Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog

Apreciază Articolul

Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog se poate citi pentru a cere de la Dumnezeu înțelegere duhovnicească și pace în timpul rugăciunii.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog - text

Tropar la Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog, glasul al 8-lea

Cu izvoarele lacrimilor tale ai udat stearpa pustie, și cu suspinuri din adâncurile sufletului ai arătat lucrurile tale însutit roditoare, a toată lumea luminător făcându-te, cu minuni strălucit. Simeoane Părintele nostru, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Lumină lumii și mărturisitor al Luminii neînserate, păstor și învățător al Bisericii te-ai arătat, Sfinte Simeon. Prin suirea pe scara virtuților ai odrăslit rodul desăvârșitei iubiri de Hristos, din care izvorăști vrednică cuvântare de Dumnezeu. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Icosul 1

Născut în Galateea, ai fost adus de tatăl tău la Constantinopol pentru studii și urmai să intri în slujba împăratului. Dar tu, rănit de dragostea lui Hristos, din al Cărui cuvânt te hrăneai, smerindu-ți inima, ai refuzat această cinste. Atunci ai pornit în căutarea unei călăuze nemincinoase, care să te nască în duh la cunoașterea de Dumnezeu și viața adevărată.
Bucură-te, scârbire de viața risipită în pofte și închipuiri trecătoare;
Bucură-te, dar și lepădare a cugetelor pătimașe;
Bucură-te, inimă sprijinită în chip nevăzut de mâna dumnezeiască;
Bucură-te, pogorâre prin smerenie în adâncurile milostivirii divine;
Bucură-te, rod al rugăciunii și citirilor evlavioase;
Bucură-te, ieșire prin credință pe puntea peste prăpastia resemnării;
Bucură-te, căutare de fiu risipitor a Părintelui duhovnicesc;
Bucură-te, dorire de hrană nestricăcioasă și înstrăinare de dorința cea rea;
Bucură-te, plâns la picioarele Crucii;
Bucură-te, nețărmurită încredere în Cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, suflet mișcat de dumnezeiasca dragoste;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al neprihănitei Treimi!

Condacul 2

Pescuit în chip minunat de Hristos, ai fost, Sfinte Simeon, dăruit de Sus cu un sfânt călăuzitor, Simeon Evlaviosul, călugăr al mănăstirii Studion. Atunci te-ai îmbrăcat în ascultare ca într-un veșmânt de har, cercetându-ți adeseori părintele și urmându-i cu râvnă sfaturile, pentru care neîncetat mulțumeai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Cufărul plin de nestemate al cuvintelor părintelui tău l-ai deschis prin evlavioasa lor urmare, căci ai dorit din suflet tămăduirea și, împlinind cu atenție îndemnurile conștiinței, ai înmulțit rugăciunea, plânsul și nevoințele. Iar în privegheri ostenindu-te, ai fost curând învrednicit de vederea Luminii neapropiate și auzirea cuvintelor Vieții Veșnice, răpit nopții acestei lumi întru bucuria cântării de Aliluia!
Bucură-te, lucrare de taină a inimii peste grijile slujirii de la palat;
Bucură-te, neodihnită stare de închinare înaintea Domnului;
Bucură-te, chemare cu tărie în ajutor a Maicii Domnului;
Bucură-te, dezgropare a comorii duhovnicești din adâncurile firii;
Bucură-te, căutare prin nădejde a frumuseții suprafirești;
Bucură-te, conștiință de sine adâncită de entuziasmul iubirii;
Bucură-te, izvor de lacrimi ce stingi flacăra patimilor;
Bucură-te, jertfire a nopților pe altarul Luminii neînserate;
Bucură-te, spălare cu apa ritualului de taină;
Bucură-te, floare a fericitei întristări, înrourată de har;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condacul 3

Retrăgându-se harul și slăbindu-ți râvna, ai fost încercat de războiul gândurilor și întunecarea conștiinței vreme de mai mulți ani. Așa ai cunoscut neputința firii și nevoia ei de ajutor dumnezeiesc. Iar neorânduiala simțurilor, alipite prin patimi de cele ale lumii, împreună cu faptele neascultării le-ai urât, și ai fost smuls cu mână tare de Însuși Hristos, înlăuntrul slavei Sale. De atunci nu te-ai mai despărțit, Sfinte Simeon, de îngereasca cântare: Aliluia!

Icosul 3

Ales ai fost de Dumnezeu, și mulțumită rugăciunilor părintelui tău ți-ai luat crucea și ai urmat lui Hristos pe calea desăvârșitei lepădări de lume. Așa ai intrat ca începător la mănăstirea Studion și ucenic al Sfântului Simeon Evlaviosul, întru pocăință și ascultare. Pentru aceasta strigăm ție :
Bucură-te, suflet smuls de bunul Samarinean din mâna tâlharilor nevăzuți;
Bucură-te, răsădire în inimă a fricii curate de Domnul;
Bucură-te, omorâre a patimilor prin ascultare;
Bucură-te, curățire prin lacrimi și înnoire a simțurilor;
Bucură-te, mâini întinse cu umilință spre Dumnezeu;
Bucură-te, stăpânire a limbii năvalnice;
Bucură-te, mărturisire a gândurilor înaintea părintelui ca lui Hristos;
Bucură-te, năvod al rugăciunii plin de cuvintele Vieții;
Bucură-te, amintire a morții ce pricinuiește smerenia;
Bucură-te, lepădare a slavei deșarte pentru slava de Sus;
Bucură-te, ieșire din iadul deznădejdii și intrare în focul sfintelor nevoințe;
Bucură-te, lumină a iubirii netăiată de războiri;
Bucură-te, martor prin conștiință al slavei dumnezeiești;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condacul 4

Prin legarea cu sfințenie de cuvântul părintelui duhovnicesc, te-ai izbăvit din legăturile patimilor. Nici măcar sub pretextul respectării rânduielilor, nu ai vrut a-l părăsi pe cel ce te-a născut întru Hristos, pentru care ai suferit izgonire. Dar ai intrat în mănăstirea vecină, închinată Sfântului Mamas, și ai rămas sub ascultarea lui Simeon Evlaviosul. Curând ai depus făgăduință și ai fost hirotonit preot, iar după trei ani ai fost ales stareț, căci viața ta strălucea de taina cântării îngerești: Aliluia!

Icosul 4

Fără să-ți mai întorci pașii de pe calea cea strâmtă, te-ai nevoit, Părinte, prin patimile de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos și de razele ei fiind străpuns, ai păzit-o de înșelarea nevăzuților vrăjmași și potrivnicia oamenilor străini de înțelegerea duhovnicească. Pentru aceasta ai dobândit tămăduire sufletului și har călăuzitor, iar noi îți cântăm:
Bucură-te, plecăciune în adâncul fără hotar al Luminii;
Bucură-te, părăsire fără de ură a celor trecătoare;
Bucură-te, risipire a ceții patimilor;
Bucură-te, izgonire a închipuirii cunoștinței mincinoase;
Bucură-te, oprire a iscodirii și făuririi gândurilor deșarte;
Bucură-te, răbdare a suferințelor curățitoare;
Bucură-te, inimă apărată de cercul virtuților;
Bucură-te, minte urcată în cerul nepătimirii;
Bucură-te, adunare a comorilor Duhului;
Bucură-te, supunere a trupului curgător, voii Duhului;
Bucură-te, pecetluire a cărții cunoștinței cu Lumina lui Hristos;
Bucură-te, ascultare de fiu și purtare de grijă de părinte;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condacul 5

Îl căutai fără încetare pe Hristos și Îi urmai prin fapte dumnezeieștile cuvinte, iar El îți călăuzea în taină pașii, prin împărtășiri și retrageri repetate ale harului. Dar când ai deprins tăria neclintită a privirii spre Cele de Sus, Domnul Însuși ți-a vorbit ca unui prieten și frate, iar tu ai strigat cu cutremur: Aliluia!

Icosul 5

Ca un sărac plin de dragoste frățească, care ai primit de la Hristos moneda de aur a harului, te-ai arătat apostol al iubirii Sale nebune pentru oameni. Căci ai descoperit milostivirea și slava cu care îi învrednicește pe cei ce Îl caută din toată inima. Pentru aceasta și noi strigăm :
Bucură-te, pământ al inimii, luminat de Soarele dreptății;
Bucură-te, prindere prin pocăință de veșmântul iubirii;
Bucură-te, cunoaștere prin experiență a minunilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, reînnoire a icoanei vieții evanghelice;
Bucură-te, conștiință clară a răspunderii duhovnicești;
Bucură-te, bucurie a împărtășirii cu aproapele a milei de Sus;
Bucură-te, silire a firii de a iubi dincolo de fire;
Bucură-te, rod al morții dătătoare de viață a lui Hristos;
Bucură-te, pământ din care izvorăște Viața veșnică;
Bucură-te, îndestulare din potirul tainei;
Bucură-te, părtaș al nunții duhovnicești;
Bucură-te, alergare până la capătul puterilor după Hristos;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condacul 6

Primind sărutarea iubirii, te-ai sălășluit în cortul Luminii, de unde chemarea lui Hristos s-a făcut prin tine auzită tuturor. Căci cu limbă de foc adunai oile risipite, și purtai cu bărbăție crucea fraților tăi, pururi cântând: Aliluia!

Icosul 6

Te-ai luptat, Sfinte Părinte, să-i faci pe toți să înțeleagă că vederea lui Dumnezeu, și îndumnezeirea omului sunt cu putință în orice vreme. Căci bunăvoirea ființei create este întâmpinată de puterea curățitoare și desăvârșitoare a harului și atunci nimic nu poate opri unirea omului cu Ziditorul său.
Bucură-te, limpezime a vederii duhovnicești;
Bucură-te, memorie neclătinată a luminii neapropiate;
Bucură-te, pecete a învățăturii de Dumnezeu insuflate;
Bucură-te, adunare prin iubire a mădularelor împrăștiate ale Bisericii;
Bucură-te, pârgă a zidirii duhovnicești;
Bucură-te, plâns și rugă de foc la hotarul Veșniciei;
Bucură-te, cuvânt cu putere multă, născut din cunoașterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, rușinare a cunoștinței care îngâmfă;
Bucură-te, mustrare a fățărniciei și necăutare la fața omului;
Bucură-te, zdrobire a sămânței ascunse a iubirii de arginți;
Bucură-te, inimă străbătută de fulgerul iubirii dumnezeiești;
Bucură-te, inimă ce naști perla luminoasă a iubirii de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condacul 7

Pentru fiii duhovnicești îți puneai sufletul, Sfinte Simeon, pătimind dureri lăuntrice ca să-i naști întru Hristos, căci pe toți îi iubeai deopotrivă și îi zoreai să intre în focul iubirii. Fiindcă în el stau începutul și sfârșitul, și el este haina de nuntă a celor ce cântă cu lacrimi de bucurie: Aliluia!

Icosul 7

Te nevoiai ca pe toți să-i scoți din iadul patimilor și-i îmboldeai spre suirea pe scara virtuților. Pentru aceasta ai pătimit împotrivirea celor împietriți, întru răbdare și desăvârșită iubire de vrăjmași. Odată, au vrut să te alunge din biserică, dar ai rămas netulburat, iar harul lui Dumnezeu nu i-a lăsat să se apropie. Atunci au fugit la patriarh, care i-a izgonit, însă tu le-ai mijlocit iertarea.
Bucură-te, păzire a dragostei de orice tulburare sau micșorare;
Bucură-te, umblare în lumină și mântuire din groapa neiubirii;
Bucură-te, purtare înlăuntru a rănilor Domnului;
Bucură-te, vedere a patimilor ascunse și mijlocire a milostivirii de Sus;
Bucură-te, săgeată a Cuvântului ce nimerești ținta;
Bucură-te, lucrare a poruncilor din iubire pentru Hristos;
Bucură-te, lucrare întru cunoștință a darului Sfântului Duh;
Bucură-te, călăuză izbăvitoare de lanțurile trufiei;
Bucură-te, îndrăzneală ce zgudui pe cei nepăsători;
Bucură-te, vedere înfricoșată a dreptății dumnezeiești;
Bucură-te, alai al virtuților ce porți iubirea ca într-un car de heruvimi;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condacul 8

După un sfert de veac de stăreție, te-ai retras la isihia mult dorită. Atunci vrăjmașul a asmuțit asupra ta pizma celor ce luau lumina drept întuneric și întunericul drept lumină. Iar tu primeai toate cu mulțumire ca din mâna Domnului, cântând întru nerăutate: Aliluia!

Icosul 8

Ca o trâmbiță a teologiei ai răspuns la întrebările puse în chip viclean de singhelul Ștefan, fost episcop al Nicomidiei și, fără să cauți la rangul înalt, ai mustrat vorbirea de Dumnezeu a celor ce nu au în ei pe Duhul Sfânt. Apoi, sfătuindu-l să nu se bizuie pe înțelepciunea ruptă de viața duhovnicească, l-ai îndemnat spre căutarea Duhului prin pocăință și lupta cu patimile.
Bucură-te, odihnă în spațiul negrăit al plinătății;
Bucură-te, vrednic închinător al tronului înfricoșător;
Bucură-te, slujire cu cutremur a tainelor dumnezeiești;
Bucură-te, conglăsuire cu ceata dumnezeieștilor Părinți;
Bucură-te, casă a înțelepciunii zidită pe Hristos;
Bucură-te, surpare a înălțării cu mintea asupra aproapelui;
Bucură-te, vedere a întunecării inimii;
Bucură-te, Întrupare de taină a adevărului dumnezeiesc;
Bucură-te, sabie de foc ce păzești pomul vieții;
Bucură-te, sfială înaintea unirii negrăite;
Bucură-te, frică ce odrăslești floarea străină a iubirii;
Bucură-te, uitare a fricii în contemplarea rodului iubirii;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condacul 9

Orbit de dușmănie, singhelul Ștefan a început a defăima scrierile și viața părintelui tău duhovnicesc. Apoi te-a acuzat înaintea Sinodului pentru prăznuirea aleasă a adormirii Sfântului Simeon, care întru cereștile lăcașuri se învrednicise a cânta: Aliluia!

Icosul 9

Fericita nebunie întru Hristos a călăuzitorului tău ai arătat-o ca pe un vlăstar al dragostei și nepătimirii. Iar minciunii care tulburase Sinodul te-ai împotrivit cu tărie, socotind lepădarea mai rea decât moartea, căci chipul părintelui tău strălucea în Veșnicie de slava lui Hristos !
Bucură-te, purtare în inimă a icoanei părintelui duhovnicesc;
Bucură-te, mucenicească mărturisire pentru adevăr;
Bucură-te, alergare pe drumul Crucii;
Bucură-te, închinare de fiu;
Bucură-te, îndelungă răbdare în necazuri și prigoane;
Bucură-te, slujire jertfelnică a voii lui Dumnezeu;
Bucură-te, osândire a faptelor întunericului;
Bucură-te, blândețe neclintită ce stăvilești furia înșelării;
Bucură-te, îmbrăcare cu armele lui Dumnezeu;
Bucură-te, alipire cu duhul de sfintele mădulare ale Bisericii;
Bucură-te, cucerire cu asalt a Împărăției;
Bucură-te, vedere înlăuntrul cămării de nuntă a Mirelui;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condacul 10

Patriarhul, înșelat de uneltirile singhelului, a lăsat să fie distruse icoanele zugrăvite cu chipul Sfântului Simeon Evlaviosul. Și adus înaintea sinodului, ai amuțit prin cuvântul de apărare cel de Dumnezeu insuflat pe judecătorii nedrepți. Condamnat apoi la surghiun, ai binecuvântat pe Hristos cântând: Aliluia!

Icosul 10

Exilat într-un pustiu, în mijlocul iernii, lipsit de hrană, ai mulțumit lui Dumnezeu și ai binecuvântat pe prigonitori. În acel loc ai aflat paraclisul Sfintei Mucenițe Macrina, unde prin voia de Sus ai întemeiat o mănăstire.
Bucură-te, slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru toate;
Bucură-te, flămânzire și însetoșare de dreptate;
Bucură-te, neîngrijire de cele vremelnice;
Bucură-te, pironire a păcatului pe Cruce;
Bucură-te, închinare, leagăn de naștere al iubirii;
Bucură-te, crin al isihiei în pământul bunei pătimiri;
Bucură-te, colț de rai în pustie;
Bucură-te, iubire roditoare de fii duhovnicești;
Bucură-te, rodire a înțelesurilor tainice ale teologiei;
Bucură-te, vedere de icoană peste zidul păcatului;
Bucură-te, mireasmă a ungerii duhovnicești;
Bucură-te, naștere pe pământ a duhului mântuirii;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condacul 11

Înaintea mulțimii fiilor duhovnicești ce sufereau pentru prigonirea păstorului, patriarhul s-a hotărât să asculte în Sinod cuvântul tău. Apoi a mărturisit buna ta credință și cedarea în fața hărțuielilor singhelului, drept pentru care te-a chemat cu cinste, să te sfințească arhiepiscop. Atunci cei binecredincioși au strigat într-un cuget: Aliluia!

Icosul 11

Nu te-ai plecat, Sfinte, întru a micșora strălucirea prăznuirii părintelui tău, și nu te-ai mai întors în locul unde ai fost prigonit pentru dreptate. Însuși patriarhul, lăudându-ți râvna, te-a slobozit cu pace, ca să săvârșești cele ale lui Dumnezeu în locul și felul în care vei găsi că este voia Lui.
Bucură-te, că năvălind în chilia ta, prigonitorii s-au uimit de desăvârșita-ți sărăcie;
Bucură-te, cel frânt ca pâinea de dinții lor, pentru slava de Sus;
Bucură-te, că ai păzit neatinsă icoana iubirii de părintele duhovnicesc;
Bucură-te, că în ea strălucea cu tărie Însuși Chipul lui Hristos;
Bucură-te, lumină strălucind în întunericul lumii;
Bucură-te, privire neîntoarsă spre cele dinapoi;
Bucură-te, alăută ce viersuiești imne dumnezeiești;
Bucură-te, răsturnarea învățăturii fățarnice;
Bucură-te, ajutătorule al celor din nevoi;
Bucură-te, iubire ce prin încercări, mai tare strălucești;
Bucură-te, iubire ce Îl încapi pe Cel neîncăput;
Bucură-te, iubire ce acoperi întreaga creație;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condacul 12

Harul de Sus îl revărsai prin mijlocirile tale, peste mulțimile care te cercetau spre tămăduire. Către sfârșitul vieții, ai primit cu bucurie crucea suferinței trupești și ai descoperit dinainte ziua adormirii tale și cea a mutării sfintelor tale moaște. Iar pe când trupul tău era măcinat de neputință, ucenicul Nichifor te-a văzut noaptea în chilie, înălțat la patru coți în aer, cum te rugai negrăit: Aliluia!

Icosul 12

În ziua de pe urmă, te-ai împărtășit cu Preacuratele Taine și după ce ai spus "Amin!", ai poruncit ucenicilor să cânte cântarea de îngropare. Spre mijlocul ei ți-ai adunat puterile și ai grăit cu dulceață și liniște: "O, Hristoase Împărate, în mâinile Tale îmi dau duhul", și ai primit de la Dânsul cununa vieții. Iar așa precum ai prorocit, după treizeci de ani moaștele tale pline de tot harul și mireasma s-au mutat spre sfințirea credincioșilor și slava Bisericii.
Bucură-te, făcătorule de minuni, întru bucuria Domnului tău;
Bucură-te, nume binecuvântat de Tatăl Ceresc;
Bucură-te, lemn înmiresmat al Crucii iubirii;
Bucură-te, vas sfințit în care Fiul varsă din Duhul Său;
Bucură-te, revărsare de har peste lumea deznădăjduită;
Bucură-te, hrănire a mulțimilor cu pâinea dumnezeieștilor descoperiri;
Bucură-te, pas liniștit și împăcat pe calea Vieții;
Bucură-te, urcare în veșnica nepăcătuire;
Bucură-te, că aprins de focul ceresc, îl treci în multe sfeșnice;
Bucură-te, pom al iubirii răsădit în grădini de rai;
Bucură-te, că ești întru Hristos și El întru tine;
Bucură-te, chip făcut icoană, vrednic de închinare;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Condacul 13

O, Sfinte Preacuvioase Simeon, nu ne lăsa pe noi, cei preamici, ci precum ai făgăduit fii pururi cu noi pe calea mântuirii. Roagă-te Preasfintei Treimi să strălucească peste noi raza dumnezeirii, ca de ea călăuziți să ieșim din adâncul patimilor, și prin crucea pătimirii de bunăvoie pentru dragostea lui Hristos să ne împărtășim și de Învierea Lui. Așa, Sfinte Simeon, mijlocește iertare sufletelor noastre și milă de la Cel Preaînalt, Căruia împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Născut în Galateea, ai fost adus de tatăl tău la Constantinopol pentru studii și urmai să intri în slujba împăratului. Dar tu, rănit de dragostea lui Hristos, din al Cărui cuvânt te hrăneai, smerindu-ți inima, ai refuzat această cinste. Atunci ai pornit în căutarea unei călăuze nemincinoase, care să te nască în duh la cunoașterea de Dumnezeu și viața adevărată.
Bucură-te, scârbire de viața risipită în pofte și închipuiri trecătoare;
Bucură-te, dar și lepădare a cugetelor pătimașe;
Bucură-te, inimă sprijinită în chip nevăzut de mâna dumnezeiască;
Bucură-te, pogorâre prin smerenie în adâncurile milostivirii divine;
Bucură-te, rod al rugăciunii și citirilor evlavioase;
Bucură-te, ieșire prin credință pe puntea peste prăpastia resemnării;
Bucură-te, căutare de fiu risipitor a Părintelui duhovnicesc;
Bucură-te, dorire de hrană nestricăcioasă și înstrăinare de dorința cea rea;
Bucură-te, plâns la picioarele Crucii;
Bucură-te, nețărmurită încredere în Cuvântul lui Dumnezeu;
Bucură-te, suflet mișcat de dumnezeiasca dragoste;
Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al neprihănitei Treimi!

Condacul 1

Lumină lumii și mărturisitor al Luminii neînserate, păstor și învățător al Bisericii te-ai arătat, Sfinte Simeon. Prin suirea pe scara virtuților ai odrăslit rodul desăvârșitei iubiri de Hristos, din care izvorăști vrednică cuvântare de Dumnezeu. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Simeon, Noule Teolog, fiu al Luminii și liturghisitor al Preacuratei Treimi!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Simeon Noul Teolog

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Simeon Noul Teolog - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau
(15 martie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Agapie, Plisie, Timolau și tovarășii lor de martiriu au avut puterea de a mărturisi dreapta credință în fața păgânilor, chiar dacă autoritățile romane din acea vreme încercau, prin tot […]

† Sfânta Salomeea, mironosița
(3 august)

FB Mess WA Like Sfânta Mironosiță Salomeea a fost una din femeile care au crezut în Mântuitorul Iisus Hristos, L-au urmat și I-au fost ucenițe pe tot parcursul propovăduirii și lucrării Lui de mântuire. Este […]

† Sfântul Mare Mucenic Procopie
(8 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Procopie este ocrotitorul căsătoriei și al familiei creștine. El trăit în timpul marii persecuții împotriva creștinilor, ordonată de împăratul Dioclețian, fiind martirizat împreună cu mama sa în Cezareea […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram