Acatistul Sfintei Mucenițe Agata

4.8/5 - (6 votes)

Acatistul Sfintei Mucenițe Agata poate fi citi de cei bolnavi pentru vindecare și mai ales de femeile care suferă de cancer la sân sau pulmonar. Sfânta Agata alungă duhurile necurate și risipește farmecele, fiind grabnic ajutătoare și sprijinitoarea tuturor celor care i se roagă roagă cu dragoste și cu credință.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mucenițe Agata trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mucenițe Agata - text

Tropar la Acatistul Sfintei Mucenițe Agata, glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Agata, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

A cinsti nevoințele și luptele Sfinților mucenici, cucernic lucru se arată, bine plăcutu lui Dumnezeu și de mult folos sufletelor noastre; pentru aceasta, adunându-ne, în cântări de laudă să cinstim pe fecioara Agata, vlăstarul Siciliei, zicând: Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Icosul 1

Pe cât va fi cu putință, să lăudăm, din dragoste duhovnicească, muceniceștile nevoințe ale fericitei Agata, cuvinte de laudă aducând la pomenirea ei și zicând:
Bucură-te, mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, a fecioarelor podoabă aleasă;
Bucură-te, odor al cetelor celor de sus;
Bucură-te, stea luminoasă a cerului;
Bucură-te, rază frumoasă a Bisericii;
Bucură-te, ajutătoare a tuturor creștinilor;
Bucură-te, tămăduitoare a bolnavilor;
Bucură-te, apărătoare a cetății tale;
Bucură-te, izvorâtoare de minuni;
Bucură-te, grabnic sprijinitoare a celor ce te roagă;
Bucură-te, izbăvitoare a celor năpăstuiți;
Bucură-te, risipitoare de vrăjmași;
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 2

Auzind fericita fecioară de învățătura lui Hristos, s-a aprins de dumnezeiască râvnă și, trecând cu vederea bunul său neam și bogăția cea vremelnică, a început mai înainte a se pregăti pentru pătimirea cea pentru Domnul, cântându-I: Aliluia!

Icosul 2

Trecând cu vederea slava lumii și întru nimic socotind-o, a intrat de bună voie în nevoința mucenicească, de a cărei mărime de suflet minunându-ne îi cântăm:
Bucură-te, ceea ce pentru Hristos, ai părăsit toate cele veselitoare ale lumii;
Bucură-te, ceea ce, de bună voie mergând spre pătimire, vitează te-ai arătat;
Bucură-te, cea care nu te-ai înfricoșat de cruzimea tiranilor;
Bucură-te, cea de a cărei vitejie vrăjmașul diavol a fost nimicit;
Bucură-te, cea de a cărei frumusețe dregătorul s-a mirat;
Bucură-te, cea de a cărei îndrăzneală el nu putea răspunde;
Bucură-te, bucurie a îngerilor;
Bucură-te, strălucită prăznuire a oamenilor;
Bucură-te, alungare a diavolilor;
Bucură-te, osândire a închinătorilor de idoli;
Bucură-te, credincioasă întărire a creștinilor;
Bucură-te, cinstită ocrotire a fecioarelor;
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 3

Cunoscând chemarea sa la nevoința mucenicească, fecioara Agata a poruncit slugilor să o aștepte și intrând în cămara sa, și-a ridicat mâinile la rugăciune, zicând cu bucurie: "Iisuse Hristoase, tu singur știi dragostea și voința sufletului meu; dă-mi și ajutorul Tău, ca fiind biruitoare în pătimiri, să-Ți cânt: Aliluia!

Icosul 3

Primind putere de la Stăpânul Hristos, fericită, ai mers la pătimire bucurându-te și, biruind pe cel cu multe meșteșugiri, de dreapta lui Hristos ai fost încununată; drept aceea și noi, minunându-ne, îți cântăm:
Bucură-te, ceea ce pe Cvintilian l-ai rușinat;
Bucură-te, ceea ce mai înainte de pătimire ai adus Domnului rugăciuni cu lacrimi;
Bucura-te, cea a cărei rugăciune întru miros de bună mireasmă Hristos a primit-o;
Bucură-te, ceea ce spre chinuri ai fost însoțită de cetățenii și cunoscuții tăi;
Bucură-te, cea care cu vitejie de suflet mergeai la pătimire;
Bucură-te, ceea ce te-ai grăbit a pătimi, nădejdea punându-ți în Domnul;
Bucură-te, cea întărită în chinuri de Domnul Iisus;
Bucură-te, iubitoare a Mirelui ceresc;
Bucură-te, ceea ce pentru El chinuri cumplite ai suferit;
Bucură-te, ceea ce ai primit în schimb Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, ceea ce mire pământesc nu ai voit;
Bucură-te, ceea ce pentru Mirele tău ceresc ai primit a muri;
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 4

Mergând pe calea pătimirii, prea cinstită Agata, ți s-au dezlegat sandalele și punând piciorul pe o piatră ca să le legi, nu ai mai văzut pe nimeni din cetățenii săi, că toți lăsându-te s-au întors; atunci ai lăcrimat și suspinând cu duhul, cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Văzându-te părăsită de toți cunoscuții tăi, te-ai rugat pe cale, zicând: "Atotputernice Doamne, pentru cetățenii mei cei ce nu au crezut că pentru Tine voiesc să pătimesc, arată o minune la locul acesta." Și îndată a crescut un măslin sălbatic fără roadă, care închipuia pe cei fără de roadă, și toți care au văzut minunea te fericeau cu graiuri ca acestea:
Bucură-te, ceea ce nesilită de nimeni ai mers spre pătimire;
Bucură-te, rugătoare pentru încreștinarea cetății tale;
Bucură-te, ceea ce ai fost dusă la o femeie păgână bogată, anume Afrodisia;
Bucură-te, ceea ce ai răbdat cuvintele amăgitoare ale celor cinci fiice ale ei;
Bucură-te, ceea ce nu te-ai lăsat înșelată de laude și cinstiri;
Bucură-te, cea neînfricoșată de amenințări;
Bucură-te, ceea ce te-ai ferit de ospețele, cântările și dansurile alcătuite întru ispitirea ta;
Bucură-te, mireasa lui Hristos, care nu te uitai la acestea;
Bucură-te, ceea ce aveai mintea și gândul întemeiate pe piatra credinței;
Bucură-te, cea nedespărțită de dragostea lui Hristos;
Bucură-te, ceea ce ai lepădat cuvintele lor înșelătoare;
Bucură-te, ceea ce ai rămas neclintită, ca un diamant;
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 5

Stând întemeiată pe Hristos, piatra credinței răspundeai păgânilor, zicând: "Desfătările lumești sunt ca ploaia care precum spune dumnezeiescul Cuvânt, lovește în casa care are temelie pe piatră; pentru că eu pe piatra lui Hristos avându-mi tăria mea voi aduce cântarea: Aliluia!"

Icosul 5

Văzând acea femeie, Afrodisia, pe cea tare și nemișcată în credință, a mers la
dregător și i-a zis: "Mai lesne este a înmuia piatra decât a o depărta pe ea de la
Hristos". Atunci, chemând-o pe Sfânta Agata la judecată, cu iuțime o înfricoșa, iar noi cu laude o fericim:
Bucură-te, ceea ce înaintea împăratului pământesc ai stat;
Bucură-te, ceea ce ai răspuns că ești roaba lui Hristos;
Bucură-te, cea care ai zis: Acesta este bunul meu neam, adică a mărturisi pe Hristos";
Bucură-te, ceea ce ai spus: "Sunt liberă a alege adevărul";
Bucură-te, ceea ce te-ai făgăduit a sluji lui Hristos;
Bucură-te, ceea ce i-ai zis împăratului "rob al pământului";
Bucură-te, mustrătoare a relei credințe;
Bucură-te, ceea ce nu te-ai temut de mânia păgânilor;
Bucură-te, cea care nu ai vrut a te închina lemnelor și pietrelor;
Bucură-te, ceea ce strigai că idolii nu sunt dumnezei, ci locașuri ale demonilor;
Bucură-te, văditoare a înșelăciunii păgânismului;
Bucură-te, ceea ce ziceai ca psalmistul: "asemenea idolilor să fie cei ce se închină lor";
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 6

Privindu-te dregătorul, pe tine, tânără prea frumoasă, cu cuvinte dulci ți-a zis: "Ascultă sfatul meu cel bun, o, fecioară, și adu jertfă împreună cu noi". Dar fecioara cea sfântă cu înțelepciune i-a răspuns: "Rămâi tu cu zeii tăi, iar eu, aducându-mă jertfă lui Hristos Dumnezeu, voi cânta Lui: Aliluia!"

Icosul 6

Din porunca dregătorului tăindu-ți-se pieptul și în temniță fiind aruncată, la miezul nopții o lumină mare a strălucit și un bătrân încuviințat, având doctorii în mâini, voia a te tămădui, dar tu ai răspuns: "Mai bine este mie a muri decât să-ți îngădui a te atinge de trupul meu". Atunci apostolul lui Hristos, Sfântul Petru, bucurându-se te-a lăudat, zicând:
Bucură-te, fecioară mai tare decât diamantul;
Bucură-te, piatră aleasă și cinstită;
Bucură-te, cea care, cu bărbăția ta, mirare îngerilor te-ai făcut;
Bucură-te, ceea ce prin răbdarea ta rușine diavolilor și groază le-ai adus;
Bucură-te, ceea ce tainic ai fost ocrotită de apostolul Domnului;
Bucură-te, cea la care trimis a fost de Hristos să te vindece;
Bucură-te, ceea ce, asemenea marilor pătimitori, pentru Evanghelie te-ai jertfit;
Bucură-te, cea ale cărei nevoințe Hristos le-a primit;
Bucură-te, cunună prea aleasă fiindu-ți pregătită în Raiul desfătării;
Bucură-te, ceea ce prea frumoasă comoară ți-ai adunat în ceruri;
Bucură-te, a Panormului odraslă sfântă;
Bucură-te, cea tămăduită în chip minunat;
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 7

Văzându-se pe sine Sfânta tămăduită de toate rănile sale și de apostolească vedere bucurându-se, toată noaptea L-a lăudat pe Dumnezeul minunilor, veselindu-se și cântând Lui: Aliluia!

Icosul 7

Înfricoșându-se străjerii temniței au fugit, iar cei legați ziceau către Sfânta: "Iată, deschise sunt ușile, mergi unde voiești", dar ea le-a răspuns: "Să nu-mi fie mie a mă lipsi de cununa mucenicească și a duce pe străjeri în primejdie". Deci, pentru o înțelepciune ca aceasta, te cinstim așa:
Bucură-te, turn neclintit;
Bucură-te, zid nebiruit;
Bucură-te, viță aleasă;
Bucură-te, stâlpare cerească;
Bucură-te, pasăre înalt zburătoare;
Bucură-te, aur lămurit, trecut prin foc și chinuri;
Bucură-te, pildă de viață care luminezi mintea noastră;
Bucură-te, ceea ce depărtezi de la noi întunericul necredinței;
Bucură-te, odraslă sfântă din păgâni;
Bucură-te, laudă a Bisericii;
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 8

Chinurile cu vitejie răbdându-le și credința creștină limpede vestind, ai fost dusă în temniță, iar acolo ți-ai ridicat mâinile la rugăciune zicând: "Mulțumesc Ție, Doamne, că m-ai învrednicit a pătimi pentru numele Tău; deci, ascultă-mă în ceasul acesta și dă-mi să trec la Tine, după mila Ta cea bogată". Așa rugându-te, ți-ai dat sufletul în mâinile lui Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul 8

Adunându-se toți cetățenii la prohodirea cinstitului trup al Sfintei mucenițe, un înger în chipul unui tânăr a pus în raclă o tăbliță de piatră pe care era scris așa: "Minte cuvioasă, cinste de la Dumnezeu și izbăvire patriei" și îndată nevăzut s-a făcut; pentru care minune, noi păcătoșii în cuvinte de laudă o cinstim, zicând:
Bucură-te, cea de îngeri însoțită;
Bucură-te, ceea ce ai primit cinste cerească;
Bucură-te, cea ale cărei sfinte moaște au fost slăvite prin daruri minunate;
Bucură-te, ceea ce cu mare cinste la îngropare ai fost petrecută;
Bucură-te, ceea ce patriei tale ca un mărgăritar ales te-ai dăruit;
Bucură-te, cea a cărei râvnă a fost mărturisită de tăblița de piatră pusă de înger pe racla ta;
Bucură-te, ceea ce pe pământ ai dus viață îngerească;
Bucură-te, cea primită de îngeri întru dănțuire cerească;
Bucură-te, cea căreia porțile cerești frumos împodobite ți s-au deschis;
Bucură-te, cea mult lăudată de oștile cerești;
Bucură-te, cea primită în mijlocul cetelor mucenicești;
Bucură-te, cea al cărei cap a fost împodobit cu luminoasă cunună de Hristos, Mirele tău Cel ceresc;
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 9

După săvârșirea fericitei fecioare Agata, ticălosul dregător, vrând ca ale ei averi să le ia, pe neașteptate în râu s-a înecat ca alt faraon și a pierit cu sunet; iar numele Sfintei până la marginile lumii s-a vestit spre slava lui Dumnezeu, care, pentru milele Sale, dăruite nouă prin Sfinții Săi, primește de la noi cântarea: Aliluia!

Icosul 9

Trecând un an de la sfârșitul Sfintei o minune prea slăvită s-a făcut; Muntele Etna, foc mare vărsând, răsuna foarte, pietrele ca ceara topindu-se și tot poporul Cataniei, întru mare frică fiind, a alergat la biserica muceniței Agata și luând haina ei cu care era acoperit mormântul întru pomenirea smereniei ei, au stat împotriva focului, iar focul văzând haina, cu rușine s-a stins. Atunci tot poporul cu bucurie mare lăuda pe Dumnezeu și pe cinstita muceniță, cuvinte de laudă zicând:
Bucură-te, apărătoare a noastră în vreme de primejdii;
Bucură-te, cea a cărei îndrăzneală către Dumnezeu este nouă facere de minuni;
Bucură-te, cea prin care ne izbăvim din tot felul de necazuri;
Bucură-te, ceea ce pe diavoli îi izgonești, când chemăm numele tău;
Bucură-te, păzitoare a cetății tale;
Bucură-te, sprijitoare a celor bătrâni și neputincioși;
Bucură-te, ceea ce ai aflat har la Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce în dar dai tuturor celor necăjiți mângâiere;
Bucură-te, a tinerilor călăuzitoare;
Bucură-te, dulce mângâietoare;
Bucură-te, a tuturor creștinilor ajutătoare;
Bucură-te, a fecioarelor păzitoare;
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 10

Cine nu se va mira de răbdarea ta, Sfântă muceniță, și cine nu se va minuna de darurile cu care te-ai îmbogățit de la Cel Preaînalt, slăvită fiind în cer și pe pământ cu nenumărate minuni, pentru care cu mulțumire cântăm Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 10

Nu a putut să te întoarcă de la dragostea lui Hristos nici mânia dregătorului, nici frica de chinuri și nici temnița, dorind să mori pentru sfântul Său nume, ca să împărățești cu El în veci. Drept aceea noi, cu guri nevrednice, te cinstim așa:
Bucură-te, ceea ce acum vezi pe Cel pe Care L-ai dorit;
Bucură-te, ceea ce în lumina Sfintei Treimi te veselești;
Bucură-te, mijlocitoare pentru noi în vremea necazurilor;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a creștinilor;
Bucură-te, cea care mijlocești de la Hristos mântuire celor ce te cinstesc;
Bucură-te, vindecătoarea celor care cu credință cinstesc racla sfintelor tale moaște;
Bucură-te, ceea ce împarți tuturor din darurile pe care ți le-a dat Hristos;
Bucură-te, împlinitoarea cererilor celor de folos;
Bucură-te, din belșug dăruitoare de binefaceri;
Bucură-te, ocrotitoare a celor ce poartă numele tău;
Bucură-te, slavă a tuturor creștinilor;
Bucură-te, podoabă și laudă a Bisericilor;
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 11

Împodobită fiind cu frumusețile fecioriei și luminată cu strălucirea muceniciei, ca o mireasă a lui Hristos, ai mers către cămara de nuntă cea din ceruri; pentru aceasta, astăzi săvârșind praznicul tău în toată lumea, slăvim pe Mântuitorul, Cel ce te-a slăvit pe tine, cântându-I: Aliluia!

Icosul 11

Străină minune s-a făcut la adormirea ta, prea slăvită muceniță Agata, că îngerul a adus din cer la mormântul tău tăbliță de piatră scrisă, arătând prin aceasta cum slăvește Dumnezeu pe robii Săi, nu numai în cer, ci și pe pământ. De aceea, adunându-ne, cu laude de cântări te fericim, zicând:
Bucură-te, fecioară prea frumoasă;
Bucură-te, stea prea luminoasă;
Bucură-te, floare din văile lumii aleasă;
Bucură-te, a Împăratului ceresc mireasă;
Bucură-te, podoabă a fecioarelor;
Bucură-te, pildă a creștinelor;
Bucură-te, ajutătoare a văduvelor;
Bucură-te, îmbucurătoarea a mâhniților;
Bucură-te, domolitoare a patimilor;
Bucură-te, risipitoare a poftelor;
Bucură-te, izbăvitoare de farmece;
Bucură-te, izgonitoarea duhurilor rele;
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 12

Precum cerul este împodobit cu stele, așa fecioara și mucenița Agata cu multe daruri este împodobită: al credinței, al fecioriei și al muceniciei, precum și cu frumosul ei nume, care arată bunătatea ei sufletească. Pentru aceasta s-a dăruit izbăvire patriei sale și pentru noi toți rugătoare neîncetată, ca una ce stă cu îndrăzneală împreună cu îngerii și cântă Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 12

Lăudăm, cinstim și fericim nevoințele tale, muceniță a lui Hristos, că biruind lumea și pe diavol, te-ai încununat cu cununa biruinței de la Împăratul ceresc. Mijlocește acum pentru noi toți și izbăvește-ne de vrăjmași, de boli și de necazuri, ca, dobândind viață cu fapte bune, să putem întru liniște a-ți cânta:
Bucură-te, cea asupra căreia s-a revărsat darul facerii de minuni;
Bucură-te, cea prea mărită de Stăpânul Hristos;
Bucură-te, ceea ce bine ai chibzuit bogăția sufletului;
Bucură-te, lepădătoare a grijilor de pe pământ;
Bucură-te, cea luminată cu har din cer;
Bucură-te, cea căreia slava Domnului ți-a răsărit;
Bucură-te, ceea ce ai călcat trufia vrăjmașilor;
Bucură-te, ceea ce ai surpat mândria tiranilor;
Bucură-te, biruitoare a patimilor;
Bucură-te, a Bisericii tămâie cu bun miros;
Bucură-te, mângâietoare a sufletelor;
Bucură-te, tămăduitoare a trupurilor noastre;
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 13

O, prea cinstită și sfântă, dintre păgâni aleasă și lui Hristos logodită, prea lăudată Agata, cea cu nume mare, podoaba mucenicilor, roagă-te pentru noi, care cinstim acum cu dragoste pătimirea ta, ca să aflăm dezlegare de greșeli, iar în ziua cea de apoi să-L faci pe Judecătorul milostiv față de noi, ca, mântuindu-ne, să cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Pe cât va fi cu putință, să lăudăm, din dragoste duhovnicească, muceniceștile nevoințe ale fericitei Agata, cuvinte de laudă aducând la pomenirea ei și zicând:
Bucură-te, mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, a fecioarelor podoabă aleasă;
Bucură-te, odor al cetelor celor de sus;
Bucură-te, stea luminoasă a cerului;
Bucură-te, rază frumoasă a Bisericii;
Bucură-te, ajutătoare a tuturor creștinilor;
Bucură-te, tămăduitoare a bolnavilor;
Bucură-te, apărătoare a cetății tale;
Bucură-te, izvorâtoare de minuni;
Bucură-te, grabnic sprijinitoare a celor ce te roagă;
Bucură-te, izbăvitoare a celor năpăstuiți;
Bucură-te, risipitoare de vrăjmași;
Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Condacul 1

A cinsti nevoințele și luptele Sfinților mucenici, cucernic lucru se arată, bine plăcut lui Dumnezeu și de mult folos sufletelor noastre; pentru aceasta, adunându-ne, în cântări de laudă să cinstim pe fecioara Agata, vlăstarul Siciliei, zicând: Bucură-te, Sfântă Agata, fecioară muceniță a lui Hristos!

Rugăciuni la Acatistul Sfintei Mucenițe Agata

Din paharul lacrimilor te-ai adăpat și cu pâinea rugăciunii te-ai hrănit spre a-ți întări sufletul ce se gătea de alergarea spre chinurile cele înfricoșătoare ale trupului, de care păzește pe robii tăi, fericită muceniță Agata, prin rugăciunea ta către Cel ce se face Pâine și Izvor de viață celor ce-L iubesc pe El.
Păzind cu deadinsul nestricată legătura fecioriei, te-ai făcut lucrătoare cu multă râvnă a faptelor mântuirii, iar acum sufletele cele tulburate de multe ispite le ridică la înălțimea vederii dumnezeiești. Potolește valurile gândurilor mele celor rele și sădește în inima mea iubirea de curăție, ca bine să lucrez faptele mântuirii spre slava lui Dumnezeu.
Răbdat-ai fecioară, tăierea pieptului pentru Cel ce ca un rob a venit pe pământ, fiind hrănit cu lapte de Preacurata Fecioară, împreună cu Care roagă-te să fim hrăniți noi, cei neputincioși, cu laptele cel duhovnicesc.
Ajută-mi, muceniță, purtătoare de biruință, curată, ca Hristos, Judecătorul tuturor să-mi fie Milostiv, cu rugăciunile tale, rogu-mă, preacinstită. Și nu înceta rugând pururea pe Cel Milostiv să curățească mulțimea greșealelor mele, ceea ce ești podoaba mucenicilor. Lauda credinței și a cucerniciei, a cuvioșiei și a fecioriei, cu râvna muceniciei fiind împodobită, ai fost numită, Sfântă Agata, cuget cuvios, lucrând în libertate, cu adevărată cinste de la Dumnezeu și izbăvirea patriei, rugându-te ca o mireasă lui Hristos, să ne dăruiască nouă mare milă.
O, prea cinstită și sfântă muceniță Agata, cea dintre păgâni aleasă și lui Hristos logodită, cea cu nume mare, podoaba mucenicilor, roagă-te pentru noi care cinstim acum cu dragoste sfântă pomenirea ta, ca să aflăm dezlegare în greșeli și tămăduire de cancer la sân, iar în ziua cea de apoi să-L faci pe Judecătorul Dumnezeu milostiv față de noi, ca, mântuindu-ne, împreună să ne bucurăm de slava Lui, în veci Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Mucenițe Agata - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mucenițe Agata

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mucenițe Agata - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Mucenic Sebastian, Zoe și însoțitorii lor (18 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Sebastian este cel de-al treilea ocrotitor (patron) al Romei după Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Este serbat în calendarul ortodox în data de 18 decembrie. FB Mess WA Like

† Sfântul și Dreptul Iov
(6 mai)

FB Mess WA Like Sfântul și Dreptul Iov a suferit cu răbdare toate ispitele venite de la diavol, fapt pentru care a fost răsplătit de Dumnezeu cu viață lungă și îmbelșugată. Este serbat în calendarul […]

† Sfântul Mucenic Mamant
(2 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Mamant este cunoscut drept ocrotitor al Ciprului, al pastorilor, al orfanilor și al celor chinuiți sau batjocoriți de semeni. Este serbat în calendarul ortodox în data de 2 septembrie. […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram