Acatistul Sfântului Vladimir, Luminătorul Rusiei

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Vladimir, Luminătorul Rusiei, se poate citi pentru a cere de la Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Vladimir, puterea de a mărturiși pe Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Vladimir, Luminătorul Rusiei, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Vladimir, Luminătorul Rusiei - text

Tropar la Acatistul Sfântului Vladimir, Luminătorul Rusiei, glasul al 4-lea

Asemănatu-te-ai negustorului care căuta mărgăritarul cel bun, stăpânitorule mărite Vladimire, stând pe înălțimea scaunului maicii cetăților, a Kievului celui de Dumnezeu mântuit, credința cea drept-măritoare căutând, ai trimis după ea la cetatea împărătească, aflat-ai mărgăritarul cel fără de preț, pe Hristos, Care te-a ales ca pe un al doilea Pavel, izbăvindu-te de orbirea cea sufletească și trupească prin baia Sfântului Botez. Pentru aceasta noi, poporul tău, prăznuim adormirea ta; roagă-te să se mântuiască țara ta Rusia, conducătorii și poporul ei cel iubitor de Hristos.

Condacul 1

Alesule luminate, cel ce neagra slujire idolească în stăpânirea țării tale ai izgonit și cu lumina credinței celei dumnezeiești pe dânsa ai luminat-o, pe tine te prealăudăm, întocmai cu Apostolii cneaze Vladimire; tu, cel ce acum cu îndrăznire stai înaintea Împăratului împăraților, nu înceta a te ruga pentru moștenirea ta, și cu rugăciunile tale păzește-ne de toate nevoile și necazurile, ca să-ți cântând cu mulțumitoare umilință: Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Icosul 1

Ziditorul îngerilor și al oamenilor, când a așezat vremurile și anii întru stăpânirea Sa, și soarta țărilor și cea a popoarelor hotărând, când bine a voit să cheme neamul rus din întunecata slujire idolească la Lumina Adevărului și la dreptatea veșnică, te-a pus pe tine, Binecredinciosule cneaze, binevestitor și săvârșitor al voii Sale atotbune. Pentru aceasta, Ziditorului și Mântuitorului nostru mulțumindu-I, pe tine te slăvim ca pe un mare ales al lui Dumnezeu pentru a noastră mântuire, și cu veselie îți grăim:
Bucură-te, întocmai cu Apostolii, preaales de către Preaînțeleapta Pronie pentru luminarea poporului rus;
Bucură-te, numitule de către cel întâi chemat Apostol pe înălțimile Kievului;
Bucură-te, preaslăvitule vas al harului dumnezeiesc țării tale dăruit;
Bucură-te, preaminunată rădăcină din care pe pământul Rusiei a crescut marele pom al dreptei credințe;
Bucură-te, căci prin tine numele Domnului în toate laturile țării tale se preamărește;
Bucură-te, căci și preamăritul tău nume de toate neamurile Rusiei cu dragoste se cântă;
Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 2

Văzând deșertăciunea idolilor celor neînsuflețiți și amăgirea diavolului, care prindea pe oamenii cei întunecați în capcana fărădelegii, și mai ales auzind pe sfinții întâi-mucenici ruși întru Hristos, pe Fiodor și tânărul Ioan, zicând chinuitorilor celor fără de Dumnezeu: "Dumnezeii voștri nu sunt dumnezei adevărați, dar lemne care astăzi sunt, iar spre dimineață putrezesc; Unul este Dumnezeul Adevărului, care a făcut cerul și pământul", atunci s-a aprins inima ta pentru a căuta și a cunoaște pe Acest Unul Adevăratul Dumnezeu, Căruia se pleacă tot genunchiul celor cerești și pământești, și al celor de dedesubt, neîncetat cântându-I: Aliluia!

Icosul 2

Pronia Celui Preaînalt te-a umbrit pe tine, când s-au înfățișat înaintea ta propovăduitorii altor credințe, căci te-ai sârguit să nu fii prins în mrejele învățăturilor mincinoase, și ai dorit să dobândești credința cea adevărată și mântuitoare. Pentru aceasta te fericim:
Bucură-te, preaînțelepte luminătorule al poporului rus;
Bucură-te, cel ce ai agonisit mintea cea de Dumnezeu prealuminată;
Bucură-te, căci amăgirea și cuvintele goale ale păgânilor le-ai rușinat;
Bucură-te, căci graiurile vieții veșnice în cuvintele Adevăratului Înțelept, le-ai înțeles;
Bucură-te, raza luminii dumnezeiești cea din mijlocul întunericului credinței neadevărate;
Bucură-te, zid neclintit în mijlocul furtunii patimilor păgânești;
Bucură-te, Vladimire, ai stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 3

Cu putere de Sus fiind înțelepțit, ai trimis bărbați aleși la împărăteasca cetate, ca să vadă și să întrebe, cum aceste popoare slujesc lui Dumnezeu și cum credința lor prin fapte o arată. Deci aceștia cercetându-le bine pe toate, ajuns-au la Constantinopol. Unde văzând și auzind frumusețea înălțătoare a Dumnezeieștii Liturghii, li se părea că nu se află pe pământ, dar în cer; de aceea, cu inimă înfrântă și smerită, au dat slavă Domnului, cântându-I: Aliluia!

Icosul 3

Bărbații trimiși de tine, având în inimile lor neclintită încredere, căci credința greacă-răsăriteană cu adevărat este drept-măritoare și că sfintele ei slujiri sunt cu mult mai înălțătoare decât celelalte, întorcându-se în patria lor, au mărturisit toate acestea cu adevărat în fața ta și a înțelepților bătrâni ai tăi, zicând: "Cine, gustând dulcele, va pofti amarul? Așa și noi nu putem iară să rămânem aici și să slujim la idoli". Această înștiințare primind, te-ai aprins după credința adevărată; de aceea te mărim așa:
Bucură-te, ascultătorule cu râvnă al glasului dumnezeiescului Har;
Bucură-te, că ai fost condus de Duhul Sfânt, din toată inima urmându-I;
Bucură-te, că pe sfetnicii tăi i-ai înțelepțit;
Bucură-te, căci prin sfaturile tale i-ai adus pe toți oamenii tăi la adevărata credință;
Bucură-te, căci cu osârdie ai căutat mărgăritarul cel bun - credința în Hristos;
Bucură-te, căci ca o albină ai căutat cu înțelepciune florile, întru care ai găsit dulcea miere a Adevărului și a mântuirii;
Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 4

Furtuna îndoielilor și a necunoștinței nu ți-a clătinat dorința de a cunoaște credința adevărată, ci îndată ai dorit să primești Sfântul Botez cu toată stăpânirea ta, ca împreună cu toții, ca și un tată cu ai săi copii, cu vrednicie să-I cântați lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind boierii și mai-marii poporului despre credința cea adevărată și aducându-și aminte de strămoașa ta, Sfânta cneaghină Olga, care în Constantinopol a primit Sfântul Botez, au zis: "Dacă n-ar fi fost bună credința aceasta, nu ar fi primit-o cea mai înțeleaptă dintre femei". De aceea și noi, pururea pomenindu-o pe preaînțeleapta Olga, cu mulțumire astfel îți cântând:
Bucură-te, că ai păstrat în inima ta sămânța cea dumnezeiască, pe care a semănat-o fericita strămoașa ta;
Bucură-te, că ai urmat sfintele ei sfaturi;
Bucură-te, că mai-înainte ai văzut în ea raza mântuirii poporului tău;
Bucură-te, soare ce ai răsărit din acea rază;
Bucură-te, luminătorule al bătrânilor sfetnici;
Bucură-te, că ai adus pe poporul tău la Hristos;
Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 5

Dorind a primi haina Sfântului Botez cea de Dumnezeu țesută, te-ai gândit de unde și cum să dobândești atât de mulți păstori și dascăli, ca să lumineze aceștia tot poporul tău împreună cu tine, și cum să-ți afli soție credincioasă, ca să fie casei tale bună ziditoare, copiilor tăi - maică întru Hristos, și tuturor cucernică sfătuitoare în bună-cinstire. Și la toate acestea râvnitor fiind duhul tău, te-a adus în țara grecească, unde credincioșii din vechime cu evlavie cântau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Văzând împăratul grecilor toată țara ta aflată în slujirea idolească, n-a luat în seamă dorința ta de a primi Sfântul Botez, pentru că erai slujitor păgânesc. Însă după ce ai stăruit, aflând despre hotărârea ta de a te boteza și pe poporul tău de a-l converti la Hristos, s-a umplut de bucurie și ți-a dat-o în căsătorie pe sora sa - Ana, totodată ai câștigat încă păstori și dascăli poporului tău. Pentru aceasta și noi pururea bucurându-ne de această însoțire a ta, îți cântând:
Bucură-te, căci te-a cercetat Răsăritul cel de Sus;
Bucură-te, căci Steaua Celui Preaînalt te-a adus la Răsărit, unde Înțelepciunea și-a făcut sieși casă și a întărit-o cu șapte stâlpi, cele șapte sinoade ecumenice, întru care s-a întărit credința lui Hristos în toată lumea;
Bucură-te, căci aceasta este credința sobornicească și apostolească, care toată lumea a întărit-o;
Bucură-te, că de la un izvor curat ai primit curata învățătură a lui Hristos;
Bucură-te, bunule îndrumător al casei tale și al fiilor tăi;
Bucură-te, preaînțelepte învățătorule al întregului popor;
Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 6

Prealăudate Cneaze, păstorii și dascălii pe care i-ai primit de la împăratul grec, pentru ca să lumineze toată țara rusă cu dumnezeieștile învățături, cu osârdie au mers spre această lucrare, cu bună mulțumire cântând Celui ce a chemat pe poporul tău la mântuire, Domnului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Strălucit-a preaminunat Lumina simțitoare a Dumnezeiescului Botez, luminând întunecata neputință a orbirii ochilor tăi, iar în sufletul tău a răsărit Lumina Harului, pe care simțindu-o, când ai ieșit din sfânta baie, cu bucurie ai strigat: "Aflat-am acum pe Dumnezeu cel Adevărat!"; pentru aceea te fericim așa:
Bucură-te, făclie aprinsă cu focul Dumnezeiescului Har, care luminezi întunericul păgânătății;
Bucură-te, binevestitorule al Luminii lui Hristos, prin care s-a deschis întunecimea ochilor și a inimii poporului tău;
Bucură-te, că ai prevăzut cu ochii minții dumnezeiasca voie către stăpânirea ta;
Bucură-te, căci până la sfârșit te-ai sârguit ca în Sfântul Botez tot poporul tău să se lumineze;
Bucură-te, căpetenie a împăraților ruși, de Dumnezeu luminat;
Bucură-te, mărită podoabă și laudă a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 7

Dorind să luminezi poporul rus cu Dumnezeiescul Botez, mai întâi ai poruncit să se boteze fiii tăi și mai-marii poporului tău, ca toți oamenii, venind pe urmele lor cu bunăvoință, să primească Sfântul Botez cu evlavie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Nouă zidire în Hristos te-a arătat chipul vieții tale după primirea Sfântului Botez; dacă mai înainte ai fost râvnitor slujirii idolești; acum întru acest chip nou de credința lui Hristos te-ai făcut mare iubitor, îndrăgind de asemenea blândețea și milostenia, postul și înfrânarea, și toată viața urmând poruncile Domnului. Minunându-ne de această bună schimbare, cu evlavie te cinstim:
Bucură-te, căci aprinderea patimilor ai stins-o cu roua Sfântului Duh;
Bucură-te, căci tot gândul și toate simțirile tale le-ai încălzit cu focul Dumnezeiescului Dar;
Bucură-te, că ai iubit locașul Domnului, Sfânta Biserică, mai mult decât alte locașuri pământești;
Bucură-te, prețuitor al Dumnezeieștilor slujbe și al învățăturii lui Hristos, mai mult decât al altor lucruri și învățături;
Bucură-te, că prin sine ai arătat tuturor oamenilor un nou chip al vieții;
Bucură-te, bunule hrănitor și îngrijitor al orfanilor și săracilor;
Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 8

Neobișnuită, dar și îmbucurătoare priveliște a fost când mulțime multă de bărbați și femei, tineri și fecioare, dimpreună cu nevinovații prunci, cu bucurie se îndreptau spre râul Nipru, asemenea ca la Iordan, unde se botezau în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, de la preoții aflați pe mal, care înălțau rugăciunile lucrătoare ale Tainei și cântau Domnului cântarea: Aliluia!

Icosul 8

Privind, fericite cneaze, pe poporul tău botezat, sufletul și inima ta s-au umplut de o nespusă bucurie și în umilința inimii ai dat slavă Mântuitorului Dumnezeu, cu osârdie rugându-L să caute la nou-luminatul tău popor, să-l întărească în credință și evlavie, ca să se preamărească numele Său peste tot pământul. Aducându-ne aminte, așadar, de aceste preaslăvite și veselitoare întâmplări, cu mulțumire îți aducem slăvită cântare:
Bucură-te, că prin tine s-au mântuit nenumărate suflete pe pământul Rusiei;
Bucură-te, izvorule nesecat al binecuvântărilor și milelor dumnezeiești, care se revarsă peste poporul tău;
Bucură-te, bunule grădinar, care ai sădit în împărăția ta grădina credinței dumnezeiești;
Bucură-te, dulce râu, care ai adăpat cu apa cucerniciei pe poporul tău;
Bucură-te, căci slăvind dumnezeiasca credință, ai surpat mândria idolească;
Bucură-te, căci Împăratul împăraților ți-a dăruit înțelepciunea lui Solomon, blândețea lui David, râvna lui Ilie și dreapta credință a Apostolilor;
Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 9

Toată firea îngerilor păzitori ai neamului omenesc, te-a preamărit pe tine, dreptcredinciosule cneaze, când ai poruncit maicilor să-și dea copiii la învățătura cărților, ca să priceapă cum să creadă, și pentru ca să cunoască cum să-și petreacă viața după credință. Așa și acum caută la copiii care învață Dumnezeiasca Scriptură, și la părinții lor, la păstorii și învățătorii lor, stăruitori în lucrarea de învățătură, îi binecuvintează și-i întărește în ostenelile lor, ca să crească în credința adevărată și în viața cu fapte bune, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei înțelepți nu pot cu vrednicie să închipuie mulțimea faptelor bune, dăruite de tine, cneaze, pământului tău, căci sădind în el credința dumnezeiască, l-ai slobozit de întunericul păgânesc și de osânda veșnică, deschizându-i calea spre lumina adevărată, la bunăstare pământească și la mântuire. Pentru aceasta, cu mulțumire și cu evlavie te lăudăm așa:
Bucură-te, ctitorule al puterii și al slavei stăpânirii ruse;
Bucură-te, cel ce ai sădit în țara ta adevărata lumină și bunăcinstire;
Bucură-te, cel ce ai dezrădăcinat din poporul tău credința păgânească cea deșartă și obiceiurile rele;
Bucură-te, că ai dărâmat capiștile idolești;
Bucură-te, cel ce ai zidit sfintele biserici;
Bucură-te, că te-ai asemănat la cinste cu împăratul Constantin cel întocmai cu apostolii;
Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 10

Vrând să mântuiești împărăția ta din întunericul slujirii idolești, te-ai nevoit, umblând prin orașele și satele stăpânirii tale, trimițând peste tot păstori duhovnicești, pentru ca să lumineze cu credință și cu Sfântul Botez, poporul tău, învățându-l să cânte Unuia Adevăratului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Zid nebiruit ai fost împotriva dușmanilor tăi și te-ai sârguit pentru bunătățile și slava pământului tău în toate zilele vieții tale. Fii și acum apărător nebiruit împotriva văzuților și nevăzuților vrăjmași, în nevoi și necazuri ajutător nouă, celor ce cu dragoste îți cântând unele ca acestea:
Bucură-te, bunule îngrijitor al poporului rus;
Bucură-te, tată și bun primitor al orfanilor și al celor ce suferă;
Bucură-te, apărătorule grabnic al celor ce caută mântuirea veșnică și adevărata luminare;
Bucură-te, mărirea și bucuria stăpânirii ruse;
Bucură-te, pururea ajutătorule în lucrarea grea de ocârmuire a poporului;
Bucură-te, mare apărător în lupte al oștirilor tale;
Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 11

Cântare de umilință primește de la noi, plăcutule al lui Dumnezeu, și cu rugăciunile tale risipește pe toți vrăjmașii noștri, sădește credința ortodoxă printre păgânii cei ce nu cunosc pe Adevăratul Dumnezeu, dezrădăcinează tot eresul și dezbinările, ca toți fiii pământului rus, împreună, cu buzele și cu inimile să slăvească pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 11

Făclie dătătoare de lumină ești, vrednicule de laudă, cneaze Vladimire, care luminezi cu strălucirea ta toată țara Rusiei, alungind întunericul slujirii idolești și arătând calea cea adevărată către luminare și fericirea cerească. Pentru aceasta, lăudă-mu-te pe tine, zicând:
Bucură-te, stea luminată de neapusul Soare al Dreptății;
Bucură-te, îndrumătorule, cel ce ne-ai deschis nouă calea cea dreaptă spre mântuirea veșnică;
Bucură-te, puternicule apărător și întărire grabnică a propovăduitorilor credinței ortodoxe;
Bucură-te, ocrotitorul bunilor povățuitori ai celor tineri și sprijin bunilor lucrători pentru folosul tuturor;
Bucură-te, grabnicule ajutător al celor ce aleargă după ajutorul tău;
Bucură-te, căci celor ce din toată inima te cinstesc, bune sfaturi le dăruiești;
Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 12

Preabunule păstor al nostru, Harul și darul Sfântului Duh cere nouă de la Milostivul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, înțelepțindu-ne și întărindu-ne în lucrarea mântuirii, pentru ca să nu fie fără roadă în noi sfânta credință sădită de tine, dar să fie îndreptătoare de la drumurile necinstirii și rătăcirilor, ca să umblăm în lumina poruncilor dumnezeiești și să ajungem la fericirea veșnică, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântând preamulta și preaslăvita facere de bine a ta, arătată prin luminarea întregii țări cu lumina credinței dumnezeiești, împreună cu nevoințele și ostenelile tale, întru bună întocmirea ei săvârșită, din toată inima mulțumim și te preaslăvim cu dragoste, zicând:
Bucură-te, de Dumnezeu alesule și de El slăvitule, singurul stăpinitor al pământului rus;
Bucură-te, zid nebiruit, acoperământ și scăpare a lui;
Bucură-te, pom al raiului pe care au răsărit două mlădițe preaminunate, Sfinții răbdători de patimi Boris și Gleb;
Bucură-te, întâi stătătorule al Sfintei Biserici Ruse;
Bucură-te, cel ce împreună cu Apostolii pe scaun ești șezător și împreună cu ei te veselești;
Bucură-te, căci la poporul Rusiei pururea privești, și pentru el bunătăți vremelnice și veșnice ceri de la Dumnezeu;
Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 13

Preaslăvite și preaminunate întocmai cu Apostolii, Mare Cneaz Vladimir, primește cu milostivire de la noi mulțumirea aceasta pentru toate, câte prin tine ne-a dat Domnul nouă, părinților și strămoșilor noștri și întregii țări, începând din ziua Sfântului Botez până întru acest ceas. Și roagă-L pe Preabunul Dumnezeu să tindă mila Sa spre noi și spre neamul neamului nostru, întărindu-ne în dreapta credință și evlavie, păzindu-ne de toate nevoile și necazurile, ca să ne învrednicim împreună cu tine, ca niște fii cu tatăl lor, în veci să-I cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ziditorul îngerilor și al oamenilor, când a așezat vremurile și anii întru stăpânirea Sa, și soarta țărilor și cea a popoarelor hotărând, când bine a voit să cheme neamul rus din întunecata slujire idolească la Lumina Adevărului și la dreptatea veșnică, te-a pus pe tine, Binecredinciosule cneaze, binevestitor și săvârșitor al voii Sale atotbune. Pentru aceasta, Ziditorului și Mântuitorului nostru mulțumindu-I, pe tine te slăvim ca pe un mare ales al lui Dumnezeu pentru a noastră mântuire, și cu veselie îți grăim:
Bucură-te, întocmai cu Apostolii, preaales de către Preaînțeleapta Pronie pentru luminarea poporului rus;
Bucură-te, numitule de către cel întâi chemat Apostol pe înălțimile Kievului;
Bucură-te, preaslăvitule vas al harului dumnezeiesc țării tale dăruit;
Bucură-te, preaminunată rădăcină din care pe pământul Rusiei a crescut marele pom al dreptei credințe;
Bucură-te, căci prin tine numele Domnului în toate laturile țării tale se preamărește;
Bucură-te, căci și preamăritul tău nume de toate neamurile Rusiei cu dragoste se cântă;
Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Condacul 1

Alesule luminate, cel ce neagra slujire idolească în stăpânirea țării tale ai izgonit și cu lumina credinței celei dumnezeiești pe dânsa ai luminat-o, pe tine te prealăudăm, întocmai cu Apostolii cneaze Vladimire; tu, cel ce acum cu îndrăznire stai înaintea Împăratului împăraților, nu înceta a te ruga pentru moștenirea ta, și cu rugăciunile tale păzește-ne de toate nevoile și necazurile, ca să-ți cântând cu mulțumitoare umilință: Bucură-te, Vladimire, al stăpânirii ruse luminătorule!

Rugăciunea întâi la Acatistul Sfântului Vladimir, Luminătorul Rusiei

O, mare plăcutule al lui Dumnezeu, de El ales și slăvit, întocmai cu Apostolii, cneaze Vladimire! Tu ai lepădat credința cea rea și necurăția păgânească, ai crezut în Unul Adevăratul în trei ipostasuri Dumnezeu, și primind Sfântul Botez, ai luminat cu lumina credinței dumnezeiești și cu bunăcinste toată țara Rusiei. Și noi, slăvind și mulțumind Preamilostivului Ziditor și Mântuitorului nostru, te slăvim și îți mulțumim și ție, lumină- torule și părinte al nostru, pentru că prin tine cunoscut-am mântuitoarea credință în Hristos și ne-am botezat în numele Preasfintei și Dumnezeieștii Treimi; cu această credință izbăvitu-ne-am de osânda lui Dumnezeu cea dreaptă, de veșnica robie diavolească și de chinurile iadului. Prin această credință primit-am darul înfierii lui Dumnezeu și nădejdea de moștenire a cereștii fericiri. Tu ești primul conducător al nostru la Conducătorul și Săvârșitorul veșnicei noastre mântuiri, Domnul nostru Iisus Hristos. Tu ești fierbinte rugător și mijlocitor pentru țara Rusiei, pentru oastea ei și pentru toată lumea. Nu poate limba noastră să tâlcuiască mărirea și înălțimea faptelor bune, revărsate de tine pe pământul nostru, peste părinții și strămoșii noștri, și peste noi, nevrednicii.
O, preabunule părinte și luminătorul nostru! Caută la neputința noastră și roagă-L pe Preamilosîrdul Împărat Ceresc să nu se mânie pe noi foarte, căci după neputințele noastre în toate zilele păcătuim, să nu ne piardă pe noi cu fărădelegile noastre, dar să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi după mare mila Sa, să așeze în inimile noastre frica Sa mântuitoare, să lumineze cu Harul Său mintea noastră, pentru ca să înțelegem căile Domnului, părăsind cărările necuviinței și rătăcirii, umblând doar în cărările mântuirii și Adevărului, neclintit împlinind legile Dumnezeiești și canoanele Sfintei Biserici. Roagă-L, bunule, pe Iubitorul de oameni Dumnezeu, să ne dăruiască mare mila Sa, să ne izbăvească de năvălirea altor neamuri, de tulburările lăuntrice, de ciumă, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de războiul cel dintre noi, de bolile aducătoare de moarte și de tot răul, să ne dăruiască bună întocmire a văzduhului și îmbelșugarea roadelor pământului; să dăruiască preoților râvnă pentru mântuirea poporului, și pe toți oamenii să-i îndemne ca să-și îndeplinească îndatoririle lor cu râvnă, având dragoste între ei și același gând bun, întru binele țării și slava Sfintei Biserici, cu vrednicie să se nevoiască, ca să strălucească lumina mântuitoarei credințe în toate părțile țării noastre, să se risipească toate ereziile și dezbinările, ca trăind doar în pace pe pământ, să ne învrednicim cu tine în fericirea veșnică a lăuda și a preamări pe Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua la Acatistul Sfântului Vladimir, Luminătorul Rusiei

O, multplăcutule al lui Dumnezeu, Sfinte întocmai cu Apostolii Mare Cneaz Vladimir! Caută la neputințele noastre și roagă-L pe Preamilostivul Împărat Ceresc, să nu se mânie pe noi foarte și să nu ne piardă cu fărădelegile noastre, ci să ne miluiască și să ne mântuiască cu mila Sa. Să sădească în inimile noastre pocăința și frica de Dumnezeu cea mântuitoare; să lumineze mintea noastră cu Harul Său, ca să părăsim cărările cele fără de cinste și să ne întoarcem pe calea mântuirii, împlinind neabătut poruncile lui Dumnezeu și păzind canoanele Sfintei Biserici. Roagă-L, bunule, pe Iubitorul de oameni Dumnezeu, să arate spre noi marea Sa milă: să ne izbăvească de boli aducătoare de moarte și de tot răul, să-i păzească și să-i mântuiască pe robii lui Dumnezeu (N) de toate uneltirile și năvălirile vrăjmașului, ca să ne învrednicim și noi împreună cu tine de fericirea cea veșnică, lăudându-L și preaînălțîndu-L pe Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Vladimir, Luminătorul Rusiei

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Vladimir, Luminătorul Rusiei - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70
(15 aprilie)

FB Mess WA Like Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, sunt trei sfinți apostoli extrem de iubiți de toți credincioșii din întreaga lume, făcând parte din cei Șaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. […]

† Sfânta Mare Muceniță Irina
(5 mai)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Irina, o neînfricată pătimitoare pentru credință, ajută celor celor care se roagă pentru căsătorie grabnică și fericită. A adus la credința creștină mii de oameni prin viața ei […]

† Sfântul și dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu și prorocița Ana
(3 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul și dreptul Simeon este numit și "primitorul de Dumnezeu" întrucât a primit la Templul din Ierusalim pe Domnul Hristos la 40 de zile, de la nașterea Lui (25 decembrie), pe […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram