Acatistul Sfintei Melania Romana - tămăduitoarea

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Melania Romana se poate citi în fiecare zi și ajută pentru vindecarea celor bolnavi, alungarea duhurilor necurate, întărirea celor deznădăjduiți și întoarcerea la dreapta credință a celor rătăciți.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Melania Romana cel Lepros - tămăduitorul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Melania Romana - tămăduitoarea

Tropar - Acatistul Sfintei Melania Romana - tămăduitoarea, glasul al 8-lea

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Melania, duhul tău.

Condacul 1

Preacuvioasei maicii noastre Melania, care din Roma a răsărit și lumii odor de mult preț s-a arătat, veniți toți dreptslăvitorilor creștini, că împletindu-i cununi de laudă să-I cântăm: Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită în Gradina lui Hristos!

Icosul 1

Îngerilor de bucurie pricinuitoare, iar nouă, celor din valea plângerii, fierbinte dăruitoare de mângâiere și nădejde este viata ta, o, Sfântă, și mulțumindu-ți că ai strălucit printre noi, îți grăim:
Bucură-te, preafrumoasă mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, crin iubitor de feciorie;
Bucură-te, parfum ce răspândești buna mireasmă a virtuților;
Bucură-te, visterie nesecată de bunătate;
Bucură-te, cea învesmântata cu smerenia Stăpânului;
Bucură-te, lauda călugăritelor și-a lor vrednică plată;
Bucură-te, împlinitoarea osârdnică a Evangheliei Sfinte;
Bucură-te, rândunica neatinsă de materia lumii;
Bucură-te, a Duhului Sfânt alăută melodioasă;
Bucură-te, prietena a celor ce te cheamă;
Bucură-te, lumina și lauda noastră;
Bucură-te, pentru noi mijlocitoarea și fierbinte rugătoare;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 2

În aureolele cerești, te desfătezi acum de frumusețea Mirelui tău, Melania preacinstită, de unde caută spre noi cei osteniți de nenumărate ispite și nevoi, că rugându-te să-ți înălțăm glas de mulțumire: Aliluia!

Icosul 2

Silită fiind spre nuntă de către părintii tăi, Pinian, cel care ți-a fost rânduit soț, nu a reușit să stingă flacăra ce o aveai pentru Stăpânul, iar inima ta a devenit altar de jertfă, pentru care ascultă de la noi:
Bucură-te, odrasla din părinti de frunte și foarte bogați;
Bucură-te, suflet împodobit cu ințelepciunea de sus;
Bucură-te, că nu ai iubit mărirea cea lumească;
Bucură-te, că singurul tău dor a fost să slujești Domnului;
Bucură-te, că părintii tăi nu au ținut seama de el;
Bucură-te, că pe Pinian îl priveai ca pe un frate;
Bucură-te, că îndelung îl rugai spre păzirea fecioriei;
Bucură-te, că și cu lacrimi încercai să îl îndupleci spre aceasta;
Bucură-te, că toată bogăția doreai a i-o da numai să te lase liberă;
Bucură-te, că el ți-a promis a te asculta după ce vei rodi doi moștenitori ai averilor părintești;
Bucură-te, că născând o fetita ai făgăduit-o Domnului;
Bucură-te, că măcar ea ți-ai dorit a fi fecioară neprihănită;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 3

Văzând că nici după nașterea fetitei nu ai fost slobozită de legătura însoțirii, mai mult ți-ai înmulțit nevoințele și ostenelile, fericită. Încă și să fugi ai cugetat, de nu te-ar fi oprit pe tine glasul Apostolului care zice: "Poruncesc nu eu, ci Domnul, că femeia să nu se despartă de bărbat" și "bine este, femeie, de-ți vei mantia bărbatul". Iar noi, văzând râvna ta cea mare, îți cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Ca un cerb însetat după izvorul curăției, așa ți-ai chinuit trupul cu postul și privegherea și în taină purtai o cămașă de păr aspru pe trupul tău cel firav. Ajuta-ne și nouă, celor doborâți de povara păcatelor că întorcându-ne pe calea pocăinței, să zărim lumina Învierii și să zicem:
Bucură-te, Sfântă Melania de doruri îngerești plină;
Bucură-te, că lacrimile nu ți-au secat niciodată;
Bucură-te, că ele erau mărturia dragostei pentru Hristos;
Bucură-te, că nu primeai podoabe și haine scumpe;
Bucură-te, că podoaba ta era Hristos, Mărgăritarul Cel Neprețuit;
Bucură-te, că cu daruri îți momeai slujnicele spre a nu-ți vesti nevoințele;
Bucură-te, căci cu milostenii și fapte bune îți alinai durerea inimii;
Bucură-te, că nădejdea nu ți-ai pierdut în încercări;
Bucură-te, și ne întărește și pe noi în necazuri și boli;
Bucură-te, și ne învață să nu cârtim în ceasul ispitirii;
Bucură-te, luminându-ne că de-a pururi pe Domnul să-L slăvim;
Bucură-te, însemnătoarea noastră la rugăciune și doxologie;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită în Gradina lui Hristos!

Condacul 4

Trecând o vreme ai zămislit din nou, și apropiindu-se timpul să naști, întru pomenirea Sfântului Laurențiu ai petrecut toată noaptea rugându-te, de dureri cumplite fiind cuprinsă, și slăbind foarte, cu greu ai născut un băiat, care îndată fiind botezat a murit, iar tu ai dat slavă lui Dumnezeu zicând: Aliluia!

Icosul 4

După o naștere anevoioasă, epuizată și sfârșită, te primejduiai, Sfântă Melania, a trece pragul veșniciei. De care lucru spăimântându-se Pinian, a făgăduit înaintea altarului Domnului a petrece în curăție și din acel ceas te-ai însănătoșit. Iar noi, minunându-ne de aceasta, îți grăim:
Bucură-te, că la timpul rânduit, Domnul ți-a îndeplinit dorința arzătoare;
Bucură-te, că El n-a trecut cu vederea umilința sufletului tău;
Bucură-te, că însănătoșirea ta a fost un semn pentru Pinian;
Bucură-te, că astfel a înțeles că Domnul încuviințează promisiunea făcută:
Bucură-te, că și alt semn i-a fost trimis prin moartea fetitei la doar câteva zile;
Bucură-te, că ostenelile tale nu au rămas fără de roade;
Bucură-te, că Duhul Sfânt i-a grăit tanic, deșteptându-i doruri cerești;
Bucură-te, că îndată a început a urî deșertăciunea lumii;
Bucură-te, că a se face monah l-ai făcut a jindui;
Bucură-te, că uniți fiind în Domnul, v-ați pus averile în maniile săracilor;
Bucură-te, că n-ați dorit comori pe pământ;
Bucură-te, comoara noastră, în arșița sărăciei duhovnicești;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 5

Care dintre pământeni poate pricepe oceanul nestăvilit de har ce însuflețea duhul tău spre lucrarea faptelor dumnezeiești? Pe acesta neputându-l a-l cuprinde nici Publicola, tatăl tău, copleșit de durere, s-a mutat la ceruri, implorându-ți iertare și mijlocirea: Aliluia!

Icosul 5

Uimire mare a căzut peste nobilimea romană, preacuvioasă maică, văzându-ți sârguința de-a împarți săracilor mulțimea bogățiilor. Căci, atâta averi aveai, incas după împărat, nimeni nu te întrecea. Însa, dorit-ai a schimba slava cu smerita slujire a aproapelui și purpura cu umila haină monahală, iar noi te lăudam așa:
Bucură-te, stăpâna peste cetăți și sate;
Bucură-te, moștenitoare a ținuturi din Italia și Sicilia;
Bucură-te, deținătoare a proprietăți în Spania și Galia;
Bucură-te, și în Britania și Mauritania vestita stăpânitoare;
Bucură-te, că Africa și Cartagina se fălesc cu tine;
Bucură-te, că pe toate le-ai închinat lui Hristos;
Bucură-te, că asemeni unui buchet de flori nestemate i le-ai dăruit;
Bucură-te, tezaur strălucitor al Romei;
Bucură-te, mama orfanilor și-a lor binefăcătoare;
Bucură-te, zâmbetul dulce al nevoiașilor și năpăstuiților;
Bucură-te, maica celor ce vor să le fii aproape;
Bucură-te, acoperitoarea noastră în ziua judecații;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 6

Ctitora de biserici și mănăstiri ai fost maică prea lăudată căci pretutindeni pe unde au umblat Sfintele tale picioare n-ai pregetat a face bine, dăruindu-te și pe tine însăți ofrandă bineprimite lui Hristos și viata ta că o neîntrerupta cântare: Aliluia!

Icosul 6

Din averile ce le aveai, Sfântă Melania, că niște râuri mari curgeau îndurările tale în toată lumea. Apusul și Răsăritul vestesc binefacerile tale, zicând:
Bucură-te, că milostivirile tale au ajuns până în Mesopotamia și Fenicia;
Bucură-te, miluitoarea celor din Siria, Egipt și Palestina;
Bucură-te, purtătoarea de grija a tuturor bisericilor și mănăstirilor;
Bucură-te, împodobirea lor cu mătăsuri și vesminte cusute cu fir de aur;
Bucură-te, că și în casele de străini răsună daniile tale;
Bucură-te, mângâierea săracilor, bolnavilor și-a văduvelor;
Bucură-te, cercetătoarea celor din închisori și din temnițe;
Bucură-te, răscumpărătoarea celor robiți;
Bucură-te, că ai liberat miile de sclavi ce îți slujeau mai înainte;
Bucură-te, că traiul tău era și mai simplu decât al sclavilor;
Bucură-te, că nu te-ai lăsat robită decât de dragostea lui Hristos;
Bucură-te, cea care ne primești sub mantia ocrotirii tale;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită în Gradina lui Hristos!

Condacul 7

Cufundați fiind în păcate grele și apăsați de necruțătoarea conștiință, nu mai îndrăznim nici ochii, a ni-i ridica spre Cel răstignit și de aceea alergăm la tine, Sfântă Melania. Cere pentru noi milă Stăpânului, că prin mijlocirile tale fiind izbăviți și să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 7

După treisprezece ani, ajunsă la aspră sărăcie, aveai să îmbrățișezi calea desăvârșirii monahale, pentru care, alături de Pinian ai cercetat monahii și pustnicii din Egipt, Nistria și Alexandria spre a afla tainele luptei duhovnicești. Ajuta-ne și nouă, cuvioasă Melania, să luptam cu egoismul firii căzute din noi, și biruind prin tine să grăim:
Bucură-te,că sub acoperământul smereniei pururea te-ai adăpostit;
Bucură-te, că smerenia ți-a fost cununa tuturor virtuților;
Bucură-te, că Maica Domnului ți-a fost călăuză și pildă;
Bucură-te, că pentru dragostea Ei și a Fiului Ei ai ales reaua pătimire;
Bucură-te, mireasmă a raiului ce ne înalți din țărână;
Bucură-te, ciocârlie preadulce glăsuitoare în graiurile Duhului;
Bucură-te, adiere de pace și binecuvânte sufletelor învolburate;
Bucură-te, nectar ce ne desfătezi cu dulceața solirilor tale;
Bucură-te, straja tare pentru sufletele slabe și neajutorate;
Bucură-te, călăuzitoarea celor neștiutori;
Bucură-te, înțelenirea noastră la ceas de cumpănă;
Bucură-te, întărirea celor ce sunt în lupta nepătimirii;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 8

Mistuita fiind de râvna Domnului te-ai înălțat din treaptă în treaptă și n-ai aflat răgaz până ce n-ai ajuns în Patria Cerească. Din slava Preasfintei treimi, caută, fericită, spre cei ce în sudori și ispite își duc călătoria vieții și întărește-i a canta: Aliluia!

Icosul 8

De dorul singurătății fiind aprinsă, te-ai zăvorât într-o chilie strâmtă, pe Muntele Măslinilor, neprimind decât pe mama ta, Albina, la cinci zile și pe fratele tău duhovnicesc Pinian, pentru care ascultă unele că acestea:
Bucură-te, că mama ta ți-a urmat vieții ascetice;
Bucură-te, maică duhovnicească și povățuitoarea lui Pinian;
Bucură-te, nevoitoare înflăcărată;
Bucură-te, că două ceasuri într-un cufăr îngust și scurt îți așezai trupul ostenit de priveghere;
Bucură-te, că drept așternut aveai un sac;
Bucură-te, că din sacul pe care dormeai ieșeau viermi, arătând petrecerea ta cea rea;
Bucură-te, că hrana ta era putină pâine neagră sâmbăta și duminica;
Bucură-te, că untdelemn nu gustai decât de Paști și în marile sărbători;
Bucură-te, că în postire te-ai asemănat marelui Antonie;
Bucură-te, că pe satana l-ai făcut de rușine;
Bucură-te, înger în trup muritor;
Bucură-te, văpaie serafimică de iubire;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 9

Veniți toți cei iubitori de Dumnezeu să o lăudam pe plăcuta lui roabă, pe ceea ce s-a arătat tămăduitoarea celor bolnavi, mângâierea celor întristați, nădejde și bucurie celor deznădăjduiți și ajutătoare în felurite năpaste și scârbe, aducându-I prinos de cântare: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei iscusiți în ințelepciunea lumească nu se dumiresc de tine, sfântă, cum, lepădându-ți întreaga avere ai ales traiul mai umil și decât al celor mai săraci și nu se pricep -ți cânta tine:
Bucură-te, porumbița Domnului cea iubitoare de curăție;
Bucură-te, mireasa veșnicului Mire;
Bucură-te, stea preastrălucita ce luminezi întunericul păcatelor;
Bucură-te, izvor cristalin celor însetați de Dumnezeu;
Bucură-te, însemnătoarea multor tineri la calea monahală;
Bucură-te, scară înaltă ce ne urci către Rai;
Bucură-te, întăritoarea noastră pe Golgota vieții acesteia;
Bucură-te, nădejdea noastră nerușinată;
Bucură-te, împăciuitoarea celor învrăjbiți;
Bucură-te, limanul celor prigoniți și asupriți;
Bucură-te, împreună petrecătoare în toate împrejurările grele și lunecoase;
Bucură-te, și fii cu noi când va fi să dam seamă înaintea Marelui Judecător;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 10

Cum te vom lauda maică preacinstită? Sau cum îți vom mulțumi pentru milele ce le-ai arătat nouă nevrednicilor? Căci viata noastră cea împătimită este străină de laudele tale. Ci primește smerita noastră cântare: Aliluia!

Icosul 10

După paisprezece ani de zăvorâre, ai îngropat pe Albina cea în cucernicie mutată la Domnul și iarăși te-ai închis, într-o chilie încă și mai strâmtă și mai întunecată. Dar străbătându-ți vestea pretutindeni, preacinstită, ai iești după un an spre mântuirea altora și făcând o mănăstire ai fost așezata povățuitoare la nouăzeci și mai bine de fecioare, cu care împreună îți zicem:
Bucură-te, cea vădită de Harul dumnezeise;
Bucură-te, că slăvind pe Hristos, ai fost slăvită de El;
Bucură-te, făclie ce n-a putut fi ascunsă sub obroc;
Bucură-te, că pe surori le învățai smerita cugetare și ascultarea;
Bucură-te, că la răbdare și nerăutate le îndemnai;
Bucură-te, că spre curăție și priveghere le întăreai;
Bucură-te, că în tăcere, la vorbirea cu Domnul le povățuiai;
Bucură-te, aducătoarea multor desfrânate la viața cea neprihănită;
Bucură-te, înflăcărată insuflătoare de iubire;
Bucură-te, că în fiecare zi te împărtășeai cu Sfintele lui Hristos Taine;
Bucură-te, că în toate le slujeai, purtându-le de grija maicilor tale;
Bucură-te, că Pinian a adormit în Domnul într-una din mănăstirile întemeiate de tine;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 11

Întoarce, Sfântă Melania, de la calea rătăcirii și din negura împietririi, pe cei ce zac în eresuri și credințe deșarte, că venind în turma Pastorului Celui Bun, să-I cânte cu tine: Aliluia!

Icosul 11

Ca o făclie în lume ai fost, prealăudată, împrăștiind tuturor razele darurilor cerești. Încă și cu darul facerii de minuni și al tămăduirii de boli te-a împodobit Mirele tău, iar noi, îndulcindu-ne de binefacerile tale, îți grăim:
Bucură-te, mare făcătoare de minuni;
Bucură-te, vindecătoarea piciorului împărătesei Evdochia;
Bucură-te, izgonitoarea duhului necurat din tânărul căruia demonul îi înțepenise gura;
Bucură-te, că și din multi alții ai alungat duhurile întunericului;
Bucură-te, izbăvitoarea femeii celei primejduite de fătul mort ce îl avea în pantele;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ai întors spre umilință încăpățânarea lui Messala, cea mustrată în vis;
Bucură-te, a multor bolnavi tămăduire;
Bucură-te, că vorbind cu putere multă ai combătut vorbele cele insolatoare ale sofiștilor și împletiturile nestorienelor;
Bucură-te, căci cu zelul pentru ortodoxie ai rușinat pe Origen;
Bucură-te, că bolnavă fiind n-ai pregetat osteneala călătoriei pentru convertirea unchiului păgân;
Bucură-te, că diavolul ți s-a arătat, lovindu-ți soldul cu o durere cumplită ce ai îndurat-o până la convertirea lui;
Bucură-te, că ai cunoscut mai înainte ziua trecerii la Domnul;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 12

Săraci fiind de faptele cele bune și slăbănogiți prin încălcările poruncilor sfinte, ne-am făcut alungători ai Harului Mângâietorului, dar avându-te pe tine, preacuvioasă maică, îndrăznim căci nu vom fi rușinați, ci vom rosti cântare de mântuire: Aliluia!

Icosul 12

Cantând laudele tale cu umilință și evlavie ne plecăm rărunchii sufletelor noastre și slăvindu-te, îți mulțumim cu graiuri că acestea:
Bucură-te, maica noastră cea dăruită de Domnul și cinstită de îngeri și de oameni;
Bucură-te, bucuria celor ce nădăjduiesc în tine;
Bucură-te, îndrăzneala tuturor celor ce scapă la ajutorul tău;
Bucură-te, izbânda noastră și grabnică folositoare;
Bucură-te, povățuitoare tainică pe calea pocăinței;
Bucură-te, luminătoarea celor umbriți de neștiința și nepăsare;
Bucură-te, binecuvântarea monahiilor și îndrumătoarea lor pe culmile virtuții;
Bucură-te, înțelepțitoarea pașilor noștri întru lucrarea faptelor bune;
Bucură-te, spaima dracilor și arma împotriva lor;
Bucură-te, rugătoare fierbinte pentru întreg neamul omenesc;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră la tronul Dumnezeiesc;
Bucură-te, aprigă apărătoare în ceasul cel mai de pe urmă al nostru;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită în Gradina lui Hristos!

Condacul 13

O, preaslăvită Sfântă Melania, ceea ce lupta cea bună ai luptat și cununa nestricăciunii ai luat de la Mirele tău Hristos, primește puțina noastră rugăciune și solește către Domnul să privească cu indurare spre păcătoșii robii săi și izbăvindu-i de toate relele și nevoile, să-i învrednicească de veșnicele daruri unde neîncetat răsună cântarea: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerilor de bucurie pricinuitoare, iar nouă, celor din valea plângerii, fierbinte dăruitoare de mângâiere și nădejde este viata ta, o, Sfântă, și mulțumindu-ți că ai strălucit printre noi, îți grăim:
Bucură-te, preafrumoasă mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, crin iubitor de feciorie;
Bucură-te, parfum ce răspândești buna mireasmă a virtuților;
Bucură-te, visterie nesecată de bunătate;
Bucură-te, cea învesmântata cu smerenia Stăpânului;
Bucură-te, lauda călugăritelor și-a lor vrednică plată;
Bucură-te, împlinitoarea osârdnică a Evangheliei Sfinte;
Bucură-te, rândunica neatinsă de materia lumii;
Bucură-te, a Duhului Sfânt alăută melodioasă;
Bucură-te, prietena a celor ce te cheamă;
Bucură-te, lumina și lauda noastră;
Bucură-te, pentru noi mijlocitoarea și fierbinte rugătoare;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 1

Preacuvioasei maicii noastre Melania, care din Roma a răsărit și lumii odor de mult preț s-a arătat, veniți toți dreptslăvitorilor creștini, că împletindu-i cununi de laudă să-I cântăm: Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită în Gradina lui Hristos!

Rugăciune la Acatistul Sfintei Melania Romana - tămăduitoarea

O, Sfântă Cuvioasa Melania, ceea ce din dragoste pentru Hristos te-ai lepădat de toată dezmierdarea și robia trupului și ai ajuns să fii împreună cu Cel pe Care cu osârdie L-ai iubit, îndrăzneala aflând către Dânsul, caută spre cei care cu umilință și cu evlavie aleargă la al tău sprijin și nu trece cu vederea aceasta puțină rugăciune a noastră, a nevrednicilor păcătoși.
Mijlocește Sfântă, pentru noi cei îngreunați și slăbănogiți de mulțimea ispitelor și frământărilor acestui veac mai înșelător și mai primejdios că oricând, că Domnul Dumnezeu să ne întărească cu puterea de sus a purta crucea suferinței până la sfârșit, să ne păzească de toată înșelăciunea și viclenia vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, să ne lumineze mintea a petrece neabătuți de la calea adevărului și de la voia Sa, să ne călăuzească pașii pe drumul spinos și strâmt al mântuirii, picurând în inimile noastre din izvorul nesecat al darurilor sale lacrimile curățitoare ale pocăinței, duhul smereniei, al răbdării, și al blândeții, duhul curăției și al dreptății, aprinzând în noi văpaia mistuitoare a dragostei care arde toți spinii patimilor noastre, pregătind astfel sufletul a intra în împărăția cea veșnică a odihnei și a bucuriei nesfârșite.
Roagă pe Domnul, Sfântă, să păzească Biserica Sa întreagă și nevătămată de toate eresurile și schismele luminându-I pe conducătorii noștri să stea neabătuți pe temelia adevărului, purtând mai departe Tezaurul Ortodoxiei fără frică și alunecări datorate slăbiciunilor noastre.
Nădăjduim că prin rugăciunile tale fiind izbăviți, să-l slăvim și noi împreună cu tine pe cel în Treime închinat Tatăl și Fiul și Sfântul Duh acum și pururea și în vecii nesfârșiți. Amin.

Tropar la Acatistul Sfintei Melania Romana - tămăduitoarea, glasul al 8-lea - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Melania Romana - tămăduitoarea

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Melania Romana - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Apostol Simon Zilotul
(10 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Simon Zilotul este ocrotitorul familiei și al copiilor, grabnic ajutător pentru cei care vor să se căsătorească, el fiind mirele din Cana Galileii, nuntă la care Hristos a săvârșit […]

† Sfântul Gherasim din Kefalonia, vindecătorul bolilor psihice
(20 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Gherasim din Kefalonia este cunoscut, datorită minunilor pe care le-a săvârșit, ca protector și tămăduitor atât al celor care suferă de boli psihice, cât și al persoanelor demonizate. El este […]

† Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași
(14 octombrie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, ocrotitoarea iubită a Moldovei și ajutătoarea întregii țări, este sfânta în cinstea căreia are loc anual la Iași, în preajma zilei de 14 octombrie, cel […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram