Acatistul Sfântului Teodosie, Arhiepiscopul Cernigovului

5/5 - (4 votes)

Acatistul Sfântului Teodosie, Arhiepiscopul Cernigovului, Făcătorul de minuni, se poate citi pentru a cere Sfântului să ne izbăvească de toată nevoia și de tot necazul și năpasta, de războiul cel dintre noi, de moarte năprasnică, de veșnicile chinuri în veacul viitor și pentru a ne învrednici de viața veșnică în Împărăția lui Dumnezeu.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Teodosie, Arhiepiscopul Cernigovului, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Teodosie, Arhiepiscopul Cernigovului - text

Troparul Sfântului Teodosie al Cernigovului, glas al 4-lea

Preabunule întru arhierei, Sfinte Ierarhe Teodosie, arătatu-te-ai luminător turmei tale si tot ca un luminător de veșnicile locașuri te-ai învrednicit. Roagă-te înaintea tronului Împăratului slavei ca să fim izbăviți noi de toată reaua întâmplare și ca prin rugăciunile tale să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Fericimu-te pe tine, cu cântări de bucurie, sfințite Părinte Teodosie, mare făcătorule de minuni, alesul lui Hristos, pentru neputrezirea moaștelor tale și pentru multele tale minuni, mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Mare îndrăznire având la Domnul, slobozește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Icosul 1

Arătatu-te-ai pe tine înger în trup de-Dumnezeu-înțelepțitule Teodosie, împodobitu-te-ai de mic copil cu virtuți îngerești; pentru aceea, după vrednicie, pus-ai fost de Dumnezeu Înger păzitor al Bisericii din Cernigov, pe toți îndrumându-i spre mântuire, arătându-te tuturor îndreptător credinței și chip blândeților, înfrânării și dragostei. Pentru aceea păstoriții tăi înalță glas către tine:
Bucură-te, îngere pământesc;
Bucură-te, om ceresc;
Bucură-te, că ești împreună vorbitor și împreună slujitor cu îngerii;
Bucură-te, râvnitorule de viață netrupească;
Bucură-te, că și după moarte împreună cu netrupeștile puteri sălășluiești;
Bucură-te, că l-ai iubit pe Hristos din tinerețile tale, din tot cugetul și din toată inima;
Bucură-te, că din zorii vieții tale lucrat-ai pentru Unicul Dumnezeu;
Bucură-te, că poruncile Domnului le-ai ținut cu credință și fără prihană;
Bucură-te, rod de fapte bune întru Hristos;
Bucură-te, că duhul tău l-ai întărit cu osârduitoare rugăciune;
Bucură-te, apărător al celor ce, cu dragoste, cinstesc amintirea ta;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 2

Deșertăciunea lumii acesteia văzându-o, amenințată de grabnică pieire, dorit-ai din toată inima să părăsești lumea, pentru a-L sluji pe Dumnezeu în călugărie. Pentru aceea luând asupra ta jugul cel bun și ușor al lui Hristos, făcutu-te-ai smerit și ascultător monah la Mănăstirea Peșterilor de la Kiev, înălțând Făcătorului a toate cântarea îngerească Aliluia!

Icosul 2

Mintea ta de Dumnezeu înțelepțită aflându-o sfântul ierarh Dionisie al Kievului, te-a rânduit pe tine, Teodosie, arhidiacon la catedrala Sfintei Sofia a Înțelepciunii Dumnezeiești, ca să slujești la altarul Domnului și la săvârșirea Dumnezeieștilor Taine. Văzând în tine ales vas al Duhului Sfânt, cu umilință te chemăm zicând:
Bucură-te, că ai pus început nevoințelor tale, sub acoperământul făcătorilor de minuni de la Lavra Peșterilor;
Bucură-te, că în tinerețele tale te-ai împodobit, cu asupra de măsură, cu virtuțile vieții călugărești;
Bucură-te, prealuminoasă frumusețe a monahilor;
Bucură-te, preaslăvita laudă a postitorilor;
Bucură-te, preaiubite împreună vorbitor al evlavioșilor sfințiți slujitori;
Bucură-te, că te-ai supus cu inima curată, nefățarnic, ascultărilor;
Bucură-te, smerite nevoitorule, că toată nădejdea ți-ai pus-o în Domnul;
Bucură-te, bunule râvnitor al iubitorilor de singurătate;
Bucură-te, alesule al lui Hristos, preafericite;
Bucură-te, că dat ne-ai fost de Dumnezeu ca mijlocitor pentru noi, neschimbat;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 3

Cu putere de la Dumnezeu întăritu-te-ai, părinte Teodosie când ai fost hirotonisit ieromonah, de către sfântul ierarh Dionisie și așezat de dânsul egumen al Mănăstirii Korsun,pentru a paște turma lui Hristos și pentru a-i călăuzi pe monahi pe calea mântuirii, cu toții înălțând cântare Dumnezeului Celui în Treime lăudat: Aliluia!

Icosul 3

Smerenie nefățarnică având, numitu-te-ai pe tine pământ și cenușă, preafericite Teodosie; pentru aceasta oprit ai fost, pe nedrept, de arhiereu de la săvârșirea celor sfinte; tu însă supusu-te-ai, fără crâcnire. Pentru aceea fericindu-te că urmându-L, cu adevărat pe Hristos, n-ai ținut ură îți cântăm:
Bucură-te, că neținând ură, nimănui nu-i răsplătești răul cu rău;
Bucură-te că, ținând canonul de la arhiereu, vădit-ai desăvârșită ascultare;
Bucură-te că, aflându-te sub canon nu ai cutezat să te apropii de epitrahil;
Bucură-te, că ai înfrânt potrivnicul cu smerenia, lăsându-te la voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, monahule de Dumnezeu iubitule, împodobit cu blândețe și cuvioșie;
Bucură-te, că prin postire ai dobândit cununa muceniciei celei nesângeroase;
Bucură-te, părinte și povățuitor, de Dumnezeu înțelepțit al monahilor;
Bucură-te, mult încercat conducător al obștilor călugărești;
Bucură-te, credincios și evlavios slujitor la altarul Domnului;
Bucură-te, că pentru noi cu căldură neîncetat mijlocești înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 4

Iscatu-s-a în cetatea Kievului vifor de prigoană împotriva Bisericii lui Dumnezeu de la eretica învățătură a latinilor; pus ai fost atunci, de Dumnezeu înțelepțitule Teodosie, egumen al Mănăstirii Vadubeskaia, pentru a o feri pe ea de acea mincinoasă învățătură; făcutu-i-ai pe frați statornici în dreapta credință, pentru ca, fără de prihană să înalțe lui Dumnezeu cântare: Aliluia!

Icosul 4

Aflând despre de-Dumnezeu-plăcuta ta viață, părinte Teodosie, chematu-te-a de la Kiev la Cernigov ierarhul lui Dumnezeu Lazăr, ca să te așeze în scaunul de arhimandrit al Mănăstirii Eleț și ca să aibă în tine un ajutor, întru ocârmuirea Bisericii; slujitu-l-ai pe el cu fiască iubire, arătându-te vrednic de această cinstire; pentru aceea îți cântăm:
Bucură-te, că pe sfințitul bătrân cu dragoste l-ai slujit;
Bucură-te, că precum un fiu tatălui său întrutotul ascultător i-ai fost;
Bucură-te, că bătrânețile i le-ai mângâiat;
Bucură-te, că ostenelile vlădicești i le-ai ușurat;
Bucură-te, că podoaba sfintelor biserici cu râvnă ai susținut-o;
Bucură-te, păstrător credincios al predaniilor apostolice;
Bucură-te, apărător cu osârdie al adevărului;
Bucură-te, că datoria de păstor duhovnicesc cu vrednicie ți-ai îndeplinit-o;
Bucură-te, neprihănit slujitor al altarului Domnului;
Bucură-te, chip luminat de păstor duhovnicesc;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 5

Dumnezeiasca stea călăuzitoare către Ierusalimul ceresc făcutu-te-ai, prin virtuțile tale; pentru aceea văzându-te așa, Preaminunate Teodosie, urmatu-te-au părinții și frații cu dragoste, ținând învățătura ta de suflet folositoare și luând aminte la viața ta curată. Pentru aceea învățatu-s-au, împreună cu tine să-i înalțe lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinți cântare îngerească Aliluia!

Icosul 5

Sfințitul ierarh Lazăr simțind-se împovărat de bătrânețe și de neputințe trupești, doritu-te-a pe tine, Teodosie urmaș întru arhierie, cerând pentru aceasta Sanctității Sale Patriarhului Moscovei să te înalțe în rang de arhiepiscop. Văzând în aceasta un semn al proniei dumnezeiești, cu dragoste te preamărim zicând:
Bucură-te, arhiereule al lui Dumnezeu, pe care Însuși Veșnicul Arhiereu l-a ales;
Bucură-te, vrednic și osârduitor urmaș al apostolilor;
Bucură-te, întru Hristos sfințite părinte cel ce de la soborul sfinților ierarhi ruși ai primit sfințirea;
Bucură-te, bunule ierarh, iubitorule de săraci;
Bucură-te, arhipăstorule milostiv și compătimitor;
Bucură-te, cel ce sfinților Mitrofan și Dimitrie le ești împreună vorbitor și coliturghisitor;
Bucură-te, frumusețea pravoslavnicilor arhierei;
Bucură-te, păstorul cel bun care ai fost gata să-ți dai viața pentru turma ta;
Bucură-te, învățătorule gură-de-aur;
Bucură-te, făclia de Dumnezeu aprinsă a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 6

Propovăduit-ai învățătura lui Hristos sfinte ierarhe Teodosie cu cuvântul și cu fapta, ca păstorul cel bun, urmându-l pe începătorul tuturor păstorilor duhovnicești, Hristos Domnul, arătând tuturor iubire, povățuindu-i pe calea mântuirii, poruncile lui Hristos urmându-le prin însă și viața ta, pe toți învățându-i să înalțe necontenit cântare lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Strălucit-ai ca un Luceafăr peste ținutul Cernigovului, ierarhule al lui Dumnezeu, Teodosie, turmei tale celei de Dumnezeu ție încredințate, dându-i lumină, prin virtuțile tale.Ca un adevărat monah, smerit și iubitor de sărăcie, împărțeai îndată, tot ce aveai săracilor. Pentru aceea ca unui desăvârșit iubitor de sărăcie laudă îți aducem zicând:
Bucură-te, nesecat izvor de milosârdie;
Bucură-te, că orfanilor adăpost le-ai dat;
Bucură-te, milostiv ocrotitor al văduvelor;
Bucură-te, că flămânzilor hrană le-ai dat;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor obidiți;
Bucură-te, că pe cei întristați îi înveselești;
Bucură-te, ajutător al celor aflați în necazuri;
Bucură-te, înțelept povățuitor al tinerilor feciorelnici;
Bucură-te, că dai tărie bătrânilor și neputincioșilor;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 7

Dorind din toată inima să te faci plăcut unicului Domn-Dumnezeu, până la sfârșitul vieții, prin fapte de desăvârșire duhovnicească, sporit-ai necontenit în smerenie, înfrânatu-ți-ai trupul cu postul și rugăciunea, părinte ierarhe Teodosie, tuturor dându-le căldură, cu dragostea ta. Pentru aceasta te-ai învrednicit, încă pe pământ fiind, să cânți lui Dumnezeu cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul 7

Descoperit-a Domnul în tine, sfințite părinte Teodosie un nou ales rugător și făcător de minuni în țara Rusiei. Prin tine, se înfrumusețează și se umple de lumină Biserica pravoslavnică, cel ce ai mare îndrăznire înaintea lui Hristos. Căruia roagă-te pentru noi păcătoșii, cei ce cu iubire îți cântăm ție zicând:
Bucură-te, strălucit luminător al dreptei credințe;
Bucură-te, neadormit străjer al ortodoxiei;
Bucură-te, cel ce cu mare râvnă aperi dreapta credință;
Bucură-te,stâlp neclintit al credinței lui Dumnezeu;
Bucură-te, podoabă a virtuților;
Bucură-te, atlet fără seamăn al neprihănirii și curăției;
Bucură-te, neistovită comoară de rugăciune;
Bucură-te, iconom credincios al dumnezeieștilor taine;
Bucură-te, că turma ta o ai păzit cu credință și întru dreapta cinstire;
Bucură-te, că stai în Împărăția cerurilor laolaltă cu sfinții;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 8

Ajungând, cu ajutorul lui Dumnezeu la capătul călătoriei tale pământești, sfințite părinte Teodosie, încredințatu-ți-ai duhul tău Domnului în cinste și sfințenie, trecând la liniștea veșnică. Primit-ai de la Hristos Dumnezeu lumina slavei cele neveștejite, intrând în ceata sfinților care îi cântă Lui cântarea de veșnica laudă: Aliluia!

Icosul 8

Întru tine, sfințite părinte al lui Dumnezeu, Teodosie, totul este neîmpuținată iubire. Fiindcă, de când te aflai în viață, până când te-ai înfățișat înaintea lui Dumnezeu, turma ta duhovnicească nu ai părăsit-o. Caută cu milostivire la cei ce vin la tine cu credință, bolnavilor le dă vindecare, celor în suferință mângâiere, celor în nevoi, izbăvire. Pentru aceasta, cu recunoștință îți cântăm:
Bucură-te, că din tinerețe sărăcia cu duhul o ai iubit-o;
Bucură-te, că te-ai făcut slujitor celor pe care Hristos i-a numit frați mai mici ai săi;
Bucură-te, că ne deschizi porțile milosârdiei lui Dumnezeu;
Bucură-te, că mânia lui Dumnezeu, pe drept pornită asupra noastră, o prefaci în milostivire;
Bucură-te, că și după plecarea ta la Domnul rămas-ai printre noi;
Bucură-te, că dai viață, cu harul lui Hristos, sufletelor ucise de păcate;
Bucură-te, nesecat izvor de milosârdie;
Bucură-te, luminător al celor ce umblă în bezna rătăcirilor;
Bucură-te, că, din înălțimile cerești iei aminte la necazurile noastre;
Bucură-te, că pe toți ne îmbrățișezi cu iubirea ta;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 9

Locuitorii Cernigovului au dat slavă lui Dumnezeu, aflând de minunata ta arătare, sfinte ierarhe Teodosie, în fața urmașului tău, arhiepiscopul Ioan, care s-a vindecat de o suferință trupească, prin tine, mijlocitor, cu îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta credincioșii ți-au înfrumusețat îndată mormântul și au pus să ți se zugrăvească chipul, înălțând lui Dumnezeu, Cel minunat întru sfinții Săi, cântare: Aliluia!

Icosul 9

Gurile binevestitoare oricât de multe și de răsunătoare ar fi, nu-ți vor putea înălța cuvânt de slavă, cu vrednicie, sfințite părinte Teodosie; nimeni nu va cunoaște pe de-a-ntregul minunile izvorâte de la moaștele tale neputrezite și de la sfintele tale icoane. Pentru aceea, cu bucurie slăvind pe Dumnezeu întru sfinții Săi, laudă îți aducem, strigând către tine:
Bucură-te, că în corturile luminate ale raiului sălășluiești;
Bucură-te, că neputrezirea moaștelor tale învierea cea de obște o preînchipuia;
Bucură-te, că prin arătările tale faci bine credincioșilor;
Bucură-te, că ne îndemni să chemăm rugăciunile tale mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, mângâietorul cu dragoste al lacrimilor și suspinelor celor aflați în suferință;
Bucură-te,că îndeplinești cu grăbire rugămințile celor trudiți și împovărați de necazuri;
Bucură-te, că îi scapi de moarte năprasnică pe cei tari în credință;
Bucură-te,că îndemni la îndeplinirea poruncilor dumnezeiești;
Bucură-te, că dai orbilor vedere, că pe surzi îi faci să audă;
Bucură-te, părinte că și după moarte îți iubești turma duhovnicească și că îi aduni pe păstoriții tăi, la mormântul tău, așa cum își adună o mamă copiii;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 10

Veșnică mântuire ți-ai agonisit, sfinte ierarhe Teodosie cela ce împreună cu îngerii și cu toți sfinții stai astăzi în lumina raiului, având necontenit înainte prealuminata față a lui Hristos Dumnezeul nostru. Căruia neîncetat roagă-te pentru noi păcătoșii, pentru ca prin mijlocirea ta să Îi cântăm împreună Aliluia!

Icosul 10

Bisericii dreptmăritoare ești zid de apărare, sfinte ierarhe Teodosie care, prin mulțimea minunilor tale dai tărie credincioșilor și, prin puterea lui Dumnezeu spulberi ereticile învățături. Minunatu-s-au schismaticii care s-au apropiat de cinstitele tale moaște, întorcându-se la dreapta credință. Pentru aceasta, cu frică și cu evlavie cântăm dimpreună cu toți credincioșii:
Bucură-te, că preaslăvirea moaștelor tale ne-a adus tuturor bucurie;
Bucură-te, că prin reputrezirea trupului tău ai prefăcut necredința starterilor în credință;
Bucură-te, că prin slăvitele tale minuni ai rușinat erezia saudiților;
Bucură-te, că femeia care nu recunoștea puterea sfintei cruci o ai făcu-o să se închine ei;
Bucură-te, că i-ai dat îndată vedere copilului orb care a venit la mormântul tău;
Bucură-te, că i s-a dezlegat limba mutului care s-a uns cu untdelemn de la candela de pe mormântul tău;
Bucură-te, că tot cu untdelemn de la candela de pe mormântul tău se tămăduiau rănile;
Bucură-te, că i-ai readus la viață pe cei aflați în pragul morții;
Bucură-te, că de la moaștele tale, prin harul lui Hristos se vindecau cei cu mințile rătăcite;
Bucură-te, că aduc mângâiere și vindecare credincioșilor acoperămintele de la mormântul tău;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 11

înainte de a fi fost trecut în ceata sfinților, chiar din ziua când trupul tău a fost încredințat pământului au început și nu contenesc cântările la moaștele tale, cerând mijlocire rugătoare la Dumnezeu, sfințite părinte Teodosie. În ziua preaslăvirii tale, soborul sfințiților slujitori al Bisericii rusești, a ridicat, cu slavă din cripta-peșteră moaștele tale, ducându-le la catedrala cetății Cernigovului, pentru a li se aduce acolo obșteasca închinăciune. Pentru aceasta primește acum și smerita noastră cântare de laudă, rugându-te să ne stai în ajutor, pentru ca, prin pocăință să ne mântuim, și să sporim, prin îndurările tale, în îndeplinirea poruncilor lui Hristos, Căruia ca Unui Dumnezeu îi cântăm Aliluia!

Icosul 11

Fost-ai în timpul vieții tale, sfinte ierarhe Teodosie, luminător plin de har, lumina lină a smereniei și dragostei în sfeșnicul Bisericii lui Hristos; strălucit-ai ca un soare și după trecerea ta la Domnul, răspândind, prin minuni fără seamăn, bezna schizmei și ereziilor, întorcându-i la Dumnezeu pe cei cu inima curată. Pentru aceea, cu dragoste prăznuind sfântă amintirea ta, cântăm către tine:
Bucură-te, stea luminoasă răsărită deasupra pământului Cernigovului;
Bucură-te, că întreg pământul rusesc cu strălucirea ta îl luminezi;
Bucură-te, slava și apărarea cetății Cernigovului;
Bucură-te, că ești străjer neadormit întregului nostru pământ și fierbinte rugător;
Bucură-te, că înaintea tronului Împăratului împăraților pentru împăratul nostru mijlocitor te faci;
Bucură-te, că numele tău de la un capăt la altul al țării noastre se preaslăvește;
Bucură-te, că prin arătările tale pe necredincioși îi aduci la credința cea adevărată;
Bucură-te, că prin minunile tale pe cei străini de neamul nostru îi aduci la dreapta credință;
Bucură-te, că, împreună cu puterile cerești neîncetat aduci cântare lui Dumnezeu;
Bucură-te, că, aflându-te în ceruri, vezi slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 12

Cel ce fost-ai ales vas de preț al harului dumnezeiesc, sfinte ierarhe Teodosie, cheamă în ajutor pentru noi harul lui Dumnezeu, ca prin el să dobândim mântuire, să avem biruință asupra păcatelor noastre, luptând împotriva lor, necontenit și pentru ca întăriți fiind prin rugăciunile tale de către Dătătorul tuturor bunătăților Hristos Domnul, să-L preaslăvim împreună cu tine cântând Aliluia!

Icosul 12

Slăvind în cântări multele și neasemuitele tale minuni și nevoințe duhovnicești, sfințite părinte Teodosie, cu inima înfrântă și smerită lăudăm și preamărim pe Domnul,Cel ce te-a înălțat pe tine, ca semn al bunăvoinței Sale față de Biserica dreptmăritoare, stâlp și temelie a adevărului; ca unui neobosit și fierbinte mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, într-un glas strigăm către tine:
Bucură-te, că în via Domnului din zori și până în noaptea vieții tale cu vrednicie truditu-te-ai;
Bucură-te, că întru bucuria Stăpânului tău, primit ai fost ca un rob bun și credincios;
Bucură-te, că viața ta ne arată calea către locașurile de sus;
Bucură-te, că ai primit cununa nemuririi și a slavei cerești;
Bucură-te, stea prealuminoasă pe cerul Bisericii;
Bucură-te, că prin tine pământul rusesc se slăvește, în chip minunat;
Bucură-te, că împreună cu sfinții în locașurile cerești sălășluiești;
Bucură-te, că pe noi păcătoșii de pe pământ cu dragoste neîncetat ne cercetezi;
Bucură-te, prin care Hristos se preaslăvește;
Bucură-te, prin care satana se umple de rușine;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 13

O, mare alesule al lui Dumnezeu, făcătorule de minuni sfințite părinte Teodosie. Primește de la noi nevrednicii smerita rugăciune întru lauda ta, cei ce venim la tine cu fiască dragoste, rugându-te să fii mijlocitor pentru noi înaintea lui Dumnezeu, ca să ne izbăvească de toată nevoia și de tot necazul și năpasta, de războiul cel dintre noi, de moarte năprasnică, de veșnicile chinuri în veacul viitor și pentru a ne învrednici de viața veșnică și de a cânta Domnului împreună cu tine, într-un glas: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Arătatu-te-ai pe tine înger în trup de-Dumnezeu-înțelepțitule Teodosie, împodobitu-te-ai de mic copil cu virtuți îngerești; pentru aceea, după vrednicie, pus-ai fost de Dumnezeu Înger păzitor al Bisericii din Cernigov, pe toți îndrumându-i spre mântuire, arătându-te tuturor îndreptător credinței și chip blândeților, înfrânării și dragostei. Pentru aceea păstoriții tăi înalță glas către tine:
Bucură-te, îngere pământesc;
Bucură-te, om ceresc;
Bucură-te, că ești împreună vorbitor și împreună slujitor cu îngerii;
Bucură-te, râvnitorule de viață netrupească;
Bucură-te, că și după moarte împreună cu netrupeștile puteri sălășluiești;
Bucură-te, că l-ai iubit pe Hristos din tinerețile tale, din tot cugetul și din toată inima;
Bucură-te, că din zorii vieții tale lucrat-ai pentru Unicul Dumnezeu;
Bucură-te, că poruncile Domnului le-ai ținut cu credință și fără prihană;
Bucură-te, rod de fapte bune întru Hristos;
Bucură-te, că duhul tău l-ai întărit cu osârduitoare rugăciune;
Bucură-te, apărător al celor ce, cu dragoste, cinstesc amintirea ta;
Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Condacul 1

Fericimu-te pe tine, cu cântări de bucurie, sfințite Părinte Teodosie, mare făcătorule de minuni, alesul lui Hristos, pentru neputrezirea moaștelor tale și pentru multele tale minuni, mijlocitorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Mare îndrăznire având la Domnul, slobozește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, alesule al lui Dumnezeu Sfinte Ierarhe Teodosie, slăvite făcătorule de minuni!

Rugăciune către Sfântul Ierarh Teodosie al Cernigovului, Făcătorul De Minuni

O, sfântă minte, sfinte ierarhe Teodosie, puternice rugător și mijlocitor pentru noi, la Domnul, cei ce cu credință te chemăm, căzând cu evlavie înaintea raclei cu cinstitele și vindecătoarele tale moaște și a icoanei tale. Pomenește-ne pe noi înaintea tronului Atotputernicului Dumnezeu, necontenit rugându-te pentru noi. Știm că suntem despărțiți de tine din pricina păcatelor noastre și că nevrednici suntem să te avem părinte și mijlocitor. Dar știm și că, urmând pilda Domnului ești iubitor de oameni și nu încetezi a te ruga pentru noi; fă-te mijlocitor înaintea milostivului Dumnezeu pentru pacea Bisericii sale luptătoare aici pe pământ și pentru ca păstorii ei să-și sporească râvna întru mântuirea oamenilor.
Roagă pe Părintele ceresc să dea fiecăruia darul care îi este spre folos duhovnicesc, credința adevărată, nădejde neclintită, dragoste neistovită; cetăților noastre tărie, pace lumii, nouă izbăvire de toată năpasta și de venirea asupra noastră a altor neamuri; copii și tinerii să aibă buna creștere întru credință, bătrânii și neputincioșii să aibă parte de mângâiere și întărire, bolnavii de vindecare, văduvele și orfanii de milă și ajutor, rătăciții de îndreptare, săracii de ajutor la vreme.
Nu ne dezamăgi în nădejdile noastre, fii nouă grabnic ajutător, ca un părinte care își iubește familia; ajută-ne să purtăm cu răbdare și împăcare de sine jugul lui Hristos, îndrumă-ne pentru ca în pace , în pocăință și fără de osândă să avem parte de sfârșit creștinesc și să fim moștenitori Împărăției Cerurilor, unde acum, împreună cu îngerii și cu sfinții îl preamărești pe Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Sfârșit - Acatistul Sfântului Teodosie, Arhiepiscopul Cernigovului

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Teodosie, Arhiepiscopul Cernigovului - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Sfințit Mucenic Mochie, preot din Amfipole în Macedonia
(11 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Mochie este un nume cunoscut celor pasionați de istoria cetății Constantinopolului. Biserici dedicate lui, rezervoare de apă ale cetății puse sub ocrotirea sa, Sfântul Mochie era un cunoscut […]

† Minunea săvârșită de Sfântul Arhanghel Mihail în Colose (6 septembrie)

FB Mess WA Like Minunea săvârșită de Sfântul Arhanghel Mihail în Colose este serbată în calendarul ortodox în data de 6 septembrie și este o minune pe care a săvârșit-o Sfântul Arhanghel Mihail pentru a […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Matei
(16 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol și Evanghelist Matei este unul din cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos și unul din cei patru evangheliști, alături de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Sfântul Evanghelist Luca […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram