Acatistul Sfinților Mucenici Zenovie Episcopul și sora sa, Zenovia

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfinților Mucenici Zenovie Episcopul și sora sa, Zenovia, se poate citi pentru a cere Sfinților ajutor în alinarea suferințelor bolilor grele, deoarece ei sunt grabnici ajutători ai celor care suferă de cancer, așa cum reiese din viața lor.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților Mucenici Zenovie Episcopul și sora sa, Zenovia trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților Mucenici Zenovie Episcopul și sora sa, Zenovia - text

Troparul Sfinților Mucenici Zenovie Episcopul și sora sa, Zenovia, glas 1

Prealăudaților mucenici, Sfinte Sfințite Zenovie împreună cu Zenovia, sora ta cea după trup, v-ați arătat mădulare vrednice ale Bisericii, pentru care v-ați jertfit, mărturisind pe Hristos Dumnezeu. Pe Acela rugați-L să dăruiască sufletelor noastre pace și mare milă.

Condacul 1

Pe preacinstiții frați, pe Sfânta Zenovia cea biruitoare și pe Sfântul Zenovie, lauda Sfinților Mucenici și a doctorilor fără de arginți, cei ce au fost supuși de tirani la chinuri cumplite pe care le-au răbdat cu puterea Duhului Sfânt, cu cântări să-i preamărim zicând: Bucurați-vă, Sfinților Zenovie și Zenovia, Mucenici ai lui Hristos!

Icosul 1

Mare purtătoare de chinuri Zenovia și tu, Sfinte Zenovie, lauda Sfințiților Mucenici, voi cei ce ați slăvit prin pătimirile voastre pe Hristos, din preaplinul răbdării voastre turnați în inimile noastre roua Duhului Sfânt care odinioară a răcorit în voi chinurile mucenicești, pentru a cânta:
Bucurați-vă, răbdători de chinuri pentru Hristos;
Bucurați-vă, minunați tămăduitori ai suferințelor;
Bucurați-vă, pilde de bărbăție duhovnicească;
Bucurați-vă, cei ce ați arătat statornicie în credință;
Bucurați-vă, cei ce pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți i-ați rușinat;
Bucurați-vă, cei ce ați primit de sus răsplata nevoințelor;
Bucurați-vă, risipitorii înșelăciunii idolești;
Bucurați-vă, ostași curajoși din cetele cerești;
Bucurați-vă, neînfricați prin puterea Duhului;
Bucurați-vă, lumini aprinse pe cărările care duc la cer;
Bucurați-vă, împreună-ostenitori în marile încercări ale vieții;
Bucurați-vă, fierbinți rugători pentru noi la Dumnezeu;
Bucurați-vă, Sfinților Zenovie și Zenovia, Mucenici ai lui Hristos!

Condacul 2

Temelie de neclintit, minunată Zenovia și fericite Zenovie, miresme ale vitejiei, pe Hristos rugați-L să ne dăruiască tărie, bucurie și putere celor ce vă cinstesc și cântă lui Dumnezeu cu evlavie: Aliluia!

Icosul 2

Cunoașterea cea de Dumnezeu insuflată având, ca un fiu al unor părinți binecredincioși, Sfinte Zenovie, te-ai arătat sălaș strălucit al înțelepciunii lui Dumnezeu, dar și tămăduitor al bolilor trupești; de aceea, fericindu-te, strigăm după datorie:
Bucură-te, zelos împlinitor al virtuților;
Bucură-te, piscul credinței adevărate;
Bucură-te, floare înmiresmată a raiului;
Bucură-te, rod cu bun miros al arborelui duhovnicesc;
Bucură-te, trâmbiță cu mare glas a iubirii lui Hristos;
Bucură-te, vlăstar al Viței-Hristos aducător de roadă;
Bucură-te, laudă neîncetată a medicilor credincioși;
Bucură-te, bucuria sfinților mucenici;
Bucură-te, stea a credinței prealuminoasă;
Bucură-te, făclier al luminii necreate;
Bucură-te, icoană a statorniciei duhovnicești;
Bucură-te, șipot al harului dumnezeiesc;
Bucură-te, Sfinte Zenovie, rugător pentru sufletele noastre!

Condacul 3

Ca un pom roditor, crescut în Egeea Ciliciei, Sfinte Zenovie, cele mai bune roade ale mărturisirii numelui lui Hristos ai adus, propovăduindu-L înaintea celor necredincioși, preaînțelepte Mucenice, și cântându-I pururea: Aliluia!

Icosul 3

Sfântă Zenovia cea vitează, soră a Sfântului Zenovie celui răbdător, cu râvnă dimpreună cu el te-ai nevoit și cu cinstitul tău sânge ai împurpurat haina neprihănirii tale; de aceea, strigăm:
Bucură-te, bună-cuviința femeilor iubitoare de Hristos;
Bucură-te, lauda Mucenițelor;
Bucură-te, strălucire prealuminoasă a nevoitorilor;
Bucură-te, apărătoarea celor năpăstuiți;
Bucură-te, sălaș preafrumos al înțelepciunii;
Bucură-te, mărturisitoarea poruncilor lui Hristos;
Bucură-te, mireasă care te-ai învrednicit a pătimi pentru El;
Bucură-te, foc arzător al dragostei dumnezeiești;
Bucură-te, ceea ce ai nimicit rătăcirea păgânătății;
Bucură-te, slava credinței în Hristos;
Bucură-te, vlăstar altoit pe Vița cea pururea vie;
Bucură-te, mărgăritar al dreptei credințe;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Zenovia, rugătoare pentru sufletele noastre!

Condacul 4

Purtătoare de candelă nestinsă ai fost, Sfântă Muceniță Zenovia, pe care ai ținut-o aprinsă cu untdelemnul iubirii de Hristos și al milostivirii, pentru care ca o fecioară înțeleaptă ai intrat în bucuria Împărăției de sus, cântând lui Dumnezeu dimpreună cu fratele tău: Aliluia!

Icosul 4

Prin împotrivirea ta cea binecuvântată față de poruncile păgânilor și prin răbdarea chinurilor grele ale nevoinței tale, ai bucurat cetele dreptcredincioșilor din Cicilia, Sfințite Mucenice al lui Hristos, mărite Zenovie; de aceea, acum strigăm ție, dumnezeiescule ostaș:
Bucură-te, biruitor asupra vrăjmașilor credinței;
Bucură-te, învingător în războiul nevăzut;
Bucură-te, chip al blândeților și păstor înțelept;
Bucură-te, cel ce sălășluiești împreună cu puterile cerești;
Bucură-te, reazem duhovnicesc al doctorilor fără de arginți;
Bucură-te, împreună-locuitor cu puterile îngerești în cer;
Bucură-te, cel ce pe Hristos L-ai propovăduit cu îndrăzneală;
Bucură-te, surpătorul puterilor întunericului;
Bucură-te, luceafăr strălucitor în zorii creștinismului;
Bucură-te, izvor nesecat care vine de la Dumnezeu;
Bucură-te, doctor iscusit al suferinzilor;
Bucură-te, sprijinitor al celor care luptă împotriva nedreptăților;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Zenovie, rugător pentru sufletele noastre!

Condacul 5

Cel ce ai sfărâmat idolii și ai înlăturat rătăcirile tiranilor, Sfinte Zenovie, te-ai arătat ascultător Stăpânului Hristos până la sfârșit, împreună cu Sfânta Zenovia cea statornică, mărturisind numele Ziditorului, Căruia cu credință neclintită strigai: Aliluia!

Icosul 5

Cu puterea veșnicului tău Mire, Hristos, ai izbutit să nimicești înșelăciunea idolilor, Muceniță Zenovia, și bine să-I urmezi pe calea pătimirilor, a necazurilor și a muceniciei prin tăierea capului: de aceea ție îți strigăm cu credință:
Bucură-te, soră vrednică a Sfântului Zenovie;
Bucură-te, preacinstită mireasă a Ziditorului;
Bucură-te, dulceața fagurelui credinței;
Bucură-te, ceea ce ai simțit puterea lui Hristos în suferințe;
Bucură-te, ceea ce ai îndepărtat întunericul necredinței;
Bucură-te, ceea ce ai încurajat pe fratele tău în chinuri;
Bucură-te, ceea ce prin harul lui Dumnezeu ai biruit;
Bucură-te, că întru ființa ta s-au copt roadele Duhului;
Bucură-te, a Ciliciei frumoasă mlădiță, dar și a românilor cinstire;
Bucură-te, sprijin nevăzut celor slabi în credință;
Bucură-te, suflu al bunei miresme a lui Hristos;
Bucură-te, pildă de curaj pentru femeile creștine;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Zenovia, rugătoare pentru sufletele noastre!

Condacul 6

Propovăduitoare a dreptei credințe și Muceniță a adevărului te-ai arătat, Sfântă Zenovia, piatră scumpă a creștinelor, purtând cu nebănuit curaj virtutea credinței; de aceea, slăvindu-te pe tine, către Hristos Mirele tău ceresc strigăm: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind cu razele bunei îndrăzniri ca un doctor luminat al sufletelor și al trupurilor, Sfinte Zenovie, prin dumnezeiescul har, cu tărie ai alungat noaptea cea întunecată a slujirii idolești și ai luminat popoarele care îți strigă cu bucurie:
Bucură-te, far care arăți limanul mântuirii;
Bucură-te, sfeșnic aprins din lumina lui Hristos;
Bucură-te, cel ce ai rușinat prin învățăturile tale pe cei nepricepuți;
Bucură-te, că Duhul Sfânt a răcorit focul în care te-au aruncat;
Bucură-te, cel prin care se întărește Biserica lui Hristos;
Bucură-te, cel ce cu rugăciunea ți-ai ușurat suferințele;
Bucură-te, cel al cărui nume s-a scris în cartea cerului;
Bucură-te, icoană a stăruinței în adevăr;
Bucură-te, următor al pătimirilor lui Hristos;
Bucură-te, cunună neveștejită a Împărăției Cerurilor;
Bucură-te, izvor nesecat al vindecărilor;
Bucură-te, vistierie înmiresmată a tămăduirilor;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Zenovie, rugător pentru sufletele noastre!

Condacul 7

Adu-ți aminte, Sfinte Sfințite Mucenice Zenovie, luminate Mucenice, de cei care cinstesc sfântă pomenirea ta, aducând laudă lui Dumnezeu, Care te-a întărit în chinuri și te-a așezat în ceata Sfinților, unde împreună cu puterile cerești cânți: Aliluia!

Icosul 7

Împodobită fiind cu diadema biruinței mucenicești, Sfântă Muceniță Zenovia, împreună cu bunul tău frate, slăvitul Zenovie, ai fost înălțată la nestricăcioasele lăcașuri prealuminoase, unde te împărtășești de lumina cea strălucitoare a Preasfintei Treimi, rugându-te pentru sufletele noastre, ale celor ce-ți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, mărgăritar mult-strălucitor al Raiului;
Bucură-te, prealăudată închinătoare a Ziditorului;
Bucură-te, flacără mistuitoare a spinilor păcatelor;
Bucură-te, biruitoare înțeleaptă în războiul nevăzut;
Bucură-te, căderea idolatriei și a necredinței;
Bucură-te, alabastru înmiresmat al iubirii lui Hristos;
Bucură-te, sălaș prealuminat al mărturisirii;
Bucură-te, sabie care face să înceteze nedreptatea;
Bucură-te, frumusețe a chipului omenesc îndumnezeit;
Bucură-te, mădular al Trupului tainic al lui Hristos;
Bucură-te, zid al nevoinței ridicat pentru a stăvili necuviinței;
Bucură-te, privighetoare care urci spre cuibul Vulturului ceresc;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Zenovia, rugătoare pentru sufletele noastre!

Condacul 8

Râvnă ai avut spre a te bucura de viața cea nepieritoare în grădinile cerești, slăvită Zenovia, și te rogi lui Hristos cu fratele tău dimpreună Mucenic pentru cei ce te laudă și în cântări Îi strigă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Sfinte Zenovie, preamărind numele Domnului prin sfintele nevoințe ale luptelor tale mucenicești, ca un cinstit ierarh al Ciliciei și grabnic vindecător al bolilor cumplite, te-ai făcut luminător al credincioșilor, care cântă ție unele ca acestea:
Bucură-te, cel preabun între Mucenici;
Bucură-te, împreună-locuitor cu Îngerii;
Bucură-te, cel ce ai răbdat arderea focului;
Bucură-te, întărirea legăturilor dintre frați;
Bucură-te, că de sprijinul surorii tale te-ai bucurat;
Bucură-te, cel prin care Dumnezeu S-a preamărit în lume;
Bucură-te, cel ce ai îndepărtat păgânătatea;
Bucură-te, pierderea celor ce defaimă pe creștini;
Bucură-te, cel ce pe mulți ai adus către Domnul;
Bucură-te, cel ce pe cei potrivnici nepocăiți i-ai risipit;
Bucură-te, al nostru rugător și mijlocitor;
Bucură-te, al suferinței cancerului vindecător;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Zenovie, rugător pentru sufletele noastre!

Condacul 9

Sfinte Zenovie, preamărind numele Domnului prin sfintele nevoințe ale luptelor tale mucenicești, ca un cinstit ierarh al Ciliciei și grabnic vindecător al bolilor cumplite, te-ai făcut luminător al credincioșilor, care cântă ție unele ca acestea:
Bucură-te, cel preabun între Mucenici;
Bucură-te, împreună-locuitor cu Îngerii;
Bucură-te, cel ce ai răbdat arderea focului;
Bucură-te, întărirea legăturilor dintre frați;
Bucură-te, că de sprijinul surorii tale te-ai bucurat;
Bucură-te, cel prin care Dumnezeu S-a preamărit în lume;
Bucură-te, cel ce ai îndepărtat păgânătatea;
Bucură-te, pierderea celor ce defaimă pe creștini;
Bucură-te, cel ce pe mulți ai adus către Domnul;
Bucură-te, cel ce pe cei potrivnici nepocăiți i-ai risipit;
Bucură-te, al nostru rugător și mijlocitor;
Bucură-te, al suferinței cancerului vindecător;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Zenovie, rugător pentru sufletele noastre!

Icosul 9

Prin mucenicescul tău sfârșit înfrumusețându-ți veșmântul sufletului, Zenovia cea prea-aleasă, ai intrat în luminata cămară a nunții cerești, veselindu-te cu Sfintele Mucenițe cele din veci și te rogi pentru sufletele celor care îți cântă unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce ai înfruntat necredința;
Bucură-te, ceea ce ai slujit lui Hristos-Adevărul;
Bucură-te, ceea ce ai doborât cu tărie pe cei fără de lege;
Bucură-te, ceea ce ai primit putere din puterea Duhului;
Bucură-te, vlăstar altoit pe Vița-Hristos;
Bucură-te, stâlp al harului dumnezeiesc și al darurilor nestricăcioase;
Bucură-te, cea pe care vrăjmașii au dorit să te piardă;
Bucură-te, ceea ce ai fost păzită de lucrarea harului;
Bucură-te, văzătoare a strălucirii Ziditorului;
Bucură-te, sprijin frățesc al Sfântului Zenovie tămăduitorul;
Bucură-te, casnică a Împărăției cerurilor;
Bucură-te, îndepărtare a tulburărilor;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Zenovia, rugătoare pentru sufletele noastre!

Condacul 10

Sfântă Muceniță Zenovia, numele tău a fost cunoscut în cer și pe pământ, că în vremea prigonirii creștinilor ai fost aleasă de Dumnezeu și ai mărturisit dreapta credință cu vitejie, pentru care cetele dreptcredincioșilor Ciliciei cu căldură te-au lăudat și cu Îngerii au cântat Mântuitorului Hristos: Aliluia!

Icosul 10

Jertfa ta văzându-o noi, Sfinte Zenovie, vindecătorule de boli, cinstim pururea pomenirea ta în cântări dumnezeiești, Sfințite Mucenice slăvite, și cu mare bucurie îți strigăm:
Bucură-te, tămăduitor fără plată;
Bucură-te, roua celor atinși de fierbințeala suferințelor;
Bucură-te, alungător al duhurilor necurate;
Bucură-te, soare ce luminezi în noaptea credinței;
Bucură-te, stâncă neclintită a nevinovăției;
Bucură-te, chip de netăgăduit al curăției;
Bucură-te, cântare de preamărire a Jertfei lui Hristos;
Bucură-te, pildă de adevărată tărie sufletească;
Bucură-te, cel ce ai urcat pe scara virtuților până la cer;
Bucură-te, pildă a tinerilor mărturisitori;
Bucură-te, pășune a păstorilor purtători de Dumnezeu;
Bucură-te, far nestins în călăuzirea poporului tău;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Zenovie, rugător pentru sufletele noastre!

Condacul 11

În cântări cu dulce glas, dumnezeiasca ta pomenire o încununăm, Sfinte Zenovie, cerând de la tine să mijlocești la Dumnezeu ca să ne ajute să ieșim din iureșul ispitelor ce ne împresoară, și așa, întru liniștea inimii, să cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Cu strălucirea muceniciei tale, fericită Zenovia, ai luminat popoarele Ciliciei pe care le-ai și adus să-L slăvească pe Domnul a toate cu dreapta credință și, cu alese cântări, să-ți strige ție, slava femeilor creștine:
Bucură-te, revărsare a luminii dumnezeiești;
Bucură-te, fecioară cu făclia nestinsă;
Bucură-te, bună mărturisitoare a Făcătorului tuturor;
Bucură-te, ceea ce ai rușinat pe demonul întunericului;
Bucură-te, ceea ce ai primit cununa muceniciei;
Bucură-te, preafrumoasă mireasmă a smereniei;
Bucură-te, biruință dată de Hristos pentru statornicia în credință;
Bucură-te, sfeșnic luminos al bunei-cuviințe;
Bucură-te, mielușea care de bunăvoie te-ai jertfit;
Bucură-te, flacără curățitoare a sufletului;
Bucură-te, ceea ce strălucești cu cetele îngerești;
Bucură-te, ceea ce aduci putere inimii;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Zenovia, rugătoare pentru sufletele noastre!

Condacul 12

Bucură-te, luminată Zenovia, a Sfântului Zenovie soră după trup și împreună mărturisitoare, că tu căile jertfei sfințitoare ai ales, vitejește răbdând, prealăudată Muceniță, și lui Hristos cântând: Aliluia!

Icosul 12

Să lăudăm în cântări pe cei doi frați Mucenici, care s-au dovedit a fi vrednici în luptă, pe Zenovie cel proslăvit și pe lăudata Zenovia, iar locul lor de nevoință sa-l cinstim, frumos glăsuind acestea:
Bucurați-vă, vrednici mărturisitori ai Evangheliei;
Bucurați-vă, vase de mare preț ale vistieriei cerești;
Bucurați-vă, cei ce sunteți părtași strălucirii dumnezeiești;
Bucurați-vă, cei ce ați primit nepieritoare cununi;
Bucurați-vă, cei ce în dar ați primit și în dar împărțiți tămăduiri;
Bucurați-vă, Mucenici prea-măriți, purtători de lumină;
Bucurați-vă, viteji propovăduitori ai slăvitei chemări a lui Hristos;
Bucurați-vă, cei ce ușurați bolile cele grele ale suferinzilor;
Bucurați-vă, cei ce lumea întăriți prin mireasma darurilor;
Bucurați-vă, râuri nesecate ale statorniciei;
Bucurați-vă, preaslăviților mari pătimitori;
Bucurați-vă, stâlpi luminători ai Bisericii;
Bucurați-vă, Sfinților Zenovie și Zenovia, Mucenici ai lui Hristos!

Condacul 13

O, fericite Zenovie și slăvită Zenovia, frați de un sânge și de o credință, nu încetați a vă ruga Ziditorului tuturor pentru noi, cei ce cu căldură pe fiecare vă lăudăm și Preasfintei Treimi Îi cântăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Mare purtătoare de chinuri Zenovia și tu, Sfinte Zenovie, lauda Sfințiților Mucenici, voi cei ce ați slăvit prin pătimirile voastre pe Hristos, din preaplinul răbdării voastre turnați în inimile noastre roua Duhului Sfânt care odinioară a răcorit în voi chinurile mucenicești, pentru a cânta:
Bucurați-vă, răbdători de chinuri pentru Hristos;
Bucurați-vă, minunați tămăduitori ai suferințelor;
Bucurați-vă, pilde de bărbăție duhovnicească;
Bucurați-vă, cei ce ați arătat statornicie în credință;
Bucurați-vă, cei ce pe vrăjmașii văzuți și nevăzuți i-ați rușinat;
Bucurați-vă, cei ce ați primit de sus răsplata nevoințelor;
Bucurați-vă, risipitorii înșelăciunii idolești;
Bucurați-vă, ostași curajoși din cetele cerești;
Bucurați-vă, neînfricați prin puterea Duhului;
Bucurați-vă, lumini aprinse pe cărările care duc la cer;
Bucurați-vă, împreună-ostenitori în marile încercări ale vieții;
Bucurați-vă, fierbinți rugători pentru noi la Dumnezeu;
Bucurați-vă, Sfinților Zenovie și Zenovia, Mucenici ai lui Hristos!

Condacul 1

Pe preacinstiții frați, pe Sfânta Zenovia cea biruitoare și pe Sfântul Zenovie, lauda Sfinților Mucenici și a doctorilor fără de arginți, cei ce au fost supuși de tirani la chinuri cumplite pe care le-au răbdat cu puterea Duhului Sfânt, cu cântări să-i preamărim zicând: Bucurați-vă, Sfinților Zenovie și Zenovia, Mucenici ai lui Hristos!

Rugăciune către Sfinții Mucenici Zenovie Episcopul și sora sa, Zenovia

O, Sfinților Mucenici Zenovie și Zenovia, mari pătimitori ai lui Hristos, primiți această puțină rugăciune de la noi, nevrednicii, care venim către voi ca la niște grabnici ajutători și buni ocrotitori. Vedeți neputința noastră și rănile sufletelor și ale trupurilor noastre: luați aminte la suspinele noastre și nu ne treceți cu vederea pe noi, păcătoșii, ci alinați suferințele celor aflați în dureri, că voi ați primit harul de a tămădui chiar și bolile cele mai cumplite. Ajutați-ne să biruim ispitele de tot felul, pornirile trupești și relele deprinderi, sădind în schimb iubirea de nevoință spre dobândirea harului dumnezeiesc, curățitor și luminător. Ca unii ce v-ați hrănit din pruncie cu sfânta învățătură a Evangheliei, vă rugăm să întăriți în dreapta mărturisire pe toți ortodocșii creștini și să aduceți în staulul Bisericii pe cei rătăciți. Fiți mijlocitorii noștri către Mântuitorul Hristos, Cel ce n-a trecut cu vederea jertfa voastră mucenicească, ci v-a primit ca pe vrednicii Săi pătimitori; cereți-I iertare de greșeli și îndreptarea vieții, ca să umblăm și noi întru săvârșirea virtuților și a faptelor bune, încât să ne facem vrednici de partea cea de-a dreapta în ziua Judecății și, bucurându-ne împreună cu voi în Ierusalimul ceresc, să lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfinților Mucenici Zenovie Episcopul și sora sa, Zenovia - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților Mucenici Zenovie Episcopul și sora sa, Zenovia

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfinților Mucenici Zenovie Episcopul și sora sa, Zenovia - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfânta Cuvioasă Melania Romana
(31 decembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Melania Romana este modelul de dedicare totală lui Dumnezeu după ce a cunoscut și viața de familie. În calendarul ortodox o regăsim sub numele de Melania cea Mică sau […]

† Sfinții 20000 de Mucenici din Nicomidia
(28 decembrie)

FB Mess WA Like Sfinții 20000 de Mucenici din Nicomidia sunt un model de unitate, credință și mărturisire puternică a lui Hristos în vremuri potrivnice Creștinismului. Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de […]

† Sfinții Mucenici Anichit și Fotie
(12 august)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Anichit și Fotie pentru curajul de a-L mărturisi pe Hristos în fața autorităților Romane închinătoare la zei au primit cununa muceniciei în Nicomidia la anul 305. Ei sunt serbați […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram