Acatistul Sfintei Mucenițe Achilina

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfintei Mucenițe Achilina poate fi citi de fetele tinere sau pentru fetele tinere pentru a-și găsi calea cea adevărată în viață și pentru a întării dragostea lor pentru Dumnezeu și puterea de a-L mărturisi pe Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mucenițe Achilina trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mucenițe Achilina - text

Tropar la Acatistul Sfintei Mucenițe Achilina, glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Achilina, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Tărie îngerească a iubirii de Dumnezeu te-ai făcut, Sfântă Fecioară și Muceniță Achilina, și alergare învăpăiată de dumnezeiescul dor spre Mirele Hristos. Pentru aceasta, după cuviință îți strigăm ție: Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Icosul 1

Părinții tăi au primit credința în Hristos chiar de la Sfinții Apostoli, și petrecând cu plăcere de Dumnezeu în cinstită însoțire, te-au zămislit pe tine, rod binecuvântat de Dumnezeu. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, că la două luni ai fost luminată cu Sfântul Botez;
Bucură-te, că ai învățat din fragedă copilărie chipul închinării creștine;
Bucură-te, vas ales al Sfântului Duh;
Bucură-te, laudă a Părinților cinstitori de Dumnezeu;
Bucură-te, cea înfrumusețată cu Darul lui Hristos;
Bucură-te, căci, cu cât te umpleai mai mult de Acesta, cu atât însetai mai mult după El;
Bucură-te, izvor de rugăciune curată;
Bucură-te, sămânță crescută pe pământul bun al evlaviei creștine;
Bucură-te, că ai învățat a purta în inimă Chipul lui Hristos;
Bucură-te, făclie nestinsă a fecioriei și a întregii înțelepciuni;
Bucură-te, carte în care s-a scris Cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, vistierie bună a inimii;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 2

Mijlocitoare grabnică către Hristos te-ai făcut, Sfântă Muceniță Achilina, că pentru nimic în lume nu te lipseai de Domnul, stând neclintită și zdrobindu-ți inima înaintea Lui, pentru care și El te-a învrednicit a-I fi mărturisitoare în fața păgânilor împărați. Drept aceea, înarmată cu nebiruită credință ai călcat poruncile cele diavolești, cântând: Aliluia!

Icosul 2

Când aveai zece ani, Sfântă Muceniță Achilina, chemai neîncetat pe Dumnezeu în rugăciuni și îi sfătuiai pe toți să-L cunoască pe Dumnezeul Cel Viu, arătându-te și cu cuvântul, și cu fapta sălaș dumnezeiescului har. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, candelă a Luminii de Sus;
Bucură-te, îmbrăcare în Omul cel nou, Hristos;
Bucură-te, rază a dreptății dumnezeiești;
Bucură-te, ascultare doar de Hristos;
Bucură-te, că ți s-au descoperit adâncurile înțelepciunii de Sus;
Bucură-te, mistuitoare dorință de a fi împreună cu Hristos;
Bucură-te, privire ațintită spre cele de Sus;
Bucură-te, aluat duhovnicesc în frământătura Bisericii;
Bucură-te, purtătoare a sabiei Duhului;
Bucură-te, că iubind desăvârșit pe Dumnezeu, desăvârșit ai urât păcatul;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 3

Cu ce cuvinte de laudă te vom lăuda pe Tine, Sfântă Muceniță Achilina, că în tine s-au unit pământul cu cele de sus și te-ai arătat izvor de apă vie pururea curgător spre Viața Veșnică, răcorind inimile celor ce cântă cu credință: Aliluia!

Icosul 3

Văzând pe vrăjmaș cum umbla ca un leu să înghită cu înfricoșare sufletele spre slujirea idolilor neînsuflețiți, te nevoiai să scapi din valurile morții pe fecioarele cele de o vârstă cu tine, să le aprinzi și lor râvna cea mântuitoare după Dumnezeu. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, sare a pământului;
Bucură-te, foc din cer aruncat pe pământ;
Bucură-te, vedere curățită de neghina patimilor;
Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii;
Bucură-te, chip al lepădării de sine;
Bucură-te, că ne întinzi și nouă din Pâinea Vieții;
Bucură-te, casnică a lui Hristos;
Bucură-te, vitejească mărime de suflet;
Bucură-te, făclie luminoasă a iubirii de Dumnezeu;
Bucură-te, far pe Țărmul Veșniciei pentru cei rătăciți în valurile lumii;
Bucură-te, că ai arătat drept pricină a necredinței lipsirea de lumina lui Hristos;
Bucură-te, mustrare a nedreptății și hulei;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 4

Văzând cum socotești drept nimic porunca împărătească spre închinare la idoli, o slugă a antipatului a alergat la acesta spre a te pârî, iar antipatul a trimis pe slujitori să te prindă, fiindcă nu sufereau robii patimilor lumina ce izvora din mărturisirea ta. Atunci, pregătindu-te a pătimi pentru Hristos, ai cântat: Aliluia!

Icosul 4

Încercând să-ți abată de la Hristos mintea, antipatul ți-a vorbit despre chinurile și moartea ce te așteptau, însă cursele lui s-au sfărâmat de temelia tare a credinței creștine, care vede în Învierea lui Hristos singura și adevărata biruință asupra morții și stricăciunii. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, ancoră a nădejdii neclătinate;
Bucură-te, căutare întâi de toate a Împărăției lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai binevestit-o cu bărbăție;
Bucură-te, bucurie de a suferi pentru Hristos;
Bucură-te, arătătoare neclintită a Căii-Hristos;
Bucură-te, glas dulce care ne îndemni spre pocăință;
Bucură-te, zdrobire a iubirii de sine;
Bucură-te, fagure plin de mierea Duhului;
Bucură-te, cea binecuvântată de Tatăl;
Bucură-te, lăcaș înfrumusețat al Cuvântului;
Bucură-te, lepădare a legii păcatului și a morții;
Bucură-te, păzire a duhului vieții în Hristos;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 5

Ce părtășie are lumina cu întunericul? Așa și tu, Sfântă Muceniță Achilina, te zoreai a urma calea cea strâmtă, strălucind de tăria Duhului și pe înșiși asupritorii tăi îi luai ca mijlocitori ai cununii nestricăcioase. Pentru aceasta, însăți cereai munci mai aspre, ca să te împărtășești și mai mult de slava lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 5

Nu știa antipatul că nu îi poți înșela pe sfinții lui Dumnezeu, că nu le sunt necunoscute planurile Satanei celor ce neîncetat liturghisesc voia lui Dumnezeu. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, altar de jertfă;
Bucură-te, dăruire a vieții pentru dragostea lui Hristos;
Bucură-te, liturghisitoare a Cuvântului;
Bucură-te, stea mult luminoasă a Bisericii;
Bucură-te, laudă a fecioarelor;
Bucură-te, adânc de smerenie;
Bucură-te, nerăutate și pace netulburată a inimii;
Bucură-te, împărtășire din toată ființa de Hristos;
Bucură-te, purtătoare a jugului Lui;
Bucură-te, naștere în lume a iubirii Lui;
Bucură-te, blândețe nemișcată de ispite;
Bucură-te, ploaie duhovnicească peste pământul însetat;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 6

Poruncind slujitorului să te bată peste față, i-ai arătat antipatului chipul Judecății celei înfricoșătoare pentru cei ce nu cinstesc Chipul lui Dumnezeu, după care a fost zidit omul. Și i-ai zugrăvit osânda veșnică a celor ce răstignesc în inimile lor icoana iubirii dumnezeiești, înaintea căreia se cuvine a cânta cu smerenie și dragoste: Aliluia!

Icosul 6

Dezbrăcată de haine și întinsă pe pământ spre lovire, veșmânt de har s-a pogorât peste trupul tău, strălucind de nestematele sângelui vărsat. Așa, Muceniță Achilina, simțeai numai cum te umpli de putere și răbdare, harul covârșind durerea, și ai rușinat îndrăzneala celor ce huleau purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, zbor mai presus decât săgețile și cursele vânătorilor;
Bucură-te, uitare de cele dinapoi și alergare spre cele dinainte;
Bucură-te, vas al nădejdii și deșertării de grija lumească;
Bucură-te, prescură liturghisită de Însuși Hristos;
Bucură-te, urmare a lui Hristos în icoana iubirii;
Bucură-te, fiică iubită a Împăratului Ceresc;
Bucură-te, iubire revărsată peste albia firii;
Bucură-te, duhovnicească naștere a lui Hristos;
Bucură-te, veșnică întipărire de Chipul Iubirii;
Bucură-te, moștenire a Domnului;
Bucură-te, aleasă urmașă a Maicii Domnului,
vrednică păzitoare a chipului fecioriei;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 7

Nedespărțită de Hristos ai fost în suferințe, căci ocara și rușinea prigonitorilor o socoteai ca pe o mare cinste, îmbrăcându-te în haina aurită a Duhului și neîncetat cântând: Aliluia!

Icosul 7

Grăuntele de grâu aruncat în pământ, dacă nu moare, nu învie. Așa și tu, Sfântă Muceniță Achilina, știai că Lumina Învierii se naște numai din pătimirea de bunăvoie pentru iubirea lui Hristos. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, rugăciune curată;
Bucură-te, conștiință neadormită;
Bucură-te, foc ce arzi patimile;
Bucură-te, chemare la viața veșnică;
Bucură-te, rod nestricat de furul viclean;
Bucură-te, închinare, strajă neadormită a minții;
Bucură-te, mană cerească în pustiul necredinței;
Bucură-te, călăuză a celor rătăciți;
Bucură-te, toiag al celor ce se clatină în viforul ispitelor;
Bucură-te, izgonire a diavolilor, priveliște oamenilor și îngerilor;
Bucură-te, pescuire minunată a credincioșilor;
Bucură-te, isihie, iubire ce Îl odihnești pe Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 8

Mirându-se de vitejia ta, Volusian Antipatul ți-a oferit un răgaz de odihnă și de gândire, dar tu l-ai refuzat, că alesesei deja pentru veșnicie să cânți lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Văzându-te neschimbată în dragostea adevăratului Dumnezeu, s-a tulburat antipatul, pornindu-se cu mânie asupra ta, și a poruncit să-ți găurească cinstitul cap prin urechi, cu țepușe de fier înroșite în foc. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, dragoste aprinsă de rugul Iubirii dumnezeiești;
Bucură-te, dragoste curată, vădită de focul nevoințelor mucenicești;
Bucură-te, închinare către Hristos, decât lumea mai adâncă;
Bucură-te, răbdare peste fire a cumplitelor dureri;
Bucură-te, sfărâmare a curselor diavolului prin nevoințele tale;
Bucură-te, sânge vărsat la temelia Bisericii;
Bucură-te, urmare a lui Hristos, fără a mai privi înapoi spre lume;
Bucură-te, răstignire a patimilor și poftelor necurate;
Bucură-te, cer nou și pământ nou;
Bucură-te, mielușeaua Domnului;
Bucură-te, pășire întru bucuria Domnului;
Bucură-te, îmbrățișare a Crucii;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 9

În mijlocul pătimirilor, rugăciunea ta urca precum un stâlp de foc la cer, arzând toate duhurile viclene, care se tânguiau neputincioase, neștiind cum să se ascundă de văpaia Duhului ce te umbrea. Iar tu te dăruiai întreagă, ca o jertfă vie, Sfintei Treimi, cântând: Aliluia!

Icosul 9

Cu untdelemnul smereniei tale ai spălat picioarele lui Hristos, Biruitorul morții și Cel ce ți-a gătit cunună nestricăcioasă în ceruri. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, viață ascunsă în Hristos;
Bucură-te, pământ al făgăduinței;
Bucură-te, spic în holda raiului;
Bucură-te, că și pe noi ne tragi spre dragostea Lui;
Bucură-te, dor nepotolit de Hristos;
Bucură-te, sfințenie și mare cuviință;
Bucură-te, tărie duhovnicească izvorâtă din Piatra Hristos;
Bucură-te, purtătoare a Icoanei Iubirii;
Bucură-te, bună mireasmă a creștinătății;
Bucură-te, gustare nesăturată din bunătatea Domnului;
Bucură-te, zugrăvire a fricii curate de Domnul, dar împreună și a iubirii Lui;
Bucură-te, inimă alipită de Domnul;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 10

Ai căzut ca moartă din pricina cumplitelor dureri, fiind aruncată afară din cetate spre hrană câinilor. Însă îngerul Domnului a venit la miezul nopții și te-a tămăduit desăvârșit. Apoi te-a trimis spre certarea potrivnicilor și proslăvirea numelui lui Dumnezeu în inimile celor ce aveau să-ți cunoască viața, cântând împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 10

Mulțumind Domnului, te-ai îmbrăcat cu și mai multă credință și smerenie, slăvind pe Cel Iubit în inima ta făcută altar, încât Acela ți-a răspuns de Sus, făgăduind să asculte toate cererile tale. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, veselire cu duhul la auzirea lui Hristos;
Bucură-te, că porțile cetății s-au deschis singure înaintea ta;
Bucură-te, lipsire de toată dulceața lumii ca să câștigi mărgăritarul Hristos;
Bucură-te, că Însuși Domnul ți-a grăit;
Bucură-te, rușinare a necredincioșilor cu facerile tale de minuni;
Bucură-te, glas al conștiinței ce nu poate fi oprit;
Bucură-te, bărbăție înfricoșată vrăjmașilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, dumnezeiască râvnă;
Bucură-te, că pomenirea ta risipește sfaturile viclene;
Bucură-te, că și pe noi ne tragi cu putere spre Dumnezeu;
Bucură-te, rugătoare pentru cei orbiți de necredință;
Bucură-te, dar și mustrare a lor neînduplecată;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 11

Nepricepându-se spre alte chinuri, antipatul a poruncit să ți se taie capul, într-un loc afară din cetate, spre care mergând de bunăvoie, I-ai mulțumit lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Înainte de a ți se tăia cinstitul cap, te-ai rugat vreme de un ceas, ridicându-ți ochii spre cer și binecuvântând pe Dumnezeu. Și de la Dânsul ai primit înnoită adeverire a primirii tale la cereștile lăcașuri, întru bucuria Domnului tău. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, lăcaș înfrumusețat al Sfintei Treimi;
Bucură-te, că ne împărtășești cu dărnicie din darurile tale;
Bucură-te, că ne asculți rugăciunile cele nefățarnice;
Bucură-te, necontenită rugă pentru cei din ispite și nevoi;
Bucură-te, talant înmulțit însutit;
Bucură-te, faptă unită cu rugăciunea și contemplația;
Bucură-te, lumină din Lumina neînserată;
Bucură-te, alăută a Duhului;
Bucură-te, porumbiță a lui Hristos;
Bucură-te, mijlocitoare a duhovniceștilor mângâieri;
Bucură-te, izvor de înțelepciune și tămăduiri întru slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 12

Abia ai auzit preadulcele glas al Domnului și mai înainte de a-și ridica călăul sabia spre tăierea capului tău, Sfântă Muceniță Achilina, ai adormit desăvârșit cu somn de moarte. Iar sufletul ți-a fost întâmpinat de Hristos, de a Cărui dragoste erai învăpăiată, cântând cu cereștile cete: Aliluia!

Icosul 12

Tăindu-ți-se cinstitul cap, după ce ți-ai închinat sufletul în mâinile Domnului, din tăietură a curs lapte în loc de sânge. Iar sfintele tale moaște au fost îngropate de credincioși cu cinste, și au fost proslăvite prin multe tămăduiri și minuni întru slava Sfintei și nedespărțitei Treimi. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, trup feciorelnic, făcut gură de rai;
Bucură-te, moștenire a Domnului;
Bucură-te, că îți citim viața și ne minunăm;
Bucură-te, surpătoare a slavei lumești și fereastră spre Dumnezeu;
Bucură-te, rugătoare de Dumnezeu ascultată;
Bucură-te, că nu ne lași când ne rugăm ție cu credință;
Bucură-te, strugure în via lui Hristos;
Bucură-te, bucurie a Maicii Domnului;
Bucură-te, luminare a celor din întuneric;
Bucură-te, trâmbiță a dreptei credințe;
Bucură-te, mijlocitoare, scară de la pământ la cer;
Bucură-te, bucuria și ocrotirea celor ce aleargă la Domnul cu credință;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 13

O, Sfântă Muceniță Achilina, roagă-te lui Hristos ca să se milostivească de noi, iar prin purtarea Sa de grijă să ne învrednicească stării de-a dreapta la Înfricoșata Judecată. Și așa, prin mijlocirile tale, să pășim, Muceniță, întru bucuria cea nestricăcioasă, unde cetele sfinților și ale îngerilor pururi cântă Sfintei Treimi: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Părinții tăi au primit credința în Hristos chiar de la Sfinții Apostoli, și petrecând cu plăcere de Dumnezeu în cinstită însoțire, te-au zămislit pe tine, rod binecuvântat de Dumnezeu. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, că la două luni ai fost luminată cu Sfântul Botez;
Bucură-te, că ai învățat din fragedă copilărie chipul închinării creștine;
Bucură-te, vas ales al Sfântului Duh;
Bucură-te, laudă a Părinților cinstitori de Dumnezeu;
Bucură-te, cea înfrumusețată cu Darul lui Hristos;
Bucură-te, căci, cu cât te umpleai mai mult de Acesta, cu atât însetai mai mult după El;
Bucură-te, izvor de rugăciune curată;
Bucură-te, sămânță crescută pe pământul bun al evlaviei creștine;
Bucură-te, că ai învățat a purta în inimă Chipul lui Hristos;
Bucură-te, făclie nestinsă a fecioriei și a întregii înțelepciuni;
Bucură-te, carte în care s-a scris Cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, vistierie bună a inimii;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Condacul 1

Tărie îngerească a iubirii de Dumnezeu te-ai făcut, Sfântă Fecioară și Muceniță Achilina, și alergare învăpăiată de dumnezeiescul dor spre Mirele Hristos. Pentru aceasta, după cuviință îți strigăm ție: Bucură-te, Sfântă Muceniță Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Mucenițe Achilina - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mucenițe Achilina

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mucenițe Achilina - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Mucenic Trifon
(1 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Trifon este numit făcător de minuni, deoarece cu puterea rugăciunii sale alunga bolile și duhurile necurate. El este ocrotitorul Moscovei și totodată protectorul grădinarilor, florarilor și păsărilor, fiind cel […]

† A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(25 mai)

FB Mess WA Like A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită în calendarul ortodox la data de 25 mai. În această zi Sfântul Ioan mijlocește în mod deosebit pentru toți cei care […]

† Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică
(1 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfinții Cosma și Damian cei din Asia Mică, numiți și Doctori fără de Arginți sunt doi mari protectori ai sfințeniei căsniciilor creștine, precum și dătătorii de armonie în viața soților. Ei […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram