Acatistul Sfintei Cuvioase Sinclitichia

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfintei Cuvioase Sinclitichia se poate citi pentru a cere Sfintei ca prin rugăciunile ei să întărească inima nostră în față viforului gândurilor celor rele cu stâlpii smeritei cugetări și să ne fie nouă totdeauna ocrotitoare nevăzută în lupta cea duhovnicească, acoperitoare cu veșmântul rugăciunilor sale, ca fără de rușine să stăm înaintea lui Dumnezeu în ziua judecății și astfel să primim iertare prin mijlocirea ei.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Cuvioase Sinclitichia trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Cuvioase Sinclitichia - text

Troparul Sfintei Cuvioase Sinclitichia, Glasul al 8-lea

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Sinclitichia, duhul tău.

Condacul 1

Minte umbrită de înșelăciune având eu și fiind cu totul străin de podoaba smeritei cugetări în strălucirea căreia Se înfățișează Chipul lui Hristos, cum voi îndrăzni a aduce cântări celei ce cu toiagul înțelepciunii dumnezeiești a sfărâmat capul șarpelui? Ci, te rog pe tine, cuvioasă Sinclitichia, prin rugăciunile tale, să mă faci vrednic cântării de: Aliluia!

Icosul 1

În inima ta ascultând cu înțelepciune adierile line ale Duhului și glasul Mirelui dumnezeiesc, ai urmat cărările voinței Tatălui și depărtându-te de toată înșelăciunea lumii, ți-ai împodobit sufletul cu cununile nevoințelor sihăstrești, pentru care noi, smeriții, te fericim:
Bucură-te, plinitoare a voinței dumnezeiești;
Bucură-te, podoaba cea strălucită a sihăstriei;
Bucură-te, izvorul pururea curgător al înțelepciunii dumnezeiești;
Bucură-te, lepădarea jugului lumii;
Bucură-te, căutarea frumuseților dumnezeiești;
Bucură-te, vas cinstit al cugetărilor înțelepciunii;
Bucură-te, odihnirea la limanul mântuirii;
Bucură-te, tăierea legăturilor patimilor cu sabia rugăciunii;
Bucură-te, împodobirea sufletului cu străluciri îngerești;
Bucură-te, călătorie pe muntele desăvârșirii;
Bucură-te, curățirea vasului inimii;
Bucură-te, sălaș al virtuților mântuitoare;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 2

Deși părinții te sileau spre nunta cea legiuită și mulți tineri priveau spre darul frumuseții tale firești și spre avuția cea multă, nu te-ai învoit cu sfaturile lor, ci cu gândul înaintai în cămările cele mai tainice ale inimii și râvnind nunta cea cerească, cu osârdie cântai Mirelui Hristos: Aliluia!

Icosul 2

Toate frumusețile acestei lumi nu ți-au clintit privirea inimii de la icoana Celui Ce este Frumusețea Cea negrăită a serafimilor, ci, întraripându-te cu dumnezeiescul dor înaintea Celui Ce șade pe scaunul heruvimilor aduceai curgerile gândurilor smerite, ca să afli odihna mântuirii; iar noi cugetând la înțelepciunea ta, îți cântăm în taina inimii unele ca acestea:
Bucură-te, lepădarea îndulcirilor înșelătoare ale lumii;
Bucură-te, vas de taină al insuflărilor Treimii;
Bucură-te, înaintare spre Cel Neapropiat cu aripile rugăciunii;
Bucură-te, trecerea gândurilor cerești prin porțile inimii;
Bucură-te, intrare grabnică prin ușa Împărăției;
Bucură-te, chimval chemător la dorul veșniciei;
Bucură-te, cuget neînfricoșat de valurile lumii;
Bucură-te, călătoare pe căile desăvârșirii;
Bucură-te, râvnitoarea bunătăților cerești;
Bucură-te, icoană a viețuirii sihăstrești;
Bucură-te, întăritoare pe calea nevoințelor;
Bucură-te, cunună a cuvioaselor femei;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 3

După moartea părinților tăi trupești, fiind cu totul ocrotită de mâna părintească a Ziditorului tuturor, ai urmat șoaptelor Duhului ce veseleau inima ta. Împărțind averea săracilor, te-ai dus să dobândești comoara cerească întru sărăcia ce împodobește viața călugărească, în cântarea neîncetată de: Aliluia!

Icosul 3

Floarea trupului s-a veștejit, petrecând tu în arșița nevoințelor postului, dar sufletul și mai mult s-a înălțat întru curăție, împodobindu-se cu miresmele tainice ale nepătimirii. Cu pietrele rugăciunilor sfințite de Piatra vieții ți-ai întărit casa sufletului, depărtându-te de rudenii, iar noi grăind unele ca acestea:
Bucură-te, încununarea cu nevoințele sihăstrești;
Bucură-te, înfrumusețarea sufletului prin osteneala rugăciunii;
Bucură-te, stâncă a credinței netulburată de valurile ispitelor;
Bucură-te, nimicitoarea cugetelor deșarte;
Bucură-te, veselia fecioarelor înțelepte;
Bucură-te, împodobirea cămării inimii cu gânduri curate;
Bucură-te, depărtarea de legăturile lumii;
Bucură-te, rușinarea vrăjmașului neîmpăcat;
Bucură-te, petrecere neîncetată pe căile rugăciunii;
Bucură-te, smerenie ce pecetluiește faptele bune;
Bucură-te, îndulcirea de mireasma Vieții;
Bucură-te, zbor deasupra deșertăciunilor lumii;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 4

Cu nevoințe mai presus de fire potolind săltările trupului, te-ai învrednicit a-ți veseli sufletul cu săltările îngerești ale bucuriei, având întăritoare pe cărarea nevoinței cetele puterilor cerești, care uimite de curăția și strălucirea sufletului tău, te învățau cum să aduci Stăpânului tuturor cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul 4

Cu acoperământul rugăciunii împodobindu-ți sufletul, ți-ai întărit mintea cu coiful credinței pornit din nădejde și dragoste, și neslăbind în luptă, cu puterea numelui lui Hristos ai zdrobit capetele gândurilor deșarte, pentru care te rugăm a da mână de ajutor în războiul duhovnicesc și nouă celor ce-ți cântăm:
Bucură-te, surpătoarea vrăjmașului nevăzut;
Bucură-te, stâncă nebiruită a înțelepciunii;
Bucură-te, vas lucrat spre slava Treimii;
Bucură-te, izvor al rugăciunii neîncetate;
Bucură-te, rușinarea asupritorilor cu tăria cugetului smerit;
Bucură-te, povățuitoare spre limanurile nepătimirii;
Bucură-te, scoaterea din mijlocul deșertăciunilor lumii;
Bucură-te, chemarea celor aleși la nevoința sihăstriei;
Bucură-te, înger în trup împodobit cu cununa veșniciei;
Bucură-te, hrănirea sufletului cu pâinea rugăciunii;
Bucură-te, adăparea din Izvorul vieții nesfârșite;
Bucură-te, împodobirea minții cu smerite cuvinte;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 5

Cu întreagă înțelepciune ocârmuindu-ți corabia sufletului și având într-ajutor adierile line ale Duhului, ai ajuns la limanul mântuirii, de unde te rogi cu stăruință pentru întărirea Corabiei lui Hristos, având sprijinitoare ceata îngerilor ce aduc neîncetat cântarea de: Aliluia!

Icosul 5

Asemenea lui Iov te-ai arătat în răbdarea bolilor trupești pe care vrăjmașul neamului omenesc le-a adus asupra ta ca să-ți încerce credința. Fiind încinsă cu puterea Cuvântului, tăria sufletului nu ți-a slăbit, ci cu smerenie ai purtat povara durerilor de plămâni și de măsea, răpirea glasului și tăierea somnului, pentru care te lăudăm așa:
Bucură-te, floare strălucită a sihăstriei;
Bucură-te, comoară bine tăinuită a înțelepciunii;
Bucură-te, chemarea tuturor la mântuire cu trâmbița Duhului;
Bucură-te, îndemnătoare spre dobândirea smeritei cugetări;
Bucură-te, carte a insuflărilor Duhului;
Bucură-te, împodobirea inimii cu slovele Cuvântului;
Bucură-te, stâlpul cel neclintit al sihăstriei;
Bucură-te, podoaba cea cinstită a fecioriei;
Bucură-te, povățuitoarea monahiilor pe căile înțelepciunii;
Bucură-te, desprinderea gândului de deșertăciunile lumii;
Bucură-te, înălțarea minții spre vederi cerești;
Bucură-te, nimicirea cugetelor trupești;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 6

Cu rugăminți stăruitoare fecioarele împreună nevoitoare cereau de la tine a le face părtașe darului cuvântului dăruit ție de Însuși Cuvântul vieții, dar cu izvoare de lacrimi pornite din adâncul inimii smerite pecetluiai tăcerea ta, prin acestea acoperind curgerile de: Aliluia!

Icosul 6

Nemairăbdând întristarea sufletelor necăjite de lipsa "apei cuvintelor înțelepciunii", ți-ai plecat gândul inimii spre milostivire și ai început a-ți deschide gura ta spre slava lui Dumnezeu. În acest chip, ai dăruit din destul tuturor "picăturile Duhului" cele ce vindecau rănile inimilor și le făceau mai osârduitoare spre virtute, pentru care primești de la noi mulțumiri ca acestea:
Bucură-te, vas din care ne adăpăm cu apa înțelepciunii;
Bucură-te, iubire alergătoare înaintea smereniei;
Bucură-te, sălaș al cuvintelor Luminii;
Bucură-te, zidirea cetăților sufletelor prin cuvânt;
Bucură-te, povățuitoare pe cărările mântuirii;
Bucură-te, tămăduirea neputințelor sufletești;
Bucură-te, maică duhovnicească hrănindu-ne cu pâinea înțelepciunii;
Bucură-te, pildă de biruință împotriva patimilor firii;
Bucură-te, alungarea norului întristărilor sufletului;
Bucură-te, mijlocitoare spre punerea începutului pocăinței;
Bucură-te, întărirea inimii pe piatra credinței;
Bucură-te, îndemnătoare spre cumpătare;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 7

Fecioarele cele căutătoare ale mărgăritarelor înțelepciunii luând aminte la cuvintele tale pornitu-s-au cu lacrimi și osteneală, după sfatul tău, ca să aprindă în inimi făclia dumnezeieștii iubiri și îngrădindu-se cu lepădarea de sine și cugetarea la moarte cântau Domnului: Aliluia!

Icosul 7

"Comoara arătându-se, se împuținează, așa și fapta cea bună, făcându-se cunoscută și vădită, se pierde." Cu astfel de cuvinte îndemnând pe căutătorii comorii mântuirii să se păzească de mândrie, i-ai îndemnat a primi ocările cele pricinuitoare de cununile bucuriei, iar noi, neputincioșii, cerându-ți darul gândurilor smerite îți cântăm așa:
Bucură-te, ascunderea câștigului faptelor bune;
Bucură-te, înmulțirea darurilor mântuirii;
Bucură-te, urmarea Celui cu inimă smerită;
Bucură-te, pildă neîncetată spre pocăință;
Bucură-te, suirea scării faptelor bune;
Bucură-te, sprijinitoare pe cărările mântuirii;
Bucură-te, aur ascuns în pământul gândurilor smerite;
Bucură-te, îndreptarea celor greșiți;
Bucură-te, vistierie a înțelepciunii duhovnicești;
Bucură-te, izgonitoare gândurilor mândriei;
Bucură-te, călăuzitoarea celor lipsiți de pricepere;
Bucură-te, milostivire neîmpuținată dăruită celor neștiutori;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 8

Privegherea cu rugăciunea minții o ai arătat drept lucrare neîncetată prin care rămâne nedărâmată casa sufletului. Luând aminte la învățăturile tale, te rugăm a ne ajuta a pune temelia rugăciunii, a ne întări acoperământul credinței și a păzi ferestrele simțurilor de viforul ispitelor vrăjmașului, ca netulburați să aducem Stăpânului lauda: Aliluia!

Icosul 8

Ascultarea o ai arătat mai presus de jertfă și cale a mântuirii tuturor, iar pentru cei cu mintea stricată de gândurile mândriei doctorie ai arătat, pe lângă ascultare, smerita cugetare, certarea și luarea aminte la viețile Sfinților. Noi, cei înconjurați din toate părțile de fiarele gândurilor slavei deșarte, plecăm genunchii inimii înaintea ta, ca să ne ajuți în nesuferitul război, liniștind potopul gândurilor noastre, ca să-ți cântăm cu pace:
Bucură-te, mângâierea celor răniți de slava deșartă;
Bucură-te, tămăduirea celor nepricepuți în lupta duhovnicească;
Bucură-te, ridicarea celor căzuți în deznădăjduire;
Bucură-te, surpătoarea gândurilor deșarte;
Bucură-te, îndemnătoare spre ascultare desăvârșită;
Bucură-te, culegătoare roadelor pustniciei acoperite de smerenie;
Bucură-te, neîncetată amintire a neputințelor, spre mântuire;
Bucură-te, doctorie pentru ridicarea celor amorțiți de mândrie;
Bucură-te, tăierea gândurilor rele cu ascuțișul cugetului smerit;
Bucură-te, arătarea înțelepciunii duhovnicești;
Bucură-te, zdrobirea vrăjmașului cu tăria gândului umilit;
Bucură-te, liniștea sufletelor prigonite de viforul ispitelor;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 9

Pe cei din viața de obște i-ai îndrumat spre ascultarea ce făgăduiește smerita cugetare, iar pe cei ce pot trece cu vederea toate deșertăciunile lumii i-ai îndreptat spre putinica cea dumnezeiască, cea de dreaptă socoteală îngrădită, ca toți într-un glas al inimii să cânte Mântuitorului și Îndreptătorului tuturor: Aliluia!

Icosul 9

Smerita cugetare o ai arătat necesară mântuirii tuturor, zid nesurpat înaintea tuturor faptelor bune, acoperământ tainic al sufletului și al cuvântului înțelept, cu care S-a îmbrăcat Însuși Cel Ce a zis: Învățați-vă de la Mine, că sunt blând și smerit cu inima. Cunoscând această virtute cetate nebiruită de săgețile vrăjmașului, dobândită prin răbdarea defăimărilor, cu piatra rugăciunii tale așează și în inima noastră deprinderea gândului smerit, ca să-ți dăruim în schimb flori versuitoare:
Bucură-te, pildă neîncetată către smerita cugetare;
Bucură-te, cheie ce ne descuie vistieriile înțelepciunii;
Bucură-te, gură deschisă spre propovăduirea Celui smerit;
Bucură-te, ajutătoare la zidirea temeliei faptelor bune;
Bucură-te, lăcaș întărit prin legătura Duhului;
Bucură-te, cer însuflețit de stelele gândurilor smerite;
Bucură-te, lumină povățuitoare la tainele Împărăției;
Bucură-te, lucrătoare faptelor bune întru umilința inimii;
Bucură-te, surpătoarea gândurilor mândriei;
Bucură-te, oglindă a frumuseților veșniciei;
Bucură-te, pildă de lucrare duhovnicească;
Bucură-te, descoperitoarea tainelor credinței;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 10

Calea întreitei nașteri o ai arătat ca pricinuitoare a mântuirii sufletelor, pe lângă nașterea trupească descoperind și pe cele ce ne suie de la pământ la cer – nașterea prin dumnezeiasca baie a Botezului și cea întru lacrimile pocăinței. De cea din urmă te rugăm a ne face și pe noi părtași, prin mijlocirea rugăciunii tale, ca să cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul 10

Povățuit-ai pe miresele lui Hristos să-și lumineze sufletele cu faptele bune, să poarte pe cap cununa făurită din împletiturile virtuților, să pună împrejurul grumazului podoaba smeritei cugetări și să se încingă cu întreaga înțelepciune spre a sluji la masa duhovnicească, aducând ca hrană rugăciuni și cântări de psalmi; străini fiind noi de viețuirea cea îngerească din cuptorul inimii scoatem smerite cântări ca acestea:
Bucură-te, mireasă a Mirelui înțelepciunii;
Bucură-te, curăție a minții strălucite de raza Duhului;
Bucură-te, deschizătoarea ușilor pocăinței;
Bucură-te, purtătoare a cheii înțelepciunii;
Bucură-te, pridvor al tainelor Luminii;
Bucură-te, râvnă aprinsă spre toată fapta cea bună;
Bucură-te, cămară luminată de Soarele dreptății;
Bucură-te, moștenitoare a cununilor Vieții;
Bucură-te, grijă neîncetată pentru curăția inimii;
Bucură-te, surparea vrăjmașului prin osteneala rugăciunii;
Bucură-te, stea călăuzitoare la pământul înțelepciunii;
Bucură-te, omorârea patimilor cu arma Crucii;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 11

Privind la chipul nunții lumești sfătuit-ai pe cele împreună lucrătoare în pământul mântuirii să caute a fi plăcute Mirelui ceresc, spălându-și întinăciunea păcatelor cu pustnicia ostenitoare și îmbrăcându-se cu hainele cele duhovnicești, spre a putea cânta cu îngerii: Aliluia!

Icosul 11

Ca un crin al înțelepciunii lui Hristos răsărind în pământul sihăstriei și fiind luminată de raza Duhului, te-ai făcut odihnitoare a gândului Tatălui și prin mireasma faptelor tale bune te-ai făcut mireasă a Mirelui nenuntit Hristos, atrăgând la limanul mântuirii pe fiii cei rătăciți, te-ai învrednici a primi de la noi cântări ca acestea:
Bucură-te, răbdarea suferințelor lui Iov;
Bucură-te, diamant strălucit al înțelepciunii;
Bucură-te, vindecarea celor răniți de patimi;
Bucură-te, păzitoarea tuturor de căderea în păcat;
Bucură-te, răbdarea focului mădularelor dinlăuntru;
Bucură-te, pildă de smerenie prin pătimirea bolilor;
Bucură-te, vindecarea sufletelor rănite prin vederea rănilor tale trupești;
Bucură-te, ridicarea celor căzuți în dureri cumplite;
Bucură-te, luminarea minții cu gânduri smerite;
Bucură-te, rușinarea vrăjmașului neîmpăcat;
Bucură-te, mângâierea sufletului cu raza rugăciunii;
Bucură-te, povățuitoare spre înălțimea nepătimirii;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 12

Arătând dragostea ca cea mai mare între bunătățile vrednice de împodobirea sufletului, te-ai depărtat de căile mâniei ce întunecă sufletul și arătând vorbirea de rău ca cea mai osânditoare patimă, ai învățat pe cele împreună slujitoare Cuvântului să cânte neîncetat cu glasul inimii lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Când se apropia încununarea biruințelor tale văzut-ai mulțime de îngeri, în strălucirea unei lumini negrăite, aproape de ușile raiului, și cunoscând că peste trei zile aveai să părăsești această lume și să te înfățișezi Sfintei Treimi, ai vestit celor ce te îngrijeau de apropierea sfârșitului tău pe acest pământ. Noi însă, punându-ne nădejdea în mijlocirile tale pentru noi, către Cel Preaînalt, din adâncul inimii îți grăim:
Bucură-te, floare ce împodobește priveliștea sihăstriei;
Bucură-te, mireasmă tainică a înțelepciunii;
Bucură-te, risipitoarea vrăjmașilor netrupești;
Bucură-te, nor al rugăciunii ce picură gânduri dumnezeiești;
Bucură-te, întărirea inimilor neputincioase;
Bucură-te, sălaș sfințit al gândurilor îngerești;
Bucură-te, împreună nevoitoare cu îngerii pe scara slavoslovirii;
Bucură-te, mijlocitoare neînfruntată a noastră spre dobândirea mântuirii;
Bucură-te, podoabă scumpă în vistieria lui Hristos;
Bucură-te, arătătoarea hotarelor înțelepciunii;
Bucură-te, armă nebiruită împotriva vrăjmașilor nevăzuți;
Bucură-te, nume preadulce înrourat de Numele dumnezeiesc;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 13

O, cuvioasă maică Sinclitichia, podoaba pustiei cea sălășluită acum în cămările îngerești, care până la marginile lumii ai strălucit prin faptele și cuvintele tale de Duhul insuflate, împodobește și inima mea sărăcită de viforul gândurilor rele cu stâlpii smeritei cugetări; fii mie totdeauna ocrotitoare nevăzută în lupta cea duhovnicească, acoperindu-mă cu veșmântul rugăciunilor tale, ca fără de rușine să stau înaintea lui Dumnezeu și primind iertare prin mijlocirea ta, să-i cântăm împreună: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

În inima ta ascultând cu înțelepciune adierile line ale Duhului și glasul Mirelui dumnezeiesc, ai urmat cărările voinței Tatălui și depărtându-te de toată înșelăciunea lumii, ți-ai împodobit sufletul cu cununile nevoințelor sihăstrești, pentru care noi, smeriții, te fericim:
Bucură-te, plinitoare a voinței dumnezeiești;
Bucură-te, podoaba cea strălucită a sihăstriei;
Bucură-te, izvorul pururea curgător al înțelepciunii dumnezeiești;
Bucură-te, lepădarea jugului lumii;
Bucură-te, căutarea frumuseților dumnezeiești;
Bucură-te, vas cinstit al cugetărilor înțelepciunii;
Bucură-te, odihnirea la limanul mântuirii;
Bucură-te, tăierea legăturilor patimilor cu sabia rugăciunii;
Bucură-te, împodobirea sufletului cu străluciri îngerești;
Bucură-te, călătorie pe muntele desăvârșirii;
Bucură-te, curățirea vasului inimii;
Bucură-te, sălaș al virtuților mântuitoare;
Bucură-te, Cuvioasă Sinclitichia, candela cea nestinsă a rugăciunii!

Condacul 1

Minte umbrită de înșelăciune având eu și fiind cu totul străin de podoaba smeritei cugetări în strălucirea căreia Se înfățișează Chipul lui Hristos, cum voi îndrăzni a aduce cântări celei ce cu toiagul înțelepciunii dumnezeiești a sfărâmat capul șarpelui? Ci, te rog pe tine, cuvioasă Sinclitichia, prin rugăciunile tale, să mă faci vrednic cântării de: Aliluia!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfintei Cuvioase Sinclitichia - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Cuvioase Sinclitichia

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Cuvioase Sinclitichia - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Izvorul Tămăduirii
sărbătoare închinată Maicii Domnului

FB Mess WA Like Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii ne amintește de una dintre minunile Maicii Domnului săvârșite prin intermediul viitorului împărat bizantin Leon cel Mare. Apa luată de Leon din acest izvor tămăduitor de lângă Constantinopol […]

† Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei
(17 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Patrick este numit "Apostolul" sau "Luminatorul" Irlandei deoarece prin propovăduirea lui locuitori Irlandei au fost încreștinați. De la Sfântul Patrick ne-a rămas o rugăciune foarte frumoasă, care se numește […]

† Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul
(26 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul este ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine, fiind grabnic ajutător la rugăciunilor mamelor care nu pot avea prunci. Este serbat în calendarul ortodox pe data de 26 […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram