Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei, se citește pentru a cere Sfântului pentru noi sau pentru copii noștri înțelepciunea și puterea de a înțelege Cuvântului lui Dumnezeu.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei - text

Troparul Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la moarte, Sfințite Mucenice Elefterie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Ca pe o podoabă a preoților și îndemnător al purtătorilor de chinuri, toți pe tine te cinstim și te rugăm, Sfinte Mucenice Elefterie, pe cei ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea ta, din multe feluri de nevoi îi eliberează, rugându-te lui Dumnezeu neîncetat pentru noi toți care-ți cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Icosul 1

Văzându-te pe tine, Sfinte Mucenice Elefterie, frumusețea arhiereilor și podoaba purtătorilor de nevoințe, mare apărător al Bisericii lui Hristos și al adevărurilor credinței, ne-am adunat astăzi în Sfântă Biserica ta, ca, după cuviință, să te lăudăm, zicând:
Bucură-te, păstorul neînfricat al turmei lui Hristos;
Bucură-te, luminător nespus al dreptei credințe;
Bucură-te, putere și întărire a creștinilor;
Bucură-te, cel insuflat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, pierzător al celor fără de lege;
Bucură-te, cel ce pe mulți i-ai adus la închinarea către Dumnezeu, Cel în Treime slăvit;
Bucură-te, grai al dumnezeieștilor cuvinte;
Bucură-te, alăută cerească;
Bucură-te, bună mireasmă a creștinătății;
Bucură-te, dar dat nouă de Dumnezeu;
Bucură-te, chip al preoției celei adevărate;
Bucură-te, apostol al dreptei credințe;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 2

Auzit-am, Sfinte Elefterie, chinurile ce le-ai îndurat pentru mărturisirea lui Hristos în lume și ne minunăm de tăria ce ai arătat-o întru ele. Dar cunoscând că ți-a fost dat ție de sus, se cuvine să-I cântăm lui Dumnezeu, împreună, cântare: Aliluia!

Icosul 2

Auzind Adrian împăratul de minunile pe care tu le făceai, și cum multe oi adunai în staulul lui Hristos, voind să te întoarcă de la dreapta credință, a poruncit să fii adus în fața lui. Dar tu l-ai întâmpinat cu neînfricată tărie, mărturisind cum se cuvine pe Hristos Cel nemuritor și Stăpân a toate. El însă, mâniindu-se foarte de purtarea ta, te-a dat pe tine pradă multor chinuri, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, cel ce ai fost întins pe un pat de aramă înroșit în foc;
Bucură-te, că apoi ai fost așezat pe un grătar încins;
Bucură-te, cel ce într-un vas fierbinte ai fost aruncat;
Bucură-te, cel ce în chinurile tale întruna te rugai lui Hristos;
Bucură-te, cel ce în ele ai primit dar de nevătămare;
Bucură-te, cel ce din toate aceste nevoințe teafăr ai ieșit;
Bucură-te, înfricoșată vedere a îngerilor;
Bucură-te, tare nevoitor în chinuri;
Bucură-te, trup sfințit în chinurile muceniciei;
Bucură-te, că prin ele te-ai făcut plăcut lui Hristos, Mântuitorul tău și al nostru al tuturor;
Bucură-te, rugător către Dumnezeu pentru turma Lui;
Bucură-te, al nostru neadormit păzitor;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 3

Lui Hristos I-ai adus, Părinte, turme de credincioși, ca un păstor plin de zel. Iar sfânta ta maică, văzând trupul tău sfințit întru mucenicie, căzut la pământ, și voind a-l săruta, de sabia călăului a fost ucisă. Acum cântarea fiului, alături de cea a maicii sale se înalță întru miros de bună mireasmă duhovnicească la Tronul slavei, întru plăcută rostire: Aliluia!

Icosul 3

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea mare. Apostolii cu prorocii văd în tine și în Sfânta ta maică, Antimea, pecetea apostoliei lor. Creștinii laolaltă spre tine își îndreaptă nădejdile lor glăsuind:
Bucură-te, cel ce încă de pe pământ ai fost înger în trup;
Bucură-te, cel ce acum locuiești cu îngerii;
Bucură-te, cel ce de la maica ta ai supt învățătura Apostolilor;
Bucură-te, cel ce ai supus împărăția demonilor;
Bucură-te, cel ce, pus fiind într-un cazan cu fierbinte amestecătură, focul ai stins;
Bucură-te, cel ce, legat fiind de un car și tras de cai sălbatici, de îngeri ai fost slobozit;
Bucură-te, cel ce pe Coremon eparhul pentru Hristos l-ai câștigat;
Bucură-te, cel ce, de Duhul Sfânt fiind purtat, în munți te-ai sălășluit, după ce de la chinuri nevătămat ai scăpat;
Bucură-te, cel ce fiarele sălbatice cu dumnezeiești cuvinte la ascultare le-ai adus;
Bucură-te, cel ce faci minuni de tămăduiri;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale din nevoi pe mulți îi eliberezi;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor necăjiți;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 4

Eresul prin cuvintele tale înfruntându-l, Sfinte Elefterie, cu pătimirea ta pe urzitorul minciunii l-ai omorât și cu puterea Celui de Sus punându-l sub picioarele tale, ai ridicat împotriva lui pentru noi, cei ce cădem la a ta mijlocire, semne de biruință, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Ca unul ce porți numele dumnezeieștii eliberări, Sfinte, bărbătește ai învățat dreapta credință, fiind nouă pilduitor în toate, iar povețele tale urmându-le, ne faci să dobândim ale tale binefaceri, pentru care îți cântăm:
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne faci părtași harului dumnezeiesc;
Bucură-te, eliberarea noastră de cursele cele viclene;
Bucură-te, slobozire de asuprirea demonilor;
Bucură-te, ridicare spre cele de sus;
Bucură-te, tămăduitor al rănilor trupești și sufletești;
Bucură-te, izvorâtor de mirul învățăturii;
Bucură-te, necurmată rugăciune către Dumnezeu;
Bucură-te, aducător de pace și de liniște în căminele cele bântuite de duhuri rele;
Bucură-te, căruță încărcată de darurile duhovnicești;
Bucură-te, mângâierea celor întristați;
Bucură-te, izbăvirea celor robiți;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 5

Cu ploile darurilor tale adapă-ne pe noi, cei ce te cinstim pe tine cu credință, Sfinte Mucenice Elefterie, și săvârșim pomenirea ta cu dragoste, doxologie aducând împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Cu adevărat locuiești în lumina cea neînserată, făcându-te lumină mai strălucitoare decât soarele. Iar cei ce se apropie acum cu rugăciunea de tine se simt ei înșiși luminați de strălucirile cele înalte și întru evlavie prealuminată îți cântă unele ca acestea:
Bucură-te, trup mucenicit;
Bucură-te, lăcaș al Duhului Sfânt;
Bucură-te, smerenie preaînaltă;
Bucură-te, podoaba cerului;
Bucură-te, lauda Iliricului;
Bucură-te, trâmbița adevărului;
Bucură-te, izvor de sfințenie;
Bucură-te, sabie a Duhului Sfânt;
Bucură-te, propovăduitor al Sfintei Treimi;
Bucură-te, că în toată viața numai frumusețea lui Dumnezeu căutai;
Bucură-te, că nu te-a înspăimântat fierbințeala pornirii fiarelor sălbatice;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 6

Din lumina pătimirii tale ai înflorit ca un pom frumos, podoaba mucenicilor. Iar acum te arăți nouă floare a raiului, trimițând pe pământ dumnezeiască bună mirosire, pe care noi o înălțăm Celui Preaînalt, cântând cu tine: Aliluia!

Icosul 6

Făcându-te gură a lui Dumnezeu pentru a răpi din gura vrăjmașului pe credincioșii cei cu cuget isteț, i-ai arătat pe aceștia moștenitori ai darului Celui de Sus. Iar ei, întru izbăvirea lor, cântare ca aceasta îți aduc ție:
Bucură-te, scuturător al lanțurilor satanei;
Bucură-te, surpător al eresurilor;
Bucură-te, libertate preafericită;
Bucură-te, dătător al darului cel dumnezeiesc;
Bucură-te, îndrumător spre cele de sus;
Bucură-te, pierzător al demonilor;
Bucură-te, învățător al înfrânării;
Bucură-te, vasul luminii;
Bucură-te, pârghie a izbăvirii;
Bucură-te, punte spre Ierusalimul ceresc;
Bucură-te, că altceva nu știm să grăim decât: Bucură-te!;
Bucură-te, stea a vieții celei duhovnicești;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 7

Minune dumnezeiască te-ai arătat, Fericite, celor ce aleargă la biserica ta, de Dumnezeu purtătorule; căci de multe feluri de întristări și de asupriri i-ai scăpat pe cei ce, după Dumnezeu, spre tine au năzuit cu credință, rostind cu buze de tină: Aliluia!

Icosul 7

Ca cel ce ai îndrăzneală către Hristos, Sfinte Elefterie, căci turma Lui o păzești de lupii văzuți și nevăzuți, și nu te întorci de la cei ce scapă sub acoperământul sfințeniei tale, dă-ne mână de ajutor și nouă celor învăluiți de păcate, spre a te cinsti cu acestea:
Bucură-te, Elefterie, prealăudate;
Bucură-te, cârmuitorule preabune;
Bucură-te, floarea cea aleasă a ogorului duhovnicesc;
Bucură-te, ierarhul Domnului;
Bucură-te, slujitor lui Dumnezeu cu arhanghelii;
Bucură-te, că pe cei ce se roagă ție îi bucuri cu cele de sus;
Bucură-te, față prealuminoasă a sfințeniei;
Bucură-te, risipitor de furtuni;
Bucură-te, polată a darurilor cerești;
Bucură-te, curățitor al sufletelor pioase;
Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 8

Uitându-te la viața cea statornică, prealăudate, cu adevărat te-ai răstignit lumii, și ca aurul curățit prin foc, așa te-ai curățit și tu prin chinurile pătimirilor tale, pentru a rosti apoi întru desăvârșită sfințenie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

De împresurările demonilor îi izbăvești pe oameni, Sfinte, cu rugăciunile tale, și de asuprirea cea amară îi scapi pe toți cu alergarea ta către izvorul bucuriei, pentru a-i adăpa din belșug, ca întru mulțumită să-ți cânte ție:
Bucură-te, Elefterie;
Bucură-te, preasfințite;
Bucură-te, preafericite;
Bucură-te, îndreptarea celor rătăciți;
Bucură-te, izbăvitorul celor întristați;
Bucură-te, rușinarea demonilor;
Bucură-te, că prin tine dobândim ușurarea;
Bucură-te, slujitor al harului;
Bucură-te, cel ce îneci duhurile viclene în marea cea de foc;
Bucură-te, că legi gura celor ce uneltesc rele;
Bucură-te, că dai putere celor osteniți;
Bucură-te, că îmblânzești sfătuirea cea rea;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 9

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Preasfinte; ce cântare îți vom cânta sau cu ce cununi te vom încununa? Că de ne vom aduce aminte de pătimirile tale, ne cutremurăm; iar de vorbirea cu fiarele sălbatice, ne minunăm. De aceea împreună să slăvim puterea Celui Preaînalt, cea vădită lumii prin tine, cu cântarea: Aliluia!

Icosul 9

Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Hristos spală și întinăciunea păcatelor noastre și cu mulțimea minunilor schimbă cugetele celor ce pândesc sufletele noastre întru răutate, ca întru liniște și deplină desfătare a slavei celei de sus să ne îndreptăm către tine zicând:
Bucură-te, cel ce alungi nelegiuirea;
Bucură-te, pământ roditor de dreptate;
Bucură-te, mărgăritarul Domnului;
Bucură-te, strajă împotriva relelor uneltiri;
Bucură-te, povățuitor, de Dumnezeu înțelepțit, al poporului;
Bucură-te, rază de bucurie;
Bucură-te, lumină a sfintei măriri;
Bucură-te, gând de întărire a celor necăjiți;
Bucură-te, dar ceresc biruitor al săgeților vicleanului;
Bucură-te, mare apărător al celor ce cheamă numele tău într-ajutor;
Bucură-te, al săracilor miluitor;
Bucură-te, al văduvelor sprijinitor;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 10

Numele tău mai mult decât oricare dintre sfinți s-a făcut nouă mângâiere, Preafericite Sfinte Elefterie, căci el însuși ne vorbește de la sine de eliberarea noastră din nevoi; iar aflarea de bunătăți întru pomenirea lui ne îndeamnă a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Obosiți de valurile cele rele ce vin asupra noastră și neputându-ne lupta cu ele fără ajutorul tău, Preafericite, neavând pocăință deplină pentru păcatele noastre cele multe, cădem cu tine la milostivirea lui Dumnezeu și te rugăm să ne izbăvești de-a pururea cu rugăciunile tale către Domnul. Și așa întăriți întru dragostea cea către Ziditorul nostru, să lăudăm isprăvile tale, zicând:
Bucură-te, zid de scăpare;
Bucură-te, turn de ocrotire;
Bucură-te, pavăză preatare;
Bucură-te, coiful mântuirii;
Bucură-te, ajutător neobosit;
Bucură-te, mucenice, preafolositorule;
Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici;
Bucură-te, suliță a puterii Celui de sus;
Bucură-te, muntele de biruință a credinței în Hristos;
Bucură-te, cetate păzitoare a dreptății dumnezeiești;
Bucură-te, scară conducătoare spre cer a celor smeriți;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 11

Tu ești Păstorul cel mare, Sfinte, al turmei lui Hristos, pe care ducând-o la pășunea cea duhovnicească, o adapi din izvorul raiului, ca întru desfătarea vederilor celor preaînalte să laude pe Dumnezeu, zicând: Aliluia!

Icosul 11

Ca un luceafăr ai strălucit în ținutul Iliricului, întunericul înșelăciunii gonind și săvârșind pururea tămăduiri; prin tine Dumnezeu S-a preamărit, pentru care auzi de la noi acum acestea:
Bucură-te, prin care Biserica s-a întărit;
Bucură-te, prin care templele idolești s-au prăbușit;
Bucură-te, cel ce vrăjile le-ai spulberat;
Bucură-te, cel ce credința lui Hristos luminată ai sădit;
Bucură-te, cel prin a cărui propovăduire lumea s-a mântuit;
Bucură-te, cel ce cu prețul vieții pe Hristos L-ai mărturisit;
Bucură-te, cel ce în ceruri vorbești acum cu îngerii;
Bucură-te, cel ce vezi pururea fața lui Dumnezeu;
Bucură-te, că vrei cu fericirea ta să ne fericești și pe noi;
Bucură-te, ajutătorul celor osteniți;
Bucură-te, cel ce glăsuiești lui Dumnezeu dintru sfințenia ta;
Bucură-te, strajă neadormită a tuturor creștinilor;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 12

Propovăduitor al dreptei credințe fiind și lucrător cu dar deplin în via Domnului, te-ai mărturisit pe tine slugă bună și credincioasă. De aceea, chemat acum la dreapta Părintelui Ceresc, ne ajuți a-L slăvi împreună cum se cuvine, cu cântarea: Aliluia!

Icosul 12

Cânți acum în ceruri, ca mai înainte cu oamenii, veselindu-te, Fericite, cântarea cea întreit sfântă lui Dumnezeu, pe Care roagă-L pentru cei ce te cinstesc pe tine cu acestea:
Bucură-te, locuitor al cerului;
Bucură-te, luminător al celor de pe pământ;
Bucură-te, sprijinitor al celor împovărați;
Bucură-te, fierbinte mijlocitor către Dumnezeu;
Bucură-te, văzător al slavei cerești;
Bucură-te, izvor de mângâiere;
Bucură-te, toiag înfrunzit al bunelor nădejdi;
Bucură-te, liniștea sufletelor bântuite de duhuri rele;
Bucură-te, sporul muncii cinstite;
Bucură-te, mustrător al bogaților nemiloși;
Bucură-te, cel ce nu te întorci de la nevoile pământenilor;
Bucură-te, tămăduitor al rănilor sufletești și trupești;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 13

O, Preasfinte Elefterie, căpetenia Sfinților Mucenici, primește de la noi aceste laude pe care din tot sufletul le aducem ție în Sfântă biserica ta, și căzând către tine cu umilință, nădăjduim să te rogi lui Dumnezeu pururea pentru noi, cei ce cântăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Văzându-te pe tine, Sfinte Mucenice Elefterie, frumusețea arhiereilor și podoaba purtătorilor de nevoințe, mare apărător al Bisericii lui Hristos și al adevărurilor credinței, ne-am adunat astăzi în Sfântă Biserica ta, ca, după cuviință, să te lăudăm, zicând:
Bucură-te, păstorul neînfricat al turmei lui Hristos;
Bucură-te, luminător nespus al dreptei credințe;
Bucură-te, putere și întărire a creștinilor;
Bucură-te, cel insuflat de Duhul Sfânt;
Bucură-te, pierzător al celor fără de lege;
Bucură-te, cel ce pe mulți i-ai adus la închinarea către Dumnezeu, Cel în Treime slăvit;
Bucură-te, grai al dumnezeieștilor cuvinte;
Bucură-te, alăută cerească;
Bucură-te, bună mireasmă a creștinătății;
Bucură-te, dar dat nouă de Dumnezeu;
Bucură-te, chip al preoției celei adevărate;
Bucură-te, apostol al dreptei credințe;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Condacul 1

Ca pe o podoabă a preoților și îndemnător al purtătorilor de chinuri, toți pe tine te cinstim și te rugăm, Sfinte Mucenice Elefterie, pe cei ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea ta, din multe feluri de nevoi îi eliberează, rugându-te lui Dumnezeu neîncetat pentru noi toți care-ți cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul și dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu și prorocița Ana
(3 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul și dreptul Simeon este numit și "primitorul de Dumnezeu" întrucât a primit la Templul din Ierusalim pe Domnul Hristos la 40 de zile, de la nașterea Lui (25 decembrie), pe […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira
(22 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira, ne este cunoscut datorită râvnei sale în apărarea dreptei-credințe, atât în fața celor care denaturau învățătura creștină, cât și în fața celor care încercau […]

† Sfântul Apostol și Arhidiacon Ștefan - întâiul Mucenic
(27 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol și Arhidiacon Ștefan a fost unul din primii convertiți creștini dintre evreii greci, unul din primii șapte diaconi hirotoniți de Apostoli și primul mucenic al Bisericii Creștine. Este grabnic […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram