Acatistul Sfinților Mucenici Gurie, Samon și Aviv

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfinților Mucenici Gurie, Samon și Aviv se poate citi pentru a cere Sfinților să ne întărească credință pentru a-L putea mărturisi pe cu credință și cu dragoste.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților Mucenici Gurie, Samon și Aviv trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților Mucenici Gurie, Samon și Aviv - text

Troparul Sfinților Gurie, Samon și Aviv, glasul al 4-lea

Ocrotitorii și apărătorii Edesei, cei ce săvârșiți minuni mari în lume, cei ce pe tânără ați dat-o iarăși în brațele maicii sale și pe călcătorul de lege got l-ați arătat osândit cu dreaptă judecată, cereți pentru noi neîncetat să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Aleșilor făcători de minuni și mărturisitori ai credinței în Hristos, Gurie, Samon și Aviv, cinstind pomenirea voastră cu cântări de laudă, vă lăudăm ca pe apărătorii și mijlocitorii celor obijduiți. Deci voi, având îndrăzneală către Domnul, scăpați-ne din toată nevoia și din necazuri, căci cu credință și dragoste vă cântăm: Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Icosul 1

Îngeri în trup, asemeni la număr cu Sfânta Treime, de dragoste sfântă arzând, idolii i-ați nimicit, credința în Hristos ați întărit, pe Sfânta Treime ați proslăvit, iar noi, lăudând nevoințele voastre vă cântăm așa:
Bucurați-vă, ai bunei cuviințe străluciți luminători;
Bucurați-vă, ai superstițiilor păgânești aspri mustrători;
Bucurați-vă, întărirea adevăratei credințe;
Bucurați-vă, stâlpii Bisericii sfinte;
Bucurați-vă, nădejdea și apărarea celor credincioși;
Bucurați-vă, frica și rușinarea celor necredincioși;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Condacul 2

Văzând necredința locuitorilor Edesei, Sfinții Gurie și Samon s-au retras în pustie, ferindu-se de stăpânitorul veacului acestuia și de toate ispitirile lui, și sârguincios slujeau lui Dumnezeu, zi și noapte cântându-I: Aliluia!

Icosul 2

Minte înțeleaptă având Sfinții Mucenici, s-au ostenit spre slava lui Dumnezeu, superstițiile păgânești mustrându-le, iar pe cei ce căutau adevărul, pe calea cea bună îndreptându-i; pe mulți necredincioși i-ați întors la Dumnezeul Cel adevărat, de aceea vă zicem acestea:
Bucurați-vă, servitorii adevăratei cinstiri de Dumnezeu;
Bucurați-vă, că ați dezrădăcinat slujirea celui rău;
Bucurați-vă, că întunericul necredinței l-ați mustrat;
Bucurați-vă, că înșelăciunea idolească ați surpat;
Bucurați-vă, minunați mărturisitori ai lui Hristos;
Bucurați-vă, făclii ale credinței ortodoxe;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Condacul 3

Înzestrați cu putere de sus, Mucenicii nu s-au speriat de prigonitorii dreptei credințe, porunca lui Antonie păgânul au disprețuit-o, preaslăvind credința în Hristos, și, deși întemnițați fiind, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având credința în Hristos mai tare ca diamantul și cu puterea ei înarmându-vă, bărbătește ați suferit, Sfinților Mucenici, lanțuri, închisoare și chiar moartea. De aceea, lăudându-va curajul, vă fericim așa:
Bucurați-vă, ai credinței ortodoxe mărturisitori;
Bucurați-vă, ai Împărăției cerurilor moștenitori;
Bucurați-vă, a Sfinților Mucenici laudă;
Bucurați-vă, a răbdătorilor de chinuri slavă;
Bucurați-vă, a Sfintei Biserici întărire;
Bucurați-vă, a neamului creștinesc împodobire;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Condacul 4

Vifor de gânduri îndoielnice cuprinzându-l, păgânul împărat Liciniu a pornit o prigoană sângeroasă împotriva creștinilor, iar tu, Aviv, plin de curaj, nu te-ai temut, ci cu credință tare ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind împăratul Liciniu despre nevoințele tale, Mucenice Aviv, și mărturisirea credinței, s-a umplut de mânie și a poruncit să fii chinuit până la moarte, ca potrivnic împăratului. Tu însă, auzind despre aceasta, de bunăvoie ai mers la chinuri și cu bucurie ai suferit frigerea cu foc, de aceea, mirându-ne de bărbăția ta, te lăudăm astfel:
Bucură-te, luptătorul credinței neînfricoșat;
Bucură-te, al lui Hristos ostaș adevărat;
Bucură-te, că ai fost spânzurat pe pom, pentru Cel răstignit pe Cruce;
Bucură-te, cel jupuit cu căngi de fier până la sânge;
Bucură-te, că celor necăjiți le dai mângâiere;
Bucură-te, ajutătorul celor ce rabdă în tăcere;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Condacul 5

Asemenea cu stelele de pe tăria cerului sunteți, Sfinților Mucenici, cu lumina vieții voastre creștinești ați izgonit întunericul necredinței păgânești și pe mulți i-ați îndreptat spre adevăr. De aceea, cu evlavie, cinstindu-vă pomenirea, cu mulțumire cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Văzând locuitorii orașului Edesa multele minuni care veneau de la moaștele Sfinților Mucenici Gurie, Samon și Aviv, cetățenii Edesei s-au bucurat mult și din toată inima au slăvit pe Domnul, iar noi, serbând pomenirea voastră, Sfinților Mucenici, cu umilință vă lăudăm astfel:
Bucurați-vă, apărătorii celor pe nedrept prigoniți;
Bucurați-vă, robilor lui Hristos, prieteni nedespărțiți;
Bucurați-vă, că pe cei în lanțuri și temniță îi păziți;
Bucurați-vă, că pe prigonitori îi înțelepțiți;
Bucurați-vă, a celor ce plâng dulce mângâiere;
Bucurați-vă, de moarte năprasnică izbăvire;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Condacul 6

De sus ați primit harul ca să ajutați celor ce sunt încercați, înțelepților și atotlăudaților Mucenici, căci pe fetița aceea de la moarte ați scăpat-o. Voi sunteți slava Edesei și bucuria lumii, de aceea noi cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul 6

Din robia vrăjmașului izbăvește-ne, Doamne Iisuse, pentru rugăciunile celor ce au pătimit, ca să lăudăm ajutorul lor, nefiind robiți de patimi trupești și sufletești. Precum ați izbăvit pe Eufimia din groapa în care a aruncat-o gotul, bărbatul ei, ca să vă cântăm așa:
Bucurați-vă, că pe femeia nevinovată de la moarte ați scăpat-o;
Bucurați-vă, că tirania călăilor astfel ați călcat-o;
Bucurați-vă, că fapta răului soț ați mustrat;
Bucurați-vă, că și pe acesta să creadă l-ați învățat;
Bucurați-vă, că pentru dânsa ați cerut îndurare;
Bucurați-vă, străjeri vajnici ai celor ce vă fac serbare;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Condacul 7

Vrând iubitorul de oameni Dumnezeu să arate milă poporului Său, a păstrat moaștele Sfinților Mucenici întregi și făcătoare de minuni, de la care credincioșii primesc râuri de vindecare, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Știindu-vă pe voi mijlocitori și făcători de minuni, locuitorii orașului Edesa au construit o biserică în cinstea voastră, în care au pus sfintele voastre moaște, ca toți cei ce suferă să capete ajutorare; iar noi, având aceeași nădejde tare în ajutorul vostru, vă aducem cântările acestea:
Bucurați-vă, că de neputințe trupești și sufletești ne vindecați;
Bucurați-vă, că pe demoni, în numele Domnului, îi alungați;
Bucurați-vă, ai harului evanghelic binevestitori;
Bucurați-vă, ai darului dumnezeiesc cinstiți purtători;
Bucurați-vă, că pentru Domnul multe chinuri ați pătimit;
Bucurați-vă, că întru sfinții Lui minunat ați strălucit;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Condacul 8

Straniu și de temut pentru necredincioși este să audă despre minunile ce se fac la moaștele voastre: neputincioșii se lecuiesc, patimile se vindecă și cei răi se îmblânzesc. Noi, având nădejde în ajutorul vostru, cu credință cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Plini de toate virtuțile, pentru care ați și fost cinstiți cu slava lui Dumnezeu, Sfinților Mucenici, luați aminte la rugăciunile credincioșilor, care vă cinstesc pomenirea și de la care auziți acestea:
Bucurați-vă, cei săraci cu duhul, că a voastră este Împărăția cerurilor;
Bucurați-vă, că ați plâns, iar acum gustați mângâiere;
Bucurați-vă, cei blânzi, că pământul drept moștenire veți căpăta;
Bucurați-vă, cei flămânzi și setoși de dreptate, că vă veți sătura;
Bucurați-vă, cei milostivi, că sunteți deja miluiți;
Bucurați-vă, cei curați cu inima, că pe Dumnezeu Îl priviți;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărător!

Condacul 9

Toate năpastele ce cădeau asupra cetății Edesei le-ați întors, Sfinților Mucenici, deci și acum nu ne părăsiți pe noi, umilii și păcătoșii, ci ne întăriți întru dreapta credință și în unirea duhului, ca toți, cu o gură și cu o inimă, să strigăm Domnului Celui ce v-a proslăvit: Aliluia!

Icosul 9

Pe ritorii cei binevorbitori îi vedem ca pe niște pești fără de glas, Sfinților Mucenici, că nu se pricep cum în pustie cu duhul ați trăit, iar între oameni cu multe nevoințe ați strălucit. Noi, bucurându-ne că avem așa povățuitori și rugători, vă lăudăm, zicându-vă:
Bucurați-vă, ai Scripturilor sfinte chimvale răsunătoare;
Bucurați-vă, că pentru noi în cer ne sunteți ajutoare;
Bucurați-vă, ai iudeilor și elinilor luminători;
Bucurați-vă, ai lui Hristos Cel înviat binevestitori;
Bucurați-vă, ai blândeții și înfrânării învățători;
Bucurați-vă, ai minciunii și furtului mustrători;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Condacul 10

Vrând să mântuiți pe cetățenii Edesei de lupul cel închipuit, vrăjmașul diavol, i-ați sfătuit în tot chipul să rămână statornici în credință, să nu se înfricoșeze de amenințările vrăjmașului, ci și în năpaste și necazuri să mulțumească lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 10

Zid puternic și adăpost sigur sunteți, Sfinților Mucenici, celor ce recurg la ajutorul vostru; de aceea cu inimă smerită vă cântăm:
Bucurați-vă, cei ce sunteți bucuria tuturor necăjiților;
Bucurați-vă, adăpostul și eliberarea tuturor asupriților;
Bucurați-vă, a văduvelor și orfanilor ocrotire;
Bucurați-vă, de erezii și dezbinări a noastră îngrădire;
Bucurați-vă, că și păgânii de viața voastră se uimesc;
Bucurați-vă, că de numele vostru creștinii se veselesc;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Condacul 11

Cântare de mulțumire aducând Domnului și pentru noi, vă rugăm, Sfinților Mucenici, să nu ne părăsiți pentru păcatele noastre, ci să cereți îndurare de la Domnul, tuturor celor ce Îi cântă din toată inima: Aliluia!

Icosul 11

Lăudând pe cei trei mucenici luminați, credincioșilor, să ne ferim de certuri și dezbinări, de discordii și separări în Biserica Ortodoxă și să păstrăm unirea duhului întru legătura păcii și din adâncul inimii să cântăm așa:
Bucurați-vă, trâmbițe răsunătoare ale bunei vestiri;
Bucurați-vă, lire duioase ale vestitei mântuiri;
Bucurați-vă, ai dreptății tari și buni apărători;
Bucurați-vă, ai nedreptății neclintiți distrugători;
Bucurați-vă, că soților credincioși bine și pace le dăruiți;
Bucurați-vă, că pe soții cei lași și cruzi îi pedepsiți;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Condacul 12

Știind că sunteți dăruiți de Dumnezeu, serbându-vă amintirea, Sfinților Mucenici, recurgem la ajutorul vostru cel grabnic și cu chipurile voastre ca și cu un zid ne îngrădim; de aceea vă lăudăm, Sfinților Mucenici, iar lui Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Lăudând viața voastră minunată și sfârșitul vostru mucenicesc, vă rugăm, răbdătorilor de chinuri Gurie, Samon și Aviv, fiți-ne buni ajutători, binecuvântați-ne cu pace și dragoste, dați-ne credință tare, viață curată și frică de Dumnezeu, ca, păstrând liniștea sufletească, să cântăm cu bucurie:
Bucurați-vă, liniștea și bucuria celor în necaz răbdători;
Bucurați-vă, frica și mirarea celor răi și asupritori;
Bucurați-vă, că pe femeia nevinovată de la moarte ați scăpat;
Bucurați-vă, că pe crudul ei soț aspru l-ați condamnat;
Bucurați-vă, că numele voastre au mulți cinstitori;
Bucurați-vă, ai familiei creștine patroni și apărători;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Condacul 13

O, Sfinților Mucenici Gurie, Samon și Aviv, primiți această cântare de laudă și rugăciunile noastre sârguincioase, mijlociți pentru noi la Dumnezeu să ne ferească de toată răutatea, vrăjmășia, dezbinarea și de toată boala și nenorocirea, ca, cinstindu-vă cu dragoste, pururea să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngeri în trup, asemeni la număr cu Sfânta Treime, de dragoste sfântă arzând, idolii i-ați nimicit, credința în Hristos ați întărit, pe Sfânta Treime ați proslăvit, iar noi, lăudând nevoințele voastre vă cântăm așa:
Bucurați-vă, ai bunei cuviințe străluciți luminători;
Bucurați-vă, ai superstițiilor păgânești aspri mustrători;
Bucurați-vă, întărirea adevăratei credințe;
Bucurați-vă, stâlpii Bisericii sfinte;
Bucurați-vă, nădejdea și apărarea celor credincioși;
Bucurați-vă, frica și rușinarea celor necredincioși;
Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Condacul 1

Aleșilor făcători de minuni și mărturisitori ai credinței în Hristos, Gurie, Samon și Aviv, cinstind pomenirea voastră cu cântări de laudă, vă lăudăm ca pe apărătorii și mijlocitorii celor obijduiți. Deci voi, având îndrăzneală către Domnul, scăpați-ne din toata nevoia și din necazuri, căci cu credință și dragoste vă cântăm: Bucurați-vă, Gurie, Samon și Aviv, răbdători de chinuri și celor obijduiți apărători!

Rugăciune către Sfinții Mucenici Gurie, Samon și Aviv

O, Sfinților Mucenici și mărturisitori ai lui Hristos Gurie, Samon și Aviv, mijlocitori și rugători pentru noi înaintea lui Dumnezeu, privindu-vă chipul, întru smerenia inimilor noastre, vă rugăm, auziți-ne rugăciunile noastre, ale nevrednicilor și păcătoșilor robi, care suntem în necazuri, întristări și năpaste, și trecând cu vederea greșelile noastre cele fără de număr, arătați-ne îndurarea voastră, ridicați-ne din adâncul păcatelor, luminați-ne mintea, îmblânziți inimile ticăloase și rele, depărtați dintre noi zavistia, vrăjmășia și dezbinarea și luminați-ne cu pace, dragoste și frică de Dumnezeu. Rugați-vă Domnului ca să acopere păcatele noastre cu îndurările Sale. Să ocrotească Sfânta Sa Biserică de necredință, erezii și dezbinări. Țării noastre să-i dăruiască pace, belșug și zile bune, țarinilor noastre rodire bogată, soților dragoste și înțelegere, copiilor ascultare și supunere, celor asupriți răbdare, iar asupritorilor frică de Dumnezeu; celor necăjiți, mângâiere, celor binedispuși, înfrânare. Pe noi pe toți să ne acopere cu mâna Sa atotputernică și să ne izbăvească de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, de foc, de sabie și de năvălirea altor neamuri, de războiul cel dintre noi și de moarte năprasnică. Sfinții Săi îngeri să ne înconjoare și să ne păzească de tot răul aici, iar după trecerea noastră din viață, să ne ajute să trecem cu bine vămile văzduhului și, neosândiți, să ajungem în fața tronului Domnului slavei, unde cetele îngerești, împreună cu toți sfinții, pururea slăvesc Preasfântul și de mare cuviință numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururi și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfinților Mucenici Gurie, Samon și Aviv - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților Mucenici Gurie, Samon și Aviv

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfinților Mucenici Gurie, Samon și Aviv - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Icoana Maicii Domnului Portărița
(31 martie)

FB Mess WA Like Icoana Maicii Domnului Portărița, datorită ajutorului și binefacerilor, este una dinte cele mai iubite icoane ale Macii Domnului din Sfântul Munte Athos. Ea este serbată în calendarul ortodox de cinci ori: […]

† Sfântul Cuvios Siluan Athonitul
(24 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Siluan Athonitul prin prezenta sa, prin viata și scrierile sale, ne pune în prezenta lui Hristos, nu printr-o învățătură, un sistem teologic sau un discurs, ci printr-o experiență nemijlocita […]

† Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis (17 septembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapi, sunt sărbătorite în calendarul ortodox pe data de 17 septembrie. Sfânta Sofia este un model de femeie, soție și mamă creștină […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram