Acatistul Sfintei Cuvioase Genoveva, ocrotitoarea Parisului

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Cuvioase Genoveva se poate citi pentru a cere Sfintei ajutor în ispite, ea fiind chemată în mod deosebit în timpuri de mari calamitați. Prin mijlocirea ei se fac rugăciuni pentru ploaie și se cere ajutor împotriva inundațiilor, foametei și războiului. De-a lungul secolelor nu a încetat niciodată de a-și arăta prezența și protecția asupra orașului Paris și asupra locuitorilor lui.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Cuvioase Genoveva, ocrotitoarea Parisului, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Cuvioase Genoveva, ocrotitoarea Parisului - text

Condacul 1

Venind pe lume la Nanterre, la câteva leghe de Luteția, din părinți creștini, Gherontia și Sever, ai fost păstoriță în anii tinereții tale, mai înainte de a te face puternică ocrotitoare a locuitorilor Parisului acelei vremi, care văzând trezvia ta cea pururea rugătoare, strigau: Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Icosul 1

Din vremea tinereții tale și până la adânci bătrâneți, privirea ți-a fost ațintită către Bunul Dumnezeu, stăruind în nevoințe și în neîncetată rugăciune. De aceea și noi, minunându-ne, îți aducem laudele acestea:
Bucură-te, mlădiță altoită pe unul din copacii raiului;
Bucură-te, mugur ce vestește preafrumoasa floare;
Bucură-te, ramură plăpândă ce aduce roade multe;
Bucură-te, firavă înflorire plină de cerească mireasmă;
Bucură-te, fruct îmbietor al rugăciunii și al nevoinței;
Bucură-te, răsad care, crescând, va adăposti mulțimile;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 2

Trebuind să meargă în Albion ca să stârpească erezia, Sfântul ierarh Gherman s-a oprit la Nanterre și a fost întâmpinat de o mulțime de credincioși, în care te aflai și tu. Primind în taină descoperire de la Dumnezeu, el te-a aflat, și ridicând privirea către cer, a strigat: Aliluia!

Icosul 2

Pe când toți se înghesuiau ca să primească binecuvântarea arhierească, Sfântul Gherman te-a chemat la el, și sărutându-te pe frunte, a vestit părinților tăi viitorul tău strălucit în Biserică, iar ceata aleșilor ți-a adus laude, cântând așa:
Bucură-te, neprihănire Sfântă, pe care a vădit-o Hristos;
Bucură-te, că Cerul te-a deosebit chiar din zorii vieții tale;
Bucură-te, pruncă, pe care Stăpânul o lasă să vină la EL;
Bucură-te, cea care ai primit cinstire de la un episcop preacucernic;
Bucură-te, că a văzut lucrător în tine harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, miel care te-ai făcut păstor al turmei;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 3

Vestind dreptcredinciosului episcop că Hristos ți-a descoperit că viitorul tău este de acum lângă Dumnezeul cel Viu, și că dorința ta este să te închini Lui păzindu-ți fecioria, participând la slujbele dumnezeiești și ascultând învățăturile Bisericii, binecuvântându-te, acesta a slăvit pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 3

A doua zi, amintindu-ți Sfântul Gherman de cuvintele tale, tu ai stăruit nestrămutat în hotărârea de a-ți petrece viața în rugăciune și curăție. Atunci Sfântul ți-a dăruit o monedă având încrustată pe ea Sfânta Cruce a lui Hristos, singurul giuvaer ce poartă în el arvuna vistieriilor nesfârșite ale harului.
Pentru aceea, vrednicei nevoitoare din fragedă pruncie, noi credincioșii laudă îi aducem, cântând așa:
Bucură-te, că ai primit Crucea și ai purtat-o din copilărie;
Bucură-te, că ai ales calea nevoinței creștine;
Bucură-te, nestemata cea curată ce împodobești cununa Marelui Împărat;
Bucură-te, că ai nesocotit bogățiile veacului acestuia;
Bucură-te, privire ațintită către Ierusalimul cel de sus;
Bucură-te, că ai făgăduit să mergi cu statornicie către Viața cea adevărată;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 4

Întărită fiind cu binecuvântarea Sfântului Gherman și a Sfântului Lup din Troyes, însoțitorul său, ai început să duci cu și mai multă înflăcărare viața cea duhovnicească pe calea cea strâmtă a Evangheliei, lăsându-te neîncetat călăuzită de Dumnezeu și cântând: Aliluia!

Icosul 4

Îmbărbătată de flacăra dragostei și a evlaviei ce creștea în tine, te-ai făcut pe tine stâlp al Bisericii, nelipsind de la slujbele cele dumnezeiești și având privirea ațintită către cele cerești; pentru aceasta te slăvim pe tine, cântând așa:
Bucură-te, iconostasul cel viu al cuvintelor Scripturii;
Bucură-te, minunată icoană a învățăturilor sale;
Bucură-te, candelă ce luminezi tainele credinței;
Bucură-te, tămâie cu mireasmă suavă ce se ridică până la Hristos;
Bucură-te, fierbinte rugăciune care unge precum mirul;
Bucură-te, semnul pământesc al bunăvoirii Dumnezeului Celui binecuvântat;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 5

Astfel ți-ai petrecut partea cea mai frumoasă a vieții tale; înaintea Domnului, în templul Său cel sfințit, trăind pe pământ viețuiai la marginea raiului, împărtășindu-te cu Sfintele Taine ale Stăpânului și Dumnezeului tău, fără încetare aducându-I slavă cu mulțumire și cântându-I: Aliluia!

Icosul 5

Aprinzându-se de mânie din pricina ostenelilor tale pentru cele cerești, maica ta te-a oprit într-o zi să mergi la biserică, și pălmuindu-te, îndată a orbit, nerecăpătându-și vederea decât după ce a primit iertarea ta și a fost unsă cu apă sfințită și cu lacrimile tale. Aceasta a fost cea dintâi minune pe care ai săvârșit-o, și noi îți aducem laude ca acestea:Bucură-te, că ai dăruit vederea celei ce ți-a dat viață;
Bucură-te, izvorul vindecărilor pentru toți cei aflați în suferință;
Bucură-te, liman statornic de milostivire pentru cei dreptcredincioși;
Bucură-te, balsam de mângâiere peste rănile lumii;
Bucură-te, alifia milostivirii peste dureri și suferințe;
Bucură-te, încredințată alinare a sufletelor celor ce pătimesc;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 6

Prin apa pe care ai însemnat-o cu semnul Crucii, prin lacrimile tale și prin rugăciunea stăruitoare la tronul Împăratului, i-ai redat vederea celei ce te-a născut. Înțelegând că nu trebuie să se mai împotrivească chemării tale, împreună cu tine a cântat Celui Preaînalt cântarea: Aliluia!

Icosul 6

Din ziua aceea viețuind înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor în rugăciune, la vârsta de paisprezece ani te-ai înfățișat Sfântului Marcel și fiind închinată Domnului și consacrată ca fecioară de către Biserică, ai purtat vălul neprihănirii ca semn al menirii tale până la sfârșitul zilelor. Iar noi, minunându-ne de statornicia ta, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, fecioară care ai urmat întru curăție Maicii Domnului;
Bucură-te, vrednică următoare a femeilor din Sfânta Scriptură;
Bucură-te, hotar nestrămutat al poruncilor dumnezeiești;
Bucură-te, ale cărei buze vestesc înțelepciunea cea dumnezeiască;
Bucură-te, al cărei glas cuvântează despre dulceața Evangheliei;
Bucură-te, împletire strălucitoare a tuturor virtuților;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 7

Chemând Dumnezeu la Sine pe părinții tăi, ai mers în Luteția și locuind la evlavioasa ta mătușă, petreceai împreună cu ea în rugăciune necontenită lângă baptisteriul Sfântului Ioan, Înaintemergătorul Domnului, cântându-i cu glas mare: Aliluia!

Icosul 7

Prin pronia lui Dumnezeu îmbolnăvindu-te, ai rămas ca moartă vreme de trei zile; dar întorcându-te în lumea aceasta, ai spus că ai văzut raiul și iadul, întărindu-i pe credincioși prin vestirea minunilor de pe tărâmul de dincolo și a moștenirii celei gătite credincioșilor evlavioși. Prin înflăcărarea ta i-ai făcut și pe cei căldicei să ia cu asalt cerurile, iar noi îți cântăm așa:
Bucură-te, ceea ce te-ai preumblat prin locașurile cele cerești;
Bucură-te, ceea ce ai cunoscut încă de aici de jos frumusețea împărăției;
Bucură-te, vestirea frumuseții celei nepieritoare;
Bucură-te, întărirea celor care s-au răcit în credință;
Bucură-te, minunare a creștinilor veacului tău;
Bucură-te, luminoasă înfățișare a slavei ce va să fie;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 8

Deși plină de râvnă și stăruitoare în rugăciune, ai fost mult defăimată de credincioșii din Luteția. Dar întorcându-se Sfântul Gherman din Auxerre în Albion, s-a oprit în cetatea ta și arătându-și cinstirea pe care o avea pentru tine, aceștia pocăindu-se, au dat slavă lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 8

Vrând să redai cinstirea ce se cuvenea apostolului locului, Sfântul Dionisie, căci te întristai văzând moaștele sale adăpostite, dimpreună cu cele ale sfinților Elefterie și Rustic, într-o bisericuță sărăcăcioasă din lemn, și prin rugăciunea ta fierbinte fiind găsite materialele necesare, biserica a început a se ridica și sfinții ți-au cântat:
Bucură-te, ceea ce ai zidit în trupul tău templul Duhului Sfânt;
Bucură-te, ceea ce ai ridicat biserică Sfântului Dionisie;
Bucură-te, albină înțeleaptă a cărei miere este rugăciunea;
Bucură-te, șirag al virtuților pe care îl deapănă Domnul;
Bucură-te, stea pe veșmântul Maicii Domnului;
Bucură-te, raza de lumină a Soarelui dreptății;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 9

Când războinicii lui Attila au atacat Galia, apropiindu-se cu pași repezi de Luteția ca să o jefuiască, locuitorii acesteia au vrut să părăsească cetatea, ca să-și salveze viața. Tu însă nevoind să te lași pradă spaimei, întorcându-te spre Domnul în rugăciune, ai zis: Aliluia!

Icosul 9

Cerând femeilor să se unească cu tine în rugăciune pentru a îndepărta pericolul, bărbații lor te-au prins, vrând să te dea morții. Însă un diacon al sfântului Gherman aducându-le aminte de prețuirea pe care sfântul ierarh o avea pentru tine, te-au cruțat și Attila depărtându-se, au cântat:
Bucură-te, pavăză a creștinilor lipsiți de orice apărare;
Bucură-te, sabie a credinței care îi aperi pe cei nevinovați;
Bucură-te, scut al virtuții care îi ocrotești pe cei neprihăniți;
Bucură-te, zid de netrecut al milostivirii;
Bucură-te, cetate de necucerit a căilor iubirii;
Bucură-te, armă de neînvins a rugăciunii sfinților;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 10

Primind din ziua aceea cinstirea compatrioților tăi, și harul lui Dumnezeu arătându-se lucrător în tine, prin minuni mari și multe vindecări, toți cei suferinzi cu sufletul și cu trupul care veneau la tine plecau vindecați și cântau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Ai fost adesea pelerin la locurile sfinte din Galia, petrecând în convorbire în Domnul cu Sfântul Martin din Tours, cu Sfântul Anian din Orléans și cu alți părinți, luminătorii acestor ținuturi. În drumul tău vindecai pe cei bolnavi și îi mângâiai pe cei necăjiți, întremând sufletele celor care îți aduceau laudă, cântând:
Bucură-te, pelerin din cer călător pe pământ;
Bucură-te, cea întocmai cu cei bineplăcuți ai Sfintei Treimi;
Bucură-te, ascultare nestrămutată a voii Tatălui;
Bucură-te, păzire plină de râvnă a învățăturilor Fiului;
Bucură-te, vas ales al darurilor Duhului Sfânt;
Bucură-te, fiică înțeleaptă a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 11

Vestea despre tine și despre puterea nemaivăzută a rugăciunii tale trecând dincolo de granițele ținutului Galiei până în Orientul îndepărtat, sfântul Simeon Stâlpnicul ți-a trimis urările sale de bine și s-a încredințat sfintelor tale rugăciuni, dând slavă Dumnezeului milostivirii pentru harul roabei sale Genoveva, și zicând: Aliluia!

Icosul 11

O, Sfântă Genoveva, tămăduitoare întreit binecuvântată, prietenă fiind blândei Clotilda și mândrului Clovis, și cunoscând pe sfântul Remi, ierarhul din Reims, și pe Marcel din Luteția, te-ai făcut ca un răsărit al sfințeniei monahale a galilor, iar noi, împreună cu Sfântul Gherman și cu adunarea celor aleși din ceruri, te lăudăm așa:
Bucură-te, ceea ce ai fost îndrumată pe calea sfințeniei de către sfinți;
Bucură-te, că ai urmat pildei lor în viața ta;
Bucură-te, neasemuită oglindire a harului Celui Preaînalt;
Bucură-te, întruparea celor mai înalte virtuți spre mântuire;
Bucură-te, înțeleaptă tovarășă a celor mai vrednici fii ai Bisericii;
Bucură-te, îndrumător neîntrecut al locuitorilor Luteției;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 12

Încărcată de ani și de virtuți, de multa rugăciune și de mulțimea minunilor săvârșite, în anul al nouăzecilea al vieții tale, ți-ai dat sufletul tău sfânt și înmiresmat în mâinile Domnului, neprihănită Genoveva. Iar Domnul primindu-te în sălașurile Lui cele de sus, toți sfinții și sfintele Galiei cântau: Aliluia!

Icosul 12

Deși te-ai dus la ceruri, desăvârșită slujitoare a lui Dumnezeu, ai rămas aproape de credincioșii de pe pământ, și puterea rugăciunii tale s-a făcut încă și mai vădită celor ce te chemau pe tine în ajutor, și mulțime mare de minuni se făceau la mormântul tău cel sfânt. Mulțimile veneau să caute la tine mila lui Dumnezeu, cântând așa:
Bucură-te, credincioșie făgăduințelor de la botez;
Bucură-te, desăvârșire dobândită prin viața duhovnicească;
Bucură-te, pildă de înțelepciune prin urmarea monahiilor;
Bucură-te, reazem al creștinilor evlavioși dinspre veșnicie;
Bucură-te, scăpare grabnică a sufletelor aflate în suferință;
Bucură-te, împlinire a tuturor poruncilor;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 13

Mutându-te în împărăția lui Hristos, ai fost întâmpinată de sfântul Dionisie, pe care l-ai cinstit în viața pământească, ridicându-i o biserică, și de sfinții mucenici Elefterie și Rustic, și de toți aleșii pământului galilor, care au mers înaintea ta la Părintele luminilor, cântând: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Din vremea tinereții tale și până la adânci bătrâneți, privirea ți-a fost ațintită către Bunul Dumnezeu, stăruind în nevoințe și în neîncetată rugăciune. De aceea și noi, minunându-ne, îți aducem laudele acestea:
Bucură-te, mlădiță altoită pe unul din copacii raiului;
Bucură-te, mugur ce vestește preafrumoasa floare;
Bucură-te, ramură plăpândă ce aduce roade multe;
Bucură-te, firavă înflorire plină de cerească mireasmă;
Bucură-te, fruct îmbietor al rugăciunii și al nevoinței;
Bucură-te, răsad care, crescând, va adăposti mulțimile;
Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Condacul 1

Venind pe lume la Nanterre, la câteva leghe de Luteția, din părinți creștini, Gherontia și Sever, ai fost păstoriță în anii tinereții tale, mai înainte de a te face puternică ocrotitoare a locuitorilor Parisului acelei vremi, care văzând trezvia ta cea pururea rugătoare, strigau: Bucură-te, Sfântă Genoveva, mult ocrotitoare!

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Genoveva

Sfântă cuvioasă maică Genoveva, al cărei nume s-a făcut cunoscut până în îndepărtatul Orient, până la picioarele stâlpului pe care petrecea în nevoință Sfântul Simeon, prin rugăciunile tale către Domnul Hristos păzește-ne în credința ortodoxă, ferindu-ne de barbarii ce se luptă cu noi, care sunt purtările noastre cele vătămătoare și faptele noastre cele rele, rugându-L pe Dumnezeu să ardă spinii păcatelor noastre și să stârpească gândurile cele necurate care ne îndeamnă spre rău.
Roagă pe Domnul cel Atotputernic să ne învrednicească, prin a ta milostivă mijlocire, a ne petrece viața în evlavie și curăție, ca să ne facem și noi părtași Împărăției binecuvântate, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Duh, Căruia I se cuvine toată slava și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Viața Sfintei Cuvioase Genoveva, ocrotitoarea Parisului - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Cuvioase Genoveva, ocrotitoarea Parisului

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Cuvioase Genoveva, ocrotitoarea Parisului - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul
(12 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul este unul dintre cei mai iubiți părinți contemporani care au viețuit în Sfântul Munte Athos. S-a păstrat de la el o bogată corespondență, pe care a avut-o […]

† Sfântul Ierarh Teotim, episcopul Tomisului
(20 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Teotim, episcopul Tomisului (Constanța actuală) era cinstit chiar și de necredincioșii din vremea lui, pentru viața lui îmbunătățită și pentru minunile săvârșite de el. Este serbat în calendarul ortodox […]

† Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii
(29 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii a fost un mare nevoitor și un adânc cunoscător al vieții duhovnicești, lucru care îl putem remarca doar din scrierile sale, traduse în limba română în Filocalia […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram