Acatistul Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah

4.7/5 - (3 votes)

Acatistul Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah se poate citi pentru a cere Sfinților să ne învețe dragostea frățească pe care au purtato ei unul față de altul și pe noi față de apropiații noștri.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah - text

Troparul Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah, glasul al 3-lea

Pe cei ce nu au fost frați după trup, pe aceștia harul dumnezeiesc a cugeta frățește până la sânge i-a făcut, pe Serghie și Vah, cinstita și credincioasa doime; fără de arme și fără de haine în locul nevoinței pe vrăjmașul l-au biruit, iar acum se roagă neîncetat pentru sufletele noastre.

Condacul 1

Cei ce în lume ați fost mari dregători împărătești, dar disprețuind slava omenească, ați căutat mai cu osârdie slava cerească și v-ați învrednicit la ieșirea din viață de cununile muceniciei, ca să viețuiți de-a pururea întru slava lui Dumnezeu, învredniciți-ne și pe noi a vă aduce cântări de laudă, strigând: Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos! Bucură-te, Sfinte Serghie, împlinitorul poruncilor Domnului!

Icosul 1

De înalte dregătorii și de mare cinste te-ai învrednicit, Sfinte Vah, în viața ta, că însuși necredinciosul împărat Maximian te-a cinstit pe tine, precum și pe duhovnicescul tău prieten Serghie, ca pe niște preaiubiți sfetnici ai săi, dar tu, dorind mai mult slava împăratului celui Ceresc, Aceluia mai cu osârdie slujitor te-ai arătat, pentru care auzi de la noi, nevrednicii, unele ca acestea:
Bucură-te, că de mare cinste în viață te-ai învrednicit;
Bucură-te, cel ce în mari dregătorii ai fost rânduit;
Bucură-te, că împăratul Maximian sfetnic te-a avut;
Bucură-te, că și Împăratului Ceresc a sluji ai vrut;
Bucură-te, că Dumnezeu cu multă slavă te-a împodobit;
Bucură-te, că slăvit prieten pe Serghie ți-а dăruit;
Bucură-te, că amândoi ați slujit ascuns a voastră nevoință;
Bucură-te, cel ce erai plin de multă cunoștință;
Bucură-te, al rugăciunii noastre ascultătorule;
Bucură-te, de cerești daruri agonisitorule;
Bucură-te, că sfaturi înțelepte și nouă ne dai;
Bucură-te, că dragoste dumnezeiască în inimă purtai;
Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 2

Întâi-stătător ai fost întru dregătorie, Sfinte Serghie, mai mult decât prietenul tău Vah, și plin de înțelepciune te-ai arătat, pentru aceasta și chinuiri mai cumplite ție ți s-au pregătit, dar tu întru toate lăudai pe Dumnezeu, cântând Lui: Aliluia!

Icosul 2

Din multă înțelepciunea ta, Sfinte Serghie, ați ținut o vreme tăinuită credința voastră cea întru Hristos, de frica împăratului, că nemăsurată era mânia lui și neîmblânzită iuțimea lui Maximian asupra credincioșilor, însă nu multă vreme a fost ascunsă lumina credinței lui Hristos sub obroc, că vădiți ați fost împăratului a fi creștini, pentru care aducem ție cântări ca acestea:
Bucură-te, că întru înțelepciune credința ți-ai păzit;
Bucură-te, că și înaintea oamenilor adevărul s-a vădit;
Bucură-te, că n-ai făcut niciun răi celor ce te-au zavistuit;
Bucură-te, că răutatea acestora te-a lăsat neclintit;
Bucură-te, că n-a stat multă vreme lumina credinței sub obroc;
Bucură-te, că acum reverși lumina lui Hristos în orice loc;
Bucură-te, că luminezi pe cei din întunericul necunoștinței;
Bucură-te, propovăduitorule al credinței;
Bucură-te, că îi înțelepțești pe cei din dregătorii;
Bucură-te, strigăm ție, ca rugător către Domnul să ne fii;
Bucură-te, al credincioșilor luminătorule;
Bucură-te, al întunericului Satanei biruitorule;
Bucură-te, Sfinte Serghie, împlinitorul poruncilor Domnului!

Condacul 3

Cu mare mâhnire și cu multă iuțime s-a pornit rău-credinciosul împărat Maximian mai întâi împotriva ta, Sfinte Vah, auzind că ai lepădat urâta închinare la idoli, slujind lui Hristos, pentru care aveau să ți se pregătească pătimiri. De aceea, strigăm lui Dumnezeu, Cel ce te-a întărit întru nevoințe: Aliluia!

Icosul 3

Neputând să creadă împăratul că iubiții săi sfetnici și credincioși dregători sunt potrivnici închinării idolești, făcând sărbătoare și aducând jertfe idolilor, v-a întins o cursă, prin care mai întâi pe tine, cinstite Vah, voia să te piardă. Pentru aceasta strigăm ție, celui ce ești întâi-pătimitor:
Bucură-te, că n-ai căzut în cursa vicleană care ți s-a întins;
Bucură-te, că tu cel dintâi spre muncire ai fost trimis;
Bucură-te, că a cunoscut Domnul buna ta dorire;
Bucură-te, că vesel ai plecat către chinuire;
Bucură-te, că spre jertfele idolilor nu ai privit;
Bucură-te, că tu să slujești idolilor nu ai voit;
Bucură-te, că nu ai intrat în capiștea idolească;
Bucură-te, că împăratul a poruncit să te silească;
Bucură-te, de dumnezeiești porunci plinitorule;
Bucură-te, de bune roade aducătorule;
Bucură-te, alungătorul ispitelor diavolești;
Bucură-te, că celor din necazuri nădejde le dăruiești;
Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 4

Fiind târâți cu silnicie în templul idolesc, n-ați voit nicidecum să aduceți jertfe idolilor făcuți de mâini omenești, iar tu, Sfinte Serghie, cu tărie ai mărturisit că Unul singur este Dumnezeu, Cel ce sălășluiește în ceruri, Căruia cântai: Aliluia!

Icosul 4

Mustrându-l voi pe împărat pentru reaua lui credință, că dă idolilor celor nesimțitori cinstea datorată Dumnezeului Celui viu, atrăgând și pe alții la aceasta, s-a mâniat împăratul și a poruncit să ia de pe voi însemnele cele de cinste ale dregătoriei și cercuri de fier pe grumajii voștri să pună, iar tu, Sfinte Serghie, împreună cu nevoitorul Vah, toată necinstea și batjocura o ai răbdat. Pentru aceasta, auzi de la noi unele ca acestea:
Bucură-te, că ai mustrat reaua credință a împăratului;
Bucură-te, că pentru aceasta ai fost izgonit din dregătoriile palatului;
Bucură-te, cel ce în batjocură cu haine femeiești ai fost îmbrăcat;
Bucură-te, cel ce pentru Hristos ocară ai răbdat;
Bucură-te, cel căruia cercuri de fier pe grumaji ți-au pus;
Bucură-te, cel ce jugul cel bun al lui Hristos l-ai dus;
Bucură-te, prieten al Sfântului Vah care pătimea împreună cu tine;
Bucură-te, că astăzi prin voi mult ajutor ne vine;
Bucură-te, că necinstea spre mare cinstire ți s-a făcut;
Bucură-te, că în ispite și batjocuri ne ești nouă scut;
Bucură-te, în suferințe și în mâhniri alinătorule;
Bucură-te, în rele pătimiri sprijinitorule;
Bucură-te, Sfinte Serghie, împlinitorul poruncilor Domnului!

Condacul 5

După sfârșirea spurcatelor jertfe s-a întors necredinciosul împărat la palatele sale și, pentru dragostea ce o avea către voi, Sfinților, și pentru multa voastră vrednicie, v-a chemat la sine, socotind să vă plece voii sale celei rele, dar tu, Sfinte Vah, stându-i înainte, împreună cu mărturisitorul Serghie, îi strigai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Cu meșteșugite cuvinte căutând să vă amăgească împăratul, v-a arătat dragostea ce avea pentru voi; dar tu, Sfinte Vah, asemenea lui Serghie, nevoind pentru dragostea împăratului să cazi din dragostea de Dumnezeu, și pentru bunătățile cele vremelnice să te lipsești de cele veșnice, fiind plin de harul Duhului Sfânt, mult ai grăit împotriva credinței celei rele; deci, văzând noi buna ta îndrăzneală, laude ca acestea aducem ție:
Bucură-te, că împotriva împăratului cu îndrăzneală ai stat;
Bucură-te, că, plin de Duh Sfânt fiind tu, pe el l-ai mustrat;
Bucură-te, că ai ales mai bine dragostea cerească;
Bucură-te, că nu te-ai amăgit de slava împărătească;
Bucură-te, că ai defăimat bunătățile cele vremelnice;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de bucuriile cele veșnice;
Bucură-te, cel ce cu bună îndrăznire ai grăit;
Bucură-te, că pe împărat prin cuvânt l-ai biruit;
Bucură-te, că și azi biruiești pe cei rău-credincioși;
Bucură-te, că pe mulți la Hristos ai întors;
Bucură-te, al Bisericii mare luminător;
Bucură-te, al ereticilor aspru mustrător;
Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 6

Avându-și împăratul împietrită inima și surde urechile cele înțelegătoare și orbi ochii cei sufletești, s-a mâniat de mustrarea voastră, Sfinților, și a hotărât să vă trimită spre chinuire lui Antioh, domnitorul părților Răsăritului, iar tu, Sfinte Serghie, împreună cu Vah, mai cu tărie strigai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Fiind Antioh ridicat la cinstea de domnitor, prin sprijinirea voastră, Sfinților, dar cumplit prigonitor asupra credincioșilor dovedindu-se, a socotit împăratul că prin frică și de rușine o să vă plece spre idoleasca închinare, dar voi prin înger ați primit întărire să răbdați toate chinurile, că pentru nevoințele voastre veți primi cununile muceniciei. Deci noi, văzând această minune, ție, Sfinte Serghie, care te-ai învrednicit de arătări dumnezeiești, cu umilință îți strigăm:
Bucură-te, că nici prin frică, nici prin necinste nu te-ai plecat;
Bucură-te, că întărit de credință pe umeri Crucea ai ridicat;
Bucură-te, că prin înger Dumnezeu ți-a binevestit;
Bucură-te, că spre nevoință răbdarea ți-a întărit;
Bucură-te, că pentru suferințe cununi mucenicești ți-a pregătit;
Bucură-te, că și de alte daruri dumnezeiești te-ai învrednicit;
Bucură-te, că acum cu îngerii împreună te veselești;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale pe mulți izbăvești;
Bucură-te, că la tine alergăm în suferință;
Bucură-te, că tu ne întărești în credință;
Bucură-te, spre bune nevoințe povățuitorule;
Bucură-te, spre slujirea lui Dumnezeu întăritorule;
Bucură-te, Sfinte Serghie, împlinitorul poruncilor Domnului!

Condacul 7

Cu scrisoare împărătească fiind întăriți trimișii lui Maximian, v-au dus pe voi, Sfinților, la Antioh, care după cuvântul împăratului mai întâi cu amăgitoare cuvinte, iar mai apoi cu înfricoșări, a încercat să vă plece spre închinarea la idoli. Dar voi, neclintiți ați rămas întru mărturisirea lui Hristos. Și tu, Sfinte Vah, te întreceai mai cu grabă a aduce lui Dumnezeu cântare de laudă: Aliluia!

Icosul 7

Grabnic te-ai arătat la mărturisirea lui Hristos, Sfinte Vah, pentru aceasta te-ai și învrednicit cel dintâi de cununa muceniciei, că, bătut fiind cumplit, ai răbdat până la moarte, dându-ți sfântul tău suflet în mâinile Domnului. Iar trupul, a poruncit chinuitorul să fie lăsat pradă fiarelor sălbatice. Dar Domnul l-а păzit pe el și a fost cu cinste îngropat în taină de credincioși. Pentru ale tale nevoințe auzi de la noi toți:
Bucură-te, Sfinte Vah, cel ce întâi ai fost rânduit spre chinuire;
Bucură-te, cel ce ai lăsat pe Serghie în temniță pus spre păzire;
Bucură-te, că ai răbdat când trupul pe pământ ți-a fost întins;
Bucură-te, ca ai uimit pe chinuitorii care de mânie s-au aprins;
Bucură-te, că ai îndurat când ei te-au bătut mult peste tot trupul;
Bucură-te, că tu în bătăi și în chinuri nu ai slăbit cu duhul;
Bucură-te, că nu te-ai plecat celor ce carnea ți-au sfâșiat;
Bucură-te, cel ce cu sfântul tău sânge pământul l-ai udat;
Bucură-te, că sufletul ți l-ai dat în mâinile lui Hristos;
Bucură-te, că acum strălucești ca un soare luminos;
Bucură-te, pentru Iisus îndelung-răbdătorule;
Bucură-te, și al nostru cald-sprijinitorule;
Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 8

Aflând tu, Sfinte Serghie, că fratele tău de credință și de pătimire, Vah, singur te-a lăsat, te tânguiai: "Vai mie, prietenul și fratele meu, că de acum nu mai pot cânta cu Psalmistul: Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună." Și te pregăteai să rabzi cu și mai multă tărie pătimirile, slăvind pe Dumnezeu și cântându-I: Aliluia!

Icosul 8

A doua zi a poruncit domnitorul Antioh să te ducă într-o cetate vecină și acolo să-i așeze scaunul de judecată. Iar noi, văzând dorirea ta cea aprinsă după cununa muceniciei, te lăudăm, Sfinte Serghie, zicând:
Bucură-te, cel ce cu râvnă cununa muceniciei ai dorit;
Bucură-te, că prietenului tău să-i fii următor ai voit;
Bucură-te, că harul te-a întărit în răbdarea suferinței;
Bucură-te, că ai arătat tuturor tăria credinței;
Bucură-te, că ai răbdat pe cel ce chinuri ți-a pregătit;
Bucură-te, că și într-o cetate vecină credința ai mărturisit;
Bucură-te, că ai rămas neînfricoșat de reaua judecată;
Bucură-te, că erai ca Iisus înaintea lui Pilat altădată;
Bucură-te, că toate le-ai suferit cu răbdare;
Bucură-te, pavăza credinței cea tare;
Bucură-te, al tiranilor judecători îmblânzitorule;
Bucură-te, al asupriților întăritorule;
Bucură-te, Sfinte Serghie, împlinitorul poruncilor Domnului!

Condacul 9

Cunoscând tu, Sfinte Vah, din lăcașurile drepților întru care te sălășluiești, mâhnirea fratelui tău Serghie, că a rămas singur, te-ai arătat lui în vedenie, înconjurat de o lumină cerească, având față îngerească și haină ostășească mult strălucitoare și l-ai îndemnat pe el ca fără de frică să-I cânte neîncetat lui Dumnezeu, Cel ce proslăvește pe nevoitorii Săi, cântare de slavă: Aliluia!

Icosul 9

Stând la judecată, nelegiuitul Antioh vorbea despre tine, Sfinte Vah, fratelui tău Serghie, vrând să-l înfricoșeze pe el prin pătimirile tale, dar el mai mult se întărea cu pilda ta. Iar noi, văzând ajutorul întru nevoință pe care și după cinstită adormirea ta l-ai dat împreună-nevoitorului Serghie, cu un glas te fericim, strigându-ți, Sfinte:
Bucură-te, prietenul cel neadormit;
Bucură-te, sfătuitorul cel nebiruit;
Bucură-te, că și după moarte prietenului tău i-ai rămas credincios;
Bucură-te, că tu cu credință neînfricată I-ai slujit lui Hristos;
Bucură-te, că în vedenie Sfântului Serghie і te-ai arătat;
Bucură-te, că pe el în suferințe l-ai îmbărbătat;
Bucură-te, că ne dăruiești nouă curaj și tărie;
Bucură-te, că acum cu credință îți strigăm ție;
Bucură-te, că ești scut celor din închisori;
Bucură-te, că păzești pe ai tăi închinători;
Bucură-te, al celor întemnițați apărătorule;
Bucură-te, al celor din primejdii izbăvitorule;
Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 10

Neputându-te pleca pe tine prigonitorul, Sfinte Serghie, nici cu ademeniri și nici cu înfricoșări, a iscodit chinuri mai cumplite, că a poruncit să te încalțe în încălțăminte de fier având cuie mari și așa te-a pus să alergi înaintea lui până la o altă cetate. Iar tu alergarea dreptei credințe cu bucurie ai săvârșit, cântând lui Dumnezeu, Celui ce te întărea întru nevoințe: Aliluia!

Icosul 10

Fiind aruncat în temniță, Sfinte, cu picioarele zdrobite de alergare, ca și Petru te-ai învrednicit a fi cercetat de un înger care ți-a tămăduit rănile. Și văzându-te prigonitorul Antioh a doua zi vindecat, te-a socotit ca pe un vrăjitor și iar a poruncit cu aceeași încălțăminte să te încalțe și până la o altă cetate mai depărtată să alergi, unde, punându-și scaunul de judecată, te-a osândit la moarte prin tăiere de sabie și așa ți-ai dat sufletul, primind cununa muceniciei, iar trupul tău a fost îngropat de binecredincioși. Pentru ale tale nevoințe primește de la noi, nevrednicii, unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce ai pătimit chinuri cumplite;
Bucură-te, cel căruia picioarele ți-au fost zdrobite;
Bucură-te, cel încălțat cu încălțăminte de fier având cuie;
Bucură-te, cel pe care prigonitorul prin dureri ca pe cruce te suie;
Bucură-te, cel ce în două rânduri rău ai pătimit;
Bucură-te, că mărturisirea dreptei credințe cu bucurie ai săvârșit;
Bucură-te, că sufletul tău a fost primit de Hristos;
Bucură-te, că trupul ți-a fost îngropat de poporul credincios;
Bucură-te, pentru adevăr mult pătimitorule;
Bucură-te, și al nostru întru pătimiri întăritorule;
Bucură-te, lauda martirilor;
Bucură-te, pilda dregătorilor;
Bucură-te, Sfinte Serghie, împlinitorul poruncilor Domnului!

Condacul 11

Cu osârdie l-ai întărit întru muceniceștile nevoințe pe împreună-pătimitorul Serghie, Sfinte Mucenice Vah, că și în vedenie te-ai arătat lui întărindu-l și cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu îl sprijineai, împreună cu dânsul cântând acum lui Hristos: Aliluia!

Icosul 11

Văzând din ceruri îndelunga pătimire a prietenului tău, mult te-ai bucurat, Sfinte Vah, de răbdarea lui întru nevoințe și ai întâmpinat cu veselie sufletul său când a primit cununa muceniciei. Pentru această nedespărțită și bună înfrățire întru Hristos, laude ca acestea îți aducem ție, Sfinte:
Bucură-te, al lui Serghie duhovnicesc frate credincios;
Bucură-te, următor întru nevoințe Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, cel ce ne înveți a fi uniți întru Domnul cu adevărat;
Bucură-te, mărgăritar de mult preț și diamant nesfărâmat;
Bucură-te, cel ce de vrăjmășia casnică ne păzești;
Bucură-te, cel ce ne ajuți să avem gânduri frățești;
Bucură-te, că pe Serghie cu pătimirea ta l-ai încurajat;
Bucură-te, că prin multă rugăciune ajutor i-ai dat;
Bucură-te, că toate cu folos le-ai săvârșit;
Bucură-te, că și el te-a urmat până la sfârșit;
Bucură-te, al prieteniilor cuvioase, povățuitorule;
Bucură-te, de pildă bună dătătorule;
Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 12

Voind unii dintre credincioși să ia trupul tău, Sfinte Serghie, te-ai arătat ca un stâlp de foc înaintea lor, de care lucru înfricoșat spăimântându-se ei și pricepând că nu-ți este voia să se ia sfintele tale moaște de acolo, te-au proslăvit cu cântări și au strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Răspândindu-se cu toată puterea sfânta credință creștinească, s-a zidit o biserică în cinstea ta, Sfinte Serghie, și sfintele tale moaște au fost așezate cu cinste acolo și de la ele râuri de tămăduiri se revărsau. Iar în locul unde a fost îngropat mai înainte sfântul tău trup, în tot anul, în ziua prăznuirii tale, Sfinte, fiarele pustiei, ca o lege păzind, veneau cu mare blândețe, nevătămând pe nimeni. De care minuni cutremurați fiind, îți strigăm ție, Sfinte:
Bucură-te, cel ce prin moarte mucenicească te-ai proslăvit;
Bucură-te, că sfintele tale moaște nouă spre ajutor ne-ai dăruit;
Bucură-te, că prin ele tămăduiri se dau tuturor;
Bucură-te, că de minuni te-ai arătat făcător;
Bucură-te, că și firea cea sălbatică a fiarelor o ai întors;
Bucură-te, că pe mulți i-ai chemat la Hristos;
Bucură-te, că ale tale minuni pe mulți i-au cutremurat;
Bucură-te, că ești izvor de tămăduiri nesecat;
Bucură-te, strigăm ție și sfintelor tale moaște ne închinăm;
Bucură-te, că prin sfintele tale moaște mult folos căpătăm;
Bucură-te, de minuni făcătorule;
Bucură-te, de tămăduiri dătătorule;
Bucură-te, Sfinte Serghie, împlinitorul poruncilor Domnului!

Condacul 13

O, cei e ce ați fost împreună împărătești slujitori și împreună întru frățească dragoste lui Hristos următori și împreună pătimitori, învrednicindu-vă de mucenicești cununi, Sfinților Serghie și Vah, rugați-vă lui Dumnezeu să ne dăruiască și nouă, celor ce prăznuim sfântă pomenirea voastră, iertare de păcate și [prin sfintele voastre moaște pe care le cinstim] tămăduire sufletelor și trupurilor noastre, ca, învrednicindu-ne a fi părtași împreună cu voi cereștii slave, de-a pururea să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

De înalte dregătorii și de mare cinste te-ai învrednicit, Sfinte Vah, în viața ta, că însuși necredinciosul împărat Maximian te-a cinstit pe tine, precum și pe duhovnicescul tău prieten Serghie, ca pe niște preaiubiți sfetnici ai săi, dar tu, dorind mai mult slava împăratului celui Ceresc, Aceluia mai cu osârdie slujitor te-ai arătat, pentru care auzi de la noi, nevrednicii, unele ca acestea:
Bucură-te, că de mare cinste în viață te-ai învrednicit;
Bucură-te, cel ce în mari dregătorii ai fost rânduit;
Bucură-te, că împăratul Maximian sfetnic te-a avut;
Bucură-te, că și Împăratului Ceresc a sluji ai vrut;
Bucură-te, că Dumnezeu cu multă slavă te-a împodobit;
Bucură-te, că slăvit prieten pe Serghie ți-а dăruit;
Bucură-te, că amândoi ați slujit ascuns a voastră nevoință;
Bucură-te, cel ce erai plin de multă cunoștință;
Bucură-te, al rugăciunii noastre ascultătorule;
Bucură-te, de cerești daruri agonisitorule;
Bucură-te, că sfaturi înțelepte și nouă ne dai;
Bucură-te, că dragoste dumnezeiască în inimă purtai;
Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos!

Condacul 1

Cei ce în lume ați fost mari dregători împărătești, dar disprețuind slava omenească, ați căutat mai cu osârdie slava cerească și v-ați învrednicit la ieșirea din viață de cununile muceniciei, ca să viețuiți de-a pururea întru slava lui Dumnezeu, învredniciți-ne și pe noi a vă aduce cântări de laudă, strigând: Bucură-te, Sfinte Vah, pătimitorule pentru Hristos! Bucură-te, Sfinte Serghie, împlinitorul poruncilor Domnului!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfinților Mari Mucenici Serghie și Vah - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(25 mai)

FB Mess WA Like A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită în calendarul ortodox la data de 25 mai. În această zi Sfântul Ioan mijlocește în mod deosebit pentru toți cei care […]

† Sfântul și Dreptul Iov
(6 mai)

FB Mess WA Like Sfântul și Dreptul Iov a suferit cu răbdare toate ispitele venite de la diavol, fapt pentru care a fost răsplătit de Dumnezeu cu viață lungă și îmbelșugată. Este serbat în calendarul […]

† Izvorul Tămăduirii
sărbătoare închinată Maicii Domnului

FB Mess WA Like Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii ne amintește de una dintre minunile Maicii Domnului săvârșite prin intermediul viitorului împărat bizantin Leon cel Mare. Apa luată de Leon din acest izvor tămăduitor de lângă Constantinopol […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram