Acatistul Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

Apreciază Articolul

Acatistul Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel se poate citi pentru a cere sfinților puterea de a-L mărturisi pe Hristos cu toată puterea și dragostea.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - text

Troparul Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel, glasul 1

Preoți cu chemare sfântă, Moise și Ioan, ca niște ostași adevărați ai lui Hristos Dumnezeu, cu putere ați propovăduit dreapta credință și mărturisitori ai Ortodoxiei v-ați făcut pentru poporul cel credincios. Drept aceea, moarte mucenicească primind, rugați pe Hristos Dumnezeu să dăruiască Bisericii Sale pace și unire, iar sufletelor noastre mare milă.

Condacul 1

Fericiți și fără de prihană v-ați arătat credincioșilor părinți mărturisitori, Ioan din Galeș și Moise Măcinic, căci, viețuind în credința cea adevărată, ați primit chemarea cea sfântă a preoției și v-ați îmbrăcat cu podoaba cea prealuminată a muceniciei. Pentru aceasta rugați-vă Tatălui Ceresc să ne ocrotească pe noi, cei care vă lăudăm, zicând: Bucurați-vă, Sfinților Părinți Ioan și Moise, mărturisitori ai Ortodoxiei!

Icosul 1

Apa cea vie a jertfelniciei ne-a izvorât nouă, în pământul românesc al Transilvaniei, prin pătimirea Părintelui Ioan cel din Galeș. Căci acesta Crucea pe umeri luând și pe Hristos mărturisind, a primit de la Dumnezeu cununa cea neveștejită a muceniciei. Pentru aceasta, veniți, toți iubitorii de Hristos, să încununăm cu laude și cântări duhovnicești pătimirea Mucenicului Ioan, zicând:
Bucură-te, vlăstar răsădit în Ardeal;
Bucură-te, vrednic slujitor la altar;
Bucură-te, preot de tânăr sfințit;
Bucură-te, mare păstor, neplătit;
Bucură-te, sfeșnic cu lină lumină;
Bucură-te, tânăr cu minte senină;
Bucură-te, luceafăr și blând păstor;
Bucură-te, casă pentru-ntregul popor;
Bucură-te, scut al dreptei credințe;
Bucură-te, preot cu sfântă voință;
Bucură-te, veste bună pentru satul tău;
Bucură-te, că turma ferit-ai de rău;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 2

Dreptatea și pacea turmei lui Hristos căutând pe pământ, prigoană ai suferit de la stăpânitorii străini ai cetății Sibiului, căci nerăbdând a suferi să vezi înstrăinarea de la credința străbună a fiilor neamului românesc, Părinte Ioane, ridicat-ai glas de apărare, cântând cu îngerii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Neputând suferi potrivnicul statornicia ta în dreapta credință, te-a supus prigonirii, Părinte Moise, dimpreună cu cei ai casei tale; iar noi, văzând pătimirea ta, ne minunăm de puterea lui Dumnezeu, Care te-a întărit, și cu laude îți cântăm:
Bucură-te, că lui Hristos te-ai dăruit;
Bucură-te, că harul Lui te-a întărit;
Bucură-te, că stăpânitorului nu te-ai supus;
Bucură-te, că Domnului jertfă te-ai adus;
Bucură-te, că Banatul ți-a dat adăpostire;
Bucură-te, cu Oprea Miclăuș în mărturisire;
Bucură-te, că suferit-ai pentru neamul tău;
Bucură-te, că Domnul te-a păzit de rău;
Bucură-te, că în necazuri ai fost ca o stâncă;
Bucură-te, că credința ți-a fost vie, adâncă;
Bucură-te, că nădejdea ți-a fost ancoră tare;
Bucură-te, că iubirea ți-a fost desfătare;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 3

Epitrahil sfințit ai socotit lanțurile pe care prigonitorii le-au pus pe grumajii tăi, Mucenicule Moise. Văzând ei mărturisirea pentru Hristos și lumina feței tale au amuțit, că nu știau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Asemănatu-te-ai cu Hristos, Părinte Ioan; căci pârâșii tăi au venit la tine ca la un tâlhar, iar nu ca la un preot nevinovat, deși vesteai credința cea adevărată la lumina zilei, de la altarul cel sfințit al Bisericii. De aceea, văzând noi prigoana ta și a familiei tale, te lăudăm zicând:
Bucură-te, că pe Moise preotul l-ai cercetat;
Bucură-te, că împreună hrisov ați semnat;
Bucură-te, că prin Duhul, ați fost netemători;
Bucură-te, că mustrat-ați pe asupritori;
Bucură-te, Ioane, preot neînfricat;
Bucură-te, că-n suflet credința ai păstrat;
Bucură-te, c-avut-ai sfârșit fericit;
Bucură-te, că în ceruri Domnul te-a primit;
Bucură-te, că în slavă sfinții te cinstesc;
Bucură-te, că îngerii ție îți vorbesc;
Bucură-te, că țara îți face cinstiri;
Bucură-te, că te numeri cu sfinții martiri;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 4

Văzând chinul la care erai supus, Părinte Ioane, înlănțuit în temnița cea întunecată a cetății Sibiului, venit-a bătrânul tău tată, Ioan, la mai-marii cetății pentru a mijloci eliberarea ta, dar aceștia au nesocotit glasul cererii lui. Dar Hristos a fost pururea cu tine întărindu-te, căci Îi cântai neîncetat: Aliluia!

Icosul 4

Despărțitu-te-au oamenii curții imperiale de lumina soarelui, aruncându-te în temniță întunecoasă, Mucenice Moise, dar n-au putut lua de la tine lumina lui Hristos, Cel care, încălzind și luminând inima ta și a noastră, ne îndeamnă a-ți cânta:
Bucură-te, luptător pentru Ortodoxie;
Bucură-te, că gustat-ai din apa cea vie;
Bucură-te, stâncă din Carpați tăiată;
Bucură-te, minte de Hristos luminată;
Bucură-te, lacrimă pe față prelinsă;
Bucură-te, torță veșnic aprinsă;
Bucură-te, că în lupte la cer ai privit;
Bucură-te, că viclenia ai batjocorit;
Bucură-te, că Domnul te-a încurajat;
Bucură-te, mucenice cinstit și curat;
Bucură-te, reazem și stâlp de întărire;
Bucură-te, călăuză sigură spre mântuire;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 5

Ne bucurăm, Sfinte Mucenice Ioan, că haina cea strălucitoare a pătimirii tale a biruit înșelăciunea întunericului. De aceea, minunându-ne de răbdarea ta, ne înveșmântăm și noi cu armele Duhului, ca să luptăm împotriva patimilor și a vrăjmășiilor acestei lumi, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Masă sfântă s-a arătat piatra cea rece a temniței în care ai fost închis, Părinte Ioan. Căci înarmat fiind de Hristos cu nepătimirea, ți-ai plecat genunchii la rugăciune fără să simți asprimea frigului și bezna adâncurilor. Simțirea inimii fiindu-ți încălzită de Duhul Sfânt și cu ochii minții luminați de lumina lui Hristos, ai biruit toate uneltirile lui Veliar. Pentru aceea, acum și noi, păcătoșii, ridicăm ochii la cer și cu îndrăzneală, te lăudăm:
Bucură-te, ostaș, mult pătimitor;
Bucură-te, al Ortodoxiei sfânt apărător;
Bucură-te, strajă și ancoră tare;
Bucură-te, podoabă în sfinte altare;
Bucură-te, alinător de suflete îndoite;
Bucură-te, preot, rugător fierbinte;
Bucură-te, toiag ce sprijini neputința;
Bucură-te, doctor ce vindeci suferința;
Bucură-te, pace în lume revărsată;
Bucură-te, voce de îngeri ascultată;
Bucură-te, liră dulce și suavă;
Bucură-te, că Domnul te-a primit în slavă;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 6

Purtat de soldații împărăției, ca altă dată Sfântul Apostol Pavel, ai fost aruncat mai întâi între zidurile cetății Deva, Părinte Ioane, iar mai apoi, socotind că ești prea aproape de turma ta cea cuvântătoare alungatu-te-au în pământ străin. Dar înstrăinarea de pământul străbun nu te-a depărtat de dragostea lui Hristos, cântându-I neîncetat: Aliluia!

Icosul 6

Strălucit-au faptele tale și în pământ străin, Părinte Moise, căci rugându-te pururea lui Dumnezeu pentru fiii neamului tău, ai păstrat legătura duhovnicească cu toți cei ce sufereau pentru dreapta credință în țara ta. Drept aceea, Hristos a întărit pe piatra credinței inima ta, iar noi îți aducem aceste cântări de laudă, zicând:
Bucură-te, comoară de îngeri cinstită;
Bucură-te, jertfă de Domnul primită;
Bucură-te, aur în topitoare lămurit;
Bucură-te, smirnă cu parfum plăcut;
Bucură-te, rază, ca semnul biruinței;
Bucură-te, rouă pe florile credinței;
Bucură-te, mână de daruri dătătoare;
Bucură-te, hrană îndestulătoare;
Bucură-te, vajnic și bun mărturisitor;
Bucură-te, cărbune și foc arzător;
Bucură-te, candelă veșnic aprinsă;
Bucură-te, că în ceruri ți-e ușa deschisă;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 7

Văzând noi astăzi, Părinte Moise, cum pietrele temnițelor măcinat-au grâu românesc, adică trupul tău plin de har dumnezeiesc, ne întărim duhovnicește și îndrăznim a cânta lui Dumnezeu, împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 7

Desfătatu-te-ai pe calea lui Hristos, Ioane, Mucenice, de aceea nimic nu ți s-a părut prea greu pentru El: nici temnița, nici umilințele la care ai fost supus; de aceea, văzând tăria ta, cântăm:
Bucură-te, a brașovenilor sfântă podoabă;
Bucură-te, că venit-au grabnic să te vadă;
Bucură-te, că pătimirea-ți nu o vor uita;
Bucură-te, că de-a pururi cinste îți vor da;
Bucură-te, că liniște în suflet ei ți-au pus;
Bucură-te, că spinii suferinței ți-au smuls;
Bucură-te, că moartea primit-ai cu plăcere;
Bucură-te, că aceasta ți-a fost spre înviere;
Bucură-te, suflet de îngeri cinstit;
Bucură-te, că Domnul în cer te-a primit;
Bucură-te, că Ardealul te are putere;
Bucură-te, că țara prin tine nu piere;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 8

Îndulcitu-te-ai cu dorul de Hristos și de Țară, Părinte Ioane, și te-ai împărtășit de dumnezeiasca Lui dragoste, Care împreună cu tine era întemnițat. Haină de nuntă țesutu-ți-ai din răbdarea chinurilor, iară noi, văzând smerenia ta și neînduplecata ta nădejde, Domnului cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Fiind întărit de Trupul și Sângele lui Hristos din dumnezeiasca Liturghie, nu te-ai lepădat de El atunci când slujitorii crăiești ți-au făgăduit daruri alese. De aceea, văzând noi statornicia inimii tale, nepătată de vânzare, îți cântăm într-un cuget unele ca acestea:
Bucură-te, părinte închis pentru credință;
Bucură-te, că trecut-ai prin multă suferință;
Bucură-te, preot de îngeri slujit;
Bucură-te, sfinte de Domnul iubit;
Bucură-te, rază din soare aprinsă;
Bucură-te, stea de-a pururi nestinsă;
Bucură-te, hrană de Domnul gătită;
Bucură-te, pâine de Duhul dospită;
Bucură-te, apă din "apa cea vie”;
Bucură-te, cale către veșnicie;
Bucură-te, armă ce apără glia;
Bucură-te, strajă pentru România;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 9

Tot neamul creștinesc, Părinte Moise, pomenește suferințele tale pentru dreapta credință. Poporul dreptmăritor te cinstește pentru că tu ai reînviat în sufletul confraților tăi dragostea de țară și de credința strămoșească, cântând: Aliluia!

Icosul 9

Lacrimile de rugăciune ale fraților tăi din Ardeal primește-le ca pe niște mărgăritare de mult preț. Fii, preabunule Părinte, mijlocitor și rugător către Milostivul Dumnezeu, pentru cei ce cu evlavie cântă:
Bucură-te, frate cu cei osândiți;
Bucură-te, prieten cu cei oropsiți;
Bucură-te, tată pentru sărmani;
Bucură-te, mamă pentru orfani;
Bucură-te, leagăn pentru copii:
Bucură-te, viață pentru cei vii;
Bucură-te, casă pentru străini;
Bucură-te, țară pentru români;
Bucură-te, sfeșnic cu lină lumină;
Bucură-te, masă pururea plină;
Bucură-te, sprijin pentru popor;
Bucură-te, mare mijlocitor;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 10

Cât de dulci pentru tine au fost cuvintele dumnezeiești: "Intră în bucuria Domnului tău”, pe care le-ai auzit de la Hristos-Dumnezeu, vrednicule de pomenire Mucenice Ioan. Pentru aceea, împreună cu Sfinții Mucenici, cânți: Aliluia!

Icosul 10

Zid de întărire și turn de credință te arăți evlavioșilor ortodocși, căci Hristos, primindu-te în cămările cerești, te-a încununat mucenic și te-a așezat în ceata sfinților martiri, Părinte Moise. Pentru aceasta, ne bucurăm de harul pe care l-ai primit în ceruri și te lăudăm:
Bucură-te, floare sădită în rai;
Bucură-te, sfinte primit cu alai;
Bucură-te, omule al lui Dumnezeu;
Bucură-te, slavă pentru neamul tău;
Bucură-te, cinste pentru brașoveni;
Bucură-te, bucurie pentru ardeleni;
Bucură-te, tărie pentru Biserici;
Bucură-te, icoana sfințiților clerici;
Bucură-te, chivot de har păstrător;
Bucură-te, parfumul plăcut mirositor;
Bucură-te, viețuitor în cele cerești;
Bucură-te, că veșnic pe Domnul privești;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 11

Făclie aprinsă ești în sălașele cerești, Părinte Moise, întru tot fericite, luminează calea noastră, a celor rămași în iureșul ispitelor și al necazurilor vieții, ca să putem cânta, după cuviință, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

În ceruri vezi de-a pururi fața lui Hristos, pe Care L-ai slujit cu credință până la sânge, Părinte Ioan. Nu înceta a te ruga pentru noi, ca să putem răbda, asemenea ție, primejdiile și necazurile vieții, ca astfel să-ți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, viață înnoită prin cruce;
Bucură-te, cântec ce liniște-aduce;
Bucură-te, ură schimbată-n iubire;
Bucură-te, luptă spre nepătimire;
Bucură-te, frunte cu spini încoronată;
Bucură-te, minte de Duhul udată;
Bucură-te, că Domnul în cer te-a adus;
Bucură-te, că îngeri cunună ți-au pus;
Bucură-te, Sfinte, primit între sfinți;
Bucură-te, că ești avvă între părinți;
Bucură-te, steaua ce arăți soarele;
Bucură-te, armă ce sfarmă zăvoarele;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 12

Comoară de mult preț și rugător fierbinte te are Biserica, Părinte Ioan, mucenicul lui Hristos. Pe tine, care strălucești în lumina cea neapropiată și vezi fața cea negrăită a Preasfintei Treimi, te rugăm, ajută-ne să dobândim pacea inimii și liniștea sufletelor noastre, ca să putem cânta, împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Pe cel ce este podoaba mucenicilor și mare folositor credincioșilor, adunându-ne, o, iubitorilor de prăznuire, să încununăm cu cântări de laude pe Mucenicul Moise, zicând:
Bucură-te, părinte de Domnul cinstit;
Bucură-te, înger de îngeri dorit;
Bucură-te, Sfinte, cu har curgător;
Bucură-te, mană pentru popor;
Bucură-te, suflet de Duhul Sfânt plin;
Bucură-te, floare sub cerul senin;
Bucură-te, piatră din stânca Hristos;
Bucură-te, liră cu viers preafrumos;
Bucură-te, izvor cu apă cristalină;
Bucură-te, făclie cu lină lumină;
Bucură-te, că la Domnul pururi mijlocești;
Bucură-te, că din ceruri veșnic ne privești;
Bucură-te, Părinte Moise Măcinic, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 13

O, prealăudaților Mucenici Ioan și Moise, preoți și apărători ai dreptei credințe și propovăduitorii Adevărului, primiți aceste rugăciuni și fiți mijlocitori către Preamilostivul Dumnezeu. Ajutați-ne, cu rugăciunile voastre, să biruim uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți și să ne învrednicim a ajunge la cunoașterea adevărului, descoperit în noi și în firea lucrurilor, ca să putem cânta neîncetat, împreună cu voi, cântarea îngerească: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Apa cea vie a jertfelniciei ne-a izvorât nouă, în pământul românesc al Transilvaniei, prin pătimirea Părintelui Ioan cel din Galeș. Căci acesta Crucea pe umeri luând și pe Hristos mărturisind, a primit de la Dumnezeu cununa cea neveștejită a muceniciei. Pentru aceasta, veniți, toți iubitorii de Hristos, să încununăm cu laude și cântări duhovnicești pătimirea Mucenicului Ioan, zicând:
Bucură-te, vlăstar răsădit în Ardeal;
Bucură-te, vrednic slujitor la altar;
Bucură-te, preot de tânăr sfințit;
Bucură-te, mare păstor, neplătit;
Bucură-te, sfeșnic cu lină lumină;
Bucură-te, tânăr cu minte senină;
Bucură-te, luceafăr și blândul păstor;
Bucură-te, casă pentru-ntregul popor;
Bucură-te, scut al dreptei credințe;
Bucură-te, preot cu sfântă voință;
Bucură-te, veste bună pentru satul tău;
Bucură-te, că turma ferit-ai de rău;
Bucură-te, Părinte Ioan, mărturisitor al Ortodoxiei!

Condacul 1

Fericiți și fără de prihană v-ați arătat credincioșilor părinți mărturisitori, Ioan din Galeș și Moise Măcinic, căci, viețuind în credința cea adevărată, ați primit chemarea cea sfântă a preoției și v-ați îmbrăcat cu podoaba cea prealuminată a muceniciei. Pentru aceasta rugați-vă Tatălui Ceresc să ne ocrotească pe noi, cei care vă lăudăm, zicând: Bucurați-vă, Sfinților Părinți Ioan și Moise, mărturisitori ai Ortodoxiei!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfinților Preoți Mărturisitori Ioan din Galeș și Moise Măcinic din Sibiel - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfânta Sofia de Suzdal
(1 august)

FB Mess WA Like Sfânta Sofia de Suzdal, înzestrată prin pronia divină cu harul facerii de minuni, este considerată apărătoarea femeilor credincioase. Ea a fost soția împăratului Vasilie al III-lea al Rusiei și în calendarul […]

† Sfântul Fotie cel Mare, Patriarh al Constantinopolului
(6 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Fotie cel Mare este considerat ca cel mai influent Patriarh al Constantinopolului din punct de vedere al învățăturilor sale, după Sfântul Ioan Gură de Aur și primul umanist creștin, unul […]

† Sfintele Mucenițe Agapia, Irina și Hionia
(16 aprilie)

FB Mess WA Like Sfintele Mucenițe Agapia, Irina și Hionia, au avut curajul și puterea de a-i înfrunta pe păgâni și a-L mărturisi pe Hristos în ciuda tuturor amenințărilor și chinurilor pe care le-au suferit. […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram