Acatistul Sfintei Cuvioase Pelaghia din Antiohia

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Cuvioase Pelaghia din Antiohia se poate citi pentru a cere sfintei să ne izbăvească de felurite ispite trupești, de la oameni și de la cel rău sau să îi cerem ajutorul pentru a ne putea pocăi cu adevărat pentru a ne putea întoarce de la păcatele noastre și a merge pe calea mântuirii.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Cuvioase Pelaghia din Antiohia trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Cuvioase Pelaghia din Antiohia - text

Tropar - Sfânta Cuvioasă Pelaghia, glasul al 8-lea

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Pelaghia, duhul tău.

Condacul 1

Celei alese din marea învolburata a lumii, spre slujirea lui Hristos, celei ce s-a depărtată de lume luând port bărbătesc în pustia Eleonului, acesteia cu glas de laudă să-i aducem cântare: Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Icosul 1

Cu totul despărțindu-te de lume ai pustnicit maica în muntele Eleonului umblând pe urmele Mirelui tău și ai tăiat ispitele și patimile trupului cu sabia nevoințelor pentru care cinstind pomenirea ta îți cântăm:
Bucură-te maică de Duh Sfânt purtătoare;
Bucură-te că ai crescut spre Hristos ca floarea spre soare;
Bucură-te că în port bărbătesc la Locurile Sfinte ai plecat;
Bucură-te căci în chip pocăinței nouă te-ai arătat;
Bucură-te că peștera ta mormânt și înviere ți-a fost;
Bucură-te că în întunericul ei L-ai găsit pe Hristos;
Bucură-te că de trup nicicum nu te-ai îngrijit;
Bucură-te că în aspre nevoințe mult ai pătimit;
Bucură-te că ai încălzit pietrele cu lacrimile tale;
Bucură-te că ele au odrăslit spre Hristos a ta cale;
Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 2

Venind episcopul Non în Antiohia și văzându-te ce râvna aveai de a te împodobi că să placi ochilor vremelnici a plâns cu mare glas soarta ta și a rostit cuvânt de folos tuturor că să se sârguiască tot creștinul să placă ochilor nepieritori și atotvăzători ai Domnului Căruia să-I cântăm cu umilința: Aliluia!

Icosul 2

Nu a covârșit întunericul lumina, căci unde s-a înmulțit păcatul acolo a prisosit Harul, precum zice apostolul. De aceea, cuvioasă Pelaghia din porumbița întinată ai devenit pasare albă că zăpada înălțându-te în văzduh, precum mai înainte te-a visat fericitul episcop Non. Pentru acestea, dând slavă lui Dumnezeu grăim:
Bucură-te că episcopul Non pentru tine cu multe lacrimi s-a rugat;
Bucură-te că în vis ca porumbiță întinată te-ai arătat;
Bucură-te că episcopul Non în porumbița albă că zăpada te-a preschimbat;
Bucură-te că spre ceruri înălțându-te nu te-ai mai oprit;
Bucură-te că a doua zi la Biserica Sfântului Iulian ai venit;
Bucură-te că pentru sârguințele tale Sfântul Botez degrab ai primit;
Bucură-te că râvna și smerenia ta pe toți i-a uimit;
Bucură-te că diaconița Romana te-a primit că fiică duhovnicească;
Bucură-te că atunci s-a aprins dorul tău spre viața monahicească;
Bucură-te că în curând vieții de sihastru în port bărbătesc te-ai făcut următoare;
Bucură-te că deși erai frumoasă la vedere, frumusețea ta sufleteasca s-a dovedit a fi mai mare;
Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 3

Nebănuite sunt căile și judecățile Domnului, așa cum neștiuta de oameni a fost viața cuvioasă, căci aflând Mărgăritarul Cel de mult preț, toate le-ai socotit ca nimic și ai alergat spre El înălțându-te cu rugăciunea ca ciocârlia spre soare, neîncetat cantând: Aleluia!

Icosul 3

Părăsind viața păcătoasa ai lăsat calea cea largă și spre cea strâmtă grăbindu-te, nevoindu-te ai alergat în locuri numai de tine știute spre a ne arata tuturor calea pocăinței pentru care te fericim cantando-ți așa:
Bucură-te că sufletul tău L-a dorit pe Hristos, Mirele Cel adevărat;
Bucură-te că episcopul Non calea dreptei credințe ți-a arătat;
Bucură-te că voind numaidecât a te schimba ajutorul lui ai dorit;
Bucură-te că socotindu-te nevrednica de a veni la dânsul o scrisoare de la tine a primit;
Bucură-te că pentru dorința ta cea arzătoare de a te schimba ai fost grabnic botezată;
Bucură-te că la opt zile de la Botez lumii pentru totdeauna te-ai făcut uitată;
Bucură-te că avuția ta la săraci o ai împărțit;
Bucură-te că fiind încă în lume pe diavol cu semnul crucii l-ai gonit;
Bucură-te că în ispitele cele de multe feluri ne ești ajutătoare;
Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 4

"Doamne, să nu pierzi zidirea maicilor Tale, să nu slujească diavolilor niște frumuseți ca aceste" s-a rugat fericitul episcop Non pentru tine. Iar Dumnezeu Care pururea asculta rugăciunea spre bine a celor ce fac voia Sa a făcut să se mărească prin tine numele Lui cel sfânt Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 4

Văzutu-te-a fericitul Episcop Non trecând prin fata Bisericii Sfântului Iulian cu alaiul tău și aprinzându-se de dor pentru Hristos a strigat: "Câte ceasuri a zăbovit acea femeie în cămara sa împodobindu-se pentru vremelnicii ei curtezani? Iar noi având în ceruri pe Mirele Cel fără de moarte nu ne silim să ne împodobim sufletul ca să arate plăcut în fata ochilor lui Dumnezeu". Iar tu, fericito, urmând îndemnului te-ai sârguit a place atunci Mirelui Celui nepieritor pentru că auzi de la noi unele că acestea:
Bucură-te că râvna cea pierzătoare ai transformat-o în râvna mântuitoare;
Bucură-te că împodobirea trupului cea trecătoare ai prefăcut-o în împodobirea sufletului cea nepieritoare;
Bucură-te că ochii sufletului atunci ți s-au deschis prima dată;
Bucură-te că atunci conștiința ți-a fost deșteptată;
Bucură-te că ai întors spatele slujirii la idoli și la deșertăciunile vieții trecătoare;
Bucură-te că prin baia Botezului sufletul tău a primit hrana țesuta din lumina cea nepieritoare;
Bucură-te ceea ce ne înveți prin pocăință a sufletului dobândire;
Bucură-te privighetoare ce canta despre a firii celei căzute izbăvire;
Bucură-te că a vieții monahicești cale ți-ai ales;
Bucură-te că luând jugul pe calea cea strâmtă ai mers;
Bucură-te a rugăciunii neîncetate lucrătoare;
Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 5

Dorind să-ți petreci restul vieții aproape de Mirele Tău Hristos, Cuvioasă Maica Pelaghia, a opta zi de la Botez ai lepădat cămașa cea alba a celor botezați și ai luat haina aspră de păr și punând deasupra o haina veche a fericitului episcop Non ai părăsit lumea pentru a-L dobândi pe Hristos Căruia Îi cântai: Aliluia!

Icosul 5

Mers-ai pe urmele Mântuitorului și lăcaș al nevoinței și al rugăciunii ai ales pustia Eleonului, unde și Domnul adus mergea și Se ruga. Iar noi urmărindu-te cu sufletul strigăm așa:
Bucură-te că te-ai răstignit lumii vestejindu-ți frumusețea trupului;
Bucură-te că mai frumoasa ți-a fost podoaba sufletului;
Bucură-te, noian de isprăvi dumnezeiești în pustie răsărit;
Bucură-te, bob de tămâie cu bun miros pe jăraticul nevoințelor topit;
Bucură-te, aur curat lămurit în cuptorul înfrânării;
Bucură-te că rugăciunea ți-a fost curată ca azurul zării;
Bucură-te pildă sihaștrilor și îndreptarea păcătoșilor;
Bucură-te că sporirea ta duhovniceasca s-a făcut grabnic cunoscută tuturor;
Bucură-te că din rugi și lacrimi ți-ai țesut scara până la ale cerului hotare;
Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 6

Vrând Iacov, diaconul fericitului episcop Non a se închina la Sfintele Locuri, după ani de la plecarea ta, cuvioasă, a fost trimis de înaintevăzătorul său episcop să-l caute și pe monahul Pelaghie și să ia binecuvântare de la acesta. Iar el a mers cantând lui Dumnezeu cel minunat intru sfinții Sai ascuns: Aliluia!

Icosul 6

Aflat-a chilia ta, cuvioasă, Iacov cel trimis, dar chiar de a putut vorbi cu tine taina nu ți-a aflat-o, căci înfrânările peste măsura ofiliseră floarea frumuseții tale. Iar noi lăudând râvna ta cea bună îți grăim:
Bucură-te că taina de a fi parte femeiască în port bărbătesc numai după moartea ta s-a aflat;
Bucură-te că Iacov venind a doua oară la a ta chilie ți-a găsit trupul pe podea culcat;
Bucură-te că vestea morții tale ca flacăra s-a împrăștiat;
Bucură-te că mulțimea de călugări ce te iubeau la chilia ta au alergat;
Bucură-te căci cu multe lacrimi trupul de îngropare ți l-au pregătit;
Bucură-te că mare le-a fost uimirea când faptul că erai parte femeiasca au descoperit;
Bucură-te că Dumnezeu prin acestea te-a preamărit;
Bucură-te că sfintele tale moaște în chilia ta cea din stâncă au primit îngropare;
Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 7

Cu adevărat asemeni îngerilor te-ai învrednicit a fi, fericită maică a pustiului, căci văzându-te pentru ultima oară în viață, Iacov, diaconul episcopului Non, mult s-a folosit de întâlnirea cu tine și dând slava lui Dumnezeu Care îndumnezeiește omul prin har a strigat: Aliluia!

Icosul 7

Fiind dinainte înștiințata că sfârșitul îți este aproape și primind să vezi pe diaconul Iacov cel ce venea din partea episcopului Non, te-ai Bucurat, maică și l-ai rugat să se roage pentru tine. Iar noi luând aminte la smerenia ta îți grăim:
Bucură-te că diaconul Iacov de vederea ta mult s-a folosit;
Bucură-te că umblând el în multe mănăstiri despre sporirea duhovnicească a pustnicului Pelaghie a auzit;
Bucură-te că în viața nimeni nu s-a priceput a afla taina portului tău în haine bărbătești;
Bucură-te că la moartea ta nimeni nu a putut ascunde adevărul firii tale femeiești;
Bucură-te că la sfârșitul vieții ai primit veste de la cel ce ți-a început viața în Hristos;
Bucură-te că înaltă ta trăire multor monahi le-a fost de folos;
Bucură-te că peștera mică locaș al slavei la moarte s-a arătat;
Bucură-te că mulți călugări și credincioși la moaștele tale atunci s-au închinat;
Bucură-te că peste veacuri mica peșteră e a vieții tale tainica mărturisitoare;
Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 8

Cine va putea spune ispitele și înfricoșările pătimite de tine din cauza demonilor, înfiorările sufletului, tresăltările trupului, lacrimile, o, cuvioasă maica a pustiei? Singur Dumnezeu, Cel ce te-a chemat la aceasta viață, îți știe suspinurile negrăite Căruia te-ai învoit a-I cânta: Aliluia!

Icosul 8

Prin viața pustnicească ți-ai luminat haina sufletului, gătind-o de nuntă, spălându-o cu lacrimile pocăinței și împodobind-o cu postul, cu privegheri și cu rugăciuni prin care te-ai sârguit a-I place Mirelui tău ceresc. Iar noi văzând schimbarea ta de la trăirea în păcat la înaltă și duhovniceasca viețuire nădăjduim în mântuirea noastră zicând:
Bucură-te că pe omul cel vechi prin multă nevoință l-ai biruit;
Bucură-te povățuitoarea tăcută a pocăinței prin suspinul negrăit;
Bucură-te că în liniștea pustiei lacrimile tale au strigat către Hristos;
Bucură-te că în întunericul peșterii ele au strălucit că diamantul de luminos;
Bucură-te, ceea ce cu mici diamante ai răscumpărat sufletul tău;
Bucură-te ceea ce sufletul și trupul ți le-ai făcut local al lui Dumnezeu;
Bucură-te floare rară răsărita în pustia neprietenoasă;
Bucură-te că strâmtoarea și sărăcia au fost a ta casă;
Bucură-te că la bogații nepieritoare te-ai mutat;
Bucură-te că acum locașul tău ești pururi luminat;
Bucură-te , înger în trup care prin rugăciuni a învățat să zboare;
Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 9

Nu te-ai înspăimântat de ispitele vieții pustnicești, ci acoperindu-te cu rugăciunea ca și cu o haina, te întăreai pururea cu numele lui Hristos Căruia și noi închinându-I-ne Îi strigăm: Aleluia!

Icosul 9

Adâncă a fost credința ta, maica a pustiei, căci chiar de a încercat vrășmașul diavol prin multe feluri de ispitiri să te întoarcă din hotărârea cea mântuitoare, râvna ta s-a arătat biruitoare. Pentru aceasta aprinzându-ne de dorința mântuirii îți cântăm:
Bucură-te, cea adâncă în credință, dragoste și pocăință;
Bucură-te, cea din "adâncul fărădelegilor și marea păcatelor" cum tu însăți te numeai, ai ieșit;
Bucură-te căci episcopul Non văzându-ți lacrimile izvorâte din adâncul sufletului, Sfântului Botez te-a învrednicit;
Bucură-te că însuși numele tău se tâlcuiește "cea adâncă";
Bucură-te că din dragostea de Hristos a apărut în tine că apa din stâncă;
Bucură-te că adâncul fărădelegilor pisc al sfințeniei ai devenit;
Bucură-te că din adâncul peșterii tale cu rugăciunea până la cer te-ai suit;
Bucură-te, cea adâncă, a Împărăției celei de sus căutătoare;
Bucură-te că după ce ai găsit-o ne ești și nouă călăuzitoare;
Bucură-te, liniște adâncă cu sălaș în inimă rugătoare;
Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 10

Tainic este locul unde spanca a zămislit chilia ta, sfânta, în muntele unde Domnul mergea des să Se roage. Mergând pe urmele Lui ai căzut cu fata la pământ ca oarecând Mirele tău, Căruia Îi strigai cu lacrimi: Aliluia!

Icosul 10

Multe veacuri au trecut de la adormirea ta, sfânta maică a pustiei, dar peștera ta aduce și acum mărturie tăcută a existentei tale pentru care preamărind pe Hristos îți grăim:
Bucură-te că micuța încăpere lăcaș al zdrobirii și răscumpărării ți-a fost;
Bucură-te căci în întunericul ei lumina ți-a fost Hristos;
Bucură-te că sufletul tău în întunecime s-a luminat;
Bucură-te că-n spațiul îngust cale lungă de străbătut ai aflat;
Bucură-te că peștera ta ușa nu a avut;
Bucură-te că intrând în ea rânduială zăvoriților ai ținut;
Bucură-te, pustnica ce pentru Hristos de vie în mormânt ai intrat;
Bucură-te, sfânta care cu Hristos după moarte în Împărăție te veselești neîncetat;
Bucură-te căci la nevoințe de nebandit te-ai supus;
Bucură-te căci zidindu-ți intrarea chiliei ți-ai construit și calea cea de sus;
Bucură-te a monahilor și pustnicilor ocrotitoare;
Bucură-te a păcătoșilor ce se pocăiesc calda ajutătoare;
Bucură-te Sfântă cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 11

Toate cetele îngerești s-au bucurat de viețuirea ta, sfânta, căci trăind tu că una fără de trup și firea omeneasca înfrângând cu nevoința, cu adevărat îngerilor te-ai adăugat încă din viață pe când cântai împreună cu ei lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Neînsemnate au devenit pentru tine, maică, avuțiile cele multe pe care le aveai, frumusețea și bunul trai căci toate degrabă le-ai lepădat și alergând ai cumpărat țarina unde era îngropata comoara cea de mare preț pe care și noi nădăjduind să o dobândim, îți cântăm:
Bucură-te că talanții cu dobânda i-ai înmulțit;
Bucură-te locaș al Domnului cu totul sfințit;
Bucură-te slugă bună căreia multe acum I s-au dat;
Bucură-te căci priveghind în tot ceasul pe Stăpânul L-ai așteptat;
Bucură-te, drahma cea pierdută din visteria cea de Sus;
Bucură-te căci găsirea drahmei multa bucurie în ceruri a adus;
Bucură-te, oaia rătăcita pe care Domnul prin lume o a cautat;
Bucură-te că după ce te-a găsit pe umerii Lui în Împărăția Cerurilor te-a purtat;
Bucură-te că Împărăția este a bobului de grâu ce moare;
Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 12

Lumina stăruitoare în pustie te-ai arata Sfânta Pelaghia, căci ai purtat biruitoare zăduful zilei și zdrobindu-ți trupul cel vremelnic cu nevoințe peste măsura te-ai sălășluit acum în tărâmul ce nu are nevoie de soare căci Domnul Însuși luminează, Căruia cu îngerii Îi canta neîncetat: Aliluia!

Icosul 12

N-a rămas lumină ascunsă sub obroc ci prin voia Domnului a fost pusă în sfeșnic să lumineze tuturor că toți să vadă rodul pocăinței și să fericească pe ceea ce pentru Hristos a ars că o facile cu foc de sus. Iar noi căutând spre tainica flacără cea din sufletul nostru îți grăim:
Bucură-te, că în pustie glasul celui ce striga "Pocăiți-va!" l-ai auzit;
Bucură-te că deși de oameni Scriptura n-ai fost învățată, de la calea cea dreaptă nu te-ai rătăcit;
Bucură-te că viețuirea cea călugăreasca ți-a fost viață îngerească;
Bucură-te că din patria îngerească ajuți pe cei din viața monahicească;
Bucură-te ceea ce cu intime ai găsit drumul pe care mulți doar îl pipăim;
Bucură-te ceea ce zburând te-ai întărtat pe când mulți și a merge ne poticnim;
Bucură-te, că mâinile la rugăciune când le ridicai simțeai cerul în vârful degetelor;
Bucură-te că cerurile la venirea ta și-au deschis porțile lor;
Bucură-te fluture de nimeni învățat să zboare;
Bucură-te pom de mai de nimeni învățat să dea floare;
Bucură-te că Domnul ți-a fost singurul învățător;
Bucură-te că în fața ta Scripturile și-au arătat singure tâlcuirea lor;
Bucură-te a inimii spre sihăstrie tainică chemare;
Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 13

O, Sfânta Cuvioasă Pelaghia, ceea ce din "adâncul fărădelegii" chip al pocăinței și al sfințeniei nouă te-ai arata. Sfânta ce te-ai născut a doua oara prin lacrimi și rugăciuni din pântecele cel de piatra al chiliei tale, arata-ne nouă tuturor calea cea de sus. Roagă-te la Cel pe Care L-ai aflat să fie milostiv nouă că prin nemăsurată mila Sa să ne învrednicim a afla veșnicele bunătate că dimpreună cu tine, cu toți îngerii și cu toți sfinții să-I cântăm neîncetat: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Cu totul despărțindu-te de lume ai pustnicit maica în muntele Eleonului umblând pe urmele Mirelui tău și ai tăiat ispitele și patimile trupului cu sabia nevoințelor pentru care cinstind pomenirea ta îți cântăm:
Bucură-te maică de Duh Sfânt purtătoare;
Bucură-te că ai crescut spre Hristos ca floarea spre soare;
Bucură-te că în port bărbătesc la Locurile Sfinte ai plecat;
Bucură-te căci în chip pocăinței nouă te-ai arătat;
Bucură-te că peștera ta mormânt și înviere ți-a fost;
Bucură-te că în întunericul ei L-ai găsit pe Hristos;
Bucură-te că de trup nicicum nu te-ai îngrijit;
Bucură-te că în aspre nevoințe mult ai pătimit;
Bucură-te că ai încălzit pietrele cu lacrimile tale;
Bucură-te că ele au odrăslit spre Hristos a ta cale;
Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Condacul 1

Celei alese din marea învolburata a lumii, spre slujirea lui Hristos, celei ce s-a depărtată de lume luând port bărbătesc în pustia Eleonului, acesteia cu glas de laudă să-i aducem cântare: Bucură-te Sfânta Cuvioasă Pelaghia, a pustiului adâncă rugătoare!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Cuvioase Pelaghia din Antiohia - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Cuvioase Pelaghia din Antiohia

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Cuvioase Pelaghia din Antiohia - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala
(3 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Achepsima, Iosif și Aitala au primit cununa muceniciei, îmbărbătați fiind de mângâierea veșniciei întru Hristos. Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de 3 noiembrie. FB Mess WA […]

† Soborul Sfinților 70 de Apostoli
(4 ianuarie)

FB Mess WA Like Soborul Sfinților 70 de Apostoli sunt cei care au reușit să propovăduiască Evanghelia lui Hristos la toate neamurile. Pentru lucrarea lor comună, de propovăduire a cuvântului lui Hristos, îi serbăm în […]

† Sfântul Fotie cel Mare, Patriarh al Constantinopolului
(6 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Fotie cel Mare este considerat ca cel mai influent Patriarh al Constantinopolului din punct de vedere al învățăturilor sale, după Sfântul Ioan Gură de Aur și primul umanist creștin, unul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram