Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta, făcătoarea de minuni

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta, făcătoarea de minuni, se poate citi oricând pentru a cere Sfintei cu smerenie și cu dragoste tămăduire bolilor sufletești și trupești.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta, făcătoarea de minuni trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta, făcătoarea de minuni - text

Tropar la Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta, făcătoarea de minuni, glasul al 8-lea

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Elisabeta, duhul tău.

Condacul 1

Cu legătura iubirii lui Hristos legându-te, Cuvioasă Elisabeta, ai legat toată patima sufletească și, curată ca o porumbiță, ai zburat către Mirele ceresc, înaintea Căruia mijlocești pururea pentru noi, cei ce-ți cântăm: Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Icosul 1

Nașterea ta cea minunată a fost vestită maicii tale prin dumnezeiască descoperire, iar noi, bucurându-ne de purtarea de grijă a Ziditorului cea pentru tine, buchet de smerite cuvinte îți aducem, ca să ne dăruiești nouă mireasma rugăciunilor tale:
Bucură-te, ceea ce ai fost sfințită de la zămislire;
Bucură-te, luceafăr călător spre ziua cea nesfârșită;
Bucură-te, cea aleasă să slujești mântuirii multor oameni;
Bucură-te, cea a cărei naștere a fost binecuvântată;
Bucură-te, ofrandă a cântărilor îngerești;
Bucură-te, cea hrănită mai mult cu rugăciunea;
Bucură-te, cea născută ca să biruiești lumea;
Bucură-te, copilărie ocrotită de dumnezeiescul har;
Bucură-te, slujitoare a lui Hristos prin nevoințe;
Bucură-te, ceea ce ai nesocotit plăcerile lumii deșarte;
Bucură-te, icoană vie a lepădării de lume;
Bucură-te, carte întru care s-au scris biruințele Vieții;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 2

Pe cărarea copilăriei ai alergat ocrotită de Îngeri și ți-ai înălțat cugetul cel smerit către Cel mai presus de minte, Care te-a și chemat să slujești Lui în cetele Sfinților, cântând: Aliluia!

Icosul 2

Din fragedă tinerețe ai ales să mergi pe calea slujirii lui Hristos, lepădând orice cugetare lumeasca și înfruntând norul ispitelor vrăjmașului, pe care alungă-l de la cei ce te măresc pe tine cu laude ca acestea:
Bucură-te, ceea ce ai ales calea cea sfințitoare a desăvârșirii;
Bucură-te, inimă plină de focul dragostei cerești;
Bucură-te, ceea ce ai socotit gunoaie toate deșertăciunile lumii;
Bucură-te, ceea ce ai alergat către cămara Mirelui Hristos;
Bucură-te, biruitoare a vrăjmașului neamului omenesc;
Bucură-te, ceea ce ai purtat cu vrednicie Crucea nevoinței;
Bucură-te, mireasă sfințită a Împăratului Slavei;
Bucură-te porumbiță încununată cu zborul rugăciunii;
Bucură-te, floare rară a curăției, iubitoare de înțelepciune;
Bucură-te, îngerească viețuire în corturile pământești;
Bucură-te, ceea ce partea cea bună a Mariei ai ales;
Bucură-te, ceea ce nu te-ai înspăimântat de greutatea nevoinței;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 3

În cinstită mănăstire te-ai adăpostit de furtuna cugetării lumești și tuturor nevoințelor duhovnicești te-ai dăruit, strigând neîncetat Ziditorului a toate: Aliluia!

Icosul 3

În ceata monahiilor celor ce bine se nevoiau ai intrat cu smerenie și ai slujit tuturor, ca cel mai mic, după pilda Mântuitorului, primind de la noi laude ca acestea:
Bucură-te, pildă de smerenie grăitoare;
Bucură-te, stâncă nesfărâmată a răbdării;
Bucură-te, ceea ce ai iubit sărăcia pentru Hristos;
Bucură-te, ceea ce te-ai hrănit cu postul neîncetat;
Bucură-te, ceea ce ai lepădat haina patimilor;
Bucură-te, cea îmbrăcată cu puterea lui Hristos;
Bucură-te, ceea ce ai biruit toate vicleșugurile celui rău;
Bucură-te, comoară a darurilor duhovnicești;
Bucură-te, liman sfințit al rugăciunii curate;
Bucură-te, întăritoare în nevoințe a celor ce te cinstesc;
Bucura-te, pavăză nebiruită a celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, cunună sfințită a veseliei cerești;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 4

Trupul ți-ai ostenit cu postul si cu privegherile neîncetate, iar sufletul ți l-ai luminat cu virtuțile, strigând cu puterile îngerești neîncetat Făcătorului a toate: Aliluia!

Icosul 4

Pentru ascultarea desăvârșită și slujirea cu osârdie în via Cuvântului, te-ai învrednicit a lua și darul vindecării bolilor trupești și sufletești; cu doctoria rugăciunilor tale, tămăduiește și neputințele noastre, ale celor ce cântăm ție așa:
Bucură-te, doctor al nostru fără de plată;
Bucură-te, chemare la izvorul tămăduirii;
Bucură-te, bucurie a celor încercați de boală;
Bucură-te, alinare a celor ce așteaptă mila Domnului;
Bucură-te, unire cu Hristos în lumina rugăciunii;
Bucură-te, îngrozire a taberelor diavolești;
Bucură-te, apărătoare grabnică a celor necăjiți;
Bucură-te, ceea ce ai zdrobit capul celui viclean, cu a ta smerită cugetare;
Bucură-te, cea împodobită cu podoabele virtuților;
Bucură-te, bucurie negrăită a celor vindecați;
Bucură-te cea prin care aflăm calea mântuirii;
Bucură-te candelă nestinsă a rugăciunii;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 5

Cu lacrimile tale necontenite, ai sfințit pământul sufletului tău și l-ai arătat roditor de daruri cerești, cântând împreună cu slujitorii Luminii neîncetat: Aliluia!

Icosul 5

Pe mulți ai povățuit spre pocăință și spre toată fapta bună, umbrindu-i cu a ta rugăciune smerită, pe care o dăruiește și celor ce caută umbrirea Duhului spre a te lăuda cu raze de cuvinte ca acestea:
Bucură-te, povățuitoare grabnică pe calea mântuirii;
Bucură-te, izvor binecuvântat de rugăciune;
Bucură-te, râvnă spre unirea cu Mirele ceresc;
Bucură-te, mireasă vrednică Celui dorit;
Bucură-te, ceea ce ai zdrobit mândria potrivnicului;
Bucură-te, ceea ce ai biruit rătăcirea;
Bucură-te, ceea ce ai scos pe mulți din mrejele înșelăciunii;
Bucură-te, ceea ce ai chemat pe toți la pocăință;
Bucură-te, propovăduitoare a Cuvântului prin fapte;
Bucură-te, ceea ce ai iubit frumusețile cele duhovnicești;
Bucură-te, adânc de rugăciune văzut de mintea îngerească;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 6

Cu aripile smeritei cugetări te-ai înălțat către tainele înțelepciunii cerești și cu Înțelepciunea mai presus de gând unindu-te, ai cântat fără încetare: Aliluia!

Icosul 6

De mireasma înțelepciunii lui Hristos dorind, ai alergat pe urmele Mirelui ceresc și ai intrat în cămara cea de nuntă cu candela rugăciunii aprinsă, bucurându-te de harul Celui ce te-a chemat la sfințenie, spre a fi lăudată de noi așa:
Bucură-te, cetate de taină a Împăratului puterilor;
Bucură-te, făclie duhovnicească;
Bucură-te, comoară a darurilor Duhului;
Bucură-te, fântână adâncă a rugăciunii curate;
Bucură-te, ceea ce nu te-ai biruit de plăcerile deșarte;
Bucură-te, ceea ce prin smerenie ai înfrânt pe vrăjmaș;
Bucură-te, candelă a rugăciunii pentru toți cei necăjiți;
Bucură-te, scut înțelegător al celor ce se nevoiesc în viața călugărească;
Bucură-te, binecuvântare a celor ce păzesc cu smerenie fecioria;
Bucură-te, ceea ce ai călcat peste toate cursele celui viclean;
Bucură-te, ceea ce ai urcat cu nădejde muntele desăvârșirii;
Bucură-te cunună a monahiilor binecredincioase;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 7

Cu o haină de păr aspru, trupul tău cel istovit de nevoințe duhovnicești l-ai acoperit, dar sufletul tău l-ai împodobit cu veșmântul virtuților, spre bucuria cetelor îngerești care cântau neîncetat: Aliluia!

Icosul 7

Frigul cel cumplit al nopții l-ai răbdat, încălzindu-te la focul rugăciunii din candela inimii, iar arșița zilei ai suferit-o, adâncindu-te în marea pocăinței; pentru aceasta, noi, cei lipsiți de darul rugăciunii și călători în arșița patimilor, aducem ție cu umilință flori de cântări ca acestea:
Bucură-te, ceea ce pentru Hristos ai răbdat asprimea vremii;
Bucură-te, moștenitoare a Raiului desfătărilor;
Bucură-te, rază a pocăinței lucrătoare;
Bucură-te mărgăritar preadorit al iubitorilor de rugăciune;
Bucură-te, ceea ce ai luat jugul cel bun al lui Hristos;
Bucură-te, icoană a viețuirii îngerești;
Bucură-te, poartă a milostivirii lui Dumnezeu;
Bucură-te vas plin de mirul înțelepciunii;
Bucură-te, ceea ce ai biruit înșelăciunea celui rău;
Bucură-te, comoară a darurilor celor cerești;
Bucură-te, oglindă a viețuirii celei curate;
Bucură-te, stâlp neclintit al fecioriei;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 8

Cetele îngerești s-au minunat cum ai alergat pe scara rugăciunii cu smerită cugetare și ai ajuns la vârful doririlor, la Cel ce te-a întărit în lupta împotriva stăpâniilor întunericului, ca să cânți Lui cu bucurie: Aliluia!

Icosul 8

Domnul a binevoit să te arate pe tine stâlp de rugăciune pentru toată lumea, rânduindu-te egumenă a maicilor celor ce bine se nevoiau pentru dragostea lui Hristos, aducând ție rugăciuni ca acestea:
Bucură-te, bună călăuzitoare a turmei tale la limanul Vieții;
Bucură-te, ceea ce te-ai făcut tuturor pildă de înfrânare;
Bucură-te, ceea ce ai strălucit mai mult decât toți cu a ta curăție;
Bucură-te, soare ce luminezi marginile lumii cu razele minunilor;
Bucură-te, cea a cărei dragoste către Hristos nu ți-a fost răpită de nimic;
Bucură-te, ceea ce ai făcut cinste cinului monahal prin a ta viețuire;
Bucură-te, ceea ce pe toți ai adăpat din izvorul înțelepciunii tale;
Bucură-te, ceea ce te-ai depărtat de toată tulburarea lumească;
Bucură-te, ceea ce ai înaintat pe scara rugăciunii;
Bucură-te, ceea ce ai iubit mai mult frumusețile cerești;
Bucură-te, ceea ce ai rușinat pe începătorul răutății;
Bucură-te, ceea ce bine ai slujit Arhiereului Celui mare;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 9

Nu ai dat somn ochilor tăi, ostenindu-te cu rugăciunea neîncetată pentru obștea încredințată ție, pe care cu smerenie ai călăuzit-o în Împărăția Stăpânului, Celui neîncetat slăvit de toate puterile cerești în cântări de: Aliluia!

Icosul 9

Vin și untdelemn nicicând nu ai gustat, îndulcindu-te de curgerea izvorului rugăciunii neîncetată din grădina inimii pe care bine ai înfrumusețat-o cu florile virtuților, spre odihna Celui ce oarecând la fântână a vorbit cu femeia samarineancă; milostivește-te și spre noi, cei ce alergăm la a ta rugăciune, învrednicindu-ne de auzul glasului preadorit al Celui ce voiește să fii preamărită de toți așa:
Bucură-te, ceea ce te-ai lipsit de toată îndulcirea pământească pentru Hristos;
Bucură-te, ceea ce te-ai hrănit mai mult cu roadele rugăciunii;
Bucură-te, carte a virtuților scrisă cu a Duhului condei;
Bucură-te, ceea ce ai alergat spre Lumina Cea nesfârșită;
Bucură-te ceea ce ai moștenit cununa vieții veșnice;
Bucură-te, ceea ce ai biruit pe vrăjmaș cu arma postirii;
Bucură-te, ceea ce ai rușinat pe cei ce îți întindeau curse;
Bucură-te, ceea ce prin smerenie te-ai înălțat la cele cerești;
Bucură-te, odihna inimilor celor istovite de întristare;
Bucură-te, ceea ce ai relăsat bucurie în sufletele cele împovărate;
Bucură-te, temei al împăcării multora cu Dumnezeu;
Bucură-te, ceea ce ai adus lui Hristos multe oi rătăcite;
Bucură-te, maica noastră duhovnicească;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc;

Condacul 10

Patruzeci de zile ai stăruit în post asemenea marelui Moise, biruind desăvârșit pe urzitorul răutății, de a cărui tiranie păzește pe cei ce slăvesc pe Domnul în cântări neîncetate de: Aliluia!

Icosul 10

Trei ani nu ți-ai ridicat ochii spre cer, urmând smereniei vameșului, dar Soarele dreptății strălucea cu putere pe cerul inimii tale, cel împodobit cu toate razele darurilor Duhului, de a căror strălucire învrednicește și pe cei ce te cinstesc pe tine așa:
Bucură-te, ceea ce ai iubit umilința vameșului;
Bucură-te, ceea ce ai luat asupră-ți aspre nevoințe;
Bucură-te, ceea ce prin răbdare ai biruit pe cel rău;
Bucură-te, scut al mântuirii celor nedreptățiți;
Bucură-te, cea ai cărei ochi priveau numai pe Domnul Iisus;
Bucură-te, ceea ce te-ai depărtat cu totul de cele pământești;
Bucură-te, ceea ce în mijlocul obștii ai strălucit ca un soare;
Bucură-te, ceea ce ai însetat după Izvorul înțelepciunii;
Bucură-te, ceea ce te-ai veselit de ploaia gândurilor smerite;
Bucură-te, carte întru care au încăput tainele rugăciunii;
Bucură-te, ceea ce pe mulți ai întors pe calea Adevărului;
Bucură-te, ceea ce ne ajuți a urca pe muntele virtuților;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 11

Mirele Hristos a pus pe creștetul tău cununa vieții îngerești, că ai viețuit asemenea celor fără de trup și multe minuni ai săvârșit spre slava Celui ce neîncetat este închinat de puterile cerești, care jertfesc neîncetat tămâia cântării: Aliluia!

Icosul 11

Asemenea Mântuitorului, ai vindecat o femeie cu scurgere de sânge, primind-o la izvorul rugăciunilor tale, din care adapă-ne și pe noi, cei ce însetăm de mântuire și cădem cu credință înaintea sfintei tale icoane, mărindu-te cu evlavie așa:
Bucură-te, grabnică tămăduire a femeii necăjite;
Bucură-te, ceea ce ai luat putere a izgoni bolile;
Bucură-te, ceea ce te milostivești de cei încercați în necazuri;
Bucură-te, sprijin al celor aflați aproape de prăpastia deznădăjduirii;
Bucură-te, bucuria celor izbăviți din legăturile bolilor;
Bucură-te, nădejdea celor cuprinși de valurile durerilor;
Bucură-te, ceea ce împarți tuturor tămăduiri de la Hristos;
Bucură-te, ceea ce oprești tulburarea mării necazurilor;
Bucură-te, tămâie a rugăciunilor smerite;
Bucură-te, următoare a minunilor Domnului;
Bucură-te, ceea ce ne povățuiești pe toți către Lumina vieții;
Bucură-te, ceea ce ne înveți a stăpâni pornirile necuviincioase ale trupului;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 12

La racla moaștelor tale și mai mult s-au revărsat râurile minunilor, că mulți au aflat vindecare de neputințe, întoarcere pe cărarea pocăinței și împăcare cu Ziditorul a toate, Căruia au cântat cu mulțumire: Aliluia!

Icosul 12

Obștea ta care te cinstește cu evlavie, ocrotește-o totdeauna sub aripile rugăciunilor tale de toată mânia vrăjmașilor nevăzuți, ca toți, întru bucurie duhovnicească să lucreze pământul inimii, aducându-ți ție, fericită Maică Elisabeta, roade de cântări ca acestea:
Bucură-te, cetate nebiruită a rugătorilor tăi;
Bucură-te, îmbelșugare preadorită a obștii tale;
Bucură-te, vistierie necheltuită de minuni;
Bucură-te, pildă de înțelepciune cerească;
Bucură-te, cunună a fecioarelor iubitoare de Hristos;
Bucură-te, porumbiță vestitoare a harului dumnezeiesc;
Bucură-te, ceea ce ai oprit potopul ispitelor;
Bucură-te, candelă nestinsă de rugăciune în mănăstirea ta;
Bucură-te, ceea ce întărești pe cei biruiți de ispite;
Bucură-te ceea ce ne mijlocești nouă iertare de la Hristos;
Bucură-te ceea ce asculți rugăciunile celor necăjiți;
Bucură-te ceea ce te înduri de cei aflați pe patul suferinței;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 13

O, Sfântă Cuvioasă Maică Elisabeta, slava monahiilor celor râvnitoare de desăvârșire, roagă-te neîncetat Mirelui Hristos, să întărească și pașii noștri pe calea Vieții, ca toți într-un glas al inimii să-I cântăm cu mulțumire: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Nașterea ta cea minunată a fost vestită maicii tale prin dumnezeiască descoperire, iar noi, bucurându-ne de purtarea de grijă a Ziditorului cea pentru tine, buchet de smerite cuvinte îți aducem, ca să ne dăruiești nouă mireasma rugăciunilor tale:
Bucură-te, ceea ce ai fost sfințită de la zămislire;
Bucură-te, luceafăr călător spre ziua cea nesfârșită;
Bucură-te, cea aleasă să slujești mântuirii multor oameni;
Bucură-te, cea a cărei naștere a fost binecuvântată;
Bucură-te, ofrandă a cântărilor îngerești;
Bucură-te, cea hrănită mai mult cu rugăciunea;
Bucură-te, cea născută ca să biruiești lumea;
Bucură-te, copilărie ocrotită de dumnezeiescul har;
Bucură-te, slujitoare a lui Hristos prin nevoințe;
Bucură-te, ceea ce ai nesocotit plăcerile lumii deșarte;
Bucură-te, icoană vie a lepădării de lume;
Bucură-te, carte întru care s-au scris biruințele Vieții;
Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Condacul 1

Cu legătura iubirii lui Hristos legându-te, Cuvioasă Elisabeta, ai legat toată patima sufletească și, curată ca o porumbiță, ai zburat către Mirele ceresc, înaintea Căruia mijlocești pururea pentru noi, cei ce-ți cântăm: Bucură-te, Cuvioasă Elisabeta, izvor de minuni pentru cei ce te cinstesc!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta, făcătoarea de minuni - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Cuvioase Elisabeta, făcătoarea de minuni

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Cuvioase Elisabeta, făcătoarea de minuni - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (29 ianuarie)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, de la Roma în Antiohia, este un eveniment sărbătorit în calendarul ortodox în data de 29 ianuarie. Sfântul Ignatie a fost unul dintre cei […]

† Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
(8 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt cei mai cunoscuți și iubiți dintre Sfinții Arhangheli și cei care duc la îndeplinire porunca milei și a dreptății lui Dumnezeu. Ei sunt serbați în […]

† Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare
(20 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare, numit și izbăvitorul de boli grele, este cunoscut ca mare făcător de minuni, ajutând bolnavii și cuplurile care nu pot avea copii. Este pomenit în calendarul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram