Acatistul Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

4/5 - (4 votes)

Acatistul Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei, poate fi citit pentru a cere de la Dumnezeu, prin rugăciunile Sfinților Cuvioși, credință tare și puterea de a-l mărturisi pe Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei - text

Tropar la Acatistul Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei, glasul 1

Mărturisitori ai dreptei credințe și apărători ai neamului românesc v-ați arătat, Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan. Cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea ostenindu-vă, cereștile daruri ați luat. Rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinți Sila, Paisie și Natan, care s-au nevoit duhovnicește în Sihăstria Putnei și, ca niște stele luminoase, au strălucit pe cerul Bisericii românești, cântări de laudă să le aducem cu dragoste, ca, prin mijlocirile lor, de toate nevoile și necazurile izbăvindu-ne, să le cântăm: Bucură-te, treime de Cuvioși Părinți!

Icosul 1

Îngerul Sfatului Celui Mare, Iisus Hristos Domnul, v-a chemat pe voi, fericiților Părinți Sila, Paisie și Natan, încă din fragedă vârstă la viața îngerească. Iar voi, răspunzând chemării, v-ați arătat prin har și prin nevoință fii ai Tatălui ceresc, pentru aceea vă cântăm:
Bucurați-vă, aleșii Tatălui;
Bucurați-vă, următorii Fiului;
Bucurați-vă, ale Duhului lăcașuri;
Bucurați-vă, ale Treimii sălașuri;
Bucurați-vă, îngeri pământești;
Bucurați-vă, oameni cerești;
Bucurați-vă, lumini duhovnicești;
Bucurați-vă, făclii sobornicești;
Bucurați-vă, vlăstare ale Duhului;
Bucurați-vă, fii ai tunetului;
Bucurați-vă, flori din pustie;
Bucurați-vă, a monahilor bucurie;
Bucură-te, treime de Cuvioși Părinți!

Condacul 2

Iubind din pruncie curăția, Cuvioase Părinte Sila, ai mers la Starețul Ghedeon din Schitul Orășeni, precum cerbul însetat la izvoarele apelor, așa cum zice psalmistul, și te-ai supus ascultării, maica smereniei și a întregii înțelepciuni, ca un viteaz ostaș al lui Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegerea cea cu anevoie de înțeles - taina mântuirii - vrând tânărul Sila să o înțeleagă prin trăire, a luat asupra sa crucea lepădării de sine și L-a descoperit în inima sa pe Hristos Cel înviat, pentru care îl lăudăm:
Bucură-te, ales ca și Ieremia, din Vechiul Legământ;
Bucură-te, viteaz ca și David cel preablând;
Bucură-te, nou Abel prin viață curată;
Bucură-te, nou Moise prin înțelegere dreaptă;
Bucură-te, a Moldovei odraslă frumoasă;
Bucură-te, a Bisericii stea luminoasă;
Bucură-te, iubitor al slujbelor dumnezeiești;
Bucură-te, râvnitor al tainelor duhovnicești;
Bucură-te, ascultător al dumnezeiescului cuvânt;
Bucură-te, împlinitor al acestuia cu mult avânt;
Bucură-te, disprețuitor al gândurilor trupești;
Bucură-te, cinstitor al viețuirii îngerești;
Bucură-te, Sfinte Părinte Sila, de trei ori fericite!

Condacul 3

Puterea Celui Preaînalt te-a umbrit, Părinte Paisie, și ți-a sădit în suflet dumnezeiescul dor, de care aprins fiind și cu lacrimi udând pământul inimii tale, ai secerat spicele sfintelor virtuți, cântând: Aliluia!

Icosul 3

Având pe Cuvântul cel veșnic în inima sa Cuviosul Paisie, după ce s-a ostenit în viața de obște, tânjind după viața pustnicească, a alergat la Starețul Sila, care, bucurându-se, a săltat duhovnicește și i-a binecuvântat dorirea, iar noi îi strigăm:
Bucură-te, mlădiță duhovnicească;
Bucură-te, floare pustnicească;
Bucură-te, rod al ascultării;
Bucură-te, fiu al înfrânării;
Bucură-te, ucenic osârduitor;
Bucură-te, părinte primitor;
Bucură-te, cămară a fecioriei;
Bucură-te, vistierie a sărăciei;
Bucură-te, nou Iov întru răbdare;
Bucură-te, alt Avraam prin ascultare;
Bucură-te, cel ce, peste tot, nume bun ai lăsat;
Bucură-te, cel ce de adierea Sfântului Duh ești purtat;
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Paisie!

Condacul 4

Viforul ce se ridicase împotriva fiilor Bisericii dreptslăvitoare, s-a abătut asupra Moldovei Binecredinciosului Voievod Ștefan și a risipit multe biserici și mănăstiri; dar, ajungând la schitul tău, Sfinte Natan, i-ai stat împotrivă ca un stâlp însuflețit și străjer al predaniei Sfinților Părinți și al limbii românești, cântând: Aliluia!

Icosul 4

A auzit Sfântul Ierarh Iacob Putneanul de virtuțile care îți împodobeau sufletul și de râvna pentru credința cea dreaptă și, văzând darul scrierii tale celei frumoase, te-a ales a-i fi părinte duhovnicesc și îndeaproape lucrător împreună cu el, iar noi îți cântăm așa:
Bucură-te, al Ortodoxiei fierbinte apărător;
Bucură-te, cel ce ne ești părinte rugător;
Bucură-te, îndemnătorul nostru prin aleasa-ți nevoință;
Bucură-te, izbăvitorul nostru de crunta suferință;
Bucură-te, sfințit mărturisitor;
Bucură-te, drept propovăduitor;
Bucură-te, cel ce ne scapi de asupritori;
Bucură-te, cel ce ne ferești de înșelători;
Bucură-te, cu Iacob Putneanul împreună-lucrător;
Bucură-te, al neamului românesc ocrotitor;
Bucură-te, cel ce multe cărți te-ai ostenit a scrie;
Bucură-te, cel ce numele ctitorilor ai făcut peste veacuri să se știe;
Bucură-te, Sfinte Părinte Natan, mult-nevoitorule!

Condacul 5

Pe Soarele cel în Trei Lumini, înțelegându-L treimea Cuvioșilor Părinți că strălucește cu putere în neînseratul nostru Răsărit, prin curăția inimii L-au văzut și s-au arătat martori ai Lui, cu adevărat, prin viețuirea lor cea sfântă, strigând: Aliluia!

Icosul 5

Văzând vrăjmașii nevăzuți, în Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan, harul Duhului Sfânt agonisit prin aspre osteneli și neîncetate rugăciuni, nerăbdând strălucirea sa, s-au pornit cu ură împotriva lor, cu multe uneltiri pricinuitoare de lipsuri, pentru care sfinții aud acum de la noi acestea:
Bucurați-vă, icoane ale schimei îngerești;
Bucurați-vă, crini ai viețuirii călugărești;
Bucurați-vă, luceferi mult strălucitori;
Bucurați-vă, nori de lumină purtători;
Bucurați-vă, locuitori ai Ierusalimului ceresc;
Bucurați-vă, rugători pentru neamul românesc;
Bucurați-vă, fii luminați ai Bisericii Ortodoxe străbune;
Bucurați-vă, părinți rugători ai celor ce viețuiesc în lume;
Bucurați-vă, cei ce, flămânzind, pe mulți ați săturat;
Bucurați-vă, cei ce, însetând, pe mulți ați adăpat;
Bucurați-vă, cei ce, sărăcind, pe mulți ați îmbogățit;
Bucurați-vă, cei ce, pătimind, pe mulți ați întărit;
Bucură-te, treime de Cuvioși Părinți!

Condacul 6

Vestitor și purtător de Dumnezeu făcându-se Cuviosul Sila, a alergat la Sihăstria Putnei și mult s-a ostenit pentru acest sfânt lăcaș și pentru lavra cea mare a Putnei, adunând milostenii de la bunii creștini și de la domnitorii binecredincioși, pentru toate cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind la plinirea vremii în Sihăstria Putnei prin harul stăreției, Părinte Sila, ai izgonit din inimile tuturor celor ce alergau la tine întunericul înșelării; și idolii patimilor, nerăbdând călăuzirea ta luminoasă, au căzut, iar fiii tăi duhovnicești, care s-au izbăvit de ei, te cinsteau așa:
Bucură-te, îndreptător al viețuirii pustnicești;
Bucură-te, izgonitor al nălucirilor diavolești;
Bucură-te, cel ce ai biruit rătăcirea;
Bucură-te, cel ce ai adus izbăvirea;
Bucură-te, cel ce ai înecat pe netrupescul Faraon;
Bucură-te, propovăduitor al Celui ce este Dumnezeu și Om;
Bucură-te, stâlp luminos și călăuzitor;
Bucură-te, comoară frumoasă a virtuților;
Bucură-te, dascăl al rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, învățător al viețuirii neîntinate;
Bucură-te, când se cinstește astăzi al tău nume;
Bucură-te, cel ce prin minuni ajuți întreaga lume;
Bucură-te, Sfinte Părinte Sila, de trei ori fericite!

Condacul 7

Vrând a te depărta și mai mult de acest veac înșelător de acum, Cuvioase Paisie, te-ai predat cu totul proniei celei dumnezeiești și lăsând egumenia Mănăstirii "Sfântul Ilie", ai fost rânduit la Mănăstirea Râșca și apoi ai ales, cu înțelepciune, a trăi în sihăstrie, pentru care cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Arătat-a Ziditorul făptură nouă pe Sfântul Părinte Paisie, atunci când prin dumnezeiasca voie s-au aflat moaștele sale de minuni făcătoare și de bună mireasmă izvorâtoare, împreună cu ale părinților săi duhovnicești Sila și Natan, printre ruinele vechii bisericii a Sihăstriei Putnei. Iar noi, bucurându-ne de această arătare, îl lăudăm strigându-i:
Bucură-te, luminător al celor ce se ostenesc;
Bucură-te, povățuitor al celor ce se mântuiesc;
Bucură-te, surpare a vrăjmașilor nevăzuți;
Bucură-te, pierzare a războinicilor văzuți;
Bucură-te, cel ce te-ai suit la cer prin fapte bune;
Bucură-te, cel ce ai urât împătimirea cea către lume;
Bucură-te, cel ce ai disprețuit îndulcirile lumești;
Bucură-te, cel ce ai alungat puterile diavolești;
Bucură-te, cel ce pe Satana l-ai biruit;
Bucură-te, cel ce pe Hristos L-ai preaslăvit;
Bucură-te, cel ce pe cinstitorii tăi îi păzești;
Bucură-te, cel ce izvor de bună-mireasmă ești;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Paisie!

Condacul 8

Văzând nașterea minunată a Cuviosului Paisie în Betleemul cel ceresc, Cuviosul Natan, simțindu-și apropiatul sfârșit mai mult s-a înstrăinat de lumea aceasta, și mintea cu totul în cer și-a mutat prin neîncetată rugăciune, cântând, ca un adevărat fiu al Bunei-Vestiri, Celui în peșteră născut și în iesle înfășat: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul fiind între cei de jos, pe care îi păstorea, Cuviosul Natan, de părinții Sila și Paisie și de întreaga Biserică cerească nicicum nu era despărțit cu mintea și cu duhul, că, urmând Cuvântului Celui Necuprins, punea în inima sa suișuri dumnezeiești și împreună cu ei preamărea pe Treimea cea de o ființă și nedespărțită, pentru care și noi, îi aducem laude, zicând:
Bucură-te, trandafir neveștejit;
Bucură-te, crin preasfințit;
Bucură-te, cel ce te rogi pentru noi;
Bucură-te, cel ce ne izbăvești din nevoi;
Bucură-te, cel ce ne dai vindecare;
Bucură-te, cel ce în ispite ne dai răbdare;
Bucură-te, cel ce ne mijlocești cunună de viață;
Bucură-te, cel ce ne dăruiești a harului dulceață;
Bucură-te, cu Natan, prorocul pocăinței;
Bucură-te, cu Iacob Putneanul, apărătorul credinței;
Bucură-te, bună-mireasmă a virtuților sfinte;
Bucură-te, iscusit meșteșugar de cuvinte;
Bucură-te, Sfinte Părinte Natan, mult-nevoitorule!

Condacul 9

Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al îndumnezeirii Sfinților Părinți Sila, Paisie și Natan, căci, purtători de trup fiind, au viețuit ca îngerii cei fără de trup, și, trăind în lumea aceasta, s-au arătat mai presus de ea, învistierind în inima lor cea curată Focul cel mistuitor, pe Domnul Cel neapropiat, Căruia cu un glas I-au cântat: Aliluia!

Icosul 9

Pe ritorii cei mult-vorbitori și necredincioși ai acestui veac îi vedem tăcând ca niște pești fără de glas înaintea sfintelor voastre moaște purtătoare de har și frumos-mirositoare; că nu se pricep să spună în ce chip deși ați murit, sunteți vii între credincioși și între următorii nevoinței voastre ca niște adevărați părinți. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu evlavie vă cinstim:
Bucurați-vă, părinți preaiubiți;
Bucurați-vă, doctori iscusiți;
Bucurați-vă, călăuze cerești;
Bucurați-vă, albine duhovnicești;
Bucurați-vă, harpe bine-glăsuitoare;
Bucurați-vă, izvoare frumos curgătoare;
Bucurați-vă, cei ce talanții încredințați i-ați înmulțit;
Bucurați-vă, cei ce slugi credincioase v-ați dovedit;
Bucurați-vă, preoți cu numărul Treimii;
Bucurați-vă, fii ai Cincizecimii;
Bucurați-vă, cei ce ușile cerului ni le deschideți;
Bucurați-vă, cei ce poarta largă a pierzării ne-o închideți;
Bucură-te, treime de cuvioși părinți!

Condacul 10

Vrând să mântuiască pe cei ce din dragoste pentru El au părăsit lumea, Mai-marele păstorilor, a așezat în fruntea turmei celei duhovnicești de la Sihăstria Putnei pe bunul păstor Sila, ca pe un luminător al asemănării cu Dumnezeu, care pe toți îi îndemna să cânte: Aliluia!

Icosul 10

Zid ești, Părinte Sila, prin rugăciunile tale către Hristos, celor ce trăiesc în curăție și tuturor celor ce aleargă la sfintele tale moaște; că Mirele sufletelor noastre te-a arătat pe tine vas ales al darurilor Duhului Sfânt, iar pe noi ne-a învățat să-ți cântăm:
Bucură-te, alabastru cu mir ceresc;
Bucură-te, liman al celor ce se nevoiesc;
Bucură-te, toiag al nevăzătorilor;
Bucură-te, îndrumător al călătorilor;
Bucură-te, furnică mult nevoitoare;
Bucură-te, albină de nectar sfânt adunătoare;
Bucură-te, ctitor de lăcașuri sfinte;
Bucură-te, cel îndumnezeit la minte;
Bucură-te, plugar duhovnicesc;
Bucură-te, sihastru dumnezeiesc;
Bucură-te, diamant al răbdării;
Bucură-te, icoană a înfrânării;
Bucură-te, Sfinte Părinte Sila, de trei ori fericite!

Condacul 11

Ostașule viteaz al Împăratului ceresc, Sfinte Părinte Paisie, nu se pricepe mintea noastră a-ți aduce laude pe măsura vredniciei tale; că se biruiește și mintea cea mai presus de lume a te lăuda pe tine și pe cei împreună cu tine nevoitori; însă, ca un bun părinte, primește dragostea noastră cea duhovnicească și pe cei buni, în bunătate îi păzește, iar pe cei răi, buni îi fă cu bunătatea Celui singur Bun și de oameni Iubitor, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Făclie primitoare de Lumina cea din Lumină vedem pe Cuviosul Stareț Paisie împotrivindu-se întunericului neștiinței, uitării și nepăsării duhovnicești; și, aprinzând în sine râvna cea dumnezeiască, pe toți îi învață a trăi în chip cucernic și bineplăcut Domnului, pentru care se cinstește cu acestea:
Bucură-te, învățător al neîmprăștierii;
Bucură-te, cel ce ai primit darul înainte-vederii;
Bucură-te, cu Paisie Egipteanul, Sfântul tău ocrotitor;
Bucură-te, cu Paisie de la Neamț, în același veac nevoitor;
Bucură-te, cu Sila și Natan rugător pentru noi;
Bucură-te, cu Daniil Sihastru, mângâietor în nevoi;
Bucură-te, împreună cu ierarhul Leontie mijlocitor;
Bucură-te, împreună cu Ștefan cel Mare mărturisitor;
Bucură-te, împreună cu toți sfinții Moldovei luminător;
Bucură-te, împreună cu toții sfinții României ocrotitor;
Bucură-te, cel ce asculți a noastră rugăciune;
Bucură-te, ce ce ne primești smerita închinăciune;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Părinte Paisie!

Condacul 12

Cu harul și puterea mijlocirii tale, Părinte Natan, ocrotește Biserica noastră, poporul acesta și toată suflarea dreptslăvitoare de toată reaua întâmplare, de rătăciri și dezbinări, de ispitele ce vin de la trup, de la lume și de la diavol, iar în ceasul din urmă ne fii aproape cu solirile tale, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântând arătarea ta în aceste vremuri din urmă, te fericim toți, Părinte Natan fericite, împreună cu toți Sfinții știuți și neștiuți ce s-au nevoit și au strălucit în părțile Bucovinei, ca pe un puternic mijlocitor înaintea Sfintei Treimi și ca pe un ocrotitor și mângâietor al tuturor celor ce te fericesc așa:
Bucură-te, cel ce în trezvie te-ai arătat ca un Heruvim;
Bucură-te, cel ce în rugăciune ai fost ca un Serafim;
Bucură-te, al iubirii lui Hristos purtător;
Bucură-te, al Bunei-Vestiri propovăduitor;
Bucură-te, iubitor al sărăciei;
Bucură-te, părinte al pustiei;
Bucură-te, cel ce, flămânzind pe pământ, în cer te veselești;
Bucură-te, cel ce, însetând puțin în lume, har din cer dăruiești;
Bucură-te, cel ce, pătimind, te-ai bucurat;
Bucură-te, cel ce, în lipsuri fiind, ai răbdat;
Bucură-te, cel cu Sfinții Sila și Paisie împreună-nevoitor;
Bucură-te, pentru fiii Bisericii Răsăritului mijlocitor;
Bucură-te, Sfinte Părinte Natan, mult-nevoitorule!

Condacul 13

O, prealăudată treime de Cuvioși: Sila, Paisie și Natan, cercetează-ne și ne ascultă pe noi, primește această smerită rugăciune a noastră și cere pentru noi Preasfintei Treimi ca viața noastră în pace și în adevărată pocăință să o săvârșim, iar în veacul ce va să fie răspuns bun să aflăm la înfricoșătoarea judecată, ca, împreună cu voi să cântăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerul Sfatului Celui Mare, Iisus Hristos Domnul, v-a chemat pe voi, fericiților Părinți Sila, Paisie și Natan, încă din fragedă vârstă la viața îngerească. Iar voi, răspunzând chemării, v-ați arătat prin har și prin nevoință fii ai Tatălui ceresc, pentru aceea vă cântăm:
Bucurați-vă, aleșii Tatălui;
Bucurați-vă, următorii Fiului;
Bucurați-vă, ale Duhului lăcașuri;
Bucurați-vă, ale Treimii sălașuri;
Bucurați-vă, îngeri pământești;
Bucurați-vă, oameni cerești;
Bucurați-vă, lumini duhovnicești;
Bucurați-vă, făclii sobornicești;
Bucurați-vă, vlăstare ale Duhului;
Bucurați-vă, fii ai tunetului;
Bucurați-vă, flori din pustie;
Bucurați-vă, a monahilor bucurie;
Bucură-te, treime de Cuvioși Părinți!

Condacul 1

Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinți Sila, Paisie și Natan, care s-au nevoit duhovnicește în Sihăstria Putnei și, ca niște stele luminoase, au strălucit pe cerul Bisericii românești, cântări de laudă să le aducem cu dragoste, ca, prin mijlocirile lor, de toate nevoile și necazurile izbăvindu-ne, să le cântăm: Bucură-te, treime de Cuvioși Părinți!

Rugăciune la Acatistul Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

Sfinților Cuvioși Părinți Sila, Paisie și Natan, iubind pe Dumnezeu și frumusețea Casei Lui, în viețuirea voastră mult v-ați ostenit și ați strălucit cu virtuțile, iar talanții cei dați vouă de Părintele ceresc, de unde este toată darea cea bună, i-ați înmulțit, prin osteneala mâinilor și prin neîncetata rugăciune, în vremuri de liniște și pace, ca și în anii de lipsuri și greutăți ai stăpânirii străine. De Dumnezeu-purtătorilor Părinți, care ne-ați lăsat sfintele voastre moaște ca mărturie a sfințeniei, întăriți-ne cu rugăciunile voastre ca să putem trece prin valul ispitelor de tot felul, să iubim credința cea dreaptă, limba strămoșească și neamul. Luminați-ne calea, ca să nu ne pierdem în învălmășeala grijilor acestei lumi, ci prin mijlocirile voastre să ajungem și noi la frumusețea cea negrăită a Luminii celei neînserate și la odihna și bucuria veșnică a Împărăției cerurilor, slăvind pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Proroc Agheu
(16 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Agheu este cel care i-a îndemnat pe evrei, la întoarcerea din robia babiloniană, să reconstruiască Templul, loc în care mai târziu va intra însuși Mântuitorul Hristos. Este serbat în […]

Săptămâna Mare - Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like Săptămâna Mare a Paștelui, numită și Săptămâna Patimilor, este pentru creștinii ortodocși săptămâna de la sfârșitul Postului Paștilor, care ține din Sâmbăta lui Lazăr până la sărbătoarea Paștilor. În acest an […]

† Sfânta Mare Muceniță Fevronia
(25 iunie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Fevronia a făcut nenumărate minuni prin sfintele sale moaște, vindecând pe mulți bolnavi și izgonit duhurile necurate din cei posedați. Este serbată în calendarul ortodox în data de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram