Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena cea întocmai cu Apostolii

4.2/5 - (4 votes)

Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, cea întocmai cu Apostolii, poate fi citit pentru a spori în credință, dragoste și puterea de a-L mărturisi pe Hristos la fel cum a făcut-o și Sfânta Mironosiță Maria Magdalena.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena cea întocmai cu Apostolii, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena cea întocmai cu Apostolii - text

Troparul la Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena cea întocmai cu Apostolii, glasul 1

Lui Hristos, Cel ce pentru noi S-a născut din Fecioară, cinstită Marie Magdalena, ai urmat și ai păzit îndreptările și legile Lui. Pentru aceasta, astăzi, preasfințită pomenirea ta prăznuind, te lăudăm cu credință și te cinstim cu dragoste.

Condacul 1

Lui Hristos al tău, pe Care duhovnicește L-ai iubit, I-ai urmat, cea pregătită de Domnul spre propovăduire, Sfântă Maria Magdalena; pentru aceasta cu dragoste te lăudăm în cântări și te rugăm pe tine, ca ceea ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile cu rugăciunile tale să ne izbăvești, ca pururea bucurându-ne să strigăm ție: Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească L-ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Icosul 1

Făcătorul îngerilor și Domnul puterilor mai înainte cunoscând voința ta cea bună, Sfântă Mironosiță, te-a ales din cetatea Magdalei, din lațurile diavolești slobozindu-te; pentru aceasta te-ai arătat credincioasă slujitoare a Domnului, sârguindu-te a-L preaslăvi pe El cu viața și cu osteneala. Iar noi, minunându-ne de așa purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, întru umilința inimilor strigăm către tine:
Bucură-te, cea chemată de Fiul lui Dumnezeu dintru întunericul diavolesc la minunată lumina Sa;
Bucură-te, că în curăție cu trupul și cu duhul până la sfârșit ai petrecut cu darul Lui;
Bucură-te, că prin curăția inimii, sărăcia cu duhul până la sfârșit o ai păzit;
Bucură-te, că înaintea tuturor te-ai învrednicit a vedea pe Hristos Cel înviat;
Bucură-te, că puterea vrăjmașului bine ai biruit;
Bucură-te, că ai strălucit cu credința cea tare și cu dragostea cea caldă către Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, că L-ai iubit și L-ai propovăduit pe Mântuitorul Hristos cu toată inima ta;
Bucură-te, că până și la moarte Aceluia drept ai slujit;
Bucură-te, că prin dar cu sufletul te-ai înnoit;
Bucură-te, că Evanghelia ai propovăduit și întru vistieria inimii tale o ai încăput;
Bucură-te, că Învierea Domnului apostolilor ai vestit;
Bucură-te, că și a vorbi cu îngerii te-ai învrednicit;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 2

Văzându-se pe sine Maria Magdalena de șapte demoni izbăvită, cu toată inima s-a lipit de Hristos Dumnezeu, biruitorul iadului, învățând pe toți oamenii că nu numai cu gura, ci și cu toată viața să slujească lui Dumnezeu, cântându-I Lui: Aliluia!

Icosul 2

Mintea omenească, cugetând, nu pricepe cum dintru așa tulburare, cu darul lui Hristos, te-ai suit la înălțimea vieții celei asemenea îngerilor, vrednică de laudă, Maria Magdalena. Pentru aceea și noi, avându-te pe tine mijlocitoare bună, cu căldură ne rugăm să ceri de la Domnul și pentru noi izbăvire din adâncul păcatului, ca să strigăm ție cu dragoste unele ca acestea:
Bucură-te, că ai scăpat din cumplita robie a demonilor;
Bucură-te, că aievea ai mustrat înșelăciunea viclenilor demoni;
Bucură-te, că pe toți îi înveți ca în ispitele de la vrăjmașul la Hristos să alerge;
Bucură-te, că îndemni ca nimeni în necazul cel mare pentru păcate să nu deznădăjduiască;
Bucură-te, a tuturor păcătoșilor călăuzitoare pe calea sfințeniei;
Bucură-te, că ai cunoscut tăria cea atotputernică a darului lui Hristos;
Bucură-te, povățuitoare bună a mulțumirii celei cuvenite lui Dumnezeu;
Bucură-te, dreaptă învățătoare a laudei lui Dumnezeu celei adevărate;
Bucură-te, că ne-ai arătat cu viața ta calea cea dreaptă a vieții pământești;
Bucură-te, apărătoare bună a tuturor păcătoșilor înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, păzitoarea sufletelor noastre de vicleșugul satanei;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră cea caldă către Hristos întru toate necazurile;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 3

Cu puterea dumnezeiescului dar, dimpreună și cu a ta bunăvoință, fără șovăire, precum Avraam de demult ai lăsat casa părintelui tău și cu bucurie ai urmat lui Hristos Dumnezeu. Deci rugămu-te pe tine, ucenică a lui Hristos, slăvită Maria Magdalena, luminează prin rugăciunile tale și inimile noastre cu dragostea cea către Dumnezeu, ca și acum și pururea să-I strigăm Lui: Aliluia!

Icosul 3

Având puterea înțelepciunii dăruită ție de Dumnezeu, Maria Magdalena, bărbătește ai lepădat cele frumoase ale lumii acesteia și, ca o ucenică bună, cu dreptate ai slujit Cuvântului, Care pentru multă milostivirea Sa a sărăcit pentru noi. Pentru acestea cu umilință strigăm ție:
Bucură-te, ucenica lui Hristos cea bună;
Bucură-te, învățătoarea dragostei celei adevărate către Dumnezeu;
Bucură-te, că deșertăciunea lumii acesteia bine o ai cunoscut;
Bucură-te, că bucuria lumii bărbătești o ai lepădat;
Bucură-te, că frumusețea lumească întru nimica o ai socotit;
Bucură-te, că cinului călugăresc calea vieții celei bune mai înainte ai arătat;
Bucură-te, că pe toți îi povățuiești pe calea către Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, că pentru lucrările milostivirii casa cea pământească o ai lăsat;
Bucură-te, că mila lui Hristos și aici și în cer o ai aflat;
Bucură-te, că prin ea la fericirea cea veșnică ai ajuns;
Bucură-te, mielușea înțeleaptă, că de la lupii cei răi către Hristos Păstorul cel Bun ai alergat;
Bucură-te, că în staulul cuvântătoarelor Sale oi ai intrat;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 4

Viforul urgiei demonilor cu putere pe mare s-a ridicat asupra casei sufletului tău, Sfântă Maria Magdalena, dar a o surpa pe aceasta până în sfârșit nu a putut, că ai aflat mântuire pe piatra cea tare a credinței în Hristos, și pe aceasta tu, preaînțeleaptă femeie, stând neclintită, îi înveți pe toți ca Preabunului Dumnezeu să-I cânte cântare: Aliluia!

Icosul 4

Auzind noi, de Dumnezeu înțelepțită Marie, că urmând lui Hristos ai aflat veselia cea adevărată a inimii, dreptatea, pacea și bucuria întru Duhul Sfânt, ne sârguim să ne aflăm în ceata părtașilor la Împărăția lui Dumnezeu. Iar ție, ca uneia ce te veselești în această împărăție arătându-ne și nouă calea spre ea, îți zicem cu toții așa:
Bucură-te, că dulceața cerească a lui Iisus o ai iubit;
Bucură-te, că viața cea adevărată ai aflat;
Bucură-te, că și nouă chipul acestei vieți ne-ai arătat;
Bucură-te, că întru bucuria cerească pururea acum petreci;
Bucură-te, că dintru a raiului hrană pururea guști;
Bucură-te, că focul dragostei către Dumnezeu în inima ta ai aprins;
Bucură-te, cea iubită duhovnicește de Hristos Dumnezeu ca o roabă dreaptă a Sa;
Bucură-te, fierbinte rugătoare pentru noi către Dumnezeu;
Bucură-te, ajutătoare întru nevoile noastre;
Bucură-te, învățătoarea noastră cea bună și blândă;
Bucură-te, sălaș preacinstit al Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfântă întocmai cu Apostolii;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 5

Ca o stea cu dumnezeiască mergere urmând lui Hristos, slăvită Maria Magdalena, te-ai arătat între mironosițe. Împreună cu acelea stând acum și pururea înaintea Sfintei Treimi, adu-ne și pe noi împreună cu cetele cele sfințite, prin rugăciunile tale, luminându-ne calea cea întunecată a vieții noastre, pentru a-I striga cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Văzând, Sfântă Maria Magdalena, pe Hristos Dumnezeu pe cruce răstignindu-Se, minunată bărbăție ai arătat; că mulți dintre ucenici au lăsat pe Învățătorul lor, iar tu, cu dumnezeieștile Lui învățături neîncetat aprinzându-ți sufletul și cugetul, ai biruit neputința firii femeiești și așa ai fost părtașă pătimirii celei mântuitoare a lui Hristos. Pentru aceasta și noi, la atâta vitejie bărbătească a ta privind, strigăm ție:
Bucură-te, podoaba și îmbunătățirea femeilor celor înțelepte;
Bucură-te, veselia cea bună a tuturor creștinilor;
Bucură-te, cea împreună-pătimitoare cu Hristos Dumnezeu, fiind El pe Cruce răstignit;
Bucură-te, că ne-ai arătat nebiruita cale a dragostei pentru El;
Bucură-te, că mare îndrăznire ai luat către Dumnezeu, cu dragoste rugându-te pentru noi;
Bucură-te, podoaba și lauda femeilor;
Bucură-te, adăpostirea cea tare a creștinilor;
Bucură-te, că decât bărbații cei tari mai puternică ești;
Bucură-te, că decât înțelepții acestei lumi mai înțeleaptă ești;
Bucură-te, că cele ascunse ale înțelepciunii Sale ți-a arătat Dumnezeu;
Bucură-te, că propovăduirea cea adevărată Însuși Dumnezeu-Cuvântul te-a învățat;
Bucură-te, că pe Hristos Dumnezeu mai mult decât viața ta L-ai iubit;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 6

Cu darul Tău, Hristoase Împărate, cele neputincioase se vindecă și vasele cele slabe se fac tari. Că mironosițele femei lângă Crucea Ta cu bărbăție stau și darul Crucii fără de frică tuturor îl vestesc; și iară cete de femei înțelepte, sârguindu-se a se asemăna cetelor îngerești, cu trezvie de-a pururea strigă Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 6

Căutând a te lumina cu lumina cunoștinței de Dumnezeu celei adevărate, când ai văzut pe Dumnezeu pe cruce răstignit, minunată Marie, lăcrimând ziceai: "Cum Viața acum de voie moarte primește?". Noi dar, știind slăvită luminarea ta prin darul Sfântului Duh, strigăm ție acestea:
Bucură-te, că pe Hristos Cel răstignit din adâncul sufletului L-ai plâns;
Bucură-te, că veselia cea veșnică în lăcașurile cerești ai aflat;
Bucură-te, că și nouă chipul plângerii celei bune ne-ai arătat;
Bucură-te, că tu ești bucuria noastră cea neîncetată;
Bucură-te, a tuturor necăjiților mângâiere nemincinoasă;
Bucură-te, că pe pământ ai pătimit cu Hristos, pentru El;
Bucură-te, că împreună cu Domnul, în ceruri, te proslăvești întru El;
Bucură-te, a tuturor vrăjmașilor noștri tare biruitoare;
Bucură-te, în toate necazurile noastre grabnică ajutătoare;
Bucură-te, că tuturor creștinilor aducerea aminte de tine preadulce le este;
Bucură-te, că în toată Biserica lui Hristos numele tău e cinstit;
Bucură-te, mlădița cea adevărată a viei lui Hristos;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 7

Voind a cunoaște puterea cea atotbiruitoare a Crucii, până la sfârșitul pătimirilor lui Hristos ai stat lângă Crucea Mântuitorului, dimpreună cu alte femei, preaslăvită Maria. Iar durerea împreună pătimind cu Maica Domnului, cu nedumerire strigai: "Ce minune străină este aceasta? Cel ce ține toată făptura a voit a pătimi". Deci noi, Celui ce de voie pe Cruce S-a înălțat, de-viață-purtătoare făcând-o, cu dragoste Îi strigăm: Aliluia!

Icosul 7

Minunată femeie te-ai arătat tu, fericită Marie, cu dragostea ta pentru Hristos pe care ai arătat-o cu tânguirile cele amare, căzând către Cel luat de pe Cruce și cu lacrimi spălând preacinstitele Lui răni. Încă și lui Iosif cel cu bun chip și lui Nicodim cel iubitor de dreptate urmând, la mormântul Mântuitorului cu celelalte sfinte femei ai alergat și, plângând, și pe cea nevinovată Maica Lui, care nemângâiat plângea, ai mângâiat-o, că sabia cea cumplită sufletul ei pătrunsese. Iar noi, această vrednicie a ta știind, cu smerenie strigăm ție:
Bucură-te, că ai spălat cu lacrimi preacuratele răni ale lui Hristos;
Bucură-te, că împreună ai pătimit cu Maica Lui cea preanevinovată;
Bucură-te, că pe Hristos până la mormânt L-ai petrecut;
Bucură-te, că ai privit cu nedumerire la Viața ce Se punea în mormânt;
Bucură-te, a lacrimilor de pocăință învățătoarea noastră cea bună;
Bucură-te, că a ne spăla cu lacrimi întinăciunea păcatelor ne povățuiești;
Bucură-te, că ne îndemni ca inimile noastre cele împietrite prin aceleași lacrimi să le înmuiem;
Bucură-te, că ne-ai arătat nouă chipul înțelepciunii celei adevărate;
Bucură-te, că ne înveți să ținem minte pururea pătimirile lui Hristos;
Bucură-te, slăvită Maria, că dimpreună cu Preanevinovata Fecioară Maria ești adevărată mijlocitoare pentru noi;
Bucură-te, sluga cea bună a lui Hristos;
Bucură-te, că nu voia oamenilor, ci voia Domnului ai urmat;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 8

De necuprins cu cugetul, de Dumnezeu înțelepțită Maria, ți s-a părut ție îngroparea Celui ce dă viață tuturor, dar rănită fiind cu dragostea Aceluia, încă de cu noapte ai adus mir la mormântul Lui și lacrimi ai vărsat în loc de aromate. Pentru aceasta și petreci acum în lăcașurile cele bine mirositoare ale raiului, cu cetele îngerești strigând pururea lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Toată dulceața, bucuria și viața ți-a fost ție Iisus, Sfântă Maria Magdalena, pentru aceasta, văzând piatra cea grea luată de pe mormânt și pe El neaflându-L, plângând ai alergat la Simon-Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus, cu durere vestindu-le lor că au luat pe Domnul din mormânt și nu știi unde L-au pus. Acum, slobodă fiind de suferința aceea, veșnic în ceruri cu Hristos te veselești, iar noi, pe pământ, nădăjduim ca prin rugăciunile tale să intrăm întru aceeași bucurie, cu umilință strigând ție așa:
Bucură-te, că întunericul nopții ai biruit cu strălucirea dragostei tale pentru Hristos;
Bucură-te, că la privegherea cea de noapte întru rugăciune a sta ne-ai învățat;
Bucură-te, că ești strălucită cu lumină veșnică în cer;
Bucură-te, că Împărăția Cerurilor cu sărăcia duhovnicească ai cumpărat;
Bucură-te, că după durerea pentru pătimirile lui Hristos deplină mângâiere ai aflat;
Bucură-te, că prin blândețe ai ajuns moștenitoare a pământului în raiul cel ceresc;
Bucură-te, că flămânzind și însetând de dreptatea lui Hristos, acum te saturi la cina cea împărătească;
Bucură-te, că mila Stăpânului aflând, ca o milostivă, Îl rogi ca și pe noi să ne miluiască;
Bucură-te, cea curată cu inima, că acum vezi pe Dumnezeu față către față;
Bucură-te, că te-ai învrednicit mai înaintea tuturor a vedea Învierea lui Hristos, pacea cea veșnică;
Bucură-te, cea prigonită pentru dreptatea lui Hristos, că a ta este Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai aflat veșnică veselie și plată multă în ceruri;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 9

Tot soborul îngeresc s-a mirat, Hristoase Împărate, de taina cea mare a slăvitei Învierii Tale; iadul s-a cutremurat, văzând că Te-ai pogorât, Hristoase, în cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice, care îi țineau pe cei legați; iar noi, cu bucuria femeilor mironosițe dimpreună bucurându-ne, cu veselie strigăm: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei mult vorbitori nu pot de ajuns să spună durerea ta cea mare, slăvită Maria, când ședeai plângând lângă mormânt. Că ce cuvânt ar putea spune durerea sufletului tău, când nu L-ai aflat în groapă pe Domnul, Cel decât viața ta mai iubit ție? În inima ta cea plină de durere nici strălucirea, nici mângâierea îngerilor nu a putut să încapă. Marea ta suferință înțelegând-o, cu umilință îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că în groapă te-ai plecat, ca să-L vezi pe Iisus;
Bucură-te, că acum Îl vezi pe tronul slavei șezând;
Bucură-te, că încă fiind pe pământ ai văzut pe viețuitorii cei luminați ai cerului;
Bucură-te, că Învierea lui Hristos cu glas de bucurie ți-au vestit;
Bucură-te, că împreună cu ei în bucuria cea veșnică ești;
Bucură-te, că din dragoste mir lui Hristos I-ai adus;
Bucură-te, că la mireasma cea bine mirositoare a mirului lui Hristos cu dulceață ai alergat;
Bucură-te, că de amărăciunea dulceților lumii celei păcătoase te-ai lepădat;
Bucură-te, că ai iubit dulceața lui Iisus cea cerească;
Bucură-te, vlăstar bine crescut al grădinii lui Iisus;
Bucură-te, viță bine roditoare a viei lui Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai arătat lăcaș împodobit al Sfântului Duh;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 10

Vrând să miluiești lumea, în mormânt Te-ai pogorât, Cel ce ești fără de moarte, puterea iadului ai sfărâmat și ai înviat, ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor mironosițe: "Bucurați-vă!". Cu acestea și noi cântare de bucurie acum Îți aducem, zicând: Aliluia!

Icosul 10

Decât zidul de piatră mai tare a fost dragostea ta pentru Hristos, Cel ce te-a iubit pe tine, slăvită mironosiță Maria Magdalena. Pentru aceasta, când Cel ce este Viața noastră S-a sculat din mormânt, tu L-ai văzut cea dintâi și, gândind că este grădinarul, ai uitat a firii neputință zicând către El: "Dacă Tu L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus și eu Îl voi ridica". Dar preadulcele glas ți-a arătat pe Învățătorul, iar pe noi ne-a învățat să-ți zicem așa:
Bucură-te, că pe Grădinarul Ceresc înviat din mormânt cea dintâi L-ai văzut;
Bucură-te, că în grădina Sa cea din ceruri te-ai sălășluit;
Bucură-te, că acum cu strugurii darului lui Dumnezeu în veci te hrănești;
Bucură-te, că pururi cu vinul dulcețurilor raiului te veselești;
Bucură-te, că dragostea ta pentru Dumnezeu firea a biruit;
Bucură-te, că prin ea și pe noi râvna spre Dumnezeu ne-ai învățat;
Bucură-te, că din gura lui Hristos vestea Învierii mai întâi tu ai primit;
Bucură-te, că Apostolilor graiurile cele de bucurie tu mai întâi le-ai vestit;
Bucură-te, că bucuria cea veșnică în cer ai aflat;
Bucură-te, că și pe noi la aceeași bucurie prin tine ne chemi;
Bucură-te, că pentru aceasta totdeauna la Dumnezeu mijlocești;
Bucură-te, că Aceluia rugăciuni fierbinți aduci pentru noi;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 11

Nici un cuvânt nu este de ajuns spre a lăuda după vrednicie bucuria cea dumnezeiască a Învierii lui Hristos, pe care tu, preaslăvită Maria, cu alte femei o ai vestit Apostolilor întru această numită și sfântă zi, al praznicelor praznic și sărbătoare a sărbătorilor. Pentru aceasta, Hristoase Împărate, înaintea măririi milelor Tale celor negrăite ce au fost spre noi închinându-ne cu smerenie și cu dragoste, strigăm Ție: Aliluia!

Icosul 11

Stea preastrălucitoare te-ai arătat lumii celei păcătoase, Maria Magdalena, când, după preaslăvita Înălțare a Mântuitorului, umblând prin orașe și sate și cuvântul Evangheliei pretutindeni vestind, pe mulți ai plecat sub jugul cel bun al lui Hristos. Și ajungând până la Roma cea veche, bărbătește ai stat înaintea cezarului Tiberiu și prin chipul oului roșu și cu înțelepte cuvinte i-ai lămurit puterea purtătoare-de-viață a lui Hristos, iar pe necugetatul Pilat și pe arhiereul cel fără de Dumnezeu i-ai înfruntat, ca nelegiuitele lor fapte să primească cele vrednice. De așa nevoință a mărturisirii tale minunându-ne, cu bucurie strigăm ție:
Bucură-te, a învățăturii lui Hristos slăvită binevestitoare;
Bucură-te, a întunericului păgânesc luminată izgonitoare;
Bucură-te, că pe mulți de legăturile păcatelor ai dezlegat;
Bucură-te, că înțelepciunea lui Hristos pe toți ai învățat;
Bucură-te, că pe mulți dintru întunericul necunoștinței la lumina cea minunată a lui Hristos ai adus;
Bucură-te, că în dreptatea lui Hristos a sta cu tărie ne-ai arătat;
Bucură-te, că mântuirea sufletelor păcătoșilor mai mult decât viața ta ai iubit;
Bucură-te, că poruncile lui Hristos bine le-ai înțeles;
Bucură-te, că acelora drept le-ai urmat;
Bucură-te, că întunericul păgânătății cu îndrăznire l-ai înfruntat;
Bucură-te, că de mânia cezarului nu te-ai înspăimântat;
Bucură-te, că aceluia răutatea și viclenia vrăjmașilor lui Hristos i-ai dovedit;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 12

Cu îndestulare plină fiind de darul lui Dumnezeu, slăvită Maria, mulțime de suflete ai adus la Hristos, iar după aceea ai venit la Efes, unde cu dragoste apostolească dimpreună cu Apostolul dragostei mântuirii oamenilor slujind, întru fericita adormire către Domnul te-ai mutat, cântându-I împreună cu mulțimea cântăreților cerești: Aliluia!

Icosul 12

Cântând viața ta cea vrednică de laudă de pe pământ și slava ta cea din cer, cu bucurie slăvim, cântăm și mărim pe Împăratul Ceresc cel minunat întru sfinții Săi, că nu numai tu, Sfântă Maria Magdalena, cu darul Aceluia dănțuiești acum în lăcașurile drepților, ci și pe noi pe pământ ne veselești, lăsându-ne mirul cel de mult preț al moaștelor tale, pe care Leon, împăratul cel înțelept, din Efes în cetatea lui Constantin a poruncit a le aduce. Pe acelea și noi, ca pe cele ce izvorăsc dar neîmpuținat tuturor celor ce aleargă cu credință și cu dragoste sărutându-le, cu umilință îți cântăm ție acestea:
Bucură-te, că pe pământ ardeai de dragostea pentru Hristos;
Bucură-te, că în cer în sălașurile Tatălui Său te-ai sălășluit;
Bucură-te, apărare tare a credincioșilor;
Bucură-te, mirul cel cu bun miros, care Biserica o bineînmiresmezi;
Bucură-te, cădelniță de aur ce pururea aduci lui Dumnezeu tămâia rugăciunii pentru noi;
Bucură-te, izvorul vindecărilor cel nesecat;
Bucură-te, comoara darului lui Dumnezeu cea necheltuită;
Bucură-te, adevărată părtașă cu cetele îngerești;
Bucură-te, slăvită viețuitoare în cămările cerești;
Bucură-te, că plata ta multă este în ceruri;
Bucură-te, că bucuria ta este veșnică în lăcașurile sfinților;
Bucură-te, că tu totdeauna mijlocești ca și nouă să ni se dea bucuria darului și slava;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 13

O, preaminunată și de mirare podoabă a femeilor și tuturor creștinilor laudă și bucurie, care întocmai cu Apostolii te-ai arătat, slăvită Mironosiță Maria Magdalena, primind rugăciunea noastră cea de acum, dintru toate nevoile și durerile sufletești și trupești și de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți ce vin asupra noastră pe noi ne izbăvește și către Împărăția Cerurilor cu mijlocirea ta îndreptează-ne pe noi, cei ce cu umilință și cu dragoste cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Făcătorul îngerilor și Domnul puterilor mai înainte cunoscând voința ta cea bună, Sfântă Mironosiță, te-a ales din cetatea Magdalei, din lațurile diavolești slobozindu-te; pentru aceasta te-ai arătat credincioasă slujitoare a Domnului, sârguindu-te a-L preaslăvi pe El cu viața și cu osteneala. Iar noi, minunându-ne de așa purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, întru umilința inimilor strigăm către tine:
Bucură-te, cea chemată de Fiul lui Dumnezeu dintru întunericul diavolesc la minunată lumina Sa;
Bucură-te, că în curăție cu trupul și cu duhul până la sfârșit ai petrecut cu darul Lui;
Bucură-te, că prin curăția inimii, sărăcia cu duhul până la sfârșit o ai păzit;
Bucură-te, că înaintea tuturor te-ai învrednicit a vedea pe Hristos Cel înviat;
Bucură-te, că puterea vrăjmașului bine ai biruit;
Bucură-te, că ai strălucit cu credința cea tare și cu dragostea cea caldă către Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, că L-ai iubit și L-ai propovăduit pe Mântuitorul Hristos cu toată inima ta;
Bucură-te, că până și la moarte Aceluia drept ai slujit;
Bucură-te, că prin dar cu sufletul te-ai înnoit;
Bucură-te, că Evanghelia ai propovăduit și întru vistieria inimii tale o ai încăput;
Bucură-te, că Învierea Domnului apostolilor ai vestit;
Bucură-te, că și a vorbi cu îngerii te-ai învrednicit;
Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Condacul 1

Lui Hristos al tău, pe Care duhovnicește L-ai iubit, I-ai urmat, cea pregătită de Domnul spre propovăduire, Sfântă Maria Magdalena; pentru aceasta cu dragoste te lăudăm în cântări și te rugăm pe tine, ca ceea ce ai mare îndrăzneală către Domnul, din toate nevoile cu rugăciunile tale să ne izbăvești, ca pururea bucurându-ne să strigăm ție: Bucură-te, Sfântă Maria Magdalena, care cu credință apostolească L-ai propovăduit pe Preadulcele Iisus!

Rugăciunea întâi către Sfânta Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena

O, Sfântă și prealăudată Mironosiță, cea întocmai cu Apostolii, ucenică a lui Hristos, Maria Magdalena! Către tine, adevărată și puternică mijlocitoare pentru noi la Dumnezeu, acum noi, păcătoșii și nevrednicii, cu osârdie alergăm și cu inima înfrântă ne rugăm. Tu, care în viața ta de înfricoșătoare curse diavolești ai fost ispitită, dar cu darul lui Dumnezeu de acelea ai scăpat, și pe noi din mrejele vrăjmașului cu rugăciunile tale ne izbăvește, ca totdeauna în toată viața noastră cu lucrul, cu cuvântul, cu gândul și cu cugetele cele tainice ale inimilor noastre să slujim cu dragoste Unuia Sfântului Stăpân și Dumnezeu, precum ne-am făgăduit Lui. Tu mai mult decât toate bunătățile pământești pe Preadulcele Domn Iisus ai iubit și Aceluia în toată viața ta bine ai urmat, hrănind cu darul și cu dumnezeiasca Lui învățătură nu numai sufletul tău, ci și mulțime de oameni de la întunericul păgânătății la lumina lui Hristos cea minunată aducând. Aceasta știind, te rugăm pe tine, cere nouă de la Hristos Dumnezeu darul cel luminător și sfințitor, ca fiind umbriți cu acela să sporim în credință și în viețuire curată, în lupta dragostei și a lepădării de sine, ca fără lenevire să ne silim a sluji aproapelui nostru întru nevoile lui cele duhovnicești și trupești, ținând minte pilda iubirii tale de oameni.
Tu, Sfântă Maria Magdalena, ceea ce vitejește cu darul lui Dumnezeu ai petrecut viața ta pe pământ și cu pace te-ai dus în lăcașurile cerești, roagă pe Hristos Dumnezeu Mântuitorul ca prin rugăciunile tale să ne învrednicească și pe noi fără de împiedicare să săvârșim călătoria noastră întru această vale a plângerii și în pace și întru pocăință să ne sfârșim viața, întru sfințenie pe pământ viețuind, de veșnica și fericita viață în ceruri să ne învrednicim, și acolo cu tine și cu toți sfinții dimpreună totdeauna să lăudăm Treimea cea nedespărțită, să cântăm dumnezeirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua către Sfânta Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena

O, Sfântă Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena, tu, cu căldura dragostei tale pentru Hristos Dumnezeu, ai călcat sub picioare măiestriile cele rele ale vrăjmașului și L-ai aflat pe Hristos, Mărgăritarul cel fără de preț, și ai dobândit Împărăția Cerurilor. Pentru aceasta cădem către tine și cu suflet umilit și cu inima înfrântă strigăm ție noi, nevrednicii: Caută dintru înălțimea cerului spre noi, cei ce suntem în luptă cu ispitele păcatelor; vezi cu cât de multe păcate și nevoi vrăjmașul în toată ziua ne împiedică, căutând pieirea noastră. Slăvită și întru tot lăudată ucenică a lui Hristos Maria Magdalena, roagă-L pe Cel iubit de tine, Cel ce și El pe tine te-a iubit, pe Hristos Dumnezeu, ca să ne dăruiască lăsarea greșelilor noastre celor multe, să ne întărească cu darul Său, cu trezvie și vitejește să umblăm pe calea sfintelor Lui porunci și să ne facă pe noi lăcaș binemirositor al Sfântului Duh, ca așa, în pace, nerușinați să sfârșim viața noastră cea cu multe osteneli pe pământ și să ne sălășluim în lăcașurile raiului ceresc cele luminate și fericite, unde cu toți sfinții totdeauna cu bucurie preamărești Treimea cea de o ființă, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, cea întocmai cu Apostolii - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mironosițe Maria Magdalena cea întocmai cu Apostolii

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mironosițe Maria Magdalena cea întocmai cu Apostolii - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul și Dreptul Iov
(6 mai)

FB Mess WA Like Sfântul și Dreptul Iov a suferit cu răbdare toate ispitele venite de la diavol, fapt pentru care a fost răsplătit de Dumnezeu cu viață lungă și îmbelșugată. Este serbat în calendarul […]

† Minunea săvârșită de Sfânta Mare Muceniță Eufimia la Sinodul din Calcedon
(11 iulie)

FB Mess WA Like Prin Sfânta Mare Muceniță Eufimia Dumnezeu a săvârșit o mare minune prin care a arătat care este adevărul de credință, păstrată până astăzi în Biserica Ortodoxă. La Sinodul al IV-lea Ecumenic […]

† Sfânta Irina Hrisovalantou, care a primit mere din rai
(28 iulie)

FB Mess WA Like Sfânta Irina de la Hrisovalant (sec. IX), cea care a primit în chip minunat mere aduse din Rai, a dus o viață monahală înveșmântată în haina smereniei, având neîncetat mintea scăldată […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram