Acatistul Sfintei Mucenițe Fotini, Samarineanca

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Mucenițe Fotini, Samarineanca, se poate citi de către oricine pentru luminarea minții, inimii și sufletului pentru a putea face cele plăcute lui Dumnezeu.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mucenițe Fotini, Samarineanca, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mucenițe Fotini, Samarineanca - text

Troparul Sfintei Mucenițe Fotini, Samarineanca – glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Fotini, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc; împreună mă îngrop cu Botezul Tău și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine. Ci, ca o jertfă fără prihană primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție.

Condacul 1

Pe mucenița lui Hristos cea aleasă dintre samarineni, care cu râvnă dumnezeiască a străbătut cetăți și sate propovăduind la multe neamuri lumina Evangheliei și cu suflet vitejesc a îndurat chinuri nesuferite, pe Fotini cea întocmai cu apostolii, prea mărindu-o să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Icosul 1

Trecând Iisus, Mântuitorul lumii din Iudeea către ținutul Galileii prin Atotștiința Sa a cunoscut sufletul tău cel ales ascuns între locuitorii Samariei celei defăimate și cu smerenia Păstorului în căutarea oii rătăcite, venind în căutarea ta și cerându-ți apă, ți-a deșteptat setea mântuirii și a iubirii ce nu piere, iar noi fericindu-te îți grăim:
Bucură-te, că cerându-ți Domnul apa ți-a arătat că întru El, vrăjmășia dintre iudei și samarineni încetează;
Bucură-te, că te-a făcut a vedea că însăși natura la iubire frățească și mulțumirea Creatorului ne îndeamnă;
Bucură-te, că Hristos ți-a vestit că El este apa cea vie din care bând cineva, în veac nu mai însetează;
Bucură-te, că văzându-te nedumerită, schimbându-ți cugetul spre cele cerești, ți-a poruncit a-l chema pe bărbatul tău;
Bucură-te, că răspunzând că nu ai bărbat, El ți-a vorbit de cei cinci pe care i-ai avut și de cel care nu îți era bărbat;
Bucură-te, că văzându-ți descoperită taina inimii, de proroc L-ai cunoscut;
Bucură-te, că începând a gândi după duh, despre locul închinării Domnului L-ai întrebat;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 2

Peste veacuri răsună și astăzi cuvintele Domnului: "Dă-mi apă să beau!" îndemnându-ne la faptele bunătății. Noi însă Îl lăsăm singur și însetat pe cruce pe Cel ce pentru noi S-a jertfit, nu ne lăsa muceniță prea cinstită, ci ajută-ne să urâm păcatul și prin sfintele tale mijlociri să aflăm milă și izbăvire în ziua judecății, cântând cu umilință: Aliluia!

Icosul 2

Privirea cea plină de duioșie a Răscumpărătorului, pătrunzându-te până la cele dinlăuntru ale sufletului, ți-a frânt legăturile robiei morții și încredințându-te a fi chiar El, Mesia cel așteptat, cu dor l-ai mărturisit Lumina lumii, pentru care auzi de la noi:
Bucură-te, muceniță Fotini, porumbița lui Hristos cea prea frumoasă;
Bucură-te, că aflându-te Domnul pe brațele iubirii Sale te-a purtat;
Bucură-te, că odraslă a luminii ni te-a dăruit;
Bucură-te, că de însuși glas al lui Hristos te-ai învrednicit a fi învățată;
Bucură-te, că blânzii ochi ai Mielului, cei asemenea cerului senini ai văzut;
Bucură-te, că de privirea dumnezeiescului Său chip te-ai învrednicit;
Bucură-te, că găsind pe Mesia, nici găleată, nici apă nu ai mai dorit;
Bucură-te, că apei vieții părtașă te-ai făcut;
Bucură-te, că tuturor ai vestit pe Mirele neprețuit;
Bucură-te, că pe urmele Sale n-ai pregetat a merge;
Bucură-te, că și viața pentru El ți-ai pus;
Bucură-te, învrednicindu-ne și pe noi a nu fi lipsiți de prea scumpa Lui față;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 3

Însetați suntem, fericită muceniță, însă apei vieții nu ne arătăm vrednici și nici râvnă dumnezeiască, asemenea ție n-am dobândit, măcar că netrebnici cu totul ne aflăm, dăruiește-ne nouă folosința ta cea tare, ca neîncetat să cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Mergând cu grăbire în cetate, spus-ai cele întâmplate ție la fântână și pe toți i-ai chemat a vedea pe Mesia. Ducându-se aceia și încredințându-se ei înșiși, împreună cu tine L-au urmat, iar noi te lăudăm cu graiuri ca acestea:
Bucură-te, că în ziua Cincizecimii de la apostoli ai primit sfântul botez;
Bucură-te, că iubirea păcatului ai lepădat;
Bucură-te că țărânii nu te-ai mai supus;
Bucură-te, că de poftele rușinoase te-ai dezgustat;
Bucură-te, că viață nouă în Hristos și pentru Hristos ai trăit;
Bucură-te, că șuvoaiele apei celei vii ți-au fost desfătare îndestulătoare;
Bucură-te, că focul ce-ți ardea în suflet, pretutindeni l-ai răspândit;
Bucură-te, că sfintele tale picioare n-au mai aflat răgaz;
Bucură-te, că nimic nu a putut opri a ta alergare;
Bucură-te, neînfricată propovăduitoare a Cuvântului;
Bucură-te, a păgânilor întoarcere la Adevăr;
Bucură-te și îndepărtează norul întunecării noastre sufletești;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 4

Nu înceta a te ruga, muceniță prea lăudată, pentru fiii tăi cei împresurați de ispite și de nevoi, ci tinzând asupră-ne pavăză ocrotirii tale ridică-ne a-ți aduce prinos de mulțumire cântarea: Aliluia!

Icosul 4

Aducând cu smerenie închinarea cea plăcută Domnului, cea în duh și în adevăr, pildă ai fost tuturor și pe toți i-ai îndemnat a cunoaște pe Dumnezeu de Tată, părăsind orbirea ritualurilor formaliste și a jertfelor moarte și îmbrățișând mila și dragostea, pentru care te lăudăm, cântându-ți:
Bucură-te, că pe Unul, Singurul Dumnezeu în trei Fețe ai propovăduit;
Bucură-te, că pe Acela ca pe Dumnezeul iubirii L-ai vestit;
Bucură-te, că ai învățat că Aceluia, iubire de fiu se cuvine a-I aduce;
Bucură-te, că apropierea cu inima, iar nu frica de rob ai propovăduit;
Bucură-te, căci credință și faptă, intru cunoștință și dragoste ai prea mărit;
Bucură-te, că jertfa duhului umilit, mai presus de sângele țapilor și al berbecilor jertfiți a alege, ai învățat;
Bucură-te, că slujirii cu inimi de piatră și minți întunecate te-ai împotrivit;
Bucură-te, că idolii cei nesimțitori i-ai defăimat;
Bucură-te , că pe mulți i-ai întors de la închinarea acelora;
Bucură-te, încălzind și inimile nesimțitoare;
Bucură-te, întorcându-ne de la slujirea idolilor patimilor noastre;
Bucură-te, insuflându-ne nouă iubirea și apropierea de fiu către Tatăl;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 5

Botezându-se împreună cu tine cei doi fii ai tăi și cele cinci surori după trup, ați strălucit ca o salbă de diamante pe ogorul Împăratului și întorcând pe mulți din căile pierzării v-ați țesut porfira nepieritoare a slavei, prin sângele muceniciei vărsat din dragoste pentru Acela, Căruia îi cântați, în veșnică desfătare: Aliluia!

Icosul 5

Plinind Hristos lucrarea încredințată de Părintele Ceresc și pecetluindu-o cu jertfa Sa pe cruce, sfinții săi ucenici au purces în toată lumea întru răspândirea învățăturii Sale. Printre aceia numărându-te și tu, fericită, cu mare înflăcărare ai propovăduit "nebunia crucii" înviind în dreapta credință mulțimi nenumărate, pentru care îți grăim:
Bucură-te, că de firea femeiască cea neputincioasă n-ai ținut seama;
Bucură-te, că pentru scumpul tău Mire, multe neajunsuri ai răbdat;
Bucură-te, că de multe ori desculță și flămândă te-ai trudit de dragul Evangheliei;
Bucură-te, că odihnă și mângâiere ai socotit rodirea în inimi a Cuvântului;
Bucură-te, că sfintele tale picioare au străbătut distanțe mari, ca să-i apropii de Domnul pe cei depărtați;
Bucură-te, că ai vestit comoara Evangheliei în Siria și Fenicia;
Bucură-te, că luminându-i pe aceia, în numele Treimii i-ai plecat a se boteza;
Bucură-te, că și în Palestina, pe mulți i-ai convertit la Adevăr;
Bucură-te, că Egiptul cel deșert l-ai înflorit cu învățătura cea de sus;
Bucură-te, că ajungând la Roma ai vorbit cu putere multă;
Bucură-te, că ascultându-ți mărturisirea, mulți au crezut;
Bucură-te, că prin tine nenumărate suflete s-au întors și prin baia pocăinței s-au curățit;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 6

După martiriul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, aflându-te împreună cu fiul cel mic Iosua, în cetatea Cartagina din nordul Africii, ați fost înștiințați prin descoperire despre cele ce urma să pătimiți pentru numele lui Hristos din partea prigonitorilor credinței și înconjurați de alai mare de credincioși, ați mers la Roma, la tiranul împărat Nero, cântând în inimile voastre: Aliluia!

Icosul 6

Văzându-te împăratul Nero însoțită de mulțimea de creștini ce te-a urmat și întrebându-te pricina venirii către el, ai început fericită, cu fierbinte râvnă a-L mărturisi pe Hristos. Sosind din Italia și fiul tău cel mare, Victor, cel numit de Domnul, Fotinos împreună cu guvernatorul Sebastian pe care acesta îl aduse la credință, uniți în același gând, ca o familie de mucenici ați dorit a pătimi pentru Hristos, iar noi vă prea mărim cu laude ca acestea:
Bucură-te, maică a mucenicești vlăstare;
Bucură-te, că fiul tău Iosua ți-a urmat în propovăduire și în pătimire;
Bucură-te, că și Fotinos a lepădat cinstea de stratilat și voievod a toată Italia;
Bucură-te, că nu s-a învoit a-i persecuta pe creștini, ci a dorit mai vârtos a fi chinuiți împreună cu ei;
Bucură-te, că prietenul său, guvernatorul Sebastian încercând a-l opri, a orbit;
Bucură-te, că după trei zile de bolire și amuțire, a cerut botezul;
Bucură-te, că botezându-se, îndată s-a tămăduit și pe Dumnezeu L-a slăvit;
Bucură-te, că surorile tale: Anatoli, Foto, Fotis, Paraschevi și Chiriachi vi s-au alăturat;
Bucură-te, că dragostea de fii și de rudenii, desăvârșită în Hristos a ajuns;
Bucură-te, căci chemării lui Hristos cu propria viață i-ați răspuns;
Bucură-te, mielușița Domnului și ceată binecuvântată;
Bucură-te, aleasă pilduire de petrecere sfințită și iubire înflăcărată;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 7

Mâniindu-se cumplit împăratul, a poruncit slujitorilor săi ca punându-ți mâinile pe nicovală, să fii bătută cu lanțuri grele de fier, obosind aceia, de trei ori s-au schimbat între ei, iar tu, fericită, nicidecum nu slăbeai. Auzind acestea, Nero a ordonat să-ți fie tăiate mâinile și neizbutind, călăii au paralizat căzând jos ca morți, iar noi minunându-ne cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Socotind împăratul că va birui prin momeala podoabelor scumpe și a palatelor aurite, neînduplecarea ta muceniță de a te închina idolilor necurați, cu lingușiri a poruncit să fii pusă sub un baldachin aurit, împrejmuită de tronuri de aur și masă îmbelșugată, în compania fiicei sale Domnina, însă nu idolilor ai dorit a aduce cinstire Sfântă Fotini, ci Soarelui Dreptății, ce te-a împodobit cu cunună de nematerialnic foc, pe care l-ai împărtășit și Domninei, iar noi, lăudându-te îți grăim:
Bucură-te, că îmbrățișând-o pe Domnina, ca pe o roabă a lui Hristos ai sărutat-o;
Bucură-te, că văzându-i aplecarea spre cele sfinte, i-ai vorbit îndelung despre credința creștină;
Bucură-te, că aceea crezând a primit botezul;
Bucură-te, că logodindu-o cu Iisus, Antuza ai numit-o;
Bucură-te, că și roabele sale, o sută la număr, primindu-ți învățătura, au fost botezate;
Bucură-te, că Antuza degrab a împărțit la săraci bijuteriile de mare preț și podoabele aurite date de tatăl său;
Bucură-te, stâlp luminos, căci cugetul tău numai la cele dumnezeiești era ațintit;
Bucură-te, că toată slava lumii acesteia cu măgulirile ei, ai disprețuit;
Bucură-te, că îndulcindu-te de iubirea Mântuitorului tău, nimic altceva n-ai mai socotit vrednic de cinstire;
Bucură-te, că fără de Hristos, nici viață nu ai dorit;
Bucură-te, că sfaturile amăgitorului, neputincioase le-ai arătat;
Bucură-te, că și nouă ne ești scut și povață în toată clipa cea grea;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 8

Aflând împăratul cele întâmplate, cu mare turbare s-a pornit, prea cinstită, a te chinui și poruncind a fi aprins un cuptor și timp de șapte zile făcându-se foc mare, să fii băgată înăuntru și închisă. Socotindu-te arsă, după trei zile au deschis cuptorul și văzându-te neatinsă de foc, soldații au încremenit de groază, iar locuitorii Romei văzând prea slăvita minune, împreună cu tine L-au slăvit pe Dumnezeu și I-au cântat: Aliluia!

Icosul 8

Văzându-și încă un plan zădărnicit, Nero a scornit cu mintea sa întunecată, că prin otrăvire să șteargă pomenirea ta, sfântă muceniță și o dată cu aceasta și pomenirea lui Hristos. Bând otrăvurile gătite de marele vrăjitor Lambadio, cu puterea Celui propovăduit de tine, nevătămată te-ai arătat, de care lucru spăimântându-se vrăjitorul, a crezut în Dumnezeul creștinilor, iar noi cu uimire și cu evlavie îți rostim:
Bucură-te, răbdătoare pentru Hristos și unealtă a slăvirii Lui;
Bucură-te, că vrăjitorul ți-a pus înainte otrăvuri ce pe toți i-au răpus mai înainte;
Bucură-te, că pentru dulcele Iisus, băutură amară ai gustat;
Bucură-te, că pentru dulceața Mirelui tău, licoarea cea de moarte nectar ți s-a părut;
Bucură-te, că prin chemarea numelui lui Hristos, puterea otrăvii a dispărut;
Bucură-te, că văzându-și meșteșugul biruit, Lambadio s-a botezat și a ars toate cărțile vrăjitorești;
Bucură-te, că acesta s-a făcut mai întâi, mucenic al lui Hristos, cu numele Teoclit;
Bucură-te, că prin tine, Sfintei Treimi laudă s-a adus;
Bucură-te, că fii ai luminii, pătimind, ai făcut să răsară;
Bucură-te, că pătimirea trupului tău, vie propovăduire s-a arătat;
Bucură-te, că pe cât chinul sporea, pe atât credința se întărea;
Bucură-te, că pe slujitorii satanei, robi iubiți lui Dumnezeu, i-ai făcut;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 9

Fiindu-ți tăiate venele și sângele curgând șiroaie din mult pătimitorul tău trup, râdeai și batjocoreai, muceniță mărită, pe împăratul și pe zeii lui ca pe niște neputincioși, iar pe Dumnezeu Îl lăudai cu glas mare și-I cântai: Aliluia!

Icosul 9

Multe feluri de chinuri gătindu-ți Nero cel împietrit de ură și răutate, pe toate le-ai primit, muceniță prea iubită, cu inimă veselă și cu glas mulțumitor, închinându-le Mirelui tău ca pe niște mărgăritare strălucite. Însuflețește-ne și pe noi, fericită să ridicăm cu bucurie de acum înainte, crucea nevoințelor rânduite nouă de Domnul, cu ochii ațintiți la Cel ce a răbdat pe nedrept pentru noi, Care ne îndeamnă a-ți cânta:
Bucură-te, că sălbaticii chinuitori au turnat plumb topit și pucioasă în sfânta ta gură;
Bucură-te, că cenușă amestecată cu oțet ți-au băgat în nări și ochi;
Bucură-te, că spânzurându-te pe lemn, au jupuit cu nemilostivire piele din trupul tău cel curat;
Bucură-te, că ai fost arsă cu făclii aprinse;
Bucură-te, că și carnea cinstitului tău trup a fost sfârtecată cu cruzime;
Bucură-te, că în temniță întunecoasă plină de șerpi veninoși ai fost aruncată;
Bucură-te, că intrând tu în temniță, fiarele cele veninoase au murit și bună mireasmă s-a răspândit în tot locul;
Bucură-te, că întunericul temniței s-a luminat de cerească slavă;
Bucură-te, că în lumina negrăită, Hristos a apărut zicându-ți: " Pace ție!";
Bucură-te, că făgăduindu-ți a fi cu tine, El te-a îmbărbătat a stărui în pătimire;
Bucură-te, că îndată ca niște solzi au căzut rănile de pe trupul tău;
Bucură-te, că stând închisă vreme de trei ani, mulțimi de oameni alergau să te vadă și se botezau;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 10

Mustrându-te cu furie că n-ai încetat nici în închisoare a întări credința creștină, prigonitorul a poruncit să fii răstignită pe cruce cu capul în jos și strujită trei zile, apoi lăsată atârnată alte patru zile. Acestea făcându-se, ostașii ce veneau către tine au orbit, iar un înger al Domnului pogorându-se din cer te-a dezlegat de pe cruce și vindecându-te de toate rănile, ți-a așternut pe buze cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul 10

Precum Domnul S-a rugat pentru cei ce-L batjocoreau, așa și tu, prea lăudată, făcându-ți-se milă de orbirea slugilor împăratului, cerând îndurarea Stăpânului asupra lor, și-au recăpătat vederea și crezând în Hristos au primit botezul. Înștiințându-se tiranul a poruncit ca iarăși să-ți fie jupuită pielea și să fii azvârlită într-o fântână seacă, iar noi minunându-ne de statornicia ta în chinuri, te mărim și-ți zicem;
Bucură-te, următoarea lui Hristos până la ultima suflare;
Bucură-te, că jupuirea trupului tău, îmbrăcăminte de nestricăciune ți s-a făcut;
Bucură-te, că mare binecuvântare socoteai a suferi pentru Domnul;
Bucură-te, că răbdând, fierbinți rugăciuni înălțai;
Bucură-te, că din fântână, te-au băgat iarăși în închisoare;
Bucură-te, că arătându-ți-se Domnul, te-a pecetluit cu semnul Sfintei Cruci;
Bucură-te, că în chip minunat te-ai făcut din nou sănătoasă;
Bucură-te, că sufletul ți l-ai dat în mâinile Celui pe care L-ai iubit cu ardoare;
Bucură-te, că cete de îngeri cântau înălțarea lui intru slavă;
Bucură-te, că pentru pătimirile ce ai suferit, cu dar de sfințenie a fost învăluit trupul tău;
Bucură-te, că noian de minuni și tămăduiri izvorăști până astăzi dintr-însul;
Bucură-te, că mângâiere și lumină te-a dăruit Dumnezeu neamului nostru;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 11

Nu trece cu vederea, muceniță Fotini, pe cei ce cu umilință și evlavie înalță către tine aceste puține cuvinte de laudă. Deschide-ne nouă ușile îndurării, că prin sfintele tale mijlociri să ne învrednicim și noi, smeriții, veșnicei mântuiri și neîntreruptei cântări: Aliluia!

Icosul 11

Făclie strălucitoare lumii fiind, prea cinstită, ai revărsat harul cel dumnezeiesc prin osârdia propovăduirii Evangheliei și prin mărturisirea acesteia în chinurile cele înfricoșătoare, căci văzând poporul răbdarea ta din munci și minunile ce se făceau, se boteza și binecuvânta pe Dumnezeu care cu o astfel de tărie îmbracă pe ai Săi, zicând împreună cu noi:
Bucură-te, solie de pace și neprihănire;
Bucură-te, rază a slavei neînserate;
Bucură-te, odihnă sufletelor învolburate;
Bucură-te, cercetarea celor apăsați de ispite și păcate;
Bucură-te, lumină dulce, alungătoarea duhurilor necurate;
Bucură-te, cântare de slavă a celor izbăviți de la moarte;
Bucură-te, sprijinul nostru în primejdii nenumărate;
Bucură-te, mireasmă ce ne îmbii a jindui virtuțile înălțătoare;
Bucură-te, porumbel ceresc ce ne îndemni spre gânduri curate;
Bucură-te, turn de nădejde al celor descurajați și mâhniți;
Bucură-te, mijlocitoare fierbinte pentru sufletele noastre întinate;
Bucură-te și venind ne ajută când vom da seamă, la Judecată;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 12

Dezleagă, muceniță prea iubită, din mrejele vrăjmașului urâtor al binelui și urzitor de urâciune, pe cei cuprinși de erezii și credințe pierzătoare. Așterne pacea și bunăvoirea între oameni, ca uniți în dragoste frățească, izbăvindu-ne prin tine, să cântăm veșnic: Aliluia!

Icosul 12

Cântând cu bucurie laude proslăvirii tale, îți fericim râvna cea mare pentru răspândirea Evangheliei și cinstindu-te întocmai cu apostolii, ne închinăm ție ca uneia ce te-ai învrednicit apei celei vii, cu care rourează-ne și pe noi, cei ce grăim către tine:
Bucură-te, veselia și minunarea cereștilor cete;
Bucură-te și a noastră bucurie și nădejde;
Bucură-te, ceea ce ne învelești cu acoperământul ocrotirii tale;
Bucură-te, adiere plăcută ce ne revarsă har dumnezeiesc;
Bucură-te, dăruitoare și înțelepciune și luminare;
Bucură-te, că auzi îndată a noastră strigare;
Bucură-te, că în frământări și dureri ne aduci ușurare;
Bucură-te, vas ce reverși mirul milostivirii;
Bucură-te, punte ce ne scapi de înghițirea valurilor amăgitoare;
Bucură-te, folositoarea cea tare a creștinilor evlavioși;
Bucură-te, rugătoare nebiruită pentru fii tăi;
Bucură-te, limanul și îndrăznirea cea de la moartea noastră;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 13

O, mare muceniță Fotini, care după toate pătimirile pământești te odihnești în slava și desfătarea sfinților, cercetează cu har de sus pe robii tăi. Dăruiește-ne credință nezdruncinată, dragoste și răbdare și curățând tina de pe ochii sufletului nostru, arată-ne moștenitori ai veșnicelor bunătăți și neîncetatei cântări îngerești: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Trecând Iisus, Mântuitorul lumii din Iudeea către ținutul Galileii prin Atotștiința Sa a cunoscut sufletul tău cel ales ascuns între locuitorii Samariei celei defăimate și cu smerenia Păstorului în căutarea oii rătăcite, venind în căutarea ta și cerându-ți apă, ți-a deșteptat setea mântuirii și a iubirii ce nu piere, iar noi fericindu-te îți grăim:
Bucură-te, că cerându-ți Domnul apa ți-a arătat că întru El, vrăjmășia dintre iudei și samarineni încetează;
Bucură-te, că te-a făcut a vedea că însăși natura la iubire frățească și mulțumirea Creatorului ne îndeamnă;
Bucură-te, că Hristos ți-a vestit că El este apa cea vie din care bând cineva, în veac nu mai însetează;
Bucură-te, că văzându-te nedumerită, schimbându-ți cugetul spre cele cerești, ți-a poruncit a-l chema pe bărbatul tău;
Bucură-te, că răspunzând că nu ai bărbat, El ți-a vorbit de cei cinci pe care i-ai avut și de cel care nu îți era bărbat;
Bucură-te, că văzându-ți descoperită taina inimii, de proroc L-ai cunoscut;
Bucură-te, că începând a gândi după duh, despre locul închinării Domnului L-ai întrebat;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condacul 1

Pe mucenița lui Hristos cea aleasă dintre samarineni, care cu râvnă dumnezeiască a străbătut cetăți și sate propovăduind la multe neamuri lumina Evangheliei și cu suflet vitejesc a îndurat chinuri nesuferite, pe Fotini cea întocmai cu apostolii, prea mărindu-o să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Rugăciuni - Acatisul

text

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Mucenițe Fotini, Samarineanca - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mucenițe Fotini, Samarineanca

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu
(25 august)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu este o dovadă a cinstirii de care se bucura acest Sfântul Apostol Bartolomeu în secolul al-X-lea. Sfântul este serbat în calendarul ortodox de două ori: pe […]

† Sfântul Gherasim din Kefalonia, vindecătorul bolilor psihice
(20 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Gherasim din Kefalonia este cunoscut, datorită minunilor pe care le-a săvârșit, ca protector și tămăduitor atât al celor care suferă de boli psihice, cât și al persoanelor demonizate. El este […]

† Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
(20 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul este unul dintre cei mai mari proroci trimiși de Dumnezeu, ai Vechiului Testament. A fost singurul om căruia i s-a dat puterea dumnezeiască de a "închide și […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram