Acatistul Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos

Apreciază Articolul

Acatistul Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos se poate citi oricând pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut pentru noi și pentru a Îi cere mântuire pentru noi și pentru apropiații noștri.

Înainte de a începe Acatistul Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos - text

Tropar la Acatistul Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, glasul al 5-lea

Să tacă tot trupul omenesc și să stea cu frică și cu cutremur, și nimic pământesc întru sine să nu gândească, că Împăratul împăraților și Domnul domnilor merge să Se junghie și să Se dea spre mâncare credincioșilor. Și merg înaintea Lui cetele îngerești cu toată căpetenia și puterea, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, fețele acoperindu-și și strigând cântarea: Aliluia, Aliluia, Aliluia!

Condacul 1

Apărătorul cel mare și Domn al cerului și al pământului, pe Tine, Împăratul cel nemuritor, văzându-Te răstignit pe Cruce, făptura toată s-a schimbat, Cerul s-a înspăimântat, temeliile pământului s-au clătinat. Iar noi, nevrednicii, închinăciune de mulțumire aducând Pătimirilor Tale pentru noi, cu tâlharul strigăm Ție: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta! Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Icosul 1

Cel ce Dumnezeu fiind, pentru noi om Te-ai făcut și pe noi, cei omorâți de păcate, cu Trupul și Sângele Tău cel făcător de viață, ne-ai înviat. Drept aceea Ție, Căruia ne-ai arătat atâta dragoste, cu mulțumire strigăm:
Iisuse, Dumnezeule, dragostea cea mai înainte de veci, Cel ce pentru neamul pământesc ai binevoit a pătimi;
Iisuse, Cel ce trup ca al nostru ai luat și cu moartea Ta stăpânirea morții ai stricat;
Iisuse, Cel ce cu rănile Tale lumea ai răscumpărat;
Iisuse, Mântuitorule, întărește-ne în ispite;
Iisuse, Cel ce ai biruit puterile întunericului, luminează-ne;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 2

Văzându-Te pe Tine îngerul în grădina Ghetsimani, în rugăciuni nevoindu-Te până la sudoare de sânge, stând înaintea Ta, Te întărea, când Te îngreunau ca o sarcină păcatele noastre. Căci Tu, pe Adam ridicându-l, l-ai adus înaintea Tatălui, plecându-Ți genunchii și rugându-Te. Pentru aceasta cu smerenie, cu credință și cu dragoste Îți cântăm Ție: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegerea cea neînțeleasă a pătimirii Tale celei de voie n-au înțeles-o iudeii. Pentru aceea, când Te căutau pe Tine noaptea cu făclii, le-ai zis lor: "Eu sunt"; iar ei, deși au căzut la pământ, după aceea Te-au dus legat la judecată. Dar noi, căzând cu umilință și cu dragoste, strigăm Ție:
Iisuse, Cel ce ești Lumina lumii, ai fost urât de toată lumea cea vicleană;
Iisuse, Cel ce locuiești întru lumina cea neapropiată, ai fost prins de stăpânitorii întunericului;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce ești fără de moarte, de fiul pierzării ai fost dat la moarte;
Iisuse, Cel ce Te dăruiești tuturor în dar, ai fost vândut pentru treizeci de arginți;
Iisuse, Cel fără de vicleșug, de vânzătorul Iuda cu vicleșug ai fost sărutat;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 3

Cu puterea dumnezeirii Tale ai arătat dinainte lepădarea cea de trei ori a ucenicului Tău. Dar el, deși s-a lepădat de Tine cu jurământ, după aceea, când Te-a văzut în casa Arhiereului pe Tine, Domnul și Învățătorul lui, a plâns cu amar. Caută dar și spre noi, Doamne, și inimile noastre cele împietrite umple-le de dragostea Ta, iar ochilor noștri dă-le lacrimi de pocăință, ca să ne spălăm păcatele noastre, strigând către Tine: Aliluia!

Icosul 3

Având cu adevărat stăpânire ca un Arhiereu în veac, după rânduiala lui Melchisedec, ai stat înaintea Arhiereului Caiafa, cel fărădelege, Tu, Cel ce ești Domnul și Stăpânul tuturor, primind să fii chinuit de cei pe care Însuți i-ai zidit; pentru aceasta primește acum de la noi această rugăciune:
Iisuse, Cel ce ești dorirea tuturor, dacă, pentru frică, Apostolul Petru de Tine s-a lepădat, nu ne lepăda pe noi, păcătoșii, ci ne mântuiește;
Iisuse, ajută-ne să nu ne lepădăm de Tine;
Iisuse, Cel ce ești fără de preț, dar cu preț ai fost vândut, scapă-ne și pe noi de vrăjmași;
Iisuse, Arhiereule, Cel ce în Sfânta Sfintelor ai intrat, curățește-ne și pe noi cu sfânt Sângele Tău de toate întinăciunile trupești și sufletești;
Iisuse, Cel ce ai fost legat, dar singur ai puterea de a lega și dezlega, dezleagă păcatele noastre cele multe;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 4

Iudeii, cu viforul uciderii lui Hristos suflând și glasul tatălui minciunii ascultând, al diavolului cel ucigător de oameni, Te-au lepădat pe Tine, Cel ce ești Calea, Adevărul și Viața cea adevărată. Iar noi pe Tine, Hristoase, puterea lui Dumnezeu în care sunt tăinuite toate vistieriile înțelepciunii, mărturisindu-Te, strigăm către Tine: Aliluia!

Icosul 4

Auzind Pilat blândețea graiurilor Tale, Te-a dat ca pe un vrednic de moarte spre răstignire, deși singur a mărturisit că nici o vină n-a aflat întru Tine. Mâinile și-a spălat, însă inima și-a întinat-o, iar noi, minunându-ne de taina Pătimirii Tale celei de voie, cu umilință strigăm către Tine:
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu și al Fecioarei, muncit ai fost de fiii celor fărădelege;
Iisuse, Cel ce îmbraci cu podoabă cerul și pământul, gol ai fost și batjocorit;
Iisuse, Cel ce speli rănile păcatelor, rănit ai fost;
Iisuse, Împăratul tuturor, în loc de dragoste și mulțumire, chinuri aspre de la fiii lui Israel ai primit;
Iisuse, Cel ce pentru noi ai fost chinuit și batjocorit și rănit, tămăduiește rănile sufletelor și trupurilor noastre;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 5

Cu sângele rănilor Tale Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Știm cu Prorocul, știm cu adevărat pentru ce sunt roșite hainele Tale; noi, Doamne, cu păcatele noastre Te-am rănit pe Tine; încă Ție, Celui ce ai fost rănit pentru noi, Îți strigăm cu credință: Aliluia!

Icosul 5

Văzându-Te pe Tine cu Duhul mai-înainte grăitorul de Dumnezeu Isaia, plin de răni și fără de cinste, înspăimântat fiind a strigat: "Văzutu-L-am pe El și nu avea chip, nici frumusețe". Iar noi, privindu-Te răstignit pe Cruce, cu credință strigăm:
Iisuse, Cel ce pentru noi necinste ai răbdat, cu slavă și cu cinste L-ai încununat pe om;
Iisuse, Cel ce pălmuit ai fost pe față, spre a Cărui față îngerii a căuta nu pot;
Iisuse, Care cu trestia ai fost bătut peste cap, pleacă-ne spre smerenie capetele noastre;
Iisuse, Cel ce ochii cei prealuminoși cu sânge I-ai avut întunecați, întoarce ochii noștri ca să nu vadă deșertăciunile lumii;
Iisuse, Care ai fost bătut și cu toate mădularele dureri ai suferit, fă-ne întregi și sănătoși;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 6

Propovăduitor al nevoinței Tale s-a arătat Pilat, arătând poporului că nimic vrednic de moarte nu se află întru Tine, dar iudeii ca niște fiare sălbatice, văzând sângele Tău, scrâșneau din dinți strigând: "Răstignește-L, răstignește-L", iar noi, sărutând preacuratele Tale răni, cântăm: Aliluia!

Icosul 6

Strălucit-ai la arătare spre mirarea îngerilor și a oamenilor. Pilat pentru Tine a grăit: "Iată Omul!". Veniți dar cu toții, să ne închinăm Domnului Iisus, Celui ce pentru noi a fost batjocorit, și să-I strigăm:
Iisuse, Făcătorul și Judecătorul tuturor, Tu Te-ai lăsat judecat și chinuit de cei ce prin Tine s-au zidit;
Iisuse, dătătorul înțelepciunii, celor fără de minte răspuns nu ai dat;
Iisuse, Cel ce tămăduiești pe cei bolnavi de păcate, dă-ne alinare prin pocăință;
Iisuse, Păstorul cel Bun, Cel ce ai fost batjocorit de demoni, umple inimile noastre de dragostea Ta;
Iisuse, primește-ne în ceata aleșilor Tăi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 7

Vrând să izbăvești pe om din robia vrăjmașului, Te-ai smerit pe Tine înaintea vrăjmașilor Tăi, Iisuse, și ca un miel fără de glas, spre junghiere ai fost adus, răni pretutindeni răbdând, ca întru totul să-l vindeci pe omul care Îți cântă: Aliluia!

Icosul 7

Îndelungă răbdare ai avut când ostașii Te batjocoreau, după porunca judecătorului nedrept, cu răni cumplite chinuind trupul Tău, care s-a umplut în întregime de sânge; pentru aceasta cu lacrimi de umilință strigăm Ție:
Iisuse, Iubitorule de oameni, Care de oameni cu spini ai fost încununat;
Iisuse, Cel fără de patimă, care grele pătimiri ai răbdat ca pe noi din patimă să ne izbăvești;
Iisuse, Mântuitorul nostru, mântuiește-ne pe noi cei vrednici de toată osânda;
Iisuse, sprijinitorul și întăritorul nostru, Care ai fost părăsit de toți, întărește-ne pe noi, robii Tăi;
Iisuse, bucuria noastră, Cel ce tare ai fost necăjit de oameni, veselește-ne pe noi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 8

În chip minunat s-au arătat Ție Moise și Ilie pe Muntele Taborului, grăind despre moartea Ta pe care aveai să o pătimești în Ierusalim, acolo văzând slava Ta, iar aici mântuirea primind-o, cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Pentru mulțimea păcatelor mele ocări și chinuri ai răbdat, Hristoase, pretutindeni de cei răi ai fost gonit, ca unii ce Te socoteau a fi împotriva Cezarului, iar alții ca pe un făcător de rele Te judecau, încât strigau: "Ia-L și răstignește-L!". Dar noi pe Tine, Domnul Cel răstignit pentru mântuirea noastră, din adâncul inimii Te rugăm:
Iisuse, Judecătorul nostru, Care cu nedreptate ai fost judecat, nu ne judeca pe noi după faptele noastre;
Iisuse, ajutorul nostru, Cel ce ai pătimit pe Cruce, în ceasul necazurilor nu ne lăsa pe noi;
Iisuse, Care ai strigat către Tatăl pentru ajutor, ajută-ne în neputințele noastre;
Iisuse, Mântuitorul nostru, Care necinste ai primit, nu ne lipsi de slava Ta, ci ne mântuiește;
Iisuse, Cel ce ne-ai învățat adevărata smerenie, nu ne lepăda pe noi;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 9

Toată firea s-a clătinat, văzându-Te pe Tine răstignit pe Cruce, soarele în cer razele și-a ascuns, pământul s-a cutremurat, catapeteasma templului s-a despicat, pietrele s-au sfărâmat, iadul pe morți i-a scos afară, iar noi, cu credință și cu smerenie închinându-ne Sfintelor Tale Pătimiri, cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei mult vorbitori, deși mult grăiesc, nu pot să dea mulțumire vrednică dumnezeieștilor Tale Pătimiri, iar sufletele și trupurile noastre, inimile și toate mădularele noastre, cu umilință se roagă către Tine, Iubitorule de oameni:
Iisuse, Cel ce pironit fiind pe Cruce mâinile către toți ai întins, pironește și zapisul greșelilor noastre;
Iisuse, Mielul lui Dumnezeu, Cel ce în coastă ai fost împuns, învrednicește-ne a intra în cămara Ta cea cerească;
Iisuse, Cel ce ai fost răstignit, răstignește păcatele și patimile noastre;
Iisuse, Cel ce Te-ai săvârșit în chinuri, dă-ne nouă să nu judecăm și să nu osândim pe nimeni;
Iisuse, Mult-milostive, să nu cadă peste noi osânda Ta;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 10

Vrând să mântuiești lumea, ai tămăduit, Doamne, orbii, șchiopii, surzii și leproșii, duhurile cele rele le-ai izgonit, iar cei nerecunoscători cu răutatea chinuindu-Te, pe Cruce Te-au pironit, căci nu știau să cânte: Aliluia!

Icosul 10

Împărate Preaveșnice, Iisuse, pătimit-ai cu trupul pentru a noastră neînfrânare ca să ne speli de păcate, dându-ne nouă pildă ca să urmăm Sfintele Tale învățături și cu dragoste să strigăm:
Iisuse, dragostea cea fără de sfârșit, celor ce Te-au răstignit nu le-ai socotit păcatul;
Iisuse, Cel ce cu lacrimi și cu suspinuri Te-ai rugat, învață-ne pe noi să ne rugăm;
Iisuse, Cel ce toate prorociile despre Tine le-ai împlinit, împlinește dorințele cele bune ale inimilor noastre;
Iisuse, Cel ce Ți-ai dat duhul în mâinile Tatălui, primește în ceasul ieșirii și duhurile noastre;
Iisuse, Cel ce nu ai oprit împărțirea veșmintelor Tale, cu blândețe să desparți de trupuri sufletele noastre la vremea rânduită;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 11

Cântare cu totul umilită a adus Ție cea cu totul nevinovată, Maica Ta, zicând: "Deși pătimești pe Cruce, Te știu pe Tine din pântece ca pe Cel din Tatăl născut mai înainte de Luceafăr, și văd că toată făptura cu Tine pătimește". Cel ce Ți-ai dat Duhul Părintelui Tău, primește și duhurile noastre și nu ne lăsa pe noi, cei ce-Ți cântăm Ție: Aliluia!

Icosul 11

Cântăm suferința Ta cea de voie, ne închinăm Pătimirilor Tale, Hristoase, și credem cu sutașul că ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Iar când vei veni cu putere multă și cu slavă mare pe norii cerului, atunci nu ne rușina pe noi, cei ce suntem răscumpărați cu Sângele Tău și care Îți strigăm:
Iisuse, Mult-pătimitorule, izbăvește-ne pe noi de plânsul cel veșnic, pentru lacrimile Preacuratei Maicii Tale;
Iisuse, Cel ce de toți ai fost părăsit, nu ne părăsi pe noi în ceasul morții noastre;
Iisuse, primește-ne și pe noi ca pe Magdalena să sărutăm sfintele Tale picioare;
Iisuse, cu vânzătorul și cu cei ce Te-au răstignit pe Tine, nu ne osândi pe noi, smeriții Tăi robi;
Iisuse, fă-ne părtași bunătăților cerești;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 12

Dăruiește-ne har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Hristoase, și ne primește pe noi, cei ce cinstim Sfintele Tale Patimi, precum ai primit pe Pavel și pe cei ce Te-au slăvit pe Tine, șterge păcatele noastre, curățește-ne, sfințește-ne și ne mântuiește pe noi, cei ce cu credință, cu smerenie și cu dragoste cântăm Ție: Aliluia!

Icosul 12

Cinstind și slăvind Pătimirea Ta, Hristoase, Te lăudăm și credem împreună cu Toma că Domn și Dumnezeu ești, Cel ce vei judeca viii și morții; învrednicește-ne, Doamne, Împărăției Tale celei veșnice pe noi, cei ce strigăm către Tine:
Iisuse, Cel ce pentru noi ai pătimit, izbăvește-ne din necazuri, din patimi și din nevoi;
Iisuse, Cel ce ai fost batjocorit, scapă-ne pe noi de batjocura vrăjmașilor noștri;
Iisuse, Cel ce ai fost biciuit, nu ne pedepsi pe noi, pentru păcatele noastre, ci ne mântuiește;
Iisuse, Cel ce Te-ai umilit, dă inimilor noastre umilință și smerenie, ca să ne mărturisim greșelile și păcatele noastre;
Iisuse, Cel ce ești dragostea cea netrecătoare, nu îngădui să fim biruiți de răutate;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 13

O, Iisuse Hristoase, Mielușelul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, primește această puțină rugăciune de mulțumire, pe care o aducem Ție, și cu mântuitoarele Tale Pătimiri, vindecă-ne pe noi de toată durerea sufletească și trupească, izbăvește-ne cu Crucea Ta cea Sfântă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți și, la sfârșitul vieții noastre, nu ne lăsa pe noi, izbăvindu-ne cu moartea Ta din veșnica moarte, să strigăm Ție: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Cel ce Dumnezeu fiind, pentru noi om Te-ai făcut și pe noi, cei omorâți de păcate, cu Trupul și Sângele Tău cel făcător de viață, ne-ai înviat. Drept aceea Ție, Căruia ne-ai arătat atâta dragoste, cu mulțumire strigăm:
Iisuse, Dumnezeule, dragostea cea mai înainte de veci, Cel ce pentru neamul pământesc ai binevoit a pătimi;
Iisuse, Cel ce trup ca al nostru ai luat și cu moartea Ta stăpânirea morții ai stricat;
Iisuse, Cel ce cu rănile Tale lumea ai răscumpărat;
Iisuse, Mântuitorule, întărește-ne în ispite;
Iisuse, Cel ce ai biruit puterile întunericului, luminează-ne;
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta!
Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Condacul 1

Apărătorul cel mare și Domn al cerului și al pământului, pe Tine, Împăratul cel nemuritor, văzându-Te răstignit pe Cruce, făptura toată s-a schimbat, Cerul s-a înspăimântat, temeliile pământului s-au clătinat. Iar noi, nevrednicii, închinăciune de mulțumire aducând Pătimirilor Tale pentru noi, cu tâlharul strigăm Ție: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomenește-ne întru Împărăția Ta! Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuiește-ne!

Rugăciune la Acatistul Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Făcător al cerului și al pământului, Mântuitorul lumii, iată, noi, nevrednicii și păcătoșii, cu smerenie plecăm genunchii inimilor noastre înaintea măririi slavei Tale și mulțumire Îți aducem, Împărate al tuturor și Doamne, că bine ai voit ca un om a purta toate ostenelile, nevoile, ispitele și chinurile, ca să fii nouă pildă întru toate. Tu ai purtat toate întristările și necazurile fiind nouă ajutor, împreună-pătimitor și Mântuitor. Știm, întru tot Îndurate Stăpâne, că pentru mântuirea noastră Crucea și Pătimirile ai răbdat, ca pe noi să ne răscumperi din robia cea cumplită a vrăjmașului. Ce dar vom aduce Ție, Iubitorule de oameni, pentru toate câte ai pătimit pentru noi, păcătoșii? Sufletele și trupurile și toate cele bune de la Tine sunt și noi ai Tăi suntem. Numai la milostivirea Ta cea nemăsurată nădăjduim, Bune și Îndurate Doamne, lăudăm îndelungata Ta răbdare, mărim milostivirea Ta cea multă, închinându-ne Preacuratelor Pătimiri și cu toată dragostea sărutăm mâinile Tale, strigând: Miluiește-ne pe noi, robii Tăi, și fă să nu fie fără de roade întru noi Crucea Ta cea Sfântă și ca, împărtășindu-ne aici cu credință Pătimirilor Tale, să ne învrednicim a vedea și în ceruri slava Împărăției Tale, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos - video

Sfârșit - Acatistul Sfintelor și Mântuitoarelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi depre Săptămâna Patimilor - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului
(6 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului, datorită vieții sale curate a primit de la Dumnezeu darul prorociei și pe cel al facerii de minuni, vindecând pe mulți trupește și îndrumându-i pe calea […]

† Sfântul Cuvios Arsenie Capadocianul
(10 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Arsenie Capadocianul, făcătorul de minuni, este preotul care l-a botezat pe Arsenie, viitorul Sfânt Paisie Aghioritul. El a fost binecuvântat de Dumnezeu cu harul înainte vederii, cu smerenie, cu […]

† Sfântul Cuvios Antonie cel Mare
(17 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Antonie cel Mare, cunoscut și sub numele de Sfântul Anton, este unul dintre cei mai populari asceți ai istoriei creștinismului fiind totodată începătorul vieții monahale. Sfântul Antonie este ocrotitorul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram