul din îndulcirea cea rea, să se izbăvească de duhoarea stricăciunii și a deznădejdii pe care am lucrat-o în fiecare zi a mea, socotindu-L pe Dumnezeu a fi undeva departe și indiferent. Ajută-mă ca măcar acum să-L văd, înțelegându-I cuvintele, ca astfel să mă găsesc pe mine însumi, cel care n-am încetat să mă risipesc în mulțime de deșertăciuni și lucruri de nimic. Pune în mine putere, ca să izbândesc în adâncirea lăuntrică și schimbarea cea a bună a minții și astfel, cu dragoste și cu recunoștință, să îmi încredințez deplin viața în mâinile Domnului, săvârșind aceasta în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Rugăciune obștească pentru toți cei în suferință, pentru toate cadrele medicale și pentru toți cei care îi slujesc, în felurite chipuri, pe cei suferinzi
Sfinte Părinte Nichifor, cu privirea ta cea milostivă cuprinzându-ne, acoperă-ne pe toți cu darul Preasfântului Duh și sădește în sufletele noastre sămânța cea sfântă a dragostei jertfelnice pentru aproapele nostru. Risipește urâciunea răcelii sufletești celei pline de egoism, ca luminându-ne cu binecuvântata mărinimie sufletească, să-i purtăm pe toți în îmbrățișarea noastră lăuntrică și cu rugăciune să primim suspinele și durerile tuturor celor care se află în boală ori în grea mâhnire. Ajută-ne ca nu cumva, cu molima fricii și a patimilor noastre întunecate, să-i îmbolnăvim pe cei care, din dragoste pentru aproapele, îl slujesc cu jertfelnicie, iar lor tuturor dăruiește-le putere și înțelepciune, ca prin tot ceea ce vor săvârși, să le strălucească în inimi dragostea lui Dumnezeu pentru om. Încă te rugăm, Sfinte Nichifor, primește-i și mijlocește și pentru toți cei care prin această boală se înfățișează înaintea lui Dumnezeu, trecând în veacul cel neclătinat și nepieritor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Al doilea Acatist al Sfântului Nichifor cel Lepros - video

Sfârșit - Al doilea Acatist al Sfântului Nichifor cel Lepros

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Nichifor cel Lepros - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Proroc Avdie
(19 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Avdie a fost ucenic al marelui Proroc Ilie Tesviteanul, și-a desfășurat lucrarea profetică în timpul regelui Ahav și Ohozia. El ne arată în cartea sa faptul că, speranța și […]

† Sfântul Miron, Episcopul Cretei, făcătorul de minuni
(8 august)

FB Mess WA Like Sfântul Miron, Episcopul Cretei, a fost contemporan cu Sfântul Antonie cel Mare și, datorită evlaviei și vieții sale curate, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. El este serbat […]

† Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul
(21 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, este cunoscut ca un înfocat apărător al dreptei credințe, pentru care i s-a tăiat limba și mâna dreaptă, de către eretici, pentru a nu mai putea scrie […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram