Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Irina

4.5/5 - (4 votes)

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Irina se poate citi, pentru a cere de la Dumnezeu, prin Sfânta Mare Muceniță Irina, pentru a îndepărta teama și a primi ajutor grabnic în a găsi persoana potrivită cu care să se căsătorească și alături de care să întemeieze o familie creștină fericită.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Irina trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Irina - text

Tropar Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Irina, glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Irina, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună cu Tine mă îngrop cu botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Cu veselie duhovnicească să prăznuiască astăzi Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare pe făclia cea mult luminoasă, pe Sfânta slăvita fecioară Irina, care, prin strălucirea faptelor și a cuvintelor ei, multora s-a făcut lumină; pe care lăudând-o, cu evlavie așa să-i strigăm: Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Icosul 1

Îngerilor asemănându-te cu curăția și cu râvna, apostolește te-ai nevoit pentru dragostea Mirelui tău, Hristos; multe necazuri și osteneli ai răbdat și cu dumnezeiescul dor după El ai murit; pentru care și noi, smeriții, cu evlavie pe tine te lăudăm așa:
Bucură-te, mlădiță cerească din vlăstarul lui Hristos;
Bucură-te, vlăstarule tânăr cu rod preafrumos;
Bucură-te, sămânță aleasă și mult roditoare;
Bucură-te, porumbiță sfântă și mult cuvântătoare;
Bucură-te, a multor suflete rază de mântuire;
Bucură-te, curată și blândă mielușea din turma lui Hristos;
Bucură-te, că învățăturile tale multora au fost de folos;
Bucură-te, că prin strălucirea vieții tale Hristos S-a proslăvit;
Bucură-te, sămânța cea bună cu rod însutit;
Bucură-te, a nemuritoarelor bucurii veșnică moștenitoare;
Bucură-te, a nevăzuților vrăjmași biruitoare;
Bucură-te, rază mult luminoasă a tainicului Soare;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 2

Văzând tatăl tău, împăratul Licinius, frumusețea cu care înfloreai, ți-a ridicat un turn și acolo cu mare grijă ca pe un crin preafrumos te creștea. Dar tu, înțeleaptă fecioară, cunoscând acolo pe Ziditorul lumii, I-ai cântat laudă: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegerea dumnezeiască a strălucit în inima ta, sfântă fecioară, când fericitul bătrân Apelian ți-a tâlcuit taina celor trei păsări și cu toată dorirea inimii te-ai supus proniei și dumnezeieștii chemări; pentru care după cuviință te lăudăm:
Bucură-te, crin preafrumos, peste care Duhul Sfânt S-a odihnit;
Bucură-te, trandafirul cel preagingaș, care în mijlocul crinilor ai înflorit;
Bucură-te, stea prealuminoasă, care Biserica lui Hristos ai luminat;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos slava și bogăția cea muritoare ai defăimat;
Bucură-te, că spre veșnica slavă și bucurie cu mare sârguință ai alergat;
Bucură-te, că din toată inima pe Mirele Hristos L-ai iubit;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui în mare sfințenie ai viețuit;
Bucură-te, că pe Adevăratul Dumnezeu cu mare îndrăzneală L-ai propovăduit;
Bucură-te, că pe mincinoșii dumnezei foarte i-ai batjocorit;
Bucură-te, că sămânța cea bună în lume o ai semănat;
Bucură-te, că prin credință, nădejde și dragoste, pe Hristos, Mirele tău, L-ai urmat;
Bucură-te, că împreună cu fecioarele cele înțelepte în cămara nestricăciosului Mire ai intrat;
Bucură-te, crin preafrumos peste care Duhul Sfânt S-a odihnit;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 3

Puterea Ziditorului a toate din frumusețea rânduielilor ai cunoscut-o, preaînțeleaptă fecioară, și foarte minunându-te de înțelepciunea cea neajunsă de minte ai strigat: Aliluia!

Icosul 3

Având tu, fecioară, dascăl pe fericitul bătrân Apelian și prin ale lui învățături primind lumina, nu ai ascuns-o sub obroc, ci prin propovăduirea adevărului, pe mulți de la slujirea de idoli i-ai chemat; pentru care te rugăm, primește această cântare:
Bucură-te, că pronia Celui preaveșnic pe tine spre lumină te-a chemat;
Bucură-te, că minunată chemare spre tine s-a arătat;
Bucură-te, că trei păsări spre tine au venit;
Bucură-te, că acele păsări taina vieții tale au închipuit;
Bucură-te, că și corbul cel cu șarpele în cioc mâhnire și ispită ție îți vestea;
Bucură-te, că pe sufletul tău cel tare aceasta nu-l înspăimânta;
Bucură-te, mireasă logodită cu veșnicul împărat;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui multe necazuri ai răbdat;
Bucură-te, că prin a Lui putere și dar pe corbul întunericului l-ai defăimat;
Bucură-te, porumbiță a lui Hristos care pe șarpe l-ai călcat;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 4

Vifor de spaimă și tulburare a cuprins inima împăratului Licinius, tatăl tău, când te-a auzit pe tine, fiica sa, defăimând pe mincinoșii săi dumnezei și mărturisind cu mare îndrăzneală pe Hristos, adevăratul Dumnezeu, și strigând: Aliluia!

Icosul 4

Auzit-ai în vedenia somnului pe îngerul Domnului, Irina numindu-te pe tine, în loc de Penelopi, și ai primit cu bucurie schimbarea numelui tău, urmând voii Celui ce te-a chemat; pentru care și noi îți zicem așa:
Bucură-te, fecioară aleasă de Mirele-Cuvântul;
Bucură-te, cea chemată spre nestricăcioasă nuntă;
Bucură-te, că îngerul a fost trimis spre a ta chemare;
Bucură-te, că și numele tău ți l-a schimbat, spre a multora mirare;
Bucură-te, că, prin schimbarea numelui, lui Petru te-ai asemănat;
Bucură-te, că Timotei preotul taina credinței te-a învățat;
Bucură-te, că acest bătrân apostol pe tine te-a botezat;
Bucură-te, că, prin sfătuirea dumnezeiescului Timotei, adâncul învățăturilor tale s-a luminat;
Bucură-te, că de la sfințitul preot binecuvântare ai luat;
Bucură-te, că după luminare ziua și noaptea întru rugăciuni petreceai;
Bucură-te, că pe Mirele Hristos Îl slavosloveai;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 5

Stea înțelegătoare de dimineață te-ai arătat, sfântă fecioară, multe suflete luminând și către Soarele dreptății povățuindu-le, le-ai învățat a-I cânta Lui această laudă: Aliluia!

Icosul 5

Văzând vechiul vrăjmaș al firii omenești că prin tine, aleasă fecioară, din multe cetăți și inimi va fi alungat, se împotrivea ție spre a nu intra în cetatea Macedoniei; iar tu, cu arma crucii întrarmându-te, veneai. Auzi-ne și pe noi, care cu smerenie te lăudăm:
Bucură-te, că din turn pogorându-te spre cetate ai plecat;
Bucură-te, că în cetatea Macedoniei cu mare cinste ai intrat;
Bucură-te, că diavolul, văzându-te, foarte a strigat;
Bucură-te, că tu cu puterea lui Hristos l-ai certat;
Bucură-te, căci cu numele lui Hristos l-ai legat;
Bucură-te, că "cine ești" l-ai întrebat;
Bucură-te, că, după ce a spus, cu hotărâre i-ai poruncit;
Bucură-te, că din cetate cu puterea lui Hristos l-ai izgonit;
Bucură-te, că diavolul văzându-se biruit a fugit;
Bucură-te, că asupra ta alte rele a uneltit;
Bucură-te, că și tu cu pavăza credinței te-ai întrarmat;
Bucură-te, că toate uneltirile lui foarte le-ai sfărâmat;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 6

Mărturisit-ai cu mare îndrăzneală numele lui Hristos înaintea împăratului Licinius, tatăl tău, și arătându-i a sa rătăcire, l-ai învățat pe el a cânta laudă adevăratului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Strălucit-a mai mult lumina adevărului în inima maicii tale, împărăteasa Licinia, și a început a mustra pe împăratul Licinius pentru a sa orbire. Iar el, foarte mâniindu-se, spre chinuire pe tine, fiica sa, te-a dat; pentru care noi te întâmpinăm cu aceste cântări:
Bucură-te, că pentru a sa nedumerire pe împăratul Licinius l-ai mustrat;
Bucură-te, că pentru mărturisirea adevărului de tatăl tău la chinuri ai fost dată;
Bucură-te, că sub picioarele unor cai sălbatici ai fost aruncată;
Bucură-te, că a ta moarte de tatăl tău era așteptată;
Bucură-te, că în aceste munci cu suflet viteaz ai intrat;
Bucură-te, că prin unul din acești cai minune s-a arătat;
Bucură-te, că, dezlegându-se, calul asupra împăratului cu furie s-a aruncat;
Bucură-te, că mâna dreaptă a împăratului calul cu dinții a scos-o;
Bucură-te, că din această rană împăratul mort a rămas;
Bucură-te, că acest cal a vorbit cu glas omenesc;
Bucură-te, că, prin vorbirea dobitocului, Dumnezeu S-a proslăvit;
Bucură-te, că "porumbiță a lui Hristos" calul pe tine te-a numit;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 7

Vrând să arăți, o, porumbiță a lui Hristos, nerăutatea inimii tale, ai făcut rugăciune cu multă căldură a inimii și ai înviat pe împăratul, tămăduindu-i mâna lui; iar el, înviind, cu trei mii de oameni a crezut în Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul 7

Arătatu-te-ai, sfântă fecioară, cu mare îndrăzneală și înaintea împăratului Sedechie, care după tatăl tău luase împărăția, și a lui necredință tu, fecioară, ai numit-o fărădelege. Iar el, de furie umplându-se, cu felurite munci pe tine te-a chinuit; pentru care, te rugăm, primește aceste smerite cântări:
Bucură-te, că în groapa cu șerpi te-a aruncat, pentru mărturisirea Domnului Hristos;
Bucură-te, că dintre târâtoarele veninoase, cu puterea lui Hristos, sănătoasă din groapă ai ieșit;
Bucură-te, că ieșind de acolo, pe nebunul împărat cu gheena l-ai îngrozit;
Bucură-te, că el, nesuferind mustrarea, foarte s-a sălbăticit;
Bucură-te, că a poruncit cu ferăstrăul să fii tăiată;
Bucură-te, că, ferăstrăul sfărâmându-se, ai rămas nevătămată;
Bucură-te, că alt ferăstrău muncitorii spre tăierea ta au adus;
Bucură-te, că și pe acela, cu puterea lui Hristos, l-ai distrus;
Bucură-te, că trupul tău cel curat cu al treilea ferăstrău l-au tăiat;
Bucură-te, că acum sângele tău cel feciorelnic pământul l-a adăpat;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 8

Văzând păgânul împărat că a reușit cu al treilea ferăstrău să taie feciorelnicul tău trup, râzând, a început a huli pe Hristos; iar tu, înțeleaptă și vitează fecioară, în acele dureri, slavă ai dat lui Dumnezeu-Hristos, cântând: Aliluia!

Icosul 8

Cu totul întru mare frică și spaimă s-a întors bucuria împăratului, atunci când, odată cu hula lui, tunete și fulgere din cer s-au pogorât și pe mulți din cei necredincioși a omorât; pentru care și noi, slăvind pe Dătătorul minunilor, către tine, sluga Sa cea înțeleaptă, zicem așa:
Bucură-te, că peste cei ce te tăiau cu ferăstrăul pedeapsă de sus a venit;
Bucură-te, că, deodată căzând la pământ, rău au pierit;
Bucură-te, că nebunul împărat, de frică fiind cuprins, la palat a fugit;
Bucură-te, că piatra cea mare de pe pieptul tău au aruncat-o jos;
Bucură-te, că rana trupului tău s-a vindecat;
Bucură-te, că apoi, de acolo de jos, sănătoasă te-ai ridicat;
Bucură-te, că toate aceste minuni de cei ce erau de față au fost văzute;
Bucură-te, că, prin a lor vedere, opt mii de suflete au crezut în Domnul nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, că aceasta văzând-o, și nelegiuitul împărat s-a tulburat;
Bucură-te, că de roata unei mori pe tine strâns te-a legat;
Bucură-te, că roata morii, oprindu-se, nemișcată a rămas;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 9

Toată adunarea poporului, văzând aceste minuni, cu furie s-a ridicat împotriva blestematului împărat, cu pietre asupra lui aruncând și strigând: "Mare este Dumnezeul Irinei!", și cântând: Aliluia!

Icosul 9

Ritoricească de laudă cântare se cade a aduce ție, Sfântă Mare Muceniță Irina, căci multă vistierie duhovnicească pentru Împăratul cerurilor ai adunat prin lumina propovăduirii tale. Dar noi, nepricepându-ne, în loc de cele cuviincioase, prin sărace cuvinte îți zicem așa:
Bucură-te, că pe Sedechie împăratul l-ai rușinat;
Bucură-te, că și împotriva lui Sabeh împăratul cu rugăciunea te-ai întrarmat;
Bucură-te, că pe Sabeh și oștile lui cu orbirea i-ai lovit;
Bucură-te, că Sabeh, tiranul împărat, înfuriat foarte asupra ta s-a pornit;
Bucură-te, că pe tine, legată în obezi, te-a băgat în închisoare;
Bucură-te, că acolo venind Hristos, Mirele tău, te-a veselit cu a Sa arătare;
Bucură-te, că "fiica Sa" Domnul numindu-te, foarte te-ai bucurat;
Bucură-te, că, după închisoare, cu ascuțite cuie picioarele tale păgânii le-au spart;
Bucură-te, că un sac de nisip în spate ai purtat;
Bucură-te, că în picioare cu acele cuie cinci stadii de loc ai umblat;
Bucură-te, că în această călătorie tu pe Dumnezeul slavei Îl slavosloveai;
Bucură-te, că pe îngerii Domnului împreună cu tine i-ai văzut pe când călătoreai;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 10

Văzând Atotputernicul toate chinurile tale și voind să facă izbăvirea ta, roaba Lui cea vrednică, a trimis un înger al Său, care cu toiagul a despicat pământul și îndată a înghițit pe cei care te chinuiau; iar tu, răbdătoare de chinuri, ai dat slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Ziditorul tuturor zidirilor, al celor simțite și al celor gândite, iarăși a trimis pe îngerul Său spre ajutor ție, care cu a sa venire zece mii din cei necredincioși cu năprasnică moarte a omorât. Pentru care și noi, slăvind pe Dumnezeul izbândirii tale, pe tine te lăudăm așa:
Bucură-te, că îngerul Domnului pe împăratul Sabeh l-a pierdut;
Bucură-te, că, după a lui pierzare, zece mii de suflete în Hristos au crezut;
Bucură-te, că, prin a ta rugăciune, pe tânărul cel mort la viață l-ai întors;
Bucură-te, că, în cetatea Macedoniei, cincizeci de mii la Hristos ai adus;
Bucură-te, că Timotei preotul această mulțime a botezat;
Bucură-te, că din Macedonia spre cetatea Caliopi ai plecat;
Bucură-te, că acolo pe Numerian împăratul l-ai mustrat;
Bucură-te, că și acest tiran spre a te munci s-a pornit;
Bucură-te, că aici ai fost aruncată în trei boi de aramă încinsă;
Bucură-te, că și din aceste chinuri ai ieșit biruitoare;
Bucură-te, că în munci cu tine era mâna lui Dumnezeu cea tare;
Bucură-te, că prin al Lui ajutor multora le-ai făcut spaimă și mirare;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 11

Împăratul veacurilor și Dumnezeul puterilor minune preaslăvită a arătat, căci al treilea bou de aramă, în care se pregătea arderea și în care ai fost aruncată, pornindu-se din loc ca unul viu, a mers cale ca la jumătate de stadie și acolo, desfăcându-se bucăți, cu mare sunet pe tine, slăvită fecioară, sănătoasă jos te-a lăsat. Iar poporul, aceasta văzând și pe adevăratul Dumnezeu cunoscând, a strigat: Aliluia!

Icosul 11

Duhovnicească făclie cu multe raze în lume ai strălucit și întunericul slujirii de idoli foarte l-ai risipit și mulțime mare de suflete ai adus la cunoștința Dumnezeului Cel adevărat. Pentru care cu credință te lăudăm, zicând:
Bucură-te, că îngerul Domnului a pierdut pe necredinciosul împărat Numerian;
Bucură-te, că iarăși zeci de mii de suflete s-au botezat;
Bucură-te, că eparhului Babodan spre chinuire trimisă ai fost;
Bucură-te, că acolo focul grătarului l-ai suferit pentru Hristos;
Bucură-te, că, din această chinuire, sănătoasă, cu darul lui Hristos, ai scăpat;
Bucură-te, că eparhul Babodan, cunoscând pe Dumnezeu, cu mult popor s-a botezat;
Bucură-te, că după încreștinarea lui Babodan, spre cetatea Memsevriei ai plecat;
Bucură-te, că și acolo pe Savorie împăratul l-ai biruit;
Bucură-te, că din a lui poruncă ostașii cu sabia te-au tăiat;
Bucură-te, că Hristos-Viața pe tine din morți te-a înviat;
Bucură-te, că în cetatea Memsevriei după înviere te-ai arătat;
Bucură-te, că acolo Evanghelia lui Hristos șaptezeci de zile ai predicat;
Bucură-te, că, văzând aceasta, Savorie împăratul, cu tot poporul, crezând în Hristos, s-a botezat;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 12

Vrând tu, o, fericită fecioară, să cercetezi pentru ultima oară pe părinții tăi și părăsind Memsevria și întorcându-te în Macedonia, cetatea ta, ai găsit adormit pe fericitul tău tată și, plângând, ai cântat lui Dumnezeu laudă: Aliluia!

Icosul 12

Cântare și laudă aduci acum lui Dumnezeu-Hristos, Mirele tău, în Biserica Sa cea biruitoare și în soborul fecioarelor celor înțelepte te veselești. Adu-ți aminte și de noi, cei păcătoși și smeriți, care ne rugăm cu umilință către tine, lăudându-te așa:
Bucură-te, că la Memsevria puține zile ai viețuit;
Bucură-te, că de acolo la cetatea ta ai venit;
Bucură-te, că de acolo un nor pe tine te-a răpit;
Bucură-te, că pe acel nor la cetatea Efesului ai sosit;
Bucură-te, că acolo în liniște întru Domnul te-ai săvârșit;
Bucură-te, că într-un mormânt nou bătrânul Apelian pe tine te-a îngropat;
Bucură-te, că a patra zi sfântul tău trup în mormânt nu s-a mai aflat;
Bucură-te, că Mirele tău Cel fără de moarte pe pământ pe tine te-a preaslăvit;
Bucură-te, că în cămara Sa cea de Mire, pe tine, mireasa Sa, te-a primit;
Bucură-te, că pentru dragostea Lui multe chinuri ai suferit;
Bucură-te, că multe suflete cu învățăturile tale ai luminat;
Bucură-te, că pentru turma Păstorului Cel Mare multe oi cuvântătoare ai adunat;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 13

O, Sfântă slăvită Mare Muceniță a lui Hristos Irina, auzi-ne pe noi păcătoșii și smeriții, cei ce alergăm cu credință la tine; fii mijlocitoare pentru noi, nevrednicii, care prin tine cerem ajutorul lui Dumnezeu; ajută-ne nouă, prin sfintele tale rugăciuni, la vremea sfârșitului nostru și în ziua Judecății de Apoi, ca, fiind mântuiți, împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu în veci laudă: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerilor asemănându-te cu curăția și cu râvna, apostolește te-ai nevoit pentru dragostea Mirelui tău, Hristos; multe necazuri și osteneli ai răbdat și cu dumnezeiescul dor după El ai murit; pentru care și noi, smeriții, cu evlavie pe tine te lăudăm așa:
Bucură-te, mlădiță cerească din vlăstarul lui Hristos;
Bucură-te, vlăstarule tânăr cu rod preafrumos;
Bucură-te, sămânță aleasă și mult roditoare;
Bucură-te, porumbiță sfântă și mult cuvântătoare;
Bucură-te, a multor suflete rază de mântuire;
Bucură-te, curată și blândă mielușea din turma lui Hristos;
Bucură-te, că învățăturile tale multora au fost de folos;
Bucură-te, că prin strălucirea vieții tale Hristos S-a proslăvit;
Bucură-te, sămânța cea bună cu rod însutit;
Bucură-te, a nemuritoarelor bucurii veșnică moștenitoare;
Bucură-te, a nevăzuților vrăjmași biruitoare;
Bucură-te, rază mult luminoasă a tainicului Soare;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Condacul 1

Cu veselie duhovnicească să prăznuiască astăzi Biserica lui Hristos cea dreptmăritoare pe făclia cea mult luminoasă, pe Sfânta slăvita fecioară Irina, care, prin strălucirea faptelor și a cuvintelor ei, multora s-a făcut lumină; pe care lăudând-o, cu evlavie așa să-i strigăm: Bucură-te, Sfântă slăvită Mare Muceniță Irina, preaînțeleaptă fecioară!

Rugăciune la Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Irina

Cu umilința inimii și cu evlavie venim noi, păcătoșii, către tine, Sfântă slăvită fecioară și Mare Muceniță Irina, albina lui Hristos cea multlucrătoare, care pe cuvintele Sfântului Duh, cele luminate și mai dulci decât mierea și fagurele, pe buzele tale le-ai purtat și prin a lor dulceață și lumină multe suflete ai îndulcit și ai luminat; auzi-ne și pe noi, nevrednicii, cei întristați și apăsați de conștiința mulțimii păcatelor noastre, care, prin a noastră nesimțire și lenevire, sporesc și se întăresc, și ca o rugină veche, prin obișnuință, cheltuiesc și strică în toată vremea tăria și frumusețea sufletelor noastre. Și de aceea, te rugăm pe tine, porumbița lui Hristos cea curată și preablândă, care prin sfântă neprihănire ai zburat de pe pământ către acoperământul cerescului Vultur, nu ne uita pe noi, cei nemernici și cu totul neputincioși, care ne zbatem, zăcând jos în această vale a plângerii și a ispitirii, și care îndrăznim a te pune pe tine mijlocitoare, sfântă fecioară, către Preabunul și Preacuratul tău Mire, Hristos. Ia aminte la toți cei care cu credință și cu dragoste alergăm la tine în vreme de necaz și de primejdii.

Știm că tu ai mare îndrăzneală către Preabunul nostru Mântuitor, pentru a Cărui dragoste ți-ai pus sufletul tău; de aceea credem fără de îndoire că la toată cererea spre folosul nostru vei fi ascultată de Preamilostivul Dumnezeu, pe Care roagă-L să ne povățuiască pe noi pe calea mântuirii și să ne sprijine cu darul Său la vreme de ispite și de încercări și să ne acopere cu a Sa milă de toate primejdiile văzuților și nevăzuților vrăjmași. Să ne trimită frica Sa în inimile noastre, ca prin ea să viețuim cu trezvie și cu luare aminte, spre a scăpa de veșnicele munci și a dobândi bucuria cea necuprinsă de minte și fără de margini și să slăvim împreună cu tine, sfântă fecioară, pe Dumnezeul nostru, Cel închinat în Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Irina - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Irina

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mari Mucenițe Irina - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfânta Muceniță Iulia din Cartagina (fecioara)
(16 iulie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Iulia Fecioara (originară din Cartagina) este un model de viață trăită cu hotărâre, statornicie și asprime, cât și o dovadă a harului și binecuvântării pe care sufletul aflat în […]

† Sfântul Mucenic Isidor din Hios
(14 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Isidor din Hios este ocrotitorul celor care se afla în nevoi și necazuri pe mare; izbăvindu-i pe toți cei care i se roagă lui cu credință și cu dragoste. […]

† Sfântul Iachint Mitropolitul Țării Românești
(28 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Iachint Mitropolitul Țării Românești, a fost ultimul conducător al Mitropoliei de Vicina și primul Mitropolit al Ungro-Vlahiei. Este serbat în calendarul ortodox în dat de 28 octombrie. FB Mess WA […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram