Acatistul Sfintei Cuvioase Isidora cea nebuna pentru Hristos

4/5 - (4 votes)

Acatistul Sfintei Cuvioase Isidora cea nebuna pentru Hristos, se poate citi oricând pentru a cere de la Dumnezeu, prin rugăciunile Sfintei Cuvioase Isidora cea nebuna pentru Hristos, ajutor și mântuire.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Cuvioase Isidora cea nebuna pentru Hristos trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Cuvioase Isidora cea nebuna pentru Hristos - text

Condacul 1

Răsunând în urechile inimii Tale cuvintele Apostolului neamurilor: "Dacă i se pare cuiva că este înțelept între voi, în veacul acesta, nebun să se facă, ca să fie înțelept", te-ai luminat cu raza Duhului și în taina sufletului tău ai început să aduci Stăpânului, împreună cu îngerii, tămâia rugăciunii de: Aliluia!

Icosul 1

Pentru dragostea Mirelui Tău Hristos ai coborât cu mintea în adâncul smereniei și luând de acolo jugul nebuniei pentru Cel Iubit, ai început să lucrezi mântuirea în noaptea scurtă a acestei vieți, pentru care te lăudăm așa:
Bucură-te, sălaș al smereniei lui Hristos;
Bucură-te, vistierie a gândurilor dumnezeiești;
Bucură-te, aflarea înțelepciunii Cuvântului;
Bucură-te, urmarea Dătătorului tuturor darurilor;
Bucură-te, lucrătoare osârdnică a pământului mântuirii;
Bucură-te, cer însuflețit de stelele înțelepciunii îngerești;
Bucură-te, urmarea sfatului dumnezeiesc spre desăvârșire;
Bucură-te, împodobirea sufletului cu legătura nevoinței;
Bucură-te, pecetluirea inimii cu semnul Vieții;
Bucură-te, defăimarea înțelepciunii acestei lumi;
Bucură-te, ridicarea minții deasupra celor pământești;
Bucură-te, așezarea inimii în turnul gândurilor smerite;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 2

Ce laudă să-ți aduc eu, cel lipsit de smerenie, când nici cu mintea nu mă pot apropia de măreția nevoinței tale? Ce cinstire vrednică voi aduce celei ce s-a despărțit cu totul de lume și și-a făcut inima lăcaș al darurilor cerești? Ci, numai cu sfială, cânt împreună cu Tine Dumnezeului nostru: Aliluia!

Icosul 2

Voind a moșteni lăcașurile cerești și a te îndulci veșnic de privirea Soarelui dreptății, ți-ai rănit inima cu raza iubirii dumnezeiești și, asemenea lui Hristos, ai slujit tuturor maicilor cu adâncă smerenie, primind acum de la noi laude ca acestea:
Bucură-te, alergare pe calea poruncilor lui Hristos;
Bucură-te, odihnirea în marea înțelepciunii dumnezeiești;
Bucură-te, slujitoare smerită a tuturor;
Bucură-te, dobândirea cămărilor îngerești;
Bucură-te, stea luminată de Soarele Cel neapus;
Bucură-te, întărire pe piatra umilinței;
Bucură-te, vas al inimii plin de mirul smereniei înălțătoare;
Bucură-te, oglindă a tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, lăcaș sfințit al darurilor îngerești;
Bucură-te, petrecere întru înțelepciunea cea ascunsă;
Bucură-te, vrednică ucenică a Luminătorului tuturor;
Bucură-te, aflarea înțelepciunii mai presus de minte;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, purtătoare vrednică a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 3

Pe scara rugăciunii alergat-ai cu picioare vesele ca să ajungi la Cel Ce este Capătul a toată desăvârșirea cea nesfârșită, dar amintindu-ți că "cel ce voiește să fie mare, trebuie să fie slugă tuturor", ai luat asupră-ți și jugul slujirii întregii obști și înălțându-te și mai lesne la cele cerești, ai cântat cu îngerii: Aliluia!

Icosul 3

Toate surorile își întorceau fața de la tine, căci inima lor nu suferea să vadă chipul celei ce s-a luminat cu razele smereniei lui Hristos, însă tu, ca o înțeleaptă, priveai numai spre Cel Ce pe Tabor și-a desprins vălul smereniei, arătând ucenicilor Săi slava Sa după măsura puterii lor de împărtășire. Pentru aceasta, și noi, nevrednicii, cu chipuri întunecate ale sufletului, îndrăznim a-ți aduce cântarea aceasta:
Bucură-te, îngrădirea inimii cu sabia gândurilor smerite;
Bucură-te, odihnirea întru slava Dătătorului de virtute;
Bucură-te, neîncetată privirea a cerului tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, adăpare din fântâna dorului dumnezeiesc;
Bucură-te, împodobire cu strălucirea smeritei cugetări;
Bucură-te, turn nebiruit al dumnezeieștii răbdări;
Bucură-te, odihnirea minții întru lumina slavei;
Bucură-te, călătorie spre cer în corabia smerenniei;
Bucură-te, vas sfințit al dragostei dumnezeiești;
Bucură-te, comoară a nevoințelor pustnicești;
Bucură-te, petrecere între hotarele înțelepciunii;
Bucură-te, vederea celor străine minții omenești;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 4

Urmărind cu mintea pe Făcătorul a toate Care pe pământ nu avea unde să-Ți plece capul, cu smerenie ți-ai acoperit capul doar cu o cârpă, slujind ucenicilor Celui Ce cu ștergar a șters picioarele celor iubiți, iar noi, luând aminte la umilința ta, aducem Stăpânului mulțumiri în cântarea de: Aliluia!

Icosul 4

Niciodată nu ai stătut la masă ca să te îndestulezi de hrană împreună cu nevoitoarele lui Hristos, ci doar cu puține fărâmituri hrănindu-te, te desfătai cu pâinea rugăciunii neîncetate prin care cobora în cuptorul inimii tale Pâinea Cea veșnică, Ce plinește toate lipsurile noastre. Luând aminte la nevoința ta, noi, cei nemulțumitori îndeajuns pentru darurile Stăpânului, îți cântăm:
Bucură-te, vas sfințit al Stăpânului tuturor;
Bucură-te, căutătoarea darurilor mântuirii;
Bucură-te, adăpare din fântâna harului dumnezeiesc;
Bucură-te, lucrătoare a pământului roditor al mântuirii;
Bucură-te, urcare neîncetată pe scara rugăciunii;
Bucură-te, neîncetată căutare a Cuvântului vieții;
Bucură-te, desfătare de lumina Feței dumnezeiești;
Bucură-te, hrănirea inimii cu vederi cerești;
Bucură-te, jertfirea pe rugul rugăciunii;
Bucură-te, floare bine înmiresmată a nepătimirii;
Bucură-te, neîncetată căutare a Cuvântului vieții;
Bucură-te, adăparea sufletului din râul înțelepciunii;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 5

Cu gândurile smerite ale inimii alergai cuvioasă, pe cărările poruncilor dumnezeiești și niciodată încălțând picioarele tale, te osteneai a săvârși alergarea cea bună și să iei din mâna Împăratului slavei cununa măririi, căreia ne învrednicește și pe noi, cu rugăciunile tale, pentru a-I cânta Domnului: Aliluia!

Icosul 5

Glasul inimii tale neîncetat slavoslovea pe Împăratul îngerilor, iar gura ta ai pecetluit-o cu tăcerea, neîngăduind a slobozi vreun cuvânt de apărare sau cleveteală asupra celor ce te batjocoreau, gura noastră însă, o deschidem cu aceste cântări:
Bucură-te, zugrăvirea laudelor în icoana inimii;
Bucură-te, străbaterea căilor nepătimirii;
Bucură-te, sfințirea gândurilor întru lumina Duhului;
Bucură-te, comoară a tainelor Cuvântului;
Bucură-te, neîncetată petrecere înaintea privirii dumnezeiești;
Bucură-te, deschiderea inimii cu cheia rugăciunii;
Bucură-te, purtătoarea cuvintelor înțelepciunii;
Bucură-te, înger în trup zburând cu aripile rugăciunii;
Bucură-te, primitoarea ocărilor spre dobândirea desăvârșirii;
Bucură-te, tăcere întru care răsar gândurile iubirii;
Bucură-te, netezirea căilor inimii;
Bucură-te, ajungerea la înălțimea nepătimirii;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 6

Ploaia ocărilor neîncetat te cuprindea, însă, o, minune, rămâneai neudată, având totdeauna acoperământul Duhului Sfânt, care ca un veșmânt al păcii luminate îmbrăca sufletul tău, ca să cânți neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Fulgerele blestemelor erau slobozite asupra ta mereu, însă neîncetat deasupra ta strălucea binecuvântarea dumnezeiască, ce te întărea a răbda toate ocările și a lucra faptele iubirii de oameni cu pace, spre a primi plată de la Cel Ce a binevoit să primești unele ca acestea:
Bucură-te, luminarea inimii cu gândurile înțelepciunii;
Bucură-te, neprimirea cuvintelor răutății în cămara inimii;
Bucură-te, izvor nesecat de blândețe;
Bucură-te, dragoste răsărită din sămânța Duhului;
Bucură-te, lucrătoare pe căile mântuirii;
Bucură-te, întărire pe piatra răbdării;
Bucură-te, odihnirea razelor Duhului în sufletul smerit;
Bucură-te, sporire în virtute prin lucrarea Cuvântului;
Bucură-te, împodobirea sufletului cu mărgăritarele smereniei;
Bucură-te, neclintită pace revărsată prin darul lui Hristos;
Bucură-te, biruitoare asupra patimilor firii;
Bucură-te, rușinarea vrăjmașului mântuirii;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 7

Cu veșmântul blândeții acoperindu-ți inima ta, săgeata nici unui gând de osândire nu a rănit sufletul tău, ci pe toate răbdându-le cu mulțumire, neîncetat aduceai Stăpânului laude îngerești de: Aliluia!

Icosul 7

Nu te-ai mâniat și nici nu te-ai necăjit vreodată, primind neîncetat loviturile defăimărilor și săgețile urii celor ce au uitat legea dragostei, ci mintea înălțându-o la privirea Patimilor lui Hristos, te-ai învrednicit a primi de la noi flori de cântări:
Bucură-te, liniște netulburată a sufletului;
Bucură-te, odihnirea întru lumina păcii dumnezeiești;
Bucură-te, sfărâmarea curselor vrăjmașului nevăzut;
Bucură-te, cugetare neîncetată la Patimile Mântuitorului;
Bucură-te, încununare cu spinii defăimărilor;
Bucură-te, biruirea răutății cu puterea iubirii;
Bucură-te, casă înțelegătoare a luminii Treimii;
Bucură-te, plinitoare a legilor dumnezeiești;
Bucură-te, străbaterea căilor dumnezeiești;
Bucură-te, stâncă neclintită de valurile ispitelor;
Bucură-te, sălaș sfințit prin nevoințe sihăstrești;
Bucură-te, pildă de răbdare întru ispite;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 8

Văzând Părintele celor necăjiți răbdarea ta, ca Cel Ce binecuvântează pe robii Săi smeriți, prin înger l-a cercetat pe cuviosul Pitirun și l-a deșteptat să ia aminte la nevoința ta, întru care a fost întrecut duhovnicește, și să cânte Stăpânului tuturor: Aliluia!

Icosul 8

Venind cuviosul Pitirun la mănăstirea de maici a tavenisioților și cunoscând cu darul lui Dumnezeu că prin smerenie te-ai suit la înălțimile înțelepciunii dumnezeiești, a căzut la picioarele tale cu umilință, cerând să fie învrednicit de partea ta la ziua judecății. Noi, nevrednicii, văzând cu mintea cele petrecute, cerem să mijlocești nouă răspuns bun la judecată, pentru care îți aducem daruri ca acestea:
Bucură-te, urcarea scării smereniei curate;
Bucură-te, lauda cuviosului bătrân;
Bucură-te, glas smerit al rugăciunii;
Bucură-te, izvor netăinuit al razelor iubirii;
Bucură-te, mijlocitoare spre dobândirea mântuirii;
Bucură-te, inimă grabnică spre iertare;
Bucură-te, cunoscătoare a tainelor rugăciunii;
Bucură-te, îmblânzirea mâniei dumnezeiești;
Bucură-te, călăuzitoare spre urcușurile cerești;
Bucură-te, mireasmă tainică a nepătimirii;
Bucură-te, veselia inimii cuviosului pustnic;
Bucură-te, pildă de smerenie dăruită lumii;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 9

Fiind tu despărțită de obște, bătrânul a descoperit maicilor înștiințarea cea de la înger și fiind silită să te înfățișezi înaintea cuviosului, cu smerenie ai acoperit laudele lui, pentru care noi, cei străini de duhovniceasca lucrare, te fericim, cântând Domnului: Aliluia!

Icosul 9

Căzând maicile la picioarele starețului și mărturisind relele cu care în toată vremea te necăjeau, s-au învrednicit de rugăciunea ta și a cuviosului, prin care au primit iertare de la Stăpânul tuturor. Vădindu-se nouă neținerea de minte a răului și mijlocirea ta la Dumnezeu pentru cele ce te-au batjocorit, te rugăm să mijlocești și nouă iertarea de păcate, pentru care să te cinstim așa:
Bucură-te, izvor netăinuit de bunătate;
Bucură-te, risipitoarea gândurilor deșarte;
Bucură-te, aducătoarea noastră pe căile iertării;
Bucură-te, sălaș cinstit al luminării;
Bucură-te, dragoste nebiruită de defăimările omenești;
Bucură-te, următoare a lui Hristos în iubirea de vrăjmași;
Bucură-te, viețuire lipsită de umbrele patimilor;
Bucură-te, răbdare neclintită în înfruntarea necazurilor;
Bucură-te, purtătoarea nevoințelor de multe feluri;
Bucură-te, vas al luminii duhovnicești;
Bucură-te, smerenie biruitoare până la sfârșit;
Bucură-te, pildă către iertarea celor ce ne greșesc;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 10

Mulțumind lui Dumnezeu cuviosul Pitirun, că l-a învrednicit a vedea pe roaba Sa cea ascunsă sub acoperământul nebuniei pentru Hristos, s-a întărit întru smerenie și a alergat spre locul său de nevoință, ca să înmulțească ostenelile, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Nesuferind a primi laudele surorilor, prin care-ți era primejduită comoara smereniei, în taină ai părăsit mănăstirea și până la sfârșitul vieții ți-ai împodobit inima cu laude dumnezeiești, pentru care ai fost slăvită de Ziditorul tuturor cu cântări ca acestea:
Bucură-te, înflorirea neîngrădită a gândurilor umilinței;
Bucură-te, alergarea până la sfârșit pe căile smereniei;
Bucură-te, lucrătoare osârdnică a mântuirii;
Bucură-te, căutarea odihnei întru rugăciune;
Bucură-te, lepădarea laudelor deșarte;
Bucură-te, alegerea virtuților luminoase;
Bucură-te, ceea ce nu ai iubit slava lumii;
Bucură-te, următoarea căilor înțelepciunii;
Bucură-te, neîncetată căutare a slavei dumnezeiești;
Bucură-te, rază căutătoare a Izvorului luminii;
Bucură-te, comoară a laudelor cerești;
Bucură-te, dobândirea darurilor mântuirii;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 11

Brațele dumnezeiești s-au deschis la sfârșitul vieții tale ca să te primească pe tine, cea care ridicându-ți neîncetat mintea la rugăciune ai luat mare dar de a răbda toate necazurile vieții, slăvind pe Dătătorul a toată bunătatea cu cântarea: Aliluia!

Icosul 11

Acum cu fecioarele cele înțelepte te veselești strălucind întru lumina neapusă a Treimii și te rogi și pentru sufletele noastre ca să ne împărtășească și nouă în această viață mirul smereniei, pentru care îți aducem mulțumiri ca acestea:
Bucură-te, rugătoare neîncetată în cămările cerești;
Bucură-te, întărirea monahiilor în nevoințe duhovnicești;
Bucură-te, mireasmă sfințită din adierea Duhului;
Bucură-te, agonisirea comorii smereniei curate;
Bucură-te, sprijinirea celor prigoniți de săgețile defăimărilor;
Bucură-te, sfințeniei tăinuită de lumina Adevărului;
Bucură-te, împreună petrecătoare cu îngerii în lăcașul rugăciunii;
Bucură-te, mijlocitoare a noastră pentru mântuire;
Bucură-te, bucuria negrăită a îngerilor;
Bucură-te, priveliștea cea cinstită a Sfinților;
Bucură-te, izvor nesecat al înțelepciunii;
Bucură-te, uimirea cetelor îngerești;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 12

Din acoperământul gândurilor smerite ți-ai țesut haină de nuntă, cu care intrând în cămara Mirelui Hristos ai adus Stăpânului roadele bineplăcute ale nevoințelor celor mai presus de fire întru cântări de: Aliluia!

Icosul 12

Ca una ce ai dobândit îndrăzneală la Dumnezeu a te ruga pentru sufletele celor greșiți, nu ne uita pe noi, cei împovărați cu multe păcate, ci învață-ne a fugi de deșertăciunea acestei lumi, ca să dobândim gândul dumnezeiesc al lui Hristos, aducându-ți mulțumiri ca acestea:
Bucură-te, rugătoare neîncetată pentru mântuirea tuturor;
Bucură-te, dobândirea iertării pentru cei căzuți;
Bucură-te, neînfruntată mijlocitoare înaintea lui Hristos;
Bucură-te, împărtășirea tuturor din vasul smereniei curate;
Bucură-te, povățuitoarea noastră pe cărări luminate;
Bucură-te, aprinderea făcliei stinse a inimii;
Bucură-te, udarea pământului inimii cu roua umilinței;
Bucură-te, întărirea tuturor întru răbdarea lucrătoare;
Bucură-te, vas curat al darurilor sfințitoare;
Bucură-te, pildă de smerenie înaltă;
Bucură-te, alungarea patimilor osânditoare;
Bucură-te, nădejde neînfruntată în ceasul judecății;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 13

Sfântă Cuvioasă Isidora, ca ceea ce ai purtat cu vrednicie jugul nebuniei pentru Hristos și ai dobândit grabnică slobozire de patimi, stând acum în cămările cerești, roagă-te să aflăm și noi calea slujirii smerite a Stăpânului, ca să ne învrednicim de slava cea gătită Sfinților, cântând Domnului neîncetat: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Pentru dragostea Mirelui Tău Hristos ai coborât cu mintea în adâncul smereniei și luând de acolo jugul nebuniei pentru Cel Iubit, ai început să lucrezi mântuirea în noaptea scurtă a acestei vieți, pentru care te lăudăm așa:
Bucură-te, sălaș al smereniei lui Hristos;
Bucură-te, vistierie a gândurilor dumnezeiești;
Bucură-te, aflarea înțelepciunii Cuvântului;
Bucură-te, urmarea Dătătorului tuturor darurilor;
Bucură-te, lucrătoare osârdnică a pământului mântuirii;
Bucură-te, cer însuflețit de stelele înțelepciunii îngerești;
Bucură-te, urmarea sfatului dumnezeiesc spre desăvârșire;
Bucură-te, împodobirea sufletului cu legătura nevoinței;
Bucură-te, pecetluirea inimii cu semnul Vieții;
Bucură-te, defăimarea înțelepciunii acestei lumi;
Bucură-te, ridicarea minții deasupra celor pământești;
Bucură-te, așezarea inimii în turnul gândurilor smerite;
Bucură-te, Cuvioasă Isidora, tainică purtătoare a Crucii nebuniei pentru Hristos!

Condacul 1

Răsunând în urechile inimii Tale cuvintele Apostolului neamurilor: "Dacă i se pare cuiva că este înțelept între voi, în veacul acesta, nebun să se facă, ca să fie înțelept", te-ai luminat cu raza Duhului și în taina sufletului tău ai început să aduci Stăpânului, împreună cu îngerii, tămâia rugăciunii de: Aliluia!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Cuvioase Isidora cea nebuna pentru Hristos - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Cuvioase Isidora cea nebuna pentru Hristos

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Proroc Iona (21 septembrie)

FB Mess WA Like Prin Sfântul Proroc Iona, Dumnezeu a întors la pocăință pe locuitorii vestitei cetăți Ninive. Prin șederea lui timp de trei zile și trei nopți în pântecele chitului (un monstru marin, posibil, […]

† Sfântul Cuvios Martinian
(13 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Martinian este mijlocitorul oamenilor, printre îngeri, către scaunul Împăratului Ceresc. Pentru râvna sa pentru cele sfinte a primit de la Dumnezeu darul tămăduirilor și cel de a izgoni duhurile […]

† Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul
(8 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul a primit de la Dumnezeu mari daruri duhovnicești cu care alunga duhurile necurate tămăduindu-i de acestea pe cei bolnavi. Este serbat în calendarul ortodox în data de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram