Acatistul Sfintei Cuvioase Macrina

4/5 - (4 votes)

Acatistul Sfintei Cuvioase Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare, se poate citi de către femeile care își doresc punci, deoarece Sfânta Macrina este ocrotirea mamelor, a femeilor tinere și, mai ales a copiilor orfani.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Cuvioase Macrina trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Cuvioase Macrina - text

Tropar la Acatistul Sfintei Cuvioase Macrina, glasul al 8-lea

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; căci luând Crucea, ai urmat lui Hristos; și luptând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii se bucură, Preacuvioasă Macrina, duhul tău.

Condacul 1

Ție, celei alese de Dumnezeu din neamul drepților spre a plini cununa cea împodobită a sfințeniei, noi, cei ce suntem în necazuri și întristări în lumea aceasta și cerem și așteptăm mila lui Dumnezeu revărsată asupra noastră prin sfintele tale rugăciuni și mijlociri, îți aducem cântări de mulțumire și de laudă, strigând așa: Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Icosul 1

Cetelor îngerești plăcută le-a fost viețuirea ta aici pe pământ, Maică Preacuvioasă, că, în trup omenesc fiind, ai viețuit ca un înger, biruind prin înfrânare patimile și poftele trupului, intrând astfel curată și neprihănită în patria cea cerească, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, a maicii tale pârgă cu multă rodire;
Bucură-te, tărie bărbătească în femeiască fire;
Bucură-te, înger ceresc în trup pământesc;
Bucură-te, că ți-ai răstignit patimile trupului firesc;
Bucură-te, flacără aprinsă a dragostei vii pentru Domnul;
Bucură-te, că balaurul cu arma Sfintei Cruci l-ai răzbit;
Bucură-te, că prin puterea credinței și frica de moarte ai biruit;
Bucură-te, că ne luminezi mintea cu gândul cel bun;
Bucură-te, că prin pilda vieții tale învățătura sfântă ne dai;
Bucură-te, că ai pătruns adâncul tainelor învățăturii și trăirii creștine;
Bucură-te, către Domnul tămâie binemirositoare de neîncetată rugăciune;
Bucură-te, cădelniță plină de untdelemnul înțelepciunii, veșnic aprinsă;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 2

Iubind tu pe Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu, ai ales cuvintele cântărilor de psalmi ca însoțitoare nedespărțite în tot ceasul. Pentru aceasta te rugăm, întărește-ne și pe noi să împletim cuvinte de laudă din roada faptelor bune, pe care să le aducem prinos Domnului, cântând împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 2

Spic însutit roditor te-ai arătat a fi, răsărind din țarina cea binecuvântată a strămoșilor tăi și, cu înțelepciunea cea cerească fiind dăruită de Dumnezeu, ai ales viața cea curată aici pe pământ, pregătind pe cea veșnică prin neîncetate rugăciuni și nevoințe, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, mugur preafrumos, din vlăstarul dreptei credințe ivit;
Bucură-te, că din rădăcina binecuvântată ai răsărit;
Bucură-te, că te-ai adăpat cu apele dulci ale Sfintei Scripturi ca un pământ însetoșat;
Bucură-te, că din leagăn cu faptele dreptei credințe buna ta maică te-a alăptat;
Bucură-te, că vârsta prunciei ți-a fost încununată cu desăvârșită înțelepciune;
Bucură-te, blândă mielușea, că jugul lui Hristos cu bucurie ai luat;
Bucură-te, ceea ce cu bună cunoștință te-ai înveșmântat;
Bucură-te, că ai fost împodobită cu frumusețea chipului;
Bucură-te, că ai câștigat curăția duhului;
Bucură-te, că ai ales dragostea Mirelui Ceresc;
Bucură-te, că pentru mântuirea noastră rugăciunile tale fierbinte la Domnul mijlocesc;
Bucură-te, că Însuși Hristos te-a hărăzit să-I fii mireasă;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 3

Încă înainte de nașterea ta un înger i-a vestit de trei ori maicii tale, Emilia, că Tecla te vei chema, prorocind prin aceasta că luptele și ostenelile tale vor fi asemenea cu ale celei dintâi dintre mucenițe, dar ai primit numele bunicii tale Macrina, ca în vremea prigonirilor să mărturisești pe Hristos asemenea ei, cântând neîncetat: Aliluia!

Icosul 3

Fecioarelor celor înțelepte asemănându-te, ai păstrat aprinsă candela sufletului tău, ai împodobit-o cu lumina virtuților și ai adăpat-o cu untdelemnul dragostei de Dumnezeu, gata fiind a intra în Cămara de nuntă a Cerescului Mire, Căruia roagă-te acum să ne dăruiască iertarea păcatelor și mila în ziua Judecății nouă, celor ce-ți cântăm așa:
Bucură-te, către Hristos neîncetat înălțată dulce cântare;
Bucură-te, inimă împodobită cu dumnezeiască cugetare;
Bucură-te, că ai păstrat vie în tine suflarea Duhului Sfânt și ai făcut-o mult roditoare;
Bucură-te, că te-ai arătat în toate cumpătată;
Bucură-te, că alături de maica ta ai viețuit până la sfârșitul vieții ei pământești;
Bucură-te, că ați ajuns împreună la mari măsuri duhovnicești;
Bucură-te, că, asemenea strămoșilor tăi, ai lepădat averile cele pământești;
Bucură-te, că, astfel făcând, le-ai dobândit pe cele cerești;
Bucură-te, că, de toate lepădându-te, casa în sihăstrie ți-ai transformat;
Bucură-te, albină de miere adunătoare care de osteneli trupul nu ți-ai cruțat;
Bucură-te, că adesea cu ochiul minții pe Cerescul Mire L-ai contemplat;
Bucură-te, că împreună cu cetele fecioarelor înțelepte te afli acum în desfătare cerească;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 4

Bunătățile cerești pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit acum ni le-ai câștigat și te veselești în ceruri de vederea frumuseții celei negrăite a dumnezeirii, sorbind dulceața Mirelui, împreună cu cetele cuvioșilor și drepților, alături de care roagă-te pentru noi, ca să fim izbăviți de dureri și de necazuri, ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Râvnă fără de margini având spre dobândirea virtuților celor sfinte, nu ai contenit ostenelile, întărindu-te în aspre nevoințe, spre a supune trupul duhului, a te înstrăina de deșertăciunile lumești și a plini prin contemplație sfințenia. Astfel văzând viețuirea ta, îndrăznim a te lăuda cu aceste cântări:
Bucură-te, că vas ales de înțelepciune cerească te-ai arătat;
Bucură-te, că în înfrânare te-ai desfătat;
Bucură-te, că în smerenie te-ai slăvit;
Bucură-te, că prin neagoniseală te-ai îmbogățit;
Bucură-te, către Domnul rugătoare fierbinte;
Bucură-te, tărie și sprijin celor înconjurați de ispite;
Bucură-te, revărsare de bucurie pentru cei întristați;
Bucură-te, grabnică mângâiere pentru cei îndurerați;
Bucură-te, pentru cei din războaie liman de liniștire aflat;
Bucură-te, pahar preaplin de iubire către Domnul vărsat;
Bucură-te, crin cu mirosul faptelor bune înmiresmat;
Bucură-te, porumbiță albă cu blândețe încununată;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 5

Întocmai ca un atlet încercat ți-ai săvârșit buna alergare și ai biruit prin sârguința bărbătească piedicile din cale, dobândind în ceruri, de la Domnul Hristos, cununa biruinței; dă-ne și nouă acum dragoste fierbinte și căință, înmulțind osârdia în inimile noastre, spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Ne minunăm de mulțimea faptelor tale bune și lăudăm necontenitele tale osteneli, pe care n-ai pregetat a le jertfi cu dragoste pentru Domnul Slavei, primind și darul facerii de minuni, prin care cu milostivire ai cercetat pe cei din nevoi. Roagă-te acum și pentru tămăduirea patimilor sufletești ale celor ce-ți cântă ție:
Bucură-te, dor către Domnul de-a pururea arzător;
Bucură-te, celor lipsiți nelipsit ajutor;
Bucură-te, mijlocitoarea celor credincioși către Dumnezeu;
Bucură-te, întărire în nădejde a celor păcătoși;
Bucură-te, sfeșnic aprins de razele înțelepciunii dumnezeiești;
Bucură-te, călăuzitoare către lumina Împărăției cerești;
Bucură-te, blândă ocrotitoare a celor necăjiți;
Bucură-te, mir dulce mirositor al curăției;
Bucură-te, foc mistuitor al patimilor;
Bucură-te, tămăduitoarea durerilor sufletești;
Bucură-te, vindecătoarea bolilor trupești;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale liniștea sufletului o câștigăm;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 6

Iubitoare de neagoniseală fiind, din tinerețe ai urmat viața monahicească, lepădând alături de averile pământești și obiceiurile lumești, atrăgând și pe maica ta, Emilia, spre viața cea nematerialnică, prin însăși pilda viețuirii tale. Atrage-ne și pe noi din adâncul patimilor către lumina cea nestricăcioasă și ne învață să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Casă ți-a devenit sihăstria, iar slujnicele surori, și averea ta a ajuns în sânurile Bisericii, ajutorând pe cei lipsiți; desfătările lumești le-ai lepădat ca pe niște gunoaie și slava cea pământească defăimând-o, te-ai apropiat cu dragoste de cereasca filosofie, dorind a-ți vedea numele scris în Cartea Vieții. Mijlocește aceasta și pentru noi, cei care te lăudăm așa:
Bucură-te, floare preafrumoasă a monahiilor;
Bucură-te, smirnă care ai bineînmiresmat calea nevoințelor;
Bucură-te, bună călăuzitoare a turmei încredințate ție de Hristos;
Bucură-te, văpaie de rugăciune ce ai luminat calea celor ce ți-au urmat;
Bucură-te, bună chivernisitoare, că dăruindu-ți averile, avuție în cer ți-ai adunat;
Bucură-te, că, toate lepădând, calea virtuții fără piedici ai urmat;
Bucură-te, adânc de înțelepciune care cu dragoste obștea ți-ai îndrumat;
Bucură-te, piatră de smerenie din care florile monahismului au răsărit;
Bucură-te, că, peste toate virtuțile tale, smerenia a strălucit;
Bucură-te, a pustnicelor povățuitoare;
Bucură-te, a patimilor sabie tăietoare;
Bucură-te, că faptele tale cele bune îți sunt acum cunună cerească preafrumoasă;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 7

Cine va putea lăuda după vrednicie faptele tale bune sau cine nu se va minuna de vitejia ta, Maică Preacuvioasă! Că ți-ai adăpat sufletul din raiul dumnezeieștii înțelepciuni și ai ajuns în cortul cel minunat, unde auzi glasul cel plin de desfătare al cetelor îngerești și cânți împreună cu ele lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Te-ai arătat pe pământ viță mult roditoare, fiind înaintea tuturor în câștigarea virtuților, deși în desăvârșită smerenie lucrai, necăutând slava cea trecătoare, ci mărirea cea veșnică în ceruri; îndrăznește deci și pentru noi în fața Sfintei Treimi a cere o picătură din dumnezeiasca smerenie, spre a topi împietrirea inimilor noastre, ale celor ce-ți cântăm așa:
Bucură-te, că ai avut către Domnul bună înclinare;
Bucură-te, că ai cinstit dumnezeirea prin bună lucrare;
Bucură-te, că întru neclintită nădejde te-ai ostenit;
Bucură-te, vultur ce către cereasca înălțime te-ai suit;
Bucură-te, că din izvorul raiului te-ai adăpat;
Bucură-te, că lăcaș Duhului Sfânt te-ai arătat;
Bucură-te, că pe pământ cu faptele tale bune ai strălucit;
Bucură-te, că prin vredniciile tale îngerilor te-ai asemuit;
Bucură-te, vas ales al Domnului Iisus;
Bucură-te, privighetoare dulce glăsuitoare;
Bucură-te, a ușilor pocăinței deschizătoare;
Bucură-te, părtașă la strălucirea cea dumnezeiască;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 8

Așa cum aurul curat se lămurește în focul cuptoarelor, și tu te-ai călit în focul ispitelor și al durerilor, pe care întăritorul celor din nevoințe le-a rânduit asupra ta, iar la sfârșitul vieții ți-a dăruit față luminoasă și chip dumnezeiesc, arătându-ne și nouă chipul răbdării în focul ispitelor; pentru aceasta te cinstim strigând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Viața ta a fost pildă vie și pentru Marele Vasile, căci aflându-l pe acesta întors de la înaltele școli plin de înțelepciune și întrecând în aceasta pe cei mai străluciți magistrați, l-ai îndreptat către idealul dragostei dumnezeiești, încât prin viața și înfăptuirile de mai târziu i-a întrecut pe mulți care străluciseră în virtute; pentru aceasta te fericim, zicând:
Bucură-te, a poruncilor Domnului împlinitoare;
Bucură-te, catarg luminos pe marea vieții călăuzitoare;
Bucură-te, alăută cu dulce glăsuire;
Bucură-te, a adunărilor sihăstrești strălucire;
Bucură-te, a cuvioaselor cinstită podoabă;
Bucură-te, că ai deschis calea nevoințelor ca o torță strălucitoare;
Bucură-te, că Marelui Vasile i-ai fost sfătuitoare;
Bucură-te, că ai limpezit cele dinlăuntru ale lui Grigorie prin tainica povățuire;
Bucură-te, a lui Navcratie îndrumătoare;
Bucură-te, că lui Petru i-ai pregătit calea virtuților;
Bucură-te, stâlp de răbdare în casa părinților;
Bucură-te, că maicii tale i-ai fost bucurie și odihnă bătrâneților;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 9

Podoaba milosteniei dobândind-o, n-ai pregetat a ajuta pe cei slabi, iar acum, împreună cu frații tăi arhierei, roagă-te pentru noi, cei greșiți și lesne alunecători spre păcate, ușurează împresurările ispitelor și îndepărtează săgetările diavolilor, ca izbăviți fiind, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Frumos ți-a răsplătit Domnul ostenelile cu darul tămăduirilor, ție fiindu-ți izbăvitoare de neputință. Tămăduiește dar și rănile conștiinței noastre, scoate-ne din întunericul păcatelor și dăruiește-ne inimă curată și voință neclintită, spre a purta și noi cu bucurie jugul cel bun al lui Hristos și a-ți cânta:
Bucură-te, că ai rugat cu credință pe Domnul pentru tămăduire;
Bucură-te, că nu ai căutat la doctorii cei pământești alinare;
Bucură-te, că tina înmuiată de lacrimile rugăciunii ți-a fost lecuire;
Bucură-te, că semnul Sfintei Cruci ți-a dăruit vindecarea cu desăvârșire;
Bucură-te, că mâna drept-credincioasei tale mame pieptul bolnav ți-a însemnat;
Bucură-te, că, prin rugăciune, copila cea neputincioasă ai vindecat;
Bucură-te, că, pe cei flămânzi săturând, grâul l-ai înmulțit;
Bucură-te, că prorociță adevărată te-ai dovedit;
Bucură-te, toiag sprijinitor pentru cei păcătoși;
Bucură-te, platoșă împotriva nevăzuților vrăjmași;
Bucură-te, lacrimă a căinței care ne deschizi ușa raiului;
Bucură-te, că ne izbăvești de întristare cu lacrimile tale;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 10

Deasupra firii fiind, ai murit lumii și lucrurilor lumești și te-ai îndreptat către dragostea cea dumnezeiască, având pe Hristos mângâiere tare și nestrămutată în lupta împotriva patimilor, și dobândind cununa darurilor, te-ai sălășluit în cămările cerești cu fecioarele cele înțelepte, pentru care te lăudăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Cu bucurie ți-ai ridicat crucea pe umeri și ai urmat Domnului, și întărindu-ți slăbiciunea trupului cu râvna duhului și supunând minții furtunile patimilor, ai mărturisit viața veșnică. Dă-ne aducere aminte de moarte și răspuns bun la Înfricoșătoarea Judecată a lui Dumnezeu și nouă, celor ce-ți cântăm:
Bucură-te, că ai luat darul nepătimirii;
Bucură-te, că floarea desăvârșirii cu ardoare ai dorit;
Bucură-te, ceea ce cu dulceața desfătărilor nu te-ai amăgit;
Bucură-te, că nu te-ai spăimântat de focul ispitelor;
Bucură-te, că ai adus credința, nădejdea și dragostea jertfe bine primite pe altarul Domnului;
Bucură-te, că te-ai îmbrăcat cu putere cerească;
Bucură-te, vistierie adâncă de cugetare duhovnicească;
Bucură-te, dorire înflăcărată de Domnul Iisus Hristos;
Bucură-te, floare a curăției cu bun miros;
Bucură-te, prealăudată între fecioare;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de mărirea îngerească;
Bucură-te, bucuria celor ce se grăbesc să te cinstească;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 11

Precum Moise a trecut poporul prin mare și l-a călăuzit prin pustie, așa și tu ai trecut ispitele veacului acestuia și ai dobândit înger călăuzitor prin vămile văzduhului, până ai ajuns la desfătarea cea din sânurile cerești. Ușurează cu rugăciunile tale și trecerea noastră prin marea patimilor și ispitelor vieții, ca să ajungem curați în Ierusalimul cel ceresc și împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Două scânduri așezate în chipul crucii ți-au slujit drept pat al ultimelor tale nevoințe în desăvârșită sărăcie; mantia fratelui tău Grigorie ți-a fost podoabă de îngropare și ai primit din cer, ca o ultimă răsplată, revărsarea de strălucire cerească cea întreit luminătoare, care ți-a luminat minunat chipul în clipa morții, când sufletul ți-a alergat vesel în mâinile Domnului, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, ceea ce covârșești prin nădejde durerile noastre sufletești;
Bucură-te, ceea ce ne luminezi mintea spre împlinirea voii dumnezeiești;
Bucură-te, ridicare a celor căzuți;
Bucură-te, primitoare a celor izgoniți;
Bucură-te, a celor suferinzi alinare;
Bucură-te, că celor din cursele durerii le ești izbăvitoare;
Bucură-te, că ne curățești de întinăciunea păcatelor cu plânsul tău cel curat;
Bucură-te, că îndelung priveghind cugetul ți-ai luminat;
Bucură-te, că prin dese ajunări sufletul ți-ai hrănit;
Bucură-te, că tămăduiești orbirea celor ce s-au rătăcit;
Bucură-te, că izgonești cu rugăciunea mâhnirea sufletelor prigonite;
Bucură-te, că dezlegi împietrirea inimilor noastre nepocăite;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 12

Trecerea ta din viața aceasta pământească la cea cerească părea a nu fi lucru omenesc, ci îngeresc, că ți-ai păstrat gândul netulburat de suferințele trupului și cugetai la calea cea străbătută de la început până la sfârșit, așteptând cu dumnezeiască și curată iubire pe Mirele cel mult dorit, Căruia cu credință Îi cântai: Aliluia!

Icosul 12

Nimic din cele pământești nu te mai putea împiedica de la contemplarea frumuseții Dulcelui Iisus, către Care ți-ai ațintit privirea și gândul înălțând ultima rugăciune și înger călăuzitor spre Împărăția cerurilor cerând de la Dumnezeu. Fii călăuzitoare acum și în ceasul morții și pentru noi, cei care slăvim pomenirea ta, că să-ți cântăm:
Bucură-te, fierbinte râvnitoare de sfințenie dumnezeiască;
Bucură-te, pom cu podoabă cerească;
Bucură-te, că ai fugit de înșelăciunea diavolească;
Bucură-te, prinos de jertfă nerăpită pentru Domnul;
Bucură-te, că ai oglindit mărirea Tatălui;
Bucură-te, că ai dorit dragostea Fiului;
Bucură-te, că te-ai învrednicit să fii sălaș Duhului Sfânt;
Bucură-te, că frumos ți-ai săvârșit călătoria vieții pe pământ;
Bucură-te, cheie deschizătoare a porților Împărăției cerești;
Bucură-te, că de lumina cerească chipul ți-a strălucit;
Bucură-te, că preaîmpodobită cunună ai primit;
Bucură-te, că acum dănțuiești cu cetele cele cerești;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 13

O, preaînțeleaptă și mult lăudată Sfântă Macrina, ni se îngreuiază limba spunând adâncul răutăților în care am căzut, ni se întunecă mintea gândind la neputințele firii noastre; ci tu, ca o milostivă, primind această puțină rugăciune, mijlocește pentru noi ca, dobândind inimă curată, credință neclintită și dragoste fierbinte, să împlinim voia lui Dumnezeu și, ridicați din robia păcatelor, mântuiți fiind, să cântăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Cetelor îngerești plăcută le-a fost viețuirea ta aici pe pământ, Maică Preacuvioasă, că, în trup omenesc fiind, ai viețuit ca un înger, biruind prin înfrânare patimile și poftele trupului, intrând astfel curată și neprihănită în patria cea cerească, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, a maicii tale pârgă cu multă rodire;
Bucură-te, tărie bărbătească în femeiască fire;
Bucură-te, înger ceresc în trup pământesc;
Bucură-te, că ți-ai răstignit patimile trupului firesc;
Bucură-te, flacără aprinsă a dragostei vii pentru Domnul;
Bucură-te, că balaurul cu arma Sfintei Cruci l-ai răzbit;
Bucură-te, că prin puterea credinței și frica de moarte ai biruit;
Bucură-te, că ne luminezi mintea cu gândul cel bun;
Bucură-te, că prin pilda vieții tale învățătura sfântă ne dai;
Bucură-te, că ai pătruns adâncul tainelor învățăturii și trăirii creștine;
Bucură-te, către Domnul tămâie binemirositoare de neîncetată rugăciune;
Bucură-te, cădelniță plină de untdelemnul înțelepciunii, veșnic aprinsă;
Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Condacul 1

Ție, celei alese de Dumnezeu din neamul drepților spre a plini cununa cea împodobită a sfințeniei, noi, cei ce suntem în necazuri și întristări în lumea aceasta și cerem și așteptăm mila lui Dumnezeu revărsată asupra noastră prin sfintele tale rugăciuni și mijlociri, îți aducem cântări de mulțumire și de laudă, strigând așa: Bucură-te, Sfântă Preacuvioasă Maică Macrina!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Cuvioase Macrina - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Cuvioase Macrina

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Vasile cel Mare, fratele Sfintei Macrina - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui
(23 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Mucenic Nicon înfățișează modelul omului care, odată ce a descoperit puterea harului divin, în cele mai dificile momente ale vieții sale, își schimbă întreaga viață și îi inspiră și […]

† Sfântul Apostol Iuda Tadeu
(19 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Iuda Tadeu, ruda Domnului, unul din cei 12 apostoli, și este numit și "sfântul cauzelor pierdute", "ocrotitorul celor deznădăjduiți", sfântul este grabnic ajutător, fiind mijlocitor în situații disperate, greu […]

† Sfânta Muceniță Iulia din Cartagina (fecioara)
(16 iulie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Iulia Fecioara (originară din Cartagina) este un model de viață trăită cu hotărâre, statornicie și asprime, cât și o dovadă a harului și binecuvântării pe care sufletul aflat în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram