Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Tecla, cea întocmai cu Apostolii

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Tecla, cea întocmai cu Apostolii se poate citi de toți cei care suferă de boli grele deoarece Sfânta Muceniță Tecla este "călăuza celor care suferă și cea care deschide drum de ieșire din orice chin".

Înainte de a începe acest acatist trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Tecla, cea întocmai cu Apostolii - text

Troparul Sfintei Mari Mucenițe Tecla, glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Tecla strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Vrednicei de fericire, prealăudatei și întocmai cu Apostolii, întâi-pătimitoarei Marii Mucenițe Tecla, cântări veselitoare să-i aducem, ca uneia ce a deschis calea Împărăției, arătând că Hristos, iubitorul de oameni, pe toți îi primește și tuturor le dăruiește cereasca Sa cămară; toți cu un glas să strigăm către dânsa: Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Icosul 1

Când slăviții Apostoli, buna propovăduire a lui Hristos în lume purtând, au mers în Iconia și te-au aflat pe tine, frumoasă fecioară, având optsprezece ani, fiind de neam mare și slăvit, logodită fiind cu un tânăr asemenea bogat, anume Famir, văzând tu minunile ce se făceau de către Apostoli, ședeai ascultând cuvintele lor în casa lui Onisifor și luând aminte la cele ce grăiau dânșii. Pentru acestea te lăudăm zicând:
Bucură-te, fecioară curată și preaînțeleaptă;
Bucură-te, că lucrarea Sfântului Duh s-a înrădăcinat în inima ta;
Bucură-te, că lumina cea de sus inima ta o a luminat;
Bucură-te, că primind lumina, de înțelepciune te-ai umplut;
Bucură-te, că sămânța cuvântului lui Dumnezeu a căzut pe pământ bun în sufletul tău;
Bucură-te, că ai crezut în Fiul lui Dumnezeu și L-ai iubit pe El;
Bucură-te, că de Dumnezeu cu tot sufletul te-ai lipit;
Bucură-te, că a sluji lui Hristos cu dragoste te-ai făgăduit;
Bucură-te, că acum în ceruri împreună cu El te proslăvești;
Bucură-te, ceea ce ai deschis calea tuturor mucenițelor;
Bucură-te, că ești ca un sfeșnic luminos înaintea lor mergând;
Bucură-te, că înaintea lui Hristos acum stai;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 2

Auzind pe dumnezeiescul Pavel spunând că fecioara ce-și păzește curăția sa pentru dragostea lui Hristos are parte cu îngerii și este a lui Hristos mireasă, te-ai aprins înlăuntru cu focul serafimilor și, întru dorire mare fiind, ca ceara te topeai cântând: Aliluia!

Icosul 2

Șezând și ascultând cuvintele lui Pavel, trei zile și trei nopți, ai uitat cu totul de tine, iar Teoclia, maica ta, înștiințându-se cum că ai crescut în Hristos, a alergat cu mânie la logodnicul tău strigând: "Au tu nu te grijești de mireasa ta, că s-a sălbăticit?", nepricepându-se ea că tu întru Hristos petreci. Pentru aceasta, noi te lăudăm zicând către tine:
Bucură-te, că te-ai făcut mireasă curată Cerescului Mire;
Bucură-te, că nici o odihnă trupească nu ți-a fost poticnire;
Bucură-te, că șezând la picioarele Domnului pe Maria, sora Martei, ai urmat;
Bucură-te, că la amăgirile logodnicului tău nu te-ai uitat;
Bucură-te, că în inima ta pe Mirele Hristos Îl purtai;
Bucură-te, că pe Acesta cu ochii sufletului curat Îl priveai;
Bucură-te, că pe mirele cel stricăcios l-ai urât;
Bucură-te, că lui Hristos mireasă curată te-ai logodit;
Bucură-te, porumbiță cu aripi poleite preastrălucitor;
Bucură-te, privighetoarea pustiei, cu viers dulce răsunător;
Bucură-te, piatră neclintită a credinței în Hristos;
Bucură-te, începătură a preastrălucitei cete a Mucenițelor;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 3

Văzându-se pe sine mirele tău defăimat și cu totul lepădat, plângea cu amar, iar maica ta, mâniindu-se, te-a apucat de împletiturile părului și cu picioarele te-a călcat, apoi într-o cămară închizându-te, cu foamea te-a chinuit. Iar tu pe toate cu dragoste le-ai suferit, cântând lui Hristos: Aliluia!

Icosul 3

Plecându-se spre dragoste, maica ta plângea și cu lacrimi te ruga să te întorci spre logodnicul tău cel bogat, de bun neam și cinstit. Iar tu, preaînțeleaptă fiind, fața dinspre dânsul întorcându-ți, în jos căutând și nimic grăind, ci numai spre Cerescul Mire adeseori suspinând, în taină te rugai. Pentru aceasta te lăudăm zicând:
Bucură-te, că ai fost luminată și înțelepțită de Dumnezeu;
Bucură-te, că din mâinile lui Famir ca o pasăre din cursă te-ai slobozit;
Bucură-te, că și mâinile maicii tale te-au chinuit;
Bucură-te, că în aceste necazuri lui Hristos ai mulțumit;
Bucură-te, că în Domnul ai iubit pe Apostolul lui Hristos, care te-a povățuit pe calea mântuirii;
Bucură-te, că ai primit a umbla în urma lui Pavel, luminătorul tău;
Bucură-te, a apostoliei vrednică propovăduitoare;
Bucură-te, osârdnică slujitoare;
Bucură-te, că de darul lui Dumnezeu cu totul te-ai umplut;
Bucură-te, că a fi următoare Sfinților Apostoli te-ai învrednicit;
Bucură-te, că pecetea apostoliei de la vasul alegerii ai primit;
Bucură-te, că Apostolul Pavel ți-a deschis calea mântuitoare;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 4

Când ai auzit că au închis pe Pavel în temniță, noaptea ai alergat și, dând temnicerului colierul și podoabele de aur de pe tine, ai intrat și ai sărutat legăturile lui și împreună cu dânsul cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Înștiințându-se Apostolul despre cele pe care de la mama și de la logodnic le-ai pătimit pentru curăție, s-a bucurat cu bucurie mare, și capul sărutându-ți și binecuvântându-te, te-a numit fiica sa, lăudându-te și zicând:
Bucură-te, mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, tânără fecioară;
Bucură-te, curată porumbiță;
Bucură-te, crin alb al curăției;
Bucură-te, pământ bun pentru primirea cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, stingătoarea poftelor deșarte;
Bucură-te, fecioară blândă și curată;
Bucură-te, surpătoarea începătorului răutății;
Bucură-te, stâlpul credinței;
Bucură-te, diamantul credinței cel nezdrobit;
Bucură-te, a mireselor lui Hristos înainte-mergătoare;
Bucură-te, că, dintre fecioare, cea întâi vrednică ești de Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 5

Șezând tiranul la judecată, a fost acolo și maica ta de față, care, uitând dragostea cea firească, cu mânie a strigat către judecătorul: "Cu foc să se ardă una ca aceasta, spre pilda altora", iar tu, privind spre Pavel, te întăreai cu duhul, cântând: Aliluia!

Icosul 5

După ce nimica nu a sporit judecătorul, a poruncit ca să te ardă cu foc după dorința maicii tale, și, adunând multe lemne și aprinzându-le, de bunăvoie, nesilindu-te nimeni, te-ai suit deasupra lor, dorind să arzi ca un finic pentru dragostea Domnului tău; pentru aceasta și noi cu dragoste te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că însemnându-te cu semnul Sfintei Cruci, ai intrat în foc, bucurându-te;
Bucură-te, că ai stins focul cel materialnic cu focul dumnezeieștii iubiri;
Bucură-te, că Însuși Domnul în fața ta în chipul lui Pavel a stat;
Bucură-te, că Însuși îndreptarul de nevoință te-a întărit cu venirea Sa de față;
Bucură-te, că văzând pe Domnul, tainic te-ai umplut de darul Sfântului Duh;
Bucură-te, căci cu rugăciunea ta ai stins focul;
Bucură-te, că nevătămată ai ieșit din foc;
Bucură-te, că degrabă în urma lui Pavel ai alergat;
Bucură-te, că de patria ta cu totul te-ai înstrăinat;
Bucură-te, că la propovăduire cu Apostolii ai umblat;
Bucură-te, că acum în ceruri cu dânșii te proslăvești;
Bucură-te, că întocmai cu Apostolii Biserica te numește;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 6

Amar de la rudenii, durere de la neamuri, așa a urmat viața ta cea plină de chinuri: că lăsând patria ta și în altă cetate mergând, acolo guvernatorul, aflând cele despre tine și rănindu-și inima de frumusețea ta, a vrut să strice podoaba ta cea sufletească, dar tu, curată porumbiță, scăpând din cursele lui, ai cântat cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Râvnitoare fiind și curată, nu te-ai plecat stăpânitorului, pentru care lucru, mâniindu-se, te-a osândit spre mâncarea fiarelor. Deci nevătămată rămânând, ai mers în casa Trifenei, care văzând că sănătoasă de la priveliște te-ai întors, te-a primit cu bucurie, zicând:
Bucură-te, priveliștea îngerilor;
Bucură-te, bucuria celor cerești;
Bucură-te, groaza puterilor diavolești;
Bucură-te, veselia oamenilor pământești;
Bucură-te, că fiarele cunoscând puterea ce era întru tine, cinstindu-te, capetele lor și-au plecat și te-au cinstit;
Bucură-te, că oamenii cei cu cuvântare n-au cunoscut darul ce era vărsat întru tine;
Bucură-te, că fermecătoare pe tine te-au numit;
Bucură-te, că iarăși, a doua oară la fiare spre mâncare te-au dat;
Bucură-te, că leii, văzând curăția ta, s-au rușinat;
Bucură-te, căci cu mare dar de la Dumnezeu ai fost dăruită;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 7

Așa cinstindu-te, Trifena te-a rugat să faci rugăciune pentru fiica ei Falconila care murise, și îndată după rugăciunea ta s-a slobozit din legăturile iadului; iar maica ei, crezând în Domnul Hristos, s-a botezat, lăudându-te pe tine, izbăvitoarea fiicei sale, zicând: Aliluia!

Icosul 7

Necunoscând chinuitorul puterea lui Dumnezeu, a gândit alt lucru spre a ta pierzare: o groapă săpând și cu feluri de jivine și șerpi și năpârci umplând-o, te-a aruncat acolo, iar noi cu niște laude ca acestea te întâmpinăm, zicând:
Bucură-te, că în groapă ai fost aruncată;
Bucură-te, că boldurile șerpilor le-ai tocit;
Bucură-te, că mânia lui Dumnezeu ai îmblânzit;
Bucură-te, că otrava lor o ai pierdut;
Bucură-te, că prorocului Daniel te-ai asemănat;
Bucură-te, că înțeleptului și preafrumosului Iosif ai urmat;
Bucură-te, că de răbdarea ta îngerii s-au minunat și oamenii s-au spăimântat;
Bucură-te, că din multe curse ai scăpat;
Bucură-te, ajutătoarea noastră în necazuri;
Bucură-te, rugătoarea cea preafierbinte către Dumnezeu;
Bucură-te, izbăvitoarea noastră din muncile iadului;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 8

Ieșind nevătămată din groapa cea pierzătoare, s-au înspăimântat toți de această străină vedere, strigând: "Mare este Dumnezeul cel propovăduit de Tecla", și mulți, crezând în Domnul nostru Iisus Hristos, s-au botezat, bucurându-se și cântând: Aliluia!

Icosul 8

Străină cu adevărat și înfricoșată muncă ți-a hotărât cumplitul păgân, de doi juninci puternici să te lege a poruncit și cu fiare înfocate a-i îmboldi a început, de care pătimire numai auzind ne înfricoșăm și cântări de umilință îți aducem:
Bucură-te, răbdătoare de chinuri nebiruită;
Bucură-te, biruitoarea vrăjmașilor celor nevăzuți;
Bucură-te, stâlp pe piatra credinței întemeiat;
Bucură-te, temelie nesurpată și neclintită;
Bucură-te, zidul cel preaputernic al credincioșilor;
Bucură-te, că ai zdrobit capul balaurului celui rău;
Bucură-te, că pe păgâni spre minunare i-ai adus;
Bucură-te, că slobozindu-te din munci, în post și în rugăciune ai petrecut;
Bucură-te, grădina lui Hristos cea încuiată;
Bucură-te, floare din văile lumii aleasă;
Bucură-te, făclie pusă în sfeșnicul ceresc;
Bucură-te, smirna cea cu dulce miros a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 9

Putere din înălțime primind asupra jertfitorului păgânesc din Seleucia, l-ai aruncat la pământ, iară el, venindu-și în sine, a poruncit să fie zugrăvit chipul tău; după aceea și în Hristos a crezut, botezându-se cu toată casa lui, lăudându-te și cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Înștiințându-se noroadele că în pustiu petreci, au alergat toți bolnavii ca la un doctor iscusit și, dobândindu-și sănătatea, lăudau pe Dumnezeu, Cel ce un dar ca acesta ți-a dăruit. Pentru aceasta, te rugăm, dă-ne și nouă sănătate cu sfintele tale rugăciuni, ca să te lăudăm așa:
Bucură-te, tămăduirea tuturor durerilor trupești;
Bucură-te, vindecătoarea bolilor trupești;
Bucură-te, folositoarea grabnică a celor din necazuri și din nevoi;
Bucură-te, apărătoarea de orice primejdii;
Bucură-te, rugătoare fierbinte către Dumnezeu;
Bucură-te, sprijinitoarea văduvelor și ocrotirea orfanilor;
Bucură-te, mijlocitoarea păcătoșilor către Dumnezeu;
Bucură-te, a neamului creștinesc mare ajutătoare;
Bucură-te, a Bisericii podoabă prealuminoasă;
Bucură-te, a fecioarelor de curăție îndemnătoare;
Bucură-te, albină a raiului de multă miere aducătoare;
Bucură-te, că ești întâia muceniță purtătoare de cunună;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 10

"Cine mă va despărți de dragostea lui Hristos", a strigat fecioara cea preaînțeleaptă, "necazurile, primejdiile sau durerile? Ci acest pahar dulce mi se face mie pentru dragostea Împăratului Ceresc, pe Care avându-L, împreună cu El mă voi proslăvi și voi dănțui împreună cu îngerii", cântând: Aliluia!

Icosul 10

Zid mare te-a câștigat lumea și în necazuri mare apărătoare; dă-ne și nouă cu sfintele tale rugăciuni a trece fără primejdie porțile morții, ca să te lăudăm zicând:
Bucură-te, trâmbița adevărului;
Bucură-te, chitara cuvântării de Dumnezeu;
Bucură-te, alăută care ai cântat Evanghelia lui Hristos;
Bucură-te, organ insuflat de dumnezeiescul Pavel;
Bucură-te, limbă de foc care strălucești mintea celor pecetluiți cu darul Duhului;
Bucură-te, vioară și muzică a darului celui duhovnicesc;
Bucură-te, rândunica lui Hristos cea dulce răsunătoare;
Bucură-te, ceea ce Evanghelia de la Pavel ai învățat;
Bucură-te, că pe aceasta luminat la neamuri o ai predicat;
Bucură-te, că ai iubit împreună cu Pavel a muri și cu Hristos a viețui;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 11

Văzând Stăpânul a toate căderea neamului omenesc prin călcarea poruncii strămoșești, te-a dăruit pe tine lumii ca pe o făclie luminoasă, ca să luminezi mințile cele întunecate și să tragi la Hristos cete de mucenici. Pentru aceasta și noi, închinându-ne, mulțumim Făcătorului de bine cântând: Aliluia!

Icosul 11

Minune mare s-a făcut la sfârșitul vieții tale, fericită muceniță, că muntele cel de piatra desfăcându-se cu porunca lui Dumnezeu, te-ai ascuns de la ochii cei fără de rușine, iar noi te întâmpinăm cu laude de cântări așa:
Bucură-te, că tinerețile tale prin chinuri au înflorit;
Bucură-te, că după aceea viața ta în post și în lacrimi ai petrecut;
Bucură-te, că în munți ca o pasăre ai petrecut;
Bucură-te, că piatra s-a desfăcut la porunca lui Dumnezeu și te-a primit și de ochii celor fără de rușine te-a acoperit;
Bucură-te, că la bătrâneți cinstite ai ajuns;
Bucură-te, că muntele cel de piatră mormânt ți s-a făcut;
Bucură-te, că de acolo ai fost chemată la odihna cerească;
Bucură-te, căci cu mare cinste ți s-au deschis porțile raiului;
Bucură-te, că îngerește acum te închini Făcătorului tău;
Bucură-te, că acum în grădina raiului te veselești;
Bucură-te, că neîncetat Îl slăvești acum pe Domnul;
Bucură-te, că de frumusețea Lui negrăit te îndulcești;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 12

Precum în viața aceasta toate neputințele și bolile tămăduiai, așa și acum, petrecând în lumina Sfintei Treimi, nu ne uita pe noi, neamul tău cel de jos, ci sănătoși ne păzește cu rugăciunile tale și ne învrednicește ca în pământul celor blânzi să cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine cântare: Aliluia!

Icosul 12

Lăudăm, cinstim și cântăm nevoințele, luptele și răbdarea ta până la sfârșit, pentru care Hristos te-a proslăvit în cer și pe pământ. Pentru aceasta te rugăm: izbăvește-ne de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, de boli și din toate relele întâmplări, pe noi, cei ce-ți cântăm:
Bucură-te, dulce privighetoare;
Bucură-te, porumbiță încântătoare;
Bucură-te, trandafirul cel cu bună mirosire;
Bucură-te, strugure plin de darul Sfântului Duh;
Bucură-te, cu Pavel întocmai glăsuitoare;
Bucură-te, cu Petru împreună-luptătoare;
Bucură-te, că împreună cu ei te rogi pentru lume către Domnul;
Bucură-te, sprijinul celor nedreptățiți;
Bucură-te, maica celor lipsiți;
Bucură-te, a bătrâneților cinstită împodobitoare;
Bucură-te, diamantul Bisericii cel preastrălucit;
Bucură-te, neadormită rugătoare către Dumnezeu pentru suferințele noastre;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 13

O, prealăudată Mare Muceniță Tecla, primește această scumpă laudă din dragoste alcătuită, precum Mântuitorul banii văduvei, și în ziua Înfricoșătoarei Judecăți, cere de la Hristos iertare păcatelor noastre, ca intrând în viața cea fără de sfârșit să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Când slăviții Apostoli, buna propovăduire a lui Hristos în lume purtând, au mers în Iconia și te-au aflat pe tine, frumoasă fecioară, având optsprezece ani, fiind de neam mare și slăvit, logodită fiind cu un tânăr asemenea bogat, anume Famir, văzând tu minunile ce se făceau de către Apostoli, ședeai ascultând cuvintele lor în casa lui Onisifor și luând aminte la cele ce grăiau dânșii. Pentru acestea te lăudăm zicând:
Bucură-te, fecioară curată și preaînțeleaptă;
Bucură-te, că lucrarea Sfântului Duh s-a înrădăcinat în inima ta;
Bucură-te, că lumina cea de sus inima ta o a luminat;
Bucură-te, că primind lumina, de înțelepciune te-ai umplut;
Bucură-te, că sămânța cuvântului lui Dumnezeu a căzut pe pământ bun în sufletul tău;
Bucură-te, că ai crezut în Fiul lui Dumnezeu și L-ai iubit pe El;
Bucură-te, că de Dumnezeu cu tot sufletul te-ai lipit;
Bucură-te, că a sluji lui Hristos cu dragoste te-ai făgăduit;
Bucură-te, că acum în ceruri împreună cu El te proslăvești;
Bucură-te, ceea ce ai deschis calea tuturor mucenițelor;
Bucură-te, că ești ca un sfeșnic luminos înaintea lor mergând;
Bucură-te, că înaintea lui Hristos acum stai;
Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Condacul 1

Vrednicei de fericire, prealăudatei și întocmai cu Apostolii, întâi-pătimitoarei Marii Mucenițe Tecla, cântări veselitoare să-i aducem, ca uneia ce a deschis calea Împărăției, arătând că Hristos, iubitorul de oameni, pe toți îi primește și tuturor le dăruiește cereasca Sa cămară; toți cu un glas să strigăm către dânsa: Bucură-te, Mare Muceniță Tecla, cea întâi-pătimitoare!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Tecla, cea întocmai cu Apostolii - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Tecla, cea întocmai cu Apostolii

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mari Mucenițe Tecla, cea întocmai cu Apostolii - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur
(30 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare (1 ianuarie), Grigorie Teologul (25 ianuarie) și Ioan Gură de Aur (13 noiembrie, 27 ianuarie) au dus o luptă grea și fără încetare pentru păzirea […]

† Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina
(9 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Nectarie, făcătorul-de-minuni din Eghina, cunoscut și ca "vindecătorul de cancer", este unul din cei mai iubiți Sfinți de către credincioșii de la noi din țară, fiind grabnic ajutător tuturor […]

† Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici
(3 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici era văzător cu duhul și tămăduia pe cei suferinzi atât spiritual, cât și fizic. Pentru multa lui smerenie s-a învrednicit de la Hristos Domnul de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram