Acatistul Sfintei Mucenițe Hristina (Cristina)

4.8/5 - (5 votes)

Acatistul Sfintei Mucenițe Hristina (Cristina) se poate citi pentru cei care nu L-au cunoscut pe Hristos sau cei care s-au îndepărtat de El pentru a vei sau pentru a se întoarce pe calea dreptei credințe și a-L mărturisi pe Hristos.

Înainte de a începe, Acatistul Sfintei Mucenițe Hristina (Cristina), trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mucenițe Hristina (Cristina) - text

Tropar la Acatistul Sfintei Mucenițe Hristina (Cristina), glasul al 4-lea

Mielușeaua ta, Iisuse, Hristina, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc, și spre Tine căutând mă chinuiesc, și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu botezul Tău, și pătimesc pentru Tine, ca să și împărățesc întru Tine, și mor pentru Tine, ca să viez întru Tine, ci ca pe o jertfă fără prihană primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Mult pătimitoarei, prealăudatei Mucenițe Hristina, celei ce numele Mântuitorului a purtat, crucea suferinței spre Golgota pătimirilor a ridicat, veniți să-i împletim cântări de laude, zicând: Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Icosul 1

Născându-te în cetatea Tirului, din părinți păgâni și slujitori ai necuraților zei, din tinerețe cunoscând pe Dumnezeul Cel Adevărat, numai Aceluia voiai a-I sluji, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, curată mielușea născută între păgâni;
Bucură-te, că tatăl tău, Urban, avea stăpânirea de guvernator;
Bucură-te, că acesta, după purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ți-a pus numele Hristina;
Bucură-te, că numele tău însemna mai înainte oarecare prorocie;
Bucură-te, că între fecioarele vremii nu era nici una care să te întreacă în frumusețe;
Bucură-te, că părinții, văzându-te crescând, se umpleau de bucurie;
Bucură-te, că aceștia îți pregăteau un anume fel de viețuire;
Bucură-te, căci dorința lor avea să fie deșartă;
Bucură-te, fecioară blândă și curată;
Bucură-te, că haina curăției ți-ai păzit-o neîntinată;
Bucură-te, că în credință erai nestrămutată;
Bucură-te, cea plină de dragoste nemăsurată;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 2

Vrând tatăl său a o păzi de vederea omenească, i-a rânduit petrecerea în palatul cel mai înalt, dându-i slugi nenumărate și zei de aur și de argint, jertfe zilnice, însă neprihănita fecioară cânta Adevăratului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Auzind tinerii cei de bun neam despre a ta frumusețe, voiau a te lua spre însoțire, însă tatăl tău le spunea tuturor că "nu te vei însoți cu nimeni, ci în feciorie vei petrece, spre a sluji zeilor toată viața, căci mult te-au iubit", iar noi îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că părintele tău trupesc proroc a fost;
Bucură-te, că acesta voia să slujești zeilor celor neînsuflețiți;
Bucură-te, că niciodată tu n-ai voit a le aduce jertfe, nici a te închina lor;
Bucură-te, că privind de la fereastră la luminătorii cei cerești ai cunoscut pe Ziditorul;
Bucură-te, că, rugându-te cu lacrimi, ai cerut Acestuia să ți Se descopere;
Bucură-te, că, petrecând în post și rugăciune, Domnul ți-a trimis pe îngerul Său;
Bucură-te, că îngerul te-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci;
Bucură-te, că "Mireasă a lui Hristos" te-a numit;
Bucură-te, că tainele credinței ți-a deslușit;
Bucură-te, că pentru dragostea Sfintei Treimi de trei chinuitori ți-a prevestit că vei fi muncită;
Bucură-te, ceea ce cu pâine cerească de înger ai fost hrănită;
Bucură-te, că sufletește și trupește te-ai simțit întărită;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 3

Umplându-te de râvnă dumnezeiască, ai început a sfărâma idolii cei neînsuflețiți și aruncându-i pe fereastră, ți-ai curățat odaia, spre a te putea închina Ziditorului și a-I cânta: Aliluia!

Icosul 3

Venind tatăl tău să te cerceteze și să se închine zeilor săi și aflând cele săvârșite de tine, s-a umplut de mânie, ucigând cu sabia toate slugile, iar pe tine a început a te bate peste obraz, pentru care te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că lovindu-te peste obraz ai mărturisit pe Adevăratul Dumnezeu;
Bucură-te, că pe idolii cei de aur și argint i-ai numit diavoli;
Bucură-te, că tatăl tău mai tare s-a umplut de mânie;
Bucură-te, că a poruncit să fii bătută fără cruțare;
Bucură-te, că apoi în temniță te-a aruncat;
Bucură-te, că, înștiințându-se despre aceasta, maica ta la tine a alergat;
Bucură-te, că prin vorbe bune încerca a te momi;
Bucură-te, că acesteia i-ai spus să nu te mai numească fiică a sa;
Bucură-te, că fiică și închinătoare a Tatălui Ceresc te-ai numit;
Bucură-te, că maica ta mult s-a mâhnit;
Bucură-te, că aceasta nici prin plângere, nici prin momeli nimic n-a sporit;
Bucură-te, căci credința ta era nestrămutată;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 4

Scoțându-te a doua zi la judecată, guvernatorul Urban, uitând dragostea cea firească pentru fiica sa, voia să te judece și să te muncească ca pe o străină și făcătoare de rele, iară mulțimea adunată la priveliște, minunându-se de frumusețea ta, zicea: "Dumnezeule al roabei tale, Hristina, ajută-i ei, căci la Tine a alergat". Iar noi împreună cu mucenița cântăm: Aliluia!

Icosul 4

Stând mielușeaua lui Hristos înaintea lui Urban, acesta căuta să o înduplece spre închinarea la idoli, însă nesporind, ci mai rău mâniindu-se, a poruncit să fie dată spre muncire, pentru care îți aducem laude, zicând:
Bucură-te, cea tare în credință ca un diamant;
Bucură-te, că ființa întreagă Domnului ți-ai închinat;
Bucură-te, că de stâlp au poruncit să fii legată;
Bucură-te, că ai fost cu fiare ascuțite zdrobită;
Bucură-te, că bucăți de carne din trupul tău cădeau;
Bucură-te, că spre Mirele Hristos privirile pline de rugăciune îți ridicai;
Bucură-te, că, dezlegându-te de stâlp, ai luat o bucată de carne și i-ai aruncat-o lui Urban în obraz;
Bucură-te, că acesta de și o mai aprigă mânie s-a aprins;
Bucură-te, că ulei încins pe tine au turnat;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 5

Învârtind roata deasupra focului, cu neputință este nouă a descrie pătimirile tale, vitează muceniță, dar Bunul Dumnezeu te ținea în viață, întărindu-te în chinuri, spre slava numelui Său și spre rușinarea păgânilor, iar noi împreună cu tine cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Fără de veste ieșind din foc o văpaie, a ars ca la o mie de păgâni ce erau împrejur, iar mucenița întărită fiind de îngerii ce o înconjurau nevăzuți de ochii mulțimii se veselea și mai mult cu duhul în aprigele chinuri, pentru care și noi îți aducem laude, zicând:
Bucură-te, nebiruită răbdătoare de chinuri;
Bucură-te, că răbdarea ta pe chinuitori îi nimicea;
Bucură-te, că îngerii în juru-ți stăteau și te întăreau;
Bucură-te, că, nemaiștiind cum să te mai muncească, te-au aruncat din nou în temniță;
Bucură-te, că un înger trimis de Dumnezeu, de răni te-a tămăduit;
Bucură-te, căci cu hrană cerească din nou ai fost hrănită;
Bucură-te, că, asemeni lui Hristos, bătăi peste obraz ai primit;
Bucură-te, că prin chinuri nenumărate cu El te-ai unit;
Bucură-te, că luminoasă ți-ai adus crucea pe Golgota suferinței;
Bucură-te, că niciodată n-ai slăbit cu cugetul;
Bucură-te, că uneltirile nevăzuților vrăjmași ai biruit;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 6

Neștiind tatăl tău cărui chin să te mai supună, a poruncit să fii aruncată în mare. Atunci, slujitorii, luând o corabie, te-au dus în largul mării, unde ți-au legat o piatră mare de gât și te-au aruncat în apă, nădăjduind că așa vor sfârși cu tine, iar tu cântai Celui ce te-a întărit în chinuri: Aliluia!

Icosul 6

Trimis a fost îngerul Domnului spre a te purta pe deasupra apei ca pe uscat, și plină de bucurie fiind, ai socotit aceasta ca pe o sfântă baie a botezului tău, căci nor luminos umbrindu-te, ai auzit glas dumnezeiesc deasupra ta și pe Însuși Hristos L-ai văzut, pentru care te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că prin această muncă dorința de a fi botezată ți-a fost împlinită;
Bucură-te, că înger dumnezeiesc te purta pe deasupra apei;
Bucură-te, că de la Însuși Hristos, Mirele tău, cuvinte de întărire ai primit;
Bucură-te, că Acesta față către față ți-a vorbit;
Bucură-te, că de mare dar te-ai învrednicit;
Bucură-te, căci cununa muceniciei mai repede voiai s-o iei;
Bucură-te, că numai spre Cereasca Împărăție priveai;
Bucură-te, că toate cele trecătoare le-ai socotit gunoaie;
Bucură-te, că pentru Hristos toate cu bucurie le răbdai;
Bucură-te, că și alte munci mai grabnic voiai a le primi;
Bucură-te, că de la a ta dorință nimic nu te putea clinti;
Bucură-te, albină plină de mierea faptelor bune;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 7

Ieșind la uscat și înfățișându-te înaintea tatălui tău, acesta s-a înspăimântat, dar n-a vrut să recunoască minunile lui Dumnezeu, ci pe toate le socotea vrăji, fapt pentru care te-a aruncat din nou în temniță, voind a te scoate a doua zi spre tăiere, iară tu cântai cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Neputându-și împlini gândul tatăl tău, fiind el însuși tăiat peste noapte de secera morții, a venit la conducerea cetății alt guvernator, pe nume Dion, care, scoțându-te la judecată, încerca prin înșelăciune a te întoarce de la gândul cel bun, dar neizbutind, a început a te chinui, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, că Dion guvernatorul încerca a te îndupleca spre închinarea zeului Apolon;
Bucură-te, căci cu nimic nu te-a putut clinti;
Bucură-te, că a început a te bate fără milă;
Bucură-te, că strujită cu unghii de fier și arsă din nou ai fost;
Bucură-te, că încingând o tigaie de fier a poruncit să fii aruncată într-însa;
Bucură-te, că ulei încins a poruncit să toarne peste tine;
Bucură-te, că după toate acestea statornică ai rămas în credință;
Bucură-te, că zeul Apolon a fost sfărâmat prin rugăciunea ta;
Bucură-te, că idolul căzând la pământ, a căzut și slujitorul său Dion, zăcând mort;
Bucură-te, că împreună cu idolul s-a surpat și capiștea;
Bucură-te, că din nou ai fost aruncată în temniță;
Bucură-te, trandafir prin răni pururi înflorit;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 8

Pătimirile tale nu au fost fără roade, deoarece poporul văzând nenumăratele minuni săvârșite cu tine, au crezut în Hristos ca la trei mii de suflete, slăvindu-L și cântându-I cu tine: Aliluia!

Icosul 8

Venind la stăpânire un alt guvernator plin de veninul răutății, pe nume Iulian, te-a scos din nou în priveliște, pregătindu-ți nenumărate munci, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, că guvernatorul a poruncit să ardă un cuptor vreme de trei zile;
Bucură-te, că în acesta te-a aruncat pe tine;
Bucură-te, că apoi a stat închis cinci zile;
Bucură-te, că, în cuptor fiind, aduceai slavă lui Dumnezeu, precum tinerii în Babilon oarecând;
Bucură-te, că îngerii erau cu tine răcorind cuptorul;
Bucură-te, că acolo petreceai ca într-o cămară de mult preț;
Bucură-te, că, deschizând cuptorul după cinci zile, nevătămată te-au aflat;
Bucură-te, că toate acestea păgânii vrăji le-au socotit;
Bucură-te, că cei ce crezuseră în tine lui Dumnezeu Îi aduceau slavă;
Bucură-te, că nesocotitul Iulian mai rău s-a înfuriat;
Bucură-te, că alte chinuri se muncea să-ți găsească;
Bucură-te, că, orbit de răutate fiind, nu putea cunoaște minunile lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 9

Chemând păgânul pe toți vrăjitorii și fermecătorii care știau să farmece șerpii, le-a poruncit acestora să adune mulțime de șerpi, vipere și scorpii și să le dea drumul asupra muceniței, ca să o omoare prin mușcăturile lor otrăvitoare. Dar mielușeaua lui Hristos a rămas neînfricată și a cântat bucurându-se: Aliluia!

Icosul 9

Adunându-se mulțime de târâtoare, se încolăceau împrejurul trupului muceniței, dar nici una n-a mușcat-o pe dânsa, ci din porunca lui Dumnezeu s-au întors asupra fermecătorului ce le întărâta asupra Sfintei. Deci pentru atâta credință a minunatei fecioare și noi îi cântăm:
Bucură-te, că mulțimea șerpilor nu te-a înspăimântat;
Bucură-te, că și de data asta putere de la Domnul ai luat;
Bucură-te, că, încolăcindu-se împrejurul tău, nu te-au vătămat;
Bucură-te, că asupra fermecătorului s-au năpustit;
Bucură-te, că prin mușcăturile lor otrăvitoare pe loc l-au omorât;
Bucură-te, că, fiindu-ți milă de cei ce te înconjurau, ai poruncit tuturor șerpilor ca, în numele lui Iisus Hristos, să se retragă în locurile lor fără a vătăma pe cineva;
Bucură-te, că acestea ți-au ascultat porunca întocmai;
Bucură-te, că, făcând rugăciune, pe fermecător l-ai înviat;
Bucură-te, că acesta s-a încreștinat;
Bucură-te, că mulțimea, văzând minunile, s-a întărit și mai mult în credință;
Bucură-te, că mulți s-au adăugat celor ce crezuseră în Hristos;
Bucură-te, că pe toți îi învățai tainele credinței cu glas duios;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 10

Văzând guvernatorul minunile săvârșite de tine, mai tare s-a umplut de mânie asupra ta și a poruncit să ți se taie feciorelnicul piept, din a cărui răni a curs lapte în loc de sânge, iar poporul, văzând una ca aceasta, cânta: Aliluia!

Icosul 10

Neștiind păgânul la ce chin să te mai supună, a poruncit să ți se taie limba, însă, prin darul lui Dumnezeu, chiar după tăierea limbii vorbeai bine mărturisind adevărata credință, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, că nici tăierea limbii nu te-a oprit de la mărturisire;
Bucură-te, că, apucând mădularul cel tăiat, l-ai aruncat în obrazul guvernatorului;
Bucură-te, că păgânul pe dată a orbit;
Bucură-te, că, văzându-se înfruntat și rușinat de tine, mai rău se tulbura;
Bucură-te, că, neștiind ce să-ți mai facă, a poruncit să te dea la moarte;
Bucură-te, că auzind aceasta de nespusă bucurie te-ai umplut;
Bucură-te, că dorința de a te număra în ceata mucenițelor acum o simțeai aproape de înfăptuire;
Bucură-te, că împunsă fiind cu fiare ascuțite sfântul tău suflet Domnului l-ai dat;
Bucură-te, că sufletul tău de îngeri pe brațe a fost purtat;
Bucură-te, că cetele mucenicești cu bucurie te-au întâmpinat;
Bucură-te, că veselie mare s-a făcut în cer și pe pământ;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 11

Împlinitu-s-a astfel prorocia că de la trei guvernatori vei pătimi până vei fi slobozită din temnița trupului celui stricăcios, pentru numele Dumnezeului Celui în Treime închinat, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Văzându-te mulțimile adunate la pătimirile tale, te slăveau pentru nenumăratele osteneli, crezând în Hristos, Cel ce ți-a dat putere a trece prin toate, cântând unele ca acestea:
Bucură-te, frumoasă fecioară;
Bucură-te, tânără cu suflet bărbătesc;
Bucură-te, crinule răsărit între mărăcini;
Bucură-te, că bogățiile lumii le-ai socotit gunoaie;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos pe toate le-ai defăimat;
Bucură-te, că numai pe Acela L-ai iubit cu adevărat;
Bucură-te, că de la hotărârea ta cea bună deloc nu te-ai clintit;
Bucură-te, că și de părinții cei trupești te-ai lepădat;
Bucură-te, că pe guvernatori în față i-ai mustrat;
Bucură-te, că nici o muncă nu te-a înfricoșat;
Bucură-te, că spre ceruri ca o porumbiță ai zburat;
Bucură-te, că acolo odihnă ai aflat;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 12

Un oarecare creștin a luat sfintele rămășițe pământești ale mult ostenitului tău trup și le-a îngropat cu cinste la loc curat, cântând cântarea de biruință: Aliluia!

Icosul 12

Cine va lăuda îndeajuns dragostea, credința și nădejdea ta neclintită în Mirele Hristos pentru Care ți-ai ales a pătimi, însă așa, nevrednici, îndrăznim a-ți cânta unele ca acestea:
Bucură-te, că asemenea unui miel fără de glas ce merge spre junghiere, așa spre pătimiri ai mers;
Bucură-te, că rugăciunea ta ca o tămâie cu bună mireasmă spre cer se ridică;
Bucură-te, că și păgânii de răbdarea ta în pătimiri se minunau;
Bucură-te, că mulți necredincioși la credință au venit;
Bucură-te, că în staulul Bisericii multe oițe rătăcite ai adus;
Bucură-te, că în pătimirile tale te bucuri nespus;
Bucură-te, mireasă neprihănită a Mirelui ceresc;
Bucură-te, ceea ce cunună cerească din mâna lui Hristos ai primit;
Bucură-te, caldă rugătoare pentru cei ce năzuiesc în ajutorul tău;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale de multe rele ne izbăvim;
Bucură-te, ajutătoarea noastră în vreme de nevoi;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră în ceasul judecății;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 13

O, prealăudată și mult pătimitoare Muceniță Hristina, primește această puțină rugăciune a noastră și mijlocește la tronul lui Dumnezeu să ne ferească de ispite peste puterea noastră, să ne dăruiască sănătate, înțelepciune, răbdare, iertarea păcatelor și ajutor în toate cele bune, spre a-I cânta împreună cu tine: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Născându-te în cetatea Tirului, din părinți păgâni și slujitori ai necuraților zei, din tinerețe cunoscând pe Dumnezeul Cel Adevărat, numai Aceluia voiai a-I sluji, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, curată mielușea născută între păgâni;
Bucură-te, că tatăl tău, Urban, avea stăpânirea de guvernator;
Bucură-te, că acesta, după purtarea de grijă a lui Dumnezeu, ți-a pus numele Hristina;
Bucură-te, că numele tău însemna mai înainte oarecare prorocie;
Bucură-te, că între fecioarele vremii nu era nici una care să te întreacă în frumusețe;
Bucură-te, că părinții, văzându-te crescând, se umpleau de bucurie;
Bucură-te, că aceștia îți pregăteau un anume fel de viețuire;
Bucură-te, căci dorința lor avea să fie deșartă;
Bucură-te, fecioară blândă și curată;
Bucură-te, că haina curăției ți-ai păzit-o neîntinată;
Bucură-te, că în credință erai nestrămutată;
Bucură-te, cea plină de dragoste nemăsurată;
Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Condacul 1

Mult pătimitoarei, prealăudatei Mucenițe Hristina, celei ce numele Mântuitorului a purtat, crucea suferinței spre Golgota pătimirilor a ridicat, veniți să-i împletim cântări de laude, zicând: Bucură-te, Sfântă Mare Muceniță Hristina, mult pătimitoare!

Rugăciune către Sfânta Muceniță Hristina

O, de trei ori fericită Muceniță Hristina, ceea ce te-ai învrednicit a pătimi pentru Hristos, ajută-ne și pe noi să primim cu dragoste și înțelegere ispitele ce vin asupra noastră. Ca ceea ce nu ai cârtit niciodată în timpul chinurilor, ajută-ne să nu cârtim pe cărarea vieții celei trecătoare asupra întâmplărilor ce se abat asupra noastră. Asemenea ție, celei ce te-ai rugat cu lacrimi fierbinți și cu post spre a ți se descoperi tainele cele ascunse și pentru a putea ajunge cu bine la limanurile cerești, ajută-ne și pe noi să ne putem ruga și posti ca să ne simțim și noi că trăim pentru și în Dumnezeu și să nu ne pierdem timpul în deșert. Mijlocește înaintea lui Hristos, cu îndrăzneala pe care ai dobândit-o, să ne mântuiască cu judecățile pe care le știe El, ca ajungând și noi în cereasca Împărăție să slăvim pururi pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt și pe tine, mijlocitoarea noastră. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Mucenițe Hristina (Cristina) - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mucenițe Hristina (Cristina)

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mucenițe Hristina (Cristina) - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur
(30 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare (1 ianuarie), Grigorie Teologul (25 ianuarie) și Ioan Gură de Aur (13 noiembrie, 27 ianuarie) au dus o luptă grea și fără încetare pentru păzirea […]

† Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri
(24 martie)

FB Mess WA Like Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri este ziua premergătoare celei în care Maicii Domnului i s-a arătat Arhanghelul Gavriil, vestindu-i că va primi în pântece pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri este […]

† A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(25 mai)

FB Mess WA Like A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită în calendarul ortodox la data de 25 mai. În această zi Sfântul Ioan mijlocește în mod deosebit pentru toți cei care […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “Acatistul Sfintei Mucenițe Hristina (Cristina)”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram