Acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Eugenia Fecioara

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Eugenia Fecioara este de folos să fie de citit de toți cei nedreptățiți, judecați și acuzați pe nedrept pentru a scoate adevărul la suprafață și a demonstra nevinovăția. Acest acatist poate fi citit în orice zi, dar mai ales în ziua de prăznuire a sfintei.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Eugenia Fecioara trebuie citite "Rugăciunile începătoare" pe care le găsiți în Rugăciunile de Dimineața sau Rugăciunile de Seara. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatist text

Tropar- Acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Eugenia Fecioara, glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Eugenia, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Luminându-te cu lumina dumnezeieștii cunoașteri, ai fugit de slava cea deșartă, părăsind dulceața lumii și casa părinților tăi, și ieșind din cetate, de frumusețea cântării de psalmi te-ai rănit, și primind în inima ta feciorelnică dumnezeiasca dragoste, ai împărtășit duh și celor ce călătoreau împreună cu tine, Sfântă Fecioară Muceniță Eugenia. Pentru aceasta și noi îți cinstim prăznuirea, cântându-ți: Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Icosul 1

Din rânduiala dumnezeiască, înger din cer a fost trimis să-ți deschidă, fecioară, calea spre mucenicie, arătându-te slujitoare aleasă a Împăratului tuturor. Iar noi, văzând viețuirea ta cea minunată, îți înălțăm cântări de laude ca acestea:
Bucură-te, ceea ce nume de bun neam ai purtat;
Bucură-te, că, frumoasă la chip fiind, și vitează cu duhul te-ai arătat;
Bucură-te, că înțelepciunea cea elinească și filosofia ritorilor cu înlesnire ai învățat;
Bucură-te, că logodna cu nici unul din tinerii cei luminați cu neamul, cu mărirea și cu bogăția nu ai primit;
Bucură-te, că fecioria cea curată ai râvnit;
Bucură-te, că prin rânduiala dumnezeiască Epistolele Sfântului Apostol Pavel ai citit;
Bucură-te, că de la el ai aflat că unul este Dumnezeu cel adevărat;
Bucură-te, că, ieșind din cetate și auzind cântarea cea dulce a psalmilor, cu lumina dumnezeieștii cunoașteri te-ai luminat;
Bucură-te, că de rătăcirea părinților te-ai rușinat și de idolii cei făcuți de mână omenească te-ai lepădat;
Bucură-te, că cele trecătoare ai lăsat;
Bucură-te, că de Mirele tău Hristos ai fost înțelepțită;
Bucură-te, purtătoare de cunună preafericită;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 2

Când te-ai logodit cu Hristos, I-ai adus Lui de bunăvoie, ca o zestre însuflețită, slugile care, urmând tăriei tale, fecioară binecuvântată Eugenia, au strălucit lămurit cu credința și cu harul, deprinzându-se cu toată fapta bună, ca niște adevărați mucenici înțelepți ai lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 2

Înțelegerea cea neînțeleasă căutând, Muceniță, să o înțelegi, ai lepădat slava cea deșartă, și lipindu-te de Hristos, ai grăit către slugile tale: "Eu nu mă voi mai numi doamnă a voastră, ci soră și împreună slujitoare a lui Dumnezeu cel adevărat"; pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, că părul cel fecioresc ți-ai tăiat și cu dorire spre Mănăstirea lui Teodor ai plecat;
Bucură-te, că îmbărbătată de har fiind, firea femeiască ți-ai uitat;
Bucură-te, că, împreună cu cei doi oameni slujitori ai tăi, spre lucrările bărbătești ai alergat;
Bucură-te, că Dumnezeu cu vederea cea mai înainte te-a povățuit;
Bucură-te, că, din purtare de grijă, Dumnezeu toate cele despre tine fericitului Episcop Elen le-a descoperit;
Bucură-te, că Arhiereul Elen cu Sfântul Botez în Hristos v-a îmbrăcat;
Bucură-te, că luminându-vă, jugul Lui ați dorit;
Bucură-te, că luând chip și nume bărbătesc cu ceata monahilor te-ai unit;
Bucură-te, că urmând ție, din robi cu trupul, slugile tale libertatea duhului au dobândit;
Bucură-te, că a strălucit în inima ta binecuvântarea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai înflorit ca un crin în pustiul păgânătății;
Bucură-te, că bunul neam al sufletului l-ai păzit nevătămat;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 3

Fericită fecioară, cea acoperită cu haine și cu nume bărbătești, bineviețuind și slujind lui Dumnezeu, atâta ai sporit în dumnezeiasca învățătură, încât și Sfânta Scriptură o cunoșteai pe de rost și multora le erai mirare și pildă pentru bucuria cea nepieritoare, cântând: Aliluia!

Icosul 3

Pururea fiind împodobită, fecioară, cu viață curată, cu bun cuvânt și cu har, jertfă te-ai adus pe tine Celui ce pentru noi a luat trup din Fecioară; pentru aceasta și noi îți cântăm:
Bucură-te, smerenie blândă și îmblânzitoare;
Bucură-te, a celor mâhniți caldă mângâietoare;
Bucură-te, că și darul tămăduirii ai primit;
Bucură-te, că mai mult decât toți pustnicii ai strălucit;
Bucură-te, că taina ta cea acoperită de Dumnezeu frații nu o cunoșteau;
Bucură-te, că, murind egumenul și adunându-se obștea, cu multă rugare la stăreție te sileau;
Bucură-te, că a-L întreba mai întâi pe Hristos i-ai îndemnat;
Bucură-te, că, urmând cuvântul Domnului, tuturor slugă și rob te-ai arătat;
Bucură-te, că pentru toți te-ai ostenit în grele slujiri mănăstirești;
Bucură-te, că, slujind fraților, cu dor și fără încetare te rugai lui Dumnezeu;
Bucură-te, că mult iubeai slujbele cele bisericești;
Bucură-te, că în toate ți-ai păzit inima curată;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 4

Vifor de ispite a asmuțit asupra ta șarpele cel pierzător de suflete văzându-te purtătoare de biruință, îndreptată spre mântuire, dar luminându-te cu lumina cea înțelegătoare, l-ai batjocorit cu puterea Celui Preaînalt, cântând: Aliluia!

Icosul 4

Văzând Melantia cea bogată cu averea, dar săracă de fapte bune, frumusețea ta, s-a rănit de dragostea cea fără de rânduială, neștiind firea cea femeiască ce se tăinuia în chipul și în numele cel bărbătesc; dar tu, mustrând-o cu asprime, i-ai spus că una îți este nunta, dorirea de Hristos. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, că ai vindecat-o de friguri pe Melantia, ungând-o cu untdelemn sfințit;
Bucură-te, că cele trei vase de argint pline de bani de la ea nu le-ai primit;
Bucură-te, că la săraci să-i dăruiască o învățai;
Bucură-te, că tu cu dragostea lui Dumnezeu te îndestulai;
Bucură-te, că, sărăcind cu Hristos, bogăție adevărată ți-ai agonisit;
Bucură-te, că, mărturisindu-ți aceea pofta ei desfrânată, cu asprime o certai;
Bucură-te, de Dumnezeu înțelepțită că în tărie cu nimic nu ai slăbit;
Bucură-te, că pe cea aprinsă de tăciunii desfrânării ai alungat;
Bucură-te, primitoare de înțelepciune;
Bucură-te, că te desfătai cu dragostea de cumpătare;
Bucură-te, rugătoare pentru alungarea ispitelor;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 5

Ca un orb care și-a pierdut lumina ochilor, cea înnegrită cu fapta și cu numele a căutat să-ți aducă ocară, și ducându-se la judecătorul cetății, tatăl tău, a mințit fără de rușine că ai voit să o silești spre desfrânare. Dar tu nu te dezlipeai de Mirele tău Cel ceresc, strigându-I: Aliluia!

Icosul 5

Umplându-se judecătorul de mânie și trimițând îndată să fii legată și adusă la judecată, împreună cu toți monahii de sub ascultarea ta, ai răbdat ocară și defăimare. Dar nevoind tu să se facă de batjocură haina călugărească, ți-ai sfâșiat haina rostind: "Se cuvine ca noi, călugării, să suferim cu mulțumire ocările, batjocura și chinuirea trupului. Dar pentru ca să nu se facă de batjocură haina călugărească, iată, vă spun că sunt femeie; judecătorul este preaiubitul meu tată, soția lui e mama mea, aceștia de lângă mine îmi sunt frați, și nu-i numesc robi". Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, ceea ce nu ai dat somn genelor tale până nu ai omorât toată patima desfătării;
Bucură-te, că te-ai făcut lăcaș curat Ziditorului tău;
Bucură-te, statornicie fără clătinare;
Bucură-te, a călugărilor povățuitoare;
Bucură-te, că ai arătat nebunia patimii celei trupești;
Bucură-te, apărătoarea hainei călugărești;
Bucură-te, că ai purtat candela fecioriei nestinsă;
Bucură-te, că părinții tăi, văzându-te, cu bucurie mare s-au bucurat;
Bucură-te, că Domnul a pedepsit-o pe necredincioasa Melantia, foc trimițând peste casa și averea ei;
Bucură-te, că tatăl tău, Filip, văzând cele petrecute, de toată mărirea, bogăția și desfătarea vieții s-a lepădat;
Bucură-te, că împreună cu mama ta, Claudia, și cu frații tăi s-au botezat;
Bucură-te, că și el mucenicește viața și-a săvârșit;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 6

Mărturisitor și purtător de Dumnezeu devenind Filip, tatăl tău, Preacuvioasă Eugenia, și ritor bine grăitor fiind, pe mulți din elinii cei mai de frunte i-a sfătuit și i-a adus la Hristos, iar pe cei slabi la suflet și pe cei ce se îndoiau în credință i-a întărit; și împărțindu-și averea, a lepădat dregătoria, ajungând păstor creștinilor din Alexandria. Dar din zavistia vrăjmașului, fericitul Episcop Filip a fost ucis în ascuns de urâtorii de Dumnezeu păgâni, care nu știau să cânte: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind tu cu duhul, ai atras la tine mulțime de fecioare și împreună cu ele ai slujit lui Hristos, Mirele Cel ceresc, biruind toată patima și urâciunea; pentru care noi, minunându-ne, să strigăm:
Bucură-te, că ai trecut fără să te arzi prin focul ispitelor;
Bucură-te, că fără să ți se înmoaie vitejia ai trecut prin apa cea nestatornică a clevetirii;
Bucură-te, că din toate nevoințele ai ieșit biruitoare;
Bucură-te, că slăbiciunea femeiască ți-a fost întărită de puterea lui Hristos;
Bucură-te, că celor curați cu fecioria le ești ocrotitoare;
Bucură-te, că lui Hristos, Împăratul tuturor, ai logodit multe fecioare;
Bucură-te, că le-ai dăruit Lui ca pe o zestre cuvântătoare;
Bucură-te, că pe toți i-ai uimit cu lumina înțelepciunii;
Bucură-te, că pe mulți i-ai condus să creadă luminat în Hristos, Lumina lumii;
Bucură-te, că ai risipit negura închinării la idoli;
Bucură-te, că nu încetezi să te rogi pentru noi, cei osteniți de trudă fără rânduială;
Bucură-te, că nu ne lași pe noi, cei întunecați de întunericul acestui veac;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 7

Voind fericita Claudia, maica ta, să se întoarcă în Roma, ai urmat-o împreună cu frații și casa ta, făcându-vă acolo pricinuitoare de întoarcere la Dumnezeu pentru multe suflete, văduvele având scăpare la maica ta, iar fecioarele la tine, Sfântă Eugenia, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Văzând mărita Vasilisa viața ta cea purtătoare de Dumnezeu, pe tine cu dragoste te-a urmat, că s-a logodit cu Hristos, părăsind toate desfătările trupești și s-a învrednicit de bucuria mucenicilor. Pentru aceasta și noi îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că ai lucrat la înmulțirea Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, că nu te-a oprit focul prigoanei păgânilor;
Bucură-te, că mulțime de inimi ai deschis dulcelui Mântuitor;
Bucură-te, că și pe mărita Vasilisa cea de neam împărătesc ai adus-o Împăratului tuturor;
Bucură-te, că descoperire ai primit de la Domnul pentru mucenicia Vasilisei;
Bucură-te, că Sfânta Vasilisa ți-a mărturisit descoperirea cea despre îndoita ta cunună mucenicească;
Bucură-te, că te-ai rugat cu înflăcărare pentru fecioarele încredințate ție;
Bucură-te, că ești pururea rugătoare pentru cei ce-și păzesc fecioria;
Bucură-te, că îi plângi pe cei ce aleg veselia cea vremelnică;
Bucură-te, că îi jeluiești pe cei din durerea cea veșnică;
Bucură-te, că L-ai propovăduit pe Hristos prin viața ta;
Bucură-te, că te-ai mutat la lumina cea neînserată;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 8

Locuind acum în lăcașurile cele cerești, mărită, lămurit te-ai învrednicit de desfătările raiului. Cu fecioarele și cu mucenițele, curată fecioară Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca văzând nevoință străină, să ne înstrăinăm cu mintea la cer și să cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Lămurit-ai tuturor adevărul Scripturilor celor de Dumnezeu insuflate, preacinstită Eugenia, îmbărbătând partea cea femeiască și logodind lui Hristos mulțime nenumărată de fecioare, care cu dragoste te-au urmat. Pentru aceasta îți cântăm și noi unele ca acestea:
Bucură-te, bucurie luminată de lumina cea neînserată;
Bucură-te, mireasa a lui Hristos cu inima curată;
Bucură-te, feciorelnică gingășie cu har îmbărbătată;
Bucură-te, nevinovată copilă și povățuitoare preaînțeleaptă;
Bucură-te, duhovnicească ocrotitoare și mângâietoare;
Bucură-te, că întunecimea necredinței ai risipit;
Bucură-te, că fecioria ta în Hristos a rodit însutit;
Bucură-te, că Duhul Sfânt ți-a dăruit har peste har;
Bucură-te, că lupta nu ți-a fost în zadar;
Bucură-te, că ești fecioară și maică duhovnicească;
Bucură-te, că luminezi și încălzești cu raze de iubire cerească;
Bucură-te, că ai biruit ceata cea idolească și blestemată;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 9

Dobândit-ai dorirea cea mai presus de minte și de pricepere, ajungând înainte la dorita Lumină, Sfântă Muceniță Eugenia, că încă în bezna temniței fiind, razele strălucitoare ale Treimii celei stăpânitoare lămurit te-au luminat pe când cântai: Aliluia!

Icosul 9

Ai înfierat cu tărie prin dumnezeieștile tale învățături nebunia idolească prealăudată, logodind lui Hristos, Împăratul tuturor, mulțime nenumărată de fecioare, luminându-se cu sângiuirile muceniciei. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, făclie aprinsă de dorirea de Dumnezeu;
Bucură-te, candelă cu untdelemn de înțelepciune;
Bucură-te, potir de lumină plin de har sfințitor;
Bucură-te, mireasă a Mirelui Mântuitor;
Bucură-te, dorire de mucenicie pentru Hristos;
Bucură-te, nădejde și pentru noi, cei păcătoși;
Bucură-te, bucuria celor ce îți urmează în călugărie;
Bucură-te, îndrumătoarea celor ce trăiesc în feciorie;
Bucură-te, floare binemirositoare a pustniciei;
Bucură-te, podoabă strălucitoare a muceniciei;
Bucură-te, mijlocitoare neobosită pentru cei căzuți;
Bucură-te, liman al celor bolnavi și deznădăjduiți;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 10

Purtând candela fecioriei nestinsă, întru tot lăudată Muceniță Eugenia, ca o jertfă fără prihană te-ai adus Stăpânului, dobândind cununa muceniciei; și acum nu înceta rugându-te, ca prin rugăciunile tale să ne mântuim și noi, cei ce te lăudăm și cu dragoste te cinstim, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Hristos, Mirele tău, după cuviință te împodobește cu îndoite cununi, de Dumnezeu întelepțită Eugenia, și Cel drept în cămara luminată pe drept te așază, că, încă în bezna lumii, fiind ai dobândit lumina cea neînserată. Pentru aceasta îți cântăm:
Bucură-te, că piatra cea mare singură de tine s-a dezlegat;
Bucură-te, că apa Tibrului nu te-a înecat;
Bucură-te, că întocmai ca Petru mergeai peste ape, dar nu te scufundai;
Bucură-te, că pentru Lumina lumii ai pătimit;
Bucură-te, că L-ai urmat și te-ai luminat;
Bucură-te, că ai fost aprinsă de focul adus de Hristos pe pământ;
Bucură-te, că focul cel materialnic ți s-a făcut rob ascultător;
Bucură-te, că în zadar te-au aruncat chinuitorii în cuptor;
Bucură-te, că focul s-a făcut răcoare și nu te-a vătămat;
Bucură-te, că în temnița cea întunecoasă Domnul luminii te-a cercetat;
Bucură-te, că Domnul milei rănile ți-a vindecat și în lumina Lui te-a îmbrăcat;
Bucură-te, că pâine albă și mai dulce ca mierea de la îngeri ai primit;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 11

Către dumnezeiasca răcoare ai ieșit trecând prin focul cel de nesuferit al chinurilor și prin apa cea nestatornică a supărărilor, preabună Muceniță Eugenia; nu înceta să te rogi pentru noi cei cufundați în noroiul patimilor, ca mântuindu-ne să cântăm împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 11

Închisă fiind în temniță, ți s-a arătat Hristos zicând: "Eu sunt Cel ce am primit cruce și moarte pentru tine, precum și tu pentru dragostea Mea rabzi niște cumplite chinuri ca acestea. De aceea de multe daruri și de preamare slavă am să te învrednicesc în Împărăția Mea cea veșnică și te vei despărți de lumea aceasta vremelnică și stricăcioasă în ziua în care M-am născut Eu om". Pentru aceasta și noi, nevrednicii, te lăudăm strigând:
Bucură-te, că te topeai ca ceara de focul dorului dumnezeiesc;
Bucură-te, că te revărsai ca un râu de dragoste către Mirele cel ceresc;
Bucură-te, că apa Tibrului nu ți-a stins focul iubirii de Hristos;
Bucură-te, că focul nu ți-a ars trupul înflăcărat de iubire dumnezeiască;
Bucură-te, că de cutremurul rugăciunii tale templul idolesc s-a prăbușit;
Bucură-te, că și idolii făcuți de mână omenească s-au zdrobit;
Bucură-te, că toți cu uimire s-au cutremurat;
Bucură-te, că Lumina lumii în bezna temniței ți-a vorbit;
Bucură-te, că pentru nașterea Domnului vistieriile inimii ți le-ai golit;
Bucură-te, că, în loc de smirnă, sângele ți l-ai dăruit;
Bucură-te, că, în locul aurului, ai adus credință în focul Duhului curățită;
Bucură-te, că, în loc de tămâie, ai adus duhul tău înmiresmat de rugăciune curată;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 12

În râu bărbătește și în foc cu tărie ai fost încercată; pe cele potrivnice firii cu tărie le-ai trecut, slăvind pe Hristos și cu dragoste și credință cântând: Aliluia!

Icosul 12

Harul lui Dumnezeu strălucitor luminându-te, te-a împodobit pentru lăcașurile cerești, pe care prin rugăciunile tale ajută-ne să le dobândim și noi, cei ce-ți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că ne vestești bucuria nașterii Stăpânului;
Bucură-te, că Iisus cel preadulce ți-a îndulcit cu arătarea Sa chinul și ți-a vindecat rănile trupului;
Bucură-te, că de praznicul Nașterii Domnului păgânii ți-au tăiat frumosul tău cap;
Bucură-te, că iubita ta maică și cei din casă în locul numit "Calea romanilor" te-au îngropat;
Bucură-te, că moaștele tale împreună cu moaștele sfinților mucenici de tine mai înainte îngropați s-au odihnit;
Bucură-te, că plângându-te maica ta cu plângere multă, i te-ai arătat în vis strălucită și împodobită și de multe fecioare însoțită;
Bucură-te, că fericita Claudia mult s-a bucurat, iar tu vremea mutării la Domnul i-ai anunțat;
Bucură-te, că ai biruit cu harul slăbiciunea femeiască;
Bucură-te, mijlocitoare pentru toată neputința omenească;
Bucură-te, purtătoare de nebiruită putere dumnezeiască;
Bucură-te, călăuza luminată pentru cei ce rătăcesc încă pe cale;
Bucură-te, grabnic ajutătoare pentru cei ce caută alinare în rugăciunile tale;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 13

O, Sfântă Cuvioasă Fecioară și Muceniță Eugenia, primește acum de la noi această smerită și puțină rugăciune de laudă, pe care ți-o aducem cu buze necurate, și scoate-ne cu rugăciunile tale din toată întunecimea păcatului, din toate nevoile și durerile sufletești și trupești, și cere pentru noi de la Mirele tău să ne întărească în păzirea poruncilor Sale, să ne dăruiască mila Lui cea dumnezeiască și să nu ne lepede în ziua cea înfricoșătoare a Judecății, ca împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Din rânduiala dumnezeiască, înger din cer a fost trimis să-ți deschidă, fecioară, calea spre mucenicie, arătându-te slujitoare aleasă a Împăratului tuturor. Iar noi, văzând viețuirea ta cea minunată, îți înălțăm cântări de laude ca acestea:
Bucură-te, ceea ce nume de bun neam ai purtat;
Bucură-te, că, frumoasă la chip fiind, și vitează cu duhul te-ai arătat;
Bucură-te, că înțelepciunea cea elinească și filosofia ritorilor cu înlesnire ai învățat;
Bucură-te, că logodna cu nici unul din tinerii cei luminați cu neamul, cu mărirea și cu bogăția nu ai primit;
Bucură-te, că fecioria cea curată ai râvnit;
Bucură-te, că prin rânduiala dumnezeiască Epistolele Sfântului Apostol Pavel ai citit;
Bucură-te, că de la el ai aflat că unul este Dumnezeu cel adevărat;
Bucură-te, că, ieșind din cetate și auzind cântarea cea dulce a psalmilor, cu lumina dumnezeieștii cunoașteri te-ai luminat;
Bucură-te, că de rătăcirea părinților te-ai rușinat și de idolii cei făcuți de mână omenească te-ai lepădat;
Bucură-te, că cele trecătoare ai lăsat;
Bucură-te, că de Mirele tău Hristos ai fost înțelepțită;
Bucură-te, purtătoare de cunună preafericită;
Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Condacul 1

Luminându-te cu lumina dumnezeieștii cunoașteri, ai fugit de slava cea deșartă, părăsind dulceața lumii și casa părinților tăi, și ieșind din cetate, de frumusețea cântării de psalmi te-ai rănit, și primind în inima ta feciorelnică dumnezeiasca dragoste, ai împărtășit duh și celor ce călătoreau împreună cu tine, Sfântă Fecioară Muceniță Eugenia. Pentru aceasta și noi îți cinstim prăznuirea, cântându-ți: Bucură-te, Muceniță Eugenia, de Dumnezeu binecuvântată!

Rugăciune la Acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Eugenia Fecioara

Sfântă Cuvioasă Fecioară și Muceniță Eugenia, mireasă cu totul frumoasă a lui Hristos Dătătorul frumuseților, Făcătorul de bine și Mirele sufletelor, fiind tu înfrumusețată cu ostenelile pustnicești și strălucind luminat cu luptele mucenicești, întocmai cu îngerii petrecând pe pământ, cu ei dănțuiești acum în casa Părintelui Ceresc! Te rugăm, luminată Fecioară și Muceniță, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, cei aflați în nevoile acestei vieți trecătoare, să ne dăruiască harul Lui cel de viață dătător; cere pentru noi credință curată, viață luminată de har, răbdare în încercări, bărbăție în luptele împotriva patimilor, tărie nestrămutată, bucuria împlinirii poruncilor dumnezeiești, dragoste nefățarnică, iubire de vrăjmași, smerenie și blândețe, iertare de păcate și răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată, ca să moștenim și noi Lumina cea neînserată și să proslăvim numele cel sfânt al Domnului, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Eugenia Fecioara - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Cuvioase Mucenițe Eugenia Fecioara

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Cuvioase Mucenițe Eugenia - APĂSAȚI AICI

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Schimbarea la Față a Domnului
(6 august)

FB Mess WA Like Schimbarea la Față a Domnului (numită și Transfigurarea Domnului) este un eveniment descris în Evanghelii, în care Domnul a fost văzut de apostolii săi într-o lumină nouă pe Muntele Tabor alături […]

† Sfântul Daniil Sihastrul
(18 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Daniil Sihastrul a fost considerat sfânt încă din timpul vieții sale, vindecând pe cei bolnavi, alungând demonii și alinând suferințele. El a fost duhovnicul și sfătuitorul Sfântului Voievod Ștefan cel […]

† Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului (23 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Iacob cel Drept, numit și Iacob Fratele Domnului sau Iacob Ruda Domnului, deoarece el era frate vitreg al Domnului Hristos fiind fiul Dreptului Iosif dintr-o căsătorie de dinaintea logodnei […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram