Acatistul Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu

Apreciază Articolul

Acatistul Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu se poate citi pentru a cere Sfinților ajutor în încercările și ispitele noastre pentru a le putea evita sau a trece cu bine peste ele.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu - text

Troparul Sfinților Cuvioși Daniil și Misail, de la Mănăstirea Turnu, glas 1

Dascăli ai rugăciunii neîncetate și ai luptelor duhovnicești v-ați arătat, Cuvioșilor Daniil și Misail, că de iubirea Mântuitorului Hristos, nedespărțiți fiind, cu apostolească râvnă Preasfintei Treimi ați slujit cu osârdie, în peșteri nevoindu-vă. Pentru aceasta, cerem, cu smerenie: Rugați-vă, să se mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

De Dumnezeu încununaților nevoitori, care chilii în stâncă pustnicește și-au făcut, sihăstrind, din multa dragoste către Domnul și începători fiind Schitului Turnu, cu evlavie cântări să le aducem toți, din inimă strigând: Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Icosul 1

Pe Piatra-Hristos v-ați întărit, Sfinților, ostenindu-vă în nevoințe pustnicești ani îndelungați. Pentru aceasta, lucrarea Harului Dumnezeiesc sfințitor primind în inimile voastre, Lăcașuri ale Preasfintei Treimi v-ați făcut și povățuitori ai monahilor, întemeind Sihăstria de la Turnu, pe Muntele Coziei. Drept aceea, din inimă, vă cântăm:
Bucurați-vă, făclii aprinse în sfeșnicul ceresc;
Bucurați-vă, Candele ce luminați inimile credincioșilor;
Bucurați-vă, Icoane purtătoare ale Chipului lui Hristos;
Bucurați-vă, trupuri sfințite îmbrăcate în nemurire;
Bucurați-vă, suflete luminate de Har;
Bucurați-vă, văzători cu ochii duhovnicești;
Bucurați-vă, trăitori ai păcii întru Domnul;
Bucurați-vă, cei născuți din nou prin Harul Duhului Sfânt;
Bucurați-vă, dragoste și iertare ce acoperă mulțime de păcate;
Bucurați-vă, "preoție sfântă" și "seminție aleasă";
Bucurați-vă, pietre vii în zidirea Bisericii lui Hristos;
Bucurați-vă, Biserici însuflețite ale slavei cerești;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 2

Învăpăiați fiind de iubirea lui Hristos, ați îmbrățișat nevoințele pustnicești, fără a mai privi înapoi, spre ispitele lumii. Pentru aceasta, pe scara virtuților ați suit neîncetat, cântând Domnului: Aliluia!

Icosul 2

Îngeri în trup v-ați arătat întâi în obștea Mânăstirii Cozia, Sfinților Daniil și Misail, Îngerilor urmând cu ascultarea. Apoi, însetați fiind de dorul Dumnezeiesc, ați putut urca pe stâncile săpate de voi la Turnu, viețuind în bucuria "rugului aprins" al rugăciunii, pentru care vă lăudăm, grăind:
Bucurați-vă, cunoscători ai iubirii lui Hristos;
Bucurați-vă, fii ai Credinței lui Avraam;
Bucurați-vă, lumini pentru cei din întunericul necunoștinței;
Bucurați-vă, păzitori ai Cuvintelor lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, cei ce ați biruit "pofta trupului și trufia vieții";
Bucurați-vă, Mărturisitori ai Întrupării Fiului lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, cei ce ați avut întru voi Duhul adevărului;
Bucurați-vă, luptători pentru "Credința dată Sfinților";
Bucurați-vă, cei ce ați purtat "Pecetea Dumnezeului Celui viu";
Bucurați-vă, cei ce "v-ați dezbrăcat de omul cel vechi";
Bucurați-vă, cei "îmbrăcați întru Hristos";
Bucurați-vă, comori de mare preț ale virtuților;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 3

Toți nevoitorii din împrejurimile Coziei pe tine, Sfinte Părinte Daniil, te aveau ca duhovnic și aflau, prin rugăciunile și povățuirile tale, bucuria înfierii Dumnezeiești, cântând, împreună cu tine, Atotțiitorului: Aliluia!

Icosul 3

În crăpăturile stâncilor s-au nevoit Sfinții "de care lumea nu era vrednică" și au covârșit slăbiciunea trupului cu tăria duhului. Pentru aceasta și după mutarea lor la cele de sus, cinstitele lor Moaște izvorăsc râuri de vindecări și Minuni, iar noi le aducem cântarea:
Bucurați-vă, fii ai Împărăției veșnice;
Bucurați-vă, agonisitori ai strălucirii din Rai;
Bucurați-vă, lucrători cu Puterea Duhului Sfânt;
Bucurați-vă, alinători ai bolilor sufletești;
Bucurați-vă, sprijinitori în multe încercări și nevoi;
Bucurați-vă, cei slăviți prin adevărata smerenie;
Bucurați-vă, rugători înflăcărați de râvnă sfântă;
Bucurați-vă, punți între cer și pământ;
Bucurați-vă, altare ale jertfei duhovnicești;
Bucurați-vă, pururea slujitori înaintea lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, inimi pline de pacea veșniciei;
Bucurați-vă, pătimitori pentru dragostea lui Hristos;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 4

Fericiți sunteți voi, Sfinților, că, prin plânsul și pocăința voastră, v-ați curățit inima și ați dobândit nepătimirea, cea mult dorită, depărtându-vă de ispitele lumești și de bogăția trecătoare, dar dobândind vistieriile darurilor cerești de la Dumnezeu, Căruia cântați: Aliluia!

Icosul 4

În "pământul celor blânzi" v-ați sălășluit, Cuvioșilor Daniil și Misail, povățuind la limanul cel lin mulțimea sihaștrilor din împrejurimile Coziei, pururea rugători pentru Biserică și neam, ucenici ai voștri smeriți, care vă lăudau în cântări ca acestea:
Bucurați-vă, flori ale smereniei, crescute pe piscuri de munte;
Bucurați-vă, cei milostivi și blânzi față de semeni;
Bucurați-vă, cei totdeauna "curați cu inima";
Bucurați-vă, văzătorilor de Dumnezeu;
Bucurați-vă, "făcătorilor de pace" duhovnicească;
Bucurați-vă, "fii ai lui Dumnezeu" după har;
Bucurați-vă, cei a căror "răsplată multă este în ceruri";
Bucurați-vă, "sare a pământului și lumină a lumii";
Bucurați-vă, țarini adăpate cu lacrimile pocăinței;
Bucurați-vă, cei ce, prin osteneli, ați urmat Pătimirii lui Hristos;
Bucurați-vă, trăitori în lumina Întrupării Cuvântului;
Bucurați-vă, cei ce "v-ați răstignit trupul, împreună cu patimile și cu poftele";
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 5

Flămânzind și însetând după dreptate, ați biruit cu postirea pofta trupului, iar acum vă adăpați din izvorul apei celei vii, curgătoare spre viața veșnică și cântați, cu toți Sfinții, lui Hristos: Aliluia!

Icosul 5

Prin nevoințe mai presus de fire, prin răbdare, ascultare și smerenie, ați primit Harul Dumnezeiesc întru lumina cea necreată, care vă împodobea chipul în vremea rugăciunii, fericirea Raiului gustând-o, pentru care și după mutarea cu sufletul la ceruri, în haină de nuntă stați înaintea Mirelui Hristos, mijlocitori fiind pentru cei ce vă laudă cu graiuri ca acestea:
Bucurați-vă, vase ale bunei Credințe;
Bucurați-vă, sălașe ale înțelepciunii și înțelegerii;
Bucurați-vă, pururea priveghetori asupra mișcărilor sufletului;
Bucurați-vă, trezvie a minții spre vederea duhovnicească;
Bucurați-vă, trăitori ai temerii de Dumnezeu;
Bucurați-vă, izvoare sfinte "din muntele cel cu umbra deasă";
Bucurați-vă, îmbrățișări părintești pentru "fiii risipitori";
Bucurați-vă, vindecători ai neputințelor omenești;
Bucurați-vă, răbdare părintească "până ce Hristos ia chip" în oameni;
Bucurați-vă, povățuire milostivă a celor stăpâniți de patimi;
Bucurați-vă, mâini întinse, cu iubire, spre ajutorarea săracilor;
Bucurați-vă, sprijinitori ai celor bolnavi și lipsiți;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 6

Firea noastră, cea slăbită prin căderea în păcat, vindecare a aflat întru Hristos, întru Care și voi v-ați îmbrăcat la Botez și a Cărui Pătimire mai mult ați urmat-o prin ostenelile săvârșite întru pustnicie. Pentru aceasta și părtași v-ați făcut bucuriei Învierii Domnului și, ca niște Biserici ale Dumnezeului Celui viu fiind, slăviți acum pe Preasfânta Treime, cântând: Aliluia!

Icosul 6

Cine poate să cânte, cu vrednicie, viața slăviților sihaștri? Sau cine poate spune nevoința Sfinților, pe care, prin Credință neclintită și prin dragoste Dumnezeiască, au putut s-o ducă la bun sfârșit? Ci Tu, din cer, Doamne, revarsă, peste noi, Mila Ta cea bogată, ca să vedem nestricăcioasa slavă a Sfinților Tăi nevoitori și să cântăm:
Bucurați-vă, suflete ce urmează Voia lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, trupuri ce ascultă de suflete;
Bucurați-vă, cei asemenea cu Îngerii netrupești;
Bucurați-vă, cei ajunși la asemănarea cu Dumnezeu întru virtute;
Bucurați-vă, limanuri ale păcii duhovnicești;
Bucurați-vă, inimi milostive față de cei deznădăjduiți;
Bucurați-vă, brațe părintești mereu primitoare;
Bucurați-vă, izbăvitori din robia păcatului;
Bucurați-vă, iubitori ai tăcerii, ușa vorbirii de taină cu Dumnezeu;
Bucurați-vă, mărturii vii ale sfințeniei Ortodoxiei;
Bucurați-vă, părtași ai luminii Taborului;
Bucurați-vă, foișoare ale Pogorârii Sfântului Duh;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 7

Aprinși de dor Dumnezeiesc, asemenea Prorocului Ilie, v-ați făcut locuitori ai pustiei, mari postitori, rugători fierbinți, flori ale smereniei și pomi roditori ai Harului, încă din viață, Sfinților sihaștri. Deci, chilii de piatră făcând, cu osârdie, "ați scris pe tăblițele inimii cuvintele Noului Legământ", cântând neîncetat Domnului: Aliluia!

Icosul 7

Spre folosul, cel de obște, ca niște iubitori de liniște, ați dăltuit, cu multă trudă, lăcaș sihăstresc, unde monahii, ca niște flori ale pustiei, aveau să crească sub ocrotirea voastră. Pe acesta și acum ocrotiți-l din cer și binecuvântați pe cei ce acolo se ostenesc, grăind către voi:
Bucurați-vă, închinători "în duh și adevăr";
Bucurați-vă, izvoare de apă vie;
Bucurați-vă, suișuri către înălțimile Duhului;
Bucurați-vă, făclii în sfeșnic de stâncă;
Bucurați-vă, inimi în rugăciune;
Bucurați-vă, grăiri slăvitoare de Dumnezeu;
Bucurați-vă, livezi odrăslitoare de roade sufletești;
Bucurați-vă, flori bine-înmiresmate ale Raiului;
Bucurați-vă, cei înstrăinați de duhul lumii;
Bucurați-vă, cei încredințați lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, Făcători-de-Minuni;
Bucurați-vă, stele luminătoare celor din întuneric;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 8

Pentru sihaștrii din Muntele Coziei, pe care îi povățuiați, precum și pentru toți fiii duhovnicești, "vă puneați și sufletul", Sfinților, "pătimind dureri" lăuntrice "ca să-i nașteți întru Hristos". Că pe toți, deopotrivă, îi păzeați întru dragostea Lui, cea sfântă, ca să cânte, împreună cu voi: Aliluia!

Icosul 8

În peșterile munților, sihaștrii s-au sfințit, iar, după mutarea lor la cele de sus, cinstitele lor Moaște izvorăsc vindecări tuturor celor ce, deși cuprinși de durere, rugăciuni și laude le aduc, zicând:
Bucurați-vă, fii, prin Har, ai Tatălui ceresc;
Bucurați-vă, împreună-moștenitori cu Hristos;
Bucurați-vă, rodiri ale Duhului Sfânt;
Bucurați-vă, trăitori ai Iubirii milostive a lui Hristos;
Bucurați-vă, cei ce v-ați pus sufletul pentru ucenici;
Bucurați-vă, cei preschimbați prin lucrarea Harului;
Bucurați-vă, umblători pe "calea, cea strâmtă, ce duce la Viață";
Bucurați-vă, "cei sfințiți întru Adevăr";
Bucurați-vă, născători de Credință în inimi;
Bucurați-vă, cei pecetluiți cu semnul mântuitor al Crucii;
Bucurați-vă, împlinitori ai Voii lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, privitori ai slavei celei neînserate;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 9

Cu neclintită blândețe și îndelungă-răbdare v-ați dovedit în încercări, Cuvioșilor sihaștri, iar Crucea, ați purtat-o, cu dragoste, până la hotarul veșniciei, înviind din mormântul păcatului și din groapa stricăciunii. Drept aceea, cântați lui Hristos Celui înviat: Aliluia!

Icosul 9

Pe scara, înălțată până la cer și descoperită lui Iacob, ca niște Îngeri ați urcat, privind adâncul nesfârșit al Luminii celei neapropiate, Cuvioșilor Părinți. Astfel, ne-ați învățat pe toți a căuta numai cele veșnice și a vedea făptura în lumina Voii Dumnezeiești, pentru care vă lăudăm, zicând:
Bucurați-vă, vase ale Lucrării Duhului Sfânt;
Bucurați-vă, cei plini de dragoste nefățarnică;
Bucurați-vă, cinstitori ai "Părintelui luminilor";
Bucurați-vă, aflători ai Iubirii Fiului lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, sălășluiri ale Sfântului Duh;
Bucurați-vă, neîncetat rugători pentru țară și lume;
Bucurați-vă, cei ce v-ați cercetat inima în toată vremea;
Bucurați-vă, îndelung-răbdători în osteneli și boli;
Bucurați-vă, împlinitori ai Evangheliei Domnului;
Bucurați-vă, Icoane ale fecioriei trupești și sufletești;
Bucurați-vă, cei neagonisitori de averi și săraci de bunăvoie;
Bucurați-vă, pilde de ascultare după Dumnezeu;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 10

Săltați și vă veseliți, popoarelor, că iată "bărbații doririlor" duhovnicești se arată astăzi la Mânăstirea Turnu, pe Valea Oltului, răspândind, prin Sfintele lor Moaște și prin Icoana lor, Harul sfințitor și tămăduitor, primit de la Hristos, înaintea Căruia stând acum în ceruri, cântă neîncetat: Aliluia!

Icosul 10

Vrednici slujitori ai lui Hristos ați fost, fericiților pustnici, că inimile, Altar al jertfei de laudă, vi le-ați făcut și, zăvorându-vă în chilii de piatră, neîncetat vă rugați lui Dumnezeu "Cel ce a pus pe piatră picioarele voastre și pașii voștri i-a îndreptat" spre loc de liniște și nevoință, pentru care noi vă cinstim, grăind:
Bucurați-vă, cei ce ați ajuns la trezvie prin deasa priveghere;
Bucurați-vă, cei ce ați primit Tainele duhovnicești prin Credință;
Bucurați-vă, cei întăriți în nădejde și iubire neabătută;
Bucurați-vă, călăuzitori ai oamenilor pe calea mântuirii;
Bucurați-vă, îndemnători ai păcătoșilor la pocăință;
Bucurați-vă, cei necruțători cu păcatul;
Bucurați-vă, făclii ale Învierii;
Bucurați-vă, cei milostivi față de toată zidirea;
Bucurați-vă, dreptare ale duhovniciei, întru Spovedanie curată;
Bucurați-vă, purtătorilor de Dumnezeu;
Bucurați-vă, privitori ai celor ascunse ale inimii;
Bucurați-vă, văzători ai celor de departe ca și cum ar fi aproape;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 11

Cu "ochii ațintiți la Iisus, Începătorul și Plinitorul Credinței" ați viețuit, bine-plăcând Domnului prin nevoințele trupești și sufletești, cele omorâtoare de patimi, apoi, prin ostenelile sădirii de virtuți duhovnicești, pentru care, pururea însoțiți de smerenia cea adevărată, pe treptele sfințeniei ați suit. Iar acum, plini fiind de Harul Dumnezeiescului Duh, cântați Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 11

Nume de Proroci purtând, Cuvioșilor, virtuțile acelora le-ați urmat, că, precum a fost izbăvit Daniil din groapa leilor, iar Misail, împreună cu Anania și Azaria, de văpaia cuptorului a fost ferit în Babilon, așa și voi, de primejdia păcatului și de amenințările diavolești ați scăpat, prin rugăciunea neîncetată către Hristos, prin smerenia cea ocrotitoare și prin necontenita ostenire a trupului. Drept aceea, împreună cu dânșii, vă cinstim, zicând:
Bucurați-vă, dascăli iscusiți și ucenici ascultători;
Bucurați-vă, împreună-lucrători ai sporirii duhovnicești;
Bucurați-vă, pomi ai virtuții sădiți lângă apele Oltului;
Bucurați-vă, roade dulci ale lacrimilor amare;
Bucurați-vă, glasuri de mulțumire către Domnul;
Bucurați-vă, cei încredințați de Dumnezeiasca purtare de grijă;
Bucurați-vă, cei ce v-ați lăsat călăuziți de Cel Atotputernic;
Bucurați-vă, miresme ale bunei-cuviințe;
Bucurați-vă, dulceață a înfrânării;
Bucurați-vă, mângâietori prin cuvânt de blândețe;
Bucurați-vă, Icoane mult-luminoase ale desăvârșirii;
Bucurați-vă, spice, însutit roditoare, ale Semănătorului ceresc;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 12

Fericiți ați fost, cu adevărat, Cuvioșilor Părinți, că, după cuvântul Psalmistului, "în Legea Domnului a fost voia voastră și la Legea Lui ați cugetat ziua și noaptea", ajungând "pomi răsădiți lângă izvoarele apelor, care rod ați dat la vreme" și "toate câte ați făcut au sporit", pentru care, lui Dumnezeu, aduceați pururea mulțumire, cântând: Aliluia!

Icosul 12

"Cinstită este înaintea Domnului moartea Cuvioșilor Lui", iar despărțirea voastră de trup "câștig" veșnic vi s-a făcut, precum grăiește Pavel Apostolul, că, din această "vale a plângerii" către "corturile Drepților" v-ați dus, odihnă bine-meritată dobândind , cu sufletul, în așteptarea deplinei răsplătiri la sfârșitul veacurilor, pentru care grăim către voi:
Bucurați-vă, comori de mult preț ale Bisericii strămoșești;
Bucurați-vă, întemeietori de obște monahală;
Bucurați-vă, ctitori de Lăcașuri Sfinte;
Bucurați-vă, duhovnici plini de darul dreptei-socotințe;
Bucurați-vă, învățători înțelepți;
Bucurați-vă, pilde de viețuire călugărească;
Bucurați-vă, îndrumători ai poporului credincios;
Bucurați-vă, blânzi mustrători ai celor robiți de păcate;
Bucurați-vă, îndemnători ai celor credincioși spre fapte de virtute;
Bucurați-vă, călăuze neînșelate către ceruri;
Bucurați-vă, vindecători ai bolilor noastre sufletești și trupești;
Bucurați-vă, rugători pentru mântuirea celor ce vă cinstesc;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 13

O, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail, monahi mult nevoitori, povățuitori duhovnicești iscusiți și pururea mijlocitori pentru cei ce vă cheamă, rugați-vă să dobândim sănătate sufletească și trupească, precum și sporire în lucrarea Poruncilor Domnului, ca să fim vrednici și noi de Împărăția cerurilor, cântând, în veșnicie, Preasfintei Treimi: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Pe Piatra-Hristos v-ați întărit, Sfinților, ostenindu-vă în nevoințe pustnicești ani îndelungați. Pentru aceasta, lucrarea Harului Dumnezeiesc sfințitor primind în inimile voastre, Lăcașuri ale Preasfintei Treimi v-ați făcut și povățuitori ai monahilor, întemeind Sihăstria de la Turnu, pe Muntele Coziei. Drept aceea, din inimă, vă cântăm:
Bucurați-vă, făclii aprinse în sfeșnicul ceresc;
Bucurați-vă, Candele ce luminați inimile credincioșilor;
Bucurați-vă, Icoane purtătoare ale Chipului lui Hristos;
Bucurați-vă, trupuri sfințite îmbrăcate în nemurire;
Bucurați-vă, suflete luminate de Har;
Bucurați-vă, văzători cu ochii duhovnicești;
Bucurați-vă, trăitori ai păcii întru Domnul;
Bucurați-vă, cei născuți din nou prin Harul Duhului Sfânt;
Bucurați-vă, dragoste și iertare ce acoperă mulțime de păcate;
Bucurați-vă, "preoție sfântă" și "seminție aleasă";
Bucurați-vă, pietre vii în zidirea Bisericii lui Hristos;
Bucurați-vă, Biserici însuflețite ale slavei cerești;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Condacul 1

De Dumnezeu încununaților nevoitori, care chilii în stâncă pustnicește și-au făcut, sihăstrind, din multa dragoste către Domnul și începători fiind Schitului Turnu, cu evlavie cântări să le aducem toți, din inimă strigând: Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți Daniil și Misail!

Rugăciune către Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu

Binecuvântate locuri de închinare ne-ați lăsat în Muntele Coziei, Sfinților Cuvioși Daniil și Misail, că, închinându-ne Moaștelor și Icoanelor voastre și intrând, cu evlavie, în peșterile săpate de mâinile voastre sfinte, primim puteri din Harul Dumnezeiesc, pe care le-ați dobândit de la Hristos Domnul, ca o încununare a iubirii voastre de Dumnezeu, până la jertfirea deplină de sine, prin ascultare, smerenie, răbdare și iubire de osteneală. Primiți, așadar, smerita noastră cântare de laudă și ne pomeniți în rugăciunile voastre, prin care mijlociți înaintea lui Dumnezeu pentru Mânăstirea în care v-ați nevoit, pentru țara în care ați viețuit și pentru toată creștinătatea Ortodoxă! Cereți de la Hristos, Dumnezeu-Omul, să păzească Biserica Sa de orice dezbinare, de năvălirea păgânilor și de viforul rătăcirilor! Dăruiți tuturor credincioșilor dreptslăvitori înțelepciune, stăruință în apărarea Dreptei Credințe și spor în viața duhovnicească! Fiți luminători ai monahilor pe calea cea strâmtă și aducătoare de mântuire! Ca, astfel, să ne putem împărtăși toți de slava și bucuria, cea nepieritoare, în Împărăția cea veșnică, lăudând pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor! Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
(13 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei este primul dintre ierarhii români care a vorbit despre viața Sfintei Parascheva, după ce moaștele Sfintei au fost aduse în Moldova, și cel care a tipărit […]

† Sfântul Cuvios Iosif Imnograful
(4 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Iosif Imnograful (sau scriitorul de cântări) este cunoscut ca fiind cel care a scris Paraclisul Sfântului Nicolae și un prolific scriitor de cântări bisericești. Este serbat în calendarul ortodox […]

† Sfântul Mucenic Isidor din Hios
(14 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Isidor din Hios este ocrotitorul celor care se afla în nevoi și necazuri pe mare; izbăvindu-i pe toți cei care i se roagă lui cu credință și cu dragoste. […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram