Acatistul Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic

Acatistul Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic nu are îndrumări speciale pentru citirea lui, așadar poate fi citit de oricine pentru întărirea în credință și pace în timpul rugăciunii.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic - text

Tropar la Acatistul Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul 1

În adâncul pătimirilor voastre înecând, cu tărie, pe prigonitorul păgân, vitejilor purtători de chinuri, Ermil și Stratonic, ați primit sfârșit în apele Dunării și v-ați învrednicit de cununile cerești; pentru aceasta, strigăm către voi: Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic, Mărturisitori ai lui Hristos!

Icosul 1

Împăratului tuturor, Hristos, ați slujit în viață și nu v-ați plecat poruncilor păgânului împărat Liciniu, ci, pentru Evanghelia Domnului, pătimind îndelung, ați primit moarte mucenicească în apele Dunării și ați fost încununați în ceruri, ca niște biruitori ai înșelăciunii idolești. Pentru aceasta, de Îngeri fiind lăudați, primiți și de la noi aceste cuvinte de cinstire:
Bucurați-vă, cei renăscuți prin apă și prin Duhul Sfânt!
Bucurați-vă, închinători ai Preasfintei Treimi!
Bucurați-vă, surpători ai păgânătății!
Bucurați-vă, vlăstare ale daco-romanilor creștini!
Bucurați-vă, cei ce ați lepădat deșarta închinare la idoli!
Bucurați-vă, cei ce ați deplâns rătăcirea tiranilor!
Bucurați-vă, cei ce ați nesocotit poruncile nelegiuite!
Bucurați-vă, ascultători ai Poruncilor lui Hristos!
Bucurați-vă, împlinitori ai Voii Domnului!
Bucurați-vă, pilde statornice în mărturisirea Credinței!
Bucurați-vă, răbdători de chinuri răsplătiți în ceruri!
Bucurați-vă, grabnic mijlocitori pentru cei ce vă cinstesc!
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic, Mărturisitori ai lui Hristos!

Condacul 2

Păgânul împărat Liciniu, auzind despre tine, Sfinte Ermil, că slujești lui Hristos și râzi de zeii păgânilor,a poruncit să fii prins, iar trimișii te-au aflat rugându-te Domnului, cu mâinile ridicate spre cer. Atunci, înțelegând că vei fi chinuit pentru Hristos, te-ai umplut de bucurie și ai mers, cu sârguință înaintea împăratului pământesc, în vreme ce cântai Împăratului ceresc: Aliluia!

Icosul 2

Ai fost întrebat, Sfinte, de împărat, dacă ești creștin, iar tu ai mărturisit Credința ta în Hristos, arătând, totodată, că ești și slujitor al Bisericii Lui. Iar când tiranul te-a îndemnat să devii slujitor al zeilor, i-ai răspuns, cu îndrăzneală, că idolii, pe care îi cinstește sunt pietre și lemne, cu totul surde și neînsuflețite, lucruri de mâini omenești, de care se cuvine, mai ales, a râde decât a li se închina cineva.De aceea, noi te lăudăm, cântând așa:
Bucură-te, Diacon al Bisericii Sobornicești!
Bucură-te, Slujitor al Adevăratului Dumnezeu!
Bucură-te, vas al curăției sufletești!
Bucură-te, sălaș al Harului ceresc!
Bucură-te, propovăduitor al Evangheliei!
Bucură-te, cel ce ai mustrat rătăcirile!
Bucură-te, neîmplinitor al poruncilor împăratului păgân!
Bucură-te, cel ce ai nesocotit ademenirile închinătorilor la idoli!
Bucură-te, cel ce ai fugit de slava deșartă a lumii!
Bucură-te, cel pentru care Hristos era viață și bucurie!
Bucură-te, ajutător al dreptcredincioșilor!
Bucură-te, mângâiere a celor încercați de necazuri!
Bucură-te, Sfinte Ermil, Diacon Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 3

Odrăslire de la neamul daco-romanilor de la Dunăre ești, Sfinte Stratonic, cel ce ai primit, din tinerețe, Botezul, în Numele Sfintei Treimi și, în taină, Credinta, cea în Hristos, o lucrai, prin fapte bune, lăudând pe Dumnezeu și cântându-I din inima ta: Aliluia!

Icosul 3

Străjer ai fost al cetății Singidunum, Sfinte Stratonic, dar mai mult străjuiai, cu mintea și inima ta, să nu fie cuprinse de gânduri rele sau de patimi; de aceea, după ce Sfântul Împărat Constantin cel Mare a încetat prigoana creștinilor, adesea mergeai în Biserică și povățuire frățească primeai de la Sfântul Diacon Ermil, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, iubitor de nevoință!
Bucură-te, ocrotitor de vrăjmașii văzuți și nevăzuți!
Bucură-te, străjer plin de luare-aminte asupra ispitelor!
Bucură-te, cinstitor al slujitorilor Sfântului Altar!
Bucură-te, credincios iubitor al slujbelor Bisericii!
Bucură-te, cel ce învățătura Diaconului Ermil ai ascultat-o!
Bucură-te, cel mișcat la inimă de predica lui!
Bucură-te, cel ce îndemn la rugăciune de la el primeai!
Bucură-te, smerit ascultător al sfaturilor folositoare!
Bucură-te, doritor de sporire duhovnicească!
Bucură-te, săvârșitor al faptelor bune în ascuns!
Bucură-te, pildă de smerită cugetare și dreaptă socotință!
Bucură-te, Sfinte Stratonic, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 4

Stând înaintea împăratului Liciniu, Sfântul Ermil a răbdat bătaie peste obraz cu unelte de aramă. Dar, deși era bătut foarte tare, se arăta ca și cum nu simțea durerea și defăima slăbiciunea tiranului, cântând Stăpânului Hristos: Aliluia!

Icosul 4

În temnița rece și întunecată fiind aruncat 3 zile, Sfinte Ermil, cântai cu bucurie: "Domnul este ajutorul meu și nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Cel ce șezi pe Heruvimi, arată-Te și vino ca să ne mântuiești pe noi!" De aceea, înțelegând hotărârea ta de a merge pe calea muceniciei, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce nu ai primit să slujești idolilor!
Bucură-te, Slujitor al Dumnezeului celui nevăzut!
Bucură-te, cel ce ai arătat nebunia idolatriei!
Bucură-te, stâncă neclintită a vestirii lui Hristos!
Bucură-te, cel ce ai îndurat lovituri pentru mărturisirea ta!
Bucură-te, cel întărit în suferință de Harul Dumnezeiesc!
Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca și cum nu ai simțit dureri!
Bucură-te, defăimător al rătăcirilor păgânești!
Bucură-te, cel ce ai certat pe chinuitori!
Bucură-te, rugător pentru pocăința păcătoșilor!
Bucură-te, Icoana vieții închinate lui Dumnezeu!
Bucură-te, mult pătimitor pentru Adevăr!
Bucură-te, Sfinte Ermil, Diacon Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 5

Te minunai, Sfinte Stratonic, de răbdarea și statornicia, în mărturisire, a Mucenicilor din Singidunum, care pătimiseră mai înainte: Preotul Montanus și soția sa, Maxima, Diaconii Donat și Fortunat, Citețul Ermoghen și Venust, a căror pildă doreai să o urmezi, ca să cânți, împreună cu ei, lui Hristos: Aliluia!

Icosul 5

Auzind de întemnițarea Sfântului Ermil, mult te-ai întristat, Sfinte Stratonic, cunoscându-l de mulți ani ca pe un slujitor înțelept al Bisericii și ca pe un propovăduitor, plin de râvnă, al Evangheliei, împodobit cu toate virtuțile. Iar noi, văzând iubirea ta frățească, grăim:
Bucură-te, cinstitor al Sfinților slujitori!
Bucură-te, cel plin de milostivire pentru aproapele!
Bucură-te, inimă compătimitoare pentru cel întemnițat pe nedrept!
Bucură-te, rugător pentru întărirea lui în mărturisire!
Bucură-te, cel ce te socoteai mai nepuntincios decât Mucenicii!
Bucură-te, cel ce, din smerenie, nu te credeai vrednic de pătimire!
Bucură-te, cel asemenea lui Ermil în dragostea de Dumnezeu!
Bucură-te, următor al lui în rugăciune și milostenie!
Bucură-te, împreună cu el cinstitor al Sfintei Treimi!
Bucură-te, cel ce ai ținut Credința, cea dreaptă, ca pe o pavăză!
Bucură-te, împlinitor smerit al Poruncilor Domnului!
Bucură-te, ocrotitor al celor prigoniți!
Bucură-te, Sfinte Stratonic, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 6

În temniță ai fost aruncat, fericite Ermil, iar acolo, Dumnezeu a trimis un Înger care, întărindu-te, spre mărturisirea Dreptei Credințe, a zis: "Ermile, îndrăznește, grăiește și nu tăcea, iar de acum nu te teme, că vei birui îndată meșteșugurile dușmanului, și de sus vei primi cununa prealuminoasă pentru pătimire", cântând, împreună cu Îngerii: Aliluia!

Icosul 6

După ce ai răbdat 3 zile în temniță, împăratul Liciniu te-a adus, iarăși, la judecată, Sfinte Ermil, dar tu nu ai voit să jertfești zeilor, ci ai propovăduit pe Adevăratul Dumnezeu, pentru care tiranul a poruncit să fii întins la pământ și să fii bătut, fără cruțare, dar, îndată, s-a auzit un glas din cer, care te întărea, de puterea căruia chinuitorii au căzut la pământ, iar împăratul, cutremurat, a poruncit ca iarăși să te ducă în temniță pe tine, cel căruia noi îți împletim această cunună de cântări:
Bucură-te, cel ce ai primit mângâiere și întărire, prin Îngeri!
Bucură-te, cel întrarmat spre nevoința mântuitoare!
Bucură-te, cel ce ai fost încins cu adevărul Dreptei Credințe!
Bucură-te, cel ce ai avut rugăciunea, ca pe un arc, în mâinile tale!
Bucură-te, cel ce ai ținut Credința, cea dreaptă, ca pe o pavăză!
Bucură-te, slujitor neînfricat al lui Hristos-Dumnezeu!
Bucură-te, cel ce ai răspuns împăratului, cu îndrăzneală!
Bucură-te, cel ce ai zis: "Am ajutor pe Dumnezeu în cer, Căruia slujesc"!
Bucură-te, cel ce te-ai adus jertfă lui Hristos, prin pătimire!
Bucură-te, cel ce ai răbdat chinuri cumplite, ca unul fără de trup!
Bucură-te, cel ce rugai pe Dumnezeu să te întărească în răbdare!
Bucură-te, cel ce te-ai făcut vrednic de răsplătirea veșnică!
Bucură-te, Sfinte Ermil, Diacon Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 7

Purtând, din Botez, numele de Stratonic, ai fost, cu adevărat, după înțelesul cuvântului, ostaș biruitor în lupta cea duhovnicească și ai supus puterile întunericului cu ajutorul Harului Dumnezeiesc, în virtuți sporind și, cu dragoste, strigând Mântuitorului Hristos: Aliluia!

Icosul 7

Când a venit rândul străjerului Stratonic să păzească pe cei legați, acesta s-a întristat văzându-l în chinuri pe Ermil, dar se bucura, cu duhul, de îndrăzneala și de tăria lui, însă el însuși nu cuteza să se dea la niște pătimiri ca acestea. Atunci, cu dragoste frățească, îngrijea rănile lui, pentru care îl cinstim, zicând:
Bucură-te, cel ce ai întărit pe pătimitorul Ermil!
Bucură-te, purtător de grijă al celui neputincios cu trupul!
Bucură-te, prietenie duhovnicească dovedită prin facere de bine!
Bucură-te, cel ce ai prins curaj prin pilda lui Ermil!
Bucură-te, frate de Credință, la bine și la greu!
Bucură-te, rugător împreună cu Sfântul Mărturisitor!
Bucură-te, vindecător și al rănilor noastre!
Bucură-te, tămăduitor al durerilor sufletești!
Bucură-te, Icoană a împreună-pătimirii cu cei suferinzi!
Bucură-te, cel prin care lucrează Duhul Sfânt-Mângâietorul!
Bucură-te, alinare a celor cuprinși de dureri și de chinuri!
Bucură-te, sprijinitor al celor neputincioși!
Bucură-te, Sfinte Stratonic, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 8

Adus fiind în temniță, Sfinte Ermil, cântai: "Domnul este luminarea mea și Mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?" Atunci, te-a învăluit o lumină de sus și un glas ceresc ți-a vestit că pătimirile tale vor lua sfârșit după 3 zile, iar tu vei cânta lui Dumnezeu, împreună cu Îngerii: Aliluia!

Icosul 8

A doua zi, venind iar înaintea împăratului, Sfinte Ermil, i-ai spus: "Temnița, cea întunecată, mi-a mijlocit mare strălucire și, acum, sufletul meu este în pace și în bucurie și în negraită lumină, care îmi dau bună nădejde că voi dobândi bunătățile, cele veșnice; iar eu mă minunez foarte, cum întunericul, care în tine nu primește nici o schimbare, ci totdeauna întunecă ochii tăi, cei sufletești, ca să nu vadă Adevărul"! De aceea, noi, minunându-ne de îndrăznirea ta, întru mărturisirea Credinței, îți aducem aceste cuvinte de laudă:
Bucură-te, cel ce ai fost întărit sufletește prin glas ceresc!
Bucură-te, cel împodobit, de sus, cu lumină nespusă, spre încurajare!
Bucură-te, că ai stat la judecata chinuitorului cu față strălucitoare!
Bucură-te, cel ce te-ai arătat vesel, având nădejdea mântuirii!
Bucură-te, cel plin de râvnă pentru mărturisirea Adevărului!
Bucură-te, cel ce, fiind legat în temniță, te rugai neîncetat!
Bucură-te, cel ce ai locuit în întuneric, dar ai primit lumina!
Bucură-te, certare a împăratului pentru întunericul său sufletesc!
Bucură-te, cel ce ai adus laudă lui Dumnezeu și în închisoare!
Bucură-te, cel ocărât de păgânul împărat pentru nesupunere!
Bucură-te, învățător pe calea anevoioasă a mântuirii lui Hristos!
Bucură-te, pildă de statornicie în Dreapta Credință!
Bucură-te, Sfinte Ermil, Diacon Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 9

Temnicerul Stratonic, văzând pe Sfântul Ermil chinuit, fără de omenie, a început a plânge de mila lui; dar, văzându-l unii dintre cei ce stăteau acolo, îndată au spus împăratului că Stratonic, străjerul temniței, pe față se arată că este părtaș Credinței creștine. Iar el, bucurându-se pentru prilejul de mărturisire, cânta Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 9

Ai fost chemat înaintea împăratului, Sfinte Stratonic, și, ca un fiu al adevărului, văzând că acum a venit vremea nevoinței tale, ai mărturisit că ești creștin, asemenea lui Ermil, ai defăimat pe idolii cei neînsuflețiți și ai slăvit numai pe Unul Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului, pentru care noi îți cantam:
Bucură-te, cel ce ai ales să fii Ostaș al lui Hristos!
Bucură-te, străjer păzitor al poruncilor Evangheliei!
Bucură-te, cel ce ai avut o prietenie sfântă cu Diaconul Ermil!
Bucură-te, cel ce ai găsit, în el, sprijin în mărturisirea Dreptei Credințe!
Bucură-te, Mărturisitor al Adevărului mântuitor!
Bucură-te, cel ce ai defăimat pe idoli și pe slujitorii lor!
Bucură-te, biruitor asupra păgânătății!
Bucură-te, cel prin care și alți creștini au fost îmbărbătați!
Bucură-te, cel închis, în temniță, pe pământ, dar izbăvit de temnița iadului!
Bucură-te, cel ce ai fugit de prietenia cu dușmanii lui Dumnezeu!
Bucură-te, laudă a Mărturisitorilor Dreptei Credințe!
Bucură-te, ramură a cununii Mucenicilor din Singidunum!
Bucură-te, Sfinte Stratonic, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 10

Mâniindu-se Liciniu, a poruncit ca, iarăși, să fii întins la pământ și să fii bătut cu vergi peste pântece. Iar tu, Sfinte Ermil, ai aflat întărire în Hristos, către Care îndreptând ochii, cei sufletești, te rugai zicând: "Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, ca să-mi ajuți mie, grăbește-Te!" Și Îl lăudai, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Tiranul Liciniu, aprinzându-se de mânie pentru multa răbdare a Sfântului Ermil, a poruncit să-i rupă pântecele acestuia cu unghii de fier. Dar, răbdătorul de chinuri zicea: "Inima și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu Cel Viu; ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea". Având și noi, în inimă, cuvinte Dumnezeiești, îl lăudăm pe Sfântul Ermil, Mărturisitorul lui Hristos, cântându-i așa:
Bucură-te, cel ce ai mâniat pe Liciniu, dar nu L-ai întristat pe Hristos!
Bucură-te, cel ce ai suferit pentru Domnul lovituri peste pântece!
Bucură-te, cel ce, fiind bătut, ți-ai îndreptat mintea la Dumnezeu!
Bucură-te, cel ce ai aflat întărire pe Hristos, Mântuitorul lumii!
Bucură-te, cel ce ai strigat: "Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte!"
Bucură-te, cel ce te-ai rugat: "Doamne, ca să-mi ajuți, grăbește-Te!"
Bucură-te, cel ce în inimă slăveai, neîncetat, pe Atotțiitorul!
Bucură-te, cel ce simțeai bucurie în inima și în trupul tău!
Bucură-te, cel ce, cu buze de bucurie, ai lăudat pe Domnul!
Bucură-te, cel ce auzi acum de la noi cuvinte de laudă!
Bucură-te, cel ce asculți rugăciunea celor ce te cheamă în ajutor!
Bucură-te, rugător fierbinte, pentru noi, către Domnul!
Bucură-te, Sfinte Ermil, Diacon Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 11

Împăratul, plin de mânie, a poruncit să te dezbrace de haine și să te bată, cu bețe, pe tine, fericite Stratonic, iar tu, fiind în chinuri și defăimând pe idolii cei neînsuflețiți și, cu smerenie, ai cerut Sfântului Ermil să se roage pentru tine, ca să duci calea pătimirii până la capăt, slăvind pe Dumnezeu și cântându-I: Aliluia!

Icosul 11

Ai fost adus a treia oara la judecată, mult pătimitorule Ermil și ai spus împăratului, cu hotărâre, că nu vei jertfi zeilor, adăugând acestea: "Arde-mă, taie-mă și chinuiește-mă cum voiești, pentru că am învățat să nu mă tem de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă!" De aceea, ai fost spânzurat de mâini pe un lemn și cu un cuțit ți-au împuns trupul, dar tu, întărit prin putere de sus, te rugai lui Dumnezeu, pentru care noi te lăudăm, zicând așa:
Bucură-te, cel chinuit prin atârnare de un lemn!
Bucură-te, cel ce ai suferit străpungerea mădularelor!
Bucură-te, cel ce nu te-ai temut de cei ce ucid trupul!
Bucură-te, cel ce ai știut că sufletul credincios nu este supus morții!
Bucură-te, cel ce ai suferit mari dureri din pricina rănilor!
Bucură-te, slujitor mult pătimitor al Bisericii!
Bucură-te, cel ce te-ai rugat: "Fii mie ajutător, Dumnezeule, Mântuitorul meu!"
Bucură-te, cel ce ai auzit glas de sus: "Nu te teme, căci cu tine sunt Eu, Dumnezeul tău"!
Bucură-te, cel ce ai răbdat mari dureri trupești, dar ai fost mângâiat sufletește!
Bucură-te, cel ce ne înveți pe noi să stăruim în rugăciune!
Bucură-te, cel ce ne povățuiești spre răbdare, pentru a primi cununa vieții!
Bucură-te, mijlocitor către Domnul pentru cei ce te cinstesc!
Bucură-te, Sfinte Stratonic, Mărturisitor al lui Hristos!

Condacul 12

Văzând păgânul împărat că amândoi erați de neînduplecat și socoteați că lucrul cel mai plăcut este a pătimi și a muri pentru Hristos,a poruncit ca să fiți aruncați în temniță, Sfinților, unde v-ați rugat lui Dumnezeu și ați auzit glas ceresc, zicând: "Alergarea ați săvârșit, Credința ați păzit și, de acum, s-a pregătit vouă cununa dreptății, pe care o veți primi, cântând: Aliluia!

Icosul 12

Judecată nedreaptă a făcut asupra voastră împăratul Liciniu, poruncind să fiți înecați în Dunăre, mult pătimitorilor, iar voi cantata, cu veselie: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, întru oameni bunăvoire!" Apoi, fiind înfășurați în mreje, ați fost aruncați în adâncul apei; Dunărea a primit trupurile voastre, iar cerul v-a întâmpinat sufletele, în cântări ca acestea:
Bucurați-vă, cei ce ați sfințit pământul cu sângele vostru!
Bucurați-vă, cei ce ați binecuvântat apele prin mucenicia voastră!
Bucurați-vă, cei ce ați curățit văzduhul prin înălțarea sufletelor la cer!
Bucurați-vă, pești cuvântători, Mărturisitori ai lui Hristos!
Bucurați-vă, ocrotitori ai celor ce sunt pescari de oameni!
Bucurați-vă, cei ce sunteți împreună rugători înaintea Sfintei Treimi!
Bucurați-vă, slava daco-romanilor creștini!
Bucurați-vă, rugători pentru urmașii voștri de un neam și o Credință!
Bucurați-vă, cei ce, fiind aruncați în apă, la apa Iordanului ați cugetat!
Bucurați-vă, stele ale Bisericii din Singidunum!
Bucurați-vă, împreună rugători în cer cu Mucenicii din aceeași cetate!
Bucurați-vă, mijlocitori pentru mântuirea noastră!
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic, Mărturisitori ai lui Hristos!

Condacul 13

O, purtătorilor de chinuri, împreună luptători pentru Dreapta Credință, Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic, rugați-vă pentru noi, cei ce ne luptăm cu păcatul, precum voi v-ați luptat cu păgânătatea; ajutați-ne să păstrăm Dreapta Credință în fața acestui veac, încât să-L slăvim și noi pe Dumnezeu prin fapte bune și împreună cu voi să-I cântăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Împăratului tuturor, Hristos, ați slujit în viață și nu v-ați plecat poruncilor păgânului împărat Liciniu, ci, pentru Evanghelia Domnului, pătimind îndelung, ați primit moarte mucenicească în apele Dunării și ați fost încununați în ceruri, ca niște biruitori ai înșelăciunii idolești. Pentru aceasta, de Îngeri fiind lăudați, primiți și de la noi aceste cuvinte de cinstire:
Bucurați-vă, cei renăscuți prin apă și prin Duhul Sfânt!
Bucurați-vă, închinători ai Preasfintei Treimi!
Bucurați-vă, surpători ai păgânătății!
Bucurați-vă, vlăstare ale daco-romanilor creștini!
Bucurați-vă, cei ce ați lepădat deșarta închinare la idoli!
Bucurați-vă, cei ce ați deplâns rătăcirea tiranilor!
Bucurați-vă, cei ce ați nesocotit poruncile nelegiuite!
Bucurați-vă, ascultători ai Poruncilor lui Hristos!
Bucurați-vă, împlinitori ai Voii Domnului!
Bucurați-vă, pilde statornice în mărturisirea Credinței!
Bucurați-vă, răbdători de chinuri răsplătiți în ceruri!
Bucurați-vă, grabnic mijlocitori pentru cei ce vă cinstesc!
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic, Mărturisitori ai lui Hristos!

Condacul 1

În adâncul pătimirilor voastre înecând, cu tărie, pe prigonitorul păgân, vitejilor purtători de chinuri, Ermil și Stratonic, ați primit sfârșit în apele Dunării și v-ați învrednicit de cununile cerești; pentru aceasta, strigăm către voi: Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic, Mărturisitori ai lui Hristos!

Rugăciune la Acatistul Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic

Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic, care împreună ați mărturisit, prin faptă și cuvânt, Dreapta Credință creștină, dorind să vă dăruiți viața aceasta pământească pentru ca să dobândiți viața cerească și să trăiți în veșnicie, împreună cu Hristos și cu toți Sfinții, ajutați-ne să sporim dragostea noastră de cele cerești și să ne izbăvim de robia păcatelor! Cei ce împreună ați mărturisit pentru Evanghelia Domnului, împreună ați stat în temniță, împreună ați suferit chinurile, împreună ați fost aruncați în apele Dunării, spre înecare, iar apoi trupurile v-au fost îngropate de creștini în același mormânt, voi ați primit și slava deopotrivă în ceruri, de la Hristos, Domnul nostru. Pe Acesta rugați-L ca să fim izbăviți de năvălirea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, care voiesc războaie și, în felurite chipuri, ne rănesc sufletește și trupește! Feriți-ne, Sfinților, de primejdiile, cele de obște, de foamete, de cutremur, de potop, de foc și de toate cele ce tulbură obștea creștinilor! Împreună cu Soborul Mucenicilor și al Mărturisitorilor, ajutați-ne ca să viețuim în dragoste creștinească, în pace cu toți oamenii și, așa, împreună să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel în Treime lăudat: pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin!

Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai mărită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic

Pentru a citi viața Sfinților Mucenici Ermil și Stratonic - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț
(15 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț cunoscut și sub numele de Paisie Velicicovski a fost, în secolul al XVIII-lea, îndrumător al vieții monahale din Moldova și înnoitor al monahismului ortodox prin […]

† Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul
(11 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul (din grecescul "stylos") a fost un pustnic care a trăit timp de 33 pe un stâlp de lângă Constantinopol. A sfătuit și a prorocit mai multe eveniment […]

† Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic
(5 aprilie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic mijlocește cu rugăciunile sale pentru noi la Tronul Preasfintei Treimi, izvorând mulțime de minuni și ajutându-i pe cei care aleargă la ea cu rugăciuni stăruitoare. Este […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram