Acatistul Sfântului Proroc Daniel - ocrotirea călătorilor

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Proroc Daniel se poate citi de toți cei care pleacă în călătorii, sunt plecați departe de casă, în diaspora, sau de cei care au fost forțați să plece în străinătate, deoarece însuși Sfântul Proroc Daniel fost forțat să trăiască aproape toată viața printre străini.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Proroc Daniel - ocrotirea călătorilort trebuie, citite "Rugăciunile începătoare" pe care le găsiți în Rugăciunile de Dimineața sau Rugăciunile de Seara. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatist text

Tropar - Acatistul Sfântului Proroc Daniel - ocrotirea călătorilor, glasul al 2-lea:

Mari sunt faptele credinței, în izvorul văpăii, ca într-o apă de odihnă, Sfinții trei tineri s-au bucurat și Prorocul Daniel leilor păstor, ca unor oi, s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi.

Condacul 1

Vas ales al lui Dumnezeu și sfeșnic al Luminii Celei neapropiate te-ai arătat lumii, Sfinte Prorocule Daniel, învrednicindu-te prin viața sfințită a proroci cele viitoare. Pentru aceasta, ca pe un iconom al tainelor dumnezeiești și organ al Duhului Sfânt, te cinstim pe tine, cântând: Aliluia!

Icosul 1

Născut din neam regesc în Vitora de sus, ai fost dus rob de mic copil din Iudeea în Babilon, împreună cu Ioachim, împăratul Iudeii. Iar darul lui Dumnezeu s-a revărsat din fragedă vârstă în inima ta. Prin minunata judecată ai izbăvit de moarte pe femeia lui Ioachim, Suzana cea curată, din mâinile judecătorilor nedrepți și desfrânați. Pentru aceasta strigăm ție:
Bucură-te, revărsat de zori al înțelepciunii;
Bucură-te, din pruncie dăruit cu cinstea bătrânilor;
Bucură-te, știutor al celor ascunse;
Bucură-te, cumpănă a dreptății dumnezeiești;
Bucură-te, arc întins de dreapta lui Dumnezeu;
Bucură-te, rază purtătoare de lumină cerească;
Bucură-te, stâlp al fecioriei și al întregii înțelepciuni;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce-și pun nădejdea în Domnul;
Bucură-te, că legea Lui s-a arătat în inima ta viețuind;
Bucură-te, făclie risipind întunericul necunoștinței;
Bucură-te, că descoperi și rușinezi tot sfatul viclean;
Bucură-te, flacără a Duhului ce arzi pe slujitorii patimilor;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 2

Frumos la chip și iscusit în toată înțelepciunea, cunoscător a toată știința, cu adâncă putere de pătrundere și plin de râvnă ai fost ales să slujești în palatul regelui Babilonului, împreună cu cei trei tineri, Anania, Azaria și Misail. Iar tu, ca și aceștia, păzindu-ți curăția vieții și credinței, slujeai din toată inima Domnului, Căruia Îi aduceai neîncetată cântare: Aliluia!

Icosul 2

Frumusețea izvorâtă din dragostea de Dumnezeu a strălucit pe fața ta și a Sfinților trei tineri, Sfinte Prorocule Daniel, când cu postul de suflet hrănitor ați covârșit pe tinerii ce mâncau la masa regelui. Căci după zece zile arătând mai frumoși și mai grași la trup decât aceștia, căpetenia famenilor v-a îngăduit să vă păziți în legea cea binecuvântată.
Bucură-te, floare a postirii și rugăciunii curate;
Bucură-te, vitejească lepădare de sine pentru slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, neclintită credincioșie în Cuvântul Lui;
Bucură-te, închinare, zbor al inimii către cer;
Bucură-te, inimă învăpăiată de dumnezeiescul dor;
Bucură-te, cunună neveștejită;
Bucură-te, că, alegând calea cea strâmtă, te-ai îmbrăcat cu putere de sus;
Bucură-te, desfătare de duhovniceasca hrană;
Bucură-te, împlinire a voii dumnezeiești;
Bucură-te, biruință asupra poftei și întinăciunii;
Bucură-te, dezlegare de robia lor cea cumplită;
Bucură-te, tărie a credinței și nădejdii celei după Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 3

Binecuvântarea lui Dumnezeu s-a revărsat asupra ta și a celor trei tineri, căci El v-a dat știință și pricepere în orice scriere, precum și belșug de înțelepciune, iar tu, Sfinte Prorocule Daniel, puteai tâlcui vedeniile și visele în lumina Duhului Sfânt, întru Care îngerește cântai: Aliluia!

Icosul 3

Pe nimeni n-a aflat mai înțelept regele ca pe tine și pe Anania, Azaria și Misail. În toate întrebările asupra cărora el cerea dezlegare, când era vorba de înțelepciune și pricepere, vă găsea de zece ori mai isteți decât magii și prezicătorii din tot regatul.
Bucură-te, cuget îngrădit cu puterea Duhului;
Bucură-te, pajiște înflorită a înțelepciunii;
Bucură-te, vistierie dumnezeiască;
Bucură-te, înălțime a cunoștinței de Dumnezeu;
Bucură-te, adânc al smereniei;
Bucură-te, izvor de har pururea curgător;
Bucură-te, covârșire a înțelepciunii omenești;
Bucură-te, rușinare a falsei înțelepciuni vrăjitorești;
Bucură-te, cuvânt deopotrivă strălucitor cu viața minunată;
Bucură-te, grabnic ajutor întru îndreptarea vieților;
Bucură-te, pârghie a înțelepciunii ce surpi rătăcirea;
Bucură-te, călăuză duhovnicească în labirintul patimilor;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 4

Un vis a tulburat duhul regelui Nabucodonosor, încât a poruncit să se piardă toți înțelepții de nu-i vor spune visul împreună cu tâlcuirea lui. Ca niște pești fără de glas au rămas toți tâlcuitorii de semne și vrăjitorii păgâni, numai tu, Sfinte Prorocule Daniel, ai cerut cu îndrăzneală vreme să descoperi taina. Iar dând de știre prietenilor tăi Anania, Azaria și Misail, ați rugat fierbinte milostivirea lui Dumnezeu și împreună ați cântat: Aliluia!

Icosul 4

Atunci ți s-a descoperit, Sfinte, taina, într-o vedenie de noapte, și ai binecuvântat pe Cel Atotputernic. Munte înțelegător ai văzut pe Preacurata, Pururea Fecioara din care S-a tăiat, nu de mână, Piatra din capul unghiului, Hristos Dumnezeu. Și iată, piatra a zdrobit chipul cu capul de aur, pieptul și brațele de argint, pântecele și coapsele de aramă, picioarele o parte de fier și alta de lut, chip al înșelăciunii ascunse în curgerea vremelniciei. Iar Piatra ce s-a făcut munte înalt și a umplut pământul ai arătat-o lămurit drept venirea Împărăției lui Dumnezeu.
Bucură-te, vestitor al Întrupării lui Hristos;
Bucură-te, că ai însemnat mai dinainte nașterea lui Dumnezeu din Fecioară;
Bucură-te, zugrav prin cuvânt al dumnezeieștilor taine;
Bucură-te, far ce descoperi gândurile inimii;
Bucură-te, piatră a cunoștinței de Dumnezeu;
Bucură-te, vedere a celor mai presus de cuvânt;
Bucură-te, condei al Duhului ce scrie iscusit;
Bucură-te, spic ce rodești Bisericii pâinea cea cerească;
Bucură-te, fiu și moștenitor al Împărăției;
Bucură-te, frumusețe a dreptei cinstiri de Dumnezeu;
Bucură-te, strugure copt ce izvorăști vin de nemurire;
Bucură-te, povățuitorule în cele de taină;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 5

Căzând cu fața la pământ, împăratul s-a închinat înaintea ta, Sfinte Prorocule Daniel și a mărturisit că Dumnezeul tău este Dumnezeul dumnezeilor și Stăpânul regilor, Descoperitorul tainelor, Cel Căruia se cuvine a-I cânta întreit sfânta cântare: Aliluia!

Icosul 5

Chipului de aur făcut mai apoi de rege nu te-ai închinat nici tu, nici cei trei tineri care, pârâți fiind, au fost aruncați în foc pentru mărturisirea dreptei credințe. Dar văpaia în rouă s-a prefăcut prin venirea Celui asemenea Fiului lui Dumnezeu, de a Cărui vedere te-ai bucurat cu duhul, slăvindu-L și binecuvântându-L.
Bucură-te, mărturisitorule preacinstite;
Bucură-te, îndreptătorule al credinței;
Bucură-te, icoană insuflată;
Bucură-te, cârmaci iscusit al puterilor sufletului;
Bucură-te, că ne călăuzești la limanul pocăinței;
Bucură-te, pahar al înțelepciunii și dragostei de Dumnezeu;
Bucură-te, că din el ne dăruiești și nouă, celor însetați;
Bucură-te, rug aprins de harul dumnezeiesc;
Bucură-te, că venirea lui Hristos a stins văpaia păcatului cu roua veșniciei;
Bucură-te, risipire a deșartei slave a lumii;
Bucură-te, ramură de măslin purtată de porumbița Duhului;
Bucură-te, rugătorule pentru izbăvirea din cuptorul ispitelor;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 6

I-ai prorocit, Sfinte Daniel, lui Nabucodonosor alungarea dintre oameni, locuirea între fiarele câmpului și asemănarea cu ele vreme de șapte ani, până va cunoaște că Cel Preaînalt are stăpânirea asupra împărățiilor. Iar regele, neascultând de a-și răscumpăra păcatele prin fapte de dreptate și milostenie, prorocia s-a împlinit întocmai. După acest răstimp, mintea i-a venit din nou și a suit iarăși la ocârmuire, aducând Domnului binecuvântare, laudă și preamărire și cântând: Aliluia!

Icosul 6

Regele Baltazar a necinstit sfintele vase luate din templul Ierusalimului și a preamărit idolii nesimțitori. Atunci i s-au arătat degetele unei mâini de om, care scria în fața sfeșnicului, pe peretele palatului. Tulburat cu duhul, și cum nici unul din înțelepții săi nu putea citi scrisul, nici să-i facă cunoscut înțelesul, te-a întrebat pe tine. Iar tu i-ai prorocit grabnicul sfârșit al lui și al regatului, pentru trufia inimii, măcar că știa cele săvârșite de Dumnezeu cu tatăl său, Nabucodonosor.
Bucură-te, certarea celor care se încred cu trufie în propriile lor puteri;
Bucură-te, lanț de aur al ascultării de Dumnezeu;
Bucură-te, că ne întinzi veșmântul smereniei;
Bucură-te, îndrăzneală prorocească;
Bucură-te, chemare spre dreptate și milostivire;
Bucură-te, ieșire la lumină din împietrirea duhului;
Bucură-te, ridicare a privirii la cer, cu darul Domnului;
Bucură-te, că ți-ai făcut mintea casă a nepătimirii;
Bucură-te, binecuvântare a îndelungii răbdări dumnezeiești;
Bucură-te, ploaie tămăduitoare a rugăciunii curate;
Bucură-te, sabie în mâna Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 7

În vremea lui Darius medul, la sfatul dregătorilor pizmași, nebună poruncă s-a dat ca oricine s-ar ruga vreme de treizeci de zile altui dumnezeu sau om în afară de rege să fie aruncat în groapa cu lei. Dar tu, Sfinte Prorocule, în fața ferestrei deschise înspre Ierusalim, în fiecare zi îngenuncheai de trei ori, te rugai și lăudai pe Dumnezeu ca și mai înainte, neîncetat cântând: Aliluia!

Icosul 7

Găsind bun prilej, dregătorii l-au silit pe Darius, măcar că nu voia să te piardă pe tine, Sfinte, și ai fost aruncat în groapa cu lei, pe care regele a pecetluit-o, însuși nădăjduind că Dumnezeul Căruia I te închinai și Îi slujeai Te va scăpa. Iar dimineața a alergat la groapă și te-a găsit nevătămat, căci îngerul Domnului astupase gurile leilor. Atunci regele, bucurându-se, a mărturisit în scris la toate popoarele atotputernicia și veșnica slavă a Dumnezeului Celui viu, în cer și pe pământ.
Bucură-te, jertfă curată lui Dumnezeu;
Bucură-te, inimă făcută altar;
Bucură-te, neîncetată pomenire a Domnului;
Bucură-te, că prin întreita îngenunchere arătai dreapta slăvire a Sfintei Treimi;
Bucură-te, întoarcere a minții spre Răsăritul cel de sus;
Bucură-te, izbăvire din groapa păcatelor;
Bucură-te, că astupi gurile vrăjmașilor nevăzuți care vor să ne sfâșie;
Bucură-te, păstor leilor și împreună locuitor cu îngerii;
Bucură-te, cetate întărită a Duhului;
Bucură-te, fântână sfințită de iubirea dumnezeiască;
Bucură-te, bună vestire a slavei lui Dumnezeu;
Bucură-te, râu de tămăduiri minunate;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 8

Înfricoșată vedenie s-a arătat ție, Sfinte Prorocule Daniel, în Babilon, despre împărății ce aveau să fie, închipuite prin fiare, apoi despre Antihrist, sfârșitul veacurilor și Înfricoșata Judecată. Așa te-ai învrednicit a privi pe Cel vechi de zile șezând pe tronul măririi, în haine albe ca zăpada, părul capului curat ca lâna, tronul Său flăcări de foc, roțile Lui foc arzător. Un râu de foc se vărsa și ieșea din El; mii de mii Îi slujeau și miriade de miriade stăteau înaintea Lui cântând: Aliluia!

Icosul 8

Judecătorul s-a așezat și cărțile au fost deschise, iar fiara cu hulitoare gură, căreia i se dăduse putere să asuprească pe sfinții lui Dumnezeu, voind să schimbe sfintele sărbători și porunci, a fost omorâtă și trupul ei dat focului. Și iată, pe norii cerului venea Cineva ca Fiul Omului, Căruia I s-a dat de către Tatăl stăpânirea, slava și Împărăția în vecii vecilor.
Bucură-te, comoară a trezviei duhovnicești;
Bucură-te, că ne arăți teama de Dumnezeu ca pe începutul înțelepciunii;
Bucură-te, că sfârșitul ei e dragostea și pătimirea pentru El;
Bucură-te, izvor de tămăduire al patimilor ascunse;
Bucură-te, iubire lămurită ca aurul în topitoare;
Bucură-te, înaintevedere a celor de taină;
Bucură-te, ajutătorule în războiul nevăzut;
Bucură-te, floare a Pomului Vieții;
Bucură-te, că ai băut din apa vie a cunoștinței de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai cunoscut că Tatăl și Fiul una sunt;
Bucură-te, oglindă curată a Duhului;
Bucură-te, trâmbiță a Iubirii Sfintei Treimi;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 9

Sfântul Arhanghel Gavriil ți-a tâlcuit alte două înfricoșătoare vedenii despre tainele mântuirii și mânia lui Dumnezeu ce va să fie. Ți s-au descoperit, Sfinte, venirea Domnului Iisus Hristos și pătimirile Celui fără de vină, pecetluirea prorociei și plinirea Legii, dărâmarea Templului și darurile mai presus de cuget ale harului, venirea lui Antihrist în vremea covârșirii păcatelor, despre călcarea celor sfinte și adevărate și războiul ce-l va face sfinților, cum în vreme de pace va doborî mulți aleși și va fi nimicit nu de mână omenească. Pentru acestea, cu frică și cutremur ne închinăm lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 9

Însuși Cel ce avea înfățișarea Fiului Omului ți-a dat tărie spre a îndura strălucirea slavei Lui. El ți-a descoperit cum celui batjocoritor de cele sfinte i se va da putere să pună urâciunea pustiirii în locul jertfei celei de fiecare zi, prigonind, ucigând sau înșelând pe mulți dintre cei aleși ca să se lămurească, să se curățească și să se albească până la sfârșitul vremii. Apoi va veni cumplitu-i sfârșit, când se va arăta marele voievod Mihail și va fi mare strâmtorare, dar poporul drept-credincios va fi mântuit. Iar cei ce dorm în țărâna pământului vor învia, unii la viața veșnică, alții spre ocară și suferință veșnică. Și cei înțelepți vor lumina ca strălucirea cerului, iar cei care vor fi călăuzit pe mulți pe calea dreptății vor fi ca stelele în vecii vecilor.
Bucură-te, luceafăr al Bisericii ce risipești negura înșelării;
Bucură-te, păzire a inimii de deșertăciunea păcatului;
Bucură-te, că înțelegem gândul trufaș ca pe chipul urâciunii pustiirii;
Bucură-te, noian de lacrimi și închinare ce alungi cugetul fățarnic;
Bucură-te, stăruință în post și rugăciune pentru milostivirea Domnului;
Bucură-te, tămăduire și mângâiere ce vin din suferința pentru Hristos;
Bucură-te, purtare a Crucii și urmare a lui Hristos;
Bucură-te, ferire de cursele unei păci înșelătoare;
Bucură-te, că, fiind războiți de patimi, căutăm pacea de sus;
Bucură-te, aleasă cuviință în faptă și în cuvânt;
Bucură-te, smerenie ce ai mintea lui Hristos;
Bucură-te, că darul cel mai de preț ce ține lumea e Sfânta Jertfă a Domnului Iisus;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 10

Pe idolul Bel, căruia îi aduceau jertfă babilonienii, l-ai surpat, vădind înșelăciunea preoților păgâni. Căci presărând cenușă, ai arătat urmele pașilor lor în templul pecetluit de rege și s-au aflat ușile ascunse prin care intrau și mâncau cele de pe masă. Atunci regele Cirus a cunoscut că Bel nu este viu, ci lut și aramă și s-a minunat de înțelepciunea ta, izvorâtă de la Cel Căruia pururea Îi cântai: Aliluia!

Icosul 10

Dar și pe un balaur socotit dumnezeu l-ai omorât fără sabie și toiag, aruncându-i în gură cocoloașe din rășină, seu și păr, fierte la un loc. Prin aceasta ai arătat tuturor că, deși mare și înfricoșător, era doar o zidire stricăcioasă, căreia nu i se cuvine închinare.
Bucură-te, pecete a trezviei duhovnicești;
Bucură-te, că ne presari în suflet cenușa pocăinței;
Bucură-te, că vedem în ea urmele furilor nevăzuți;
Bucură-te, că descoperim pe cei ce mănâncă rodul ostenelilor noastre;
Bucură-te, că rănile noastre ascunse ni le faci cunoscute;
Bucură-te, că alergăm la Hristos cu credință spre tămăduire;
Bucură-te, că ne mijlocești iertare;
Bucură-te, inimă în rugăciune, fereastră spre lumina dumnezeiască;
Bucură-te, alungarea balaurului ascuns;
Bucură-te, că ne înveți meșteșugul duhovniciei;
Bucură-te, intrare în veșnicie pe poarta smereniei;
Bucură-te, cel cu înțelegerea de sus;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 11

Mâhnindu-se de pierderea preoților lui Bel și a balaurului, babilonienii l-au silit pe rege, cu îngrozire de moarte, să te dea lor. Și te-au aruncat într-o groapă cu șapte lei flămânzi și ai stat acolo șapte zile. Iar îngerul Domnului l-a luat pe prorocul Avacum de creștet și l-a dus în Babilon întru repeziciunea duhului său. Și a strigat Avacum: "Daniele! Daniele! Ia mâncarea pe care ți-a trimis-o ție Dumnezeu!". Iar tu ai binecuvântat pe Cel ce nu părăsește și nu uită pe cei ce-L caută, cântând: Aliluia!

Icosul 11

Te-ai sculat și ai mâncat, iar îngerul Domnului l-a dus pe Avacum înapoi în Iudeea. Iar a șaptea zi, a venit regele să te plângă și văzându-te șezând, a strigat: "Mare ești, Doamne, Dumnezeul lui Daniel! Și nu este altul afară de Tine!". Și te-a scos din groapă, iar pe cei ce voiseră să te piardă i-a aruncat într-însa și i-au mâncat leii înaintea lui.
Bucură-te, strălucirea prorocilor;
Bucură-te, cel slujit de Sfinții Îngeri;
Bucură-te, dragoste care nu caută ale sale;
Bucură-te, miel al lui Hristos, biruitorul morții;
Bucură-te, scut al credinței neclintite;
Bucură-te, livadă binemirositoare a nepătimirii;
Bucură-te, binecuvântare peste lumea deznădăjduită;
Bucură-te, arcă a nădejdii ce înfrunți potopul ispitelor;
Bucură-te, laudă și mulțumire pentru binefacerile lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ne înveți să împărățim cu mintea peste leii patimilor;
Bucură-te, conștiință neamăgită de gândurile viclene;
Bucură-te, făclie a Duhului ce veselești sufletele credincioșilor;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 12

Împreună cu Anania, Azaria și Misail, ai ajuns la adânci bătrâneți, întru care ați pătimit tăierea capetelor de la rău-credinciosul împărat Atic. Când a fost să-i taie capul lui Anania, a întins Azaria haina sa și l-a primit. Asemenea și pe al lui Azaria l-a primit Misail, iar pe al lui Misail l-ai primit tu, Sfinte Proroc Daniel, iar în urmă ți-au tăiat și ție capul și ați cântat cu îngereștile cete: Aliluia!

Icosul 12

După ce v-au tăiat capetele, ele s-au lipit de trup și îngerul Domnului v-a luat trupurile și le-a dus în muntele Gheval, punându-le sub piatră. Iar după Învierea Domnului, ai înviat împreună cu cei trei tineri și v-ați arătat multora. Apoi iarăși ați adormit, urcând la cereștile lăcașuri gătite vouă de Tatăl.
Bucură-te, mustrare a necredinței și îndrăzneală mucenicească;
Bucură-te, stricare a mrejelor păcatului;
Bucură-te, mărturisitorule al Învierii lui Hristos;
Bucură-te, vas ales ce reverși în lume mireasma Mirelui;
Bucură-te, verigă în lanțul de aur al Bisericii;
Bucură-te, icoană a frumuseții de rai;
Bucură-te, pildă a pătimitorilor de bunăvoie pentru dragostea lui Dumnezeu;
Bucură-te, grâu curat în aria Domnului;
Bucură-te, inimă care odihnești dragostea Tatălui către Fiul;
Bucură-te, al raiului locuitor și al lumii îndreptător;
Bucură-te, biruire a omului vechi;
Bucură-te, nume de închinare, vrednicule de pomenire;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 13

O, Sfinte Prorocule Daniel, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, să ne dăruiască lacrimi de pocăință și slobozire din robia patimilor, ca să cunoaștem dragostea și libertatea date de Hristos. Apleacă-te spre neputințele noastre și fii nouă mijlocitor și îndreptător, așa încât, trecând marea acestei vieți, să se întipărească pe fața noastră Chipul Fiului Unul Născut al lui Dumnezeu, cu a Lui strălucire și frumusețe. Iar atunci, Sfinte, să găsim milostivire la Înfricoșătoarea Judecată, împărtășindu-ne de viața cea veșnică, iar bucurându-ne împreună cu îngerii să cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Născut din neam regesc în Vitora de sus, ai fost dus rob de mic copil din Iudeea în Babilon, împreună cu Ioachim, împăratul Iudeii. Iar darul lui Dumnezeu s-a revărsat din fragedă vârstă în inima ta. Prin minunata judecată ai izbăvit de moarte pe femeia lui Ioachim, Suzana cea curată, din mâinile judecătorilor nedrepți și desfrânați. Pentru aceasta strigăm ție:
Bucură-te, revărsat de zori al înțelepciunii;
Bucură-te, din pruncie dăruit cu cinstea bătrânilor;
Bucură-te, știutor al celor ascunse;
Bucură-te, cumpănă a dreptății dumnezeiești;
Bucură-te, arc întins de dreapta lui Dumnezeu;
Bucură-te, rază purtătoare de lumină cerească;
Bucură-te, stâlp al fecioriei și al întregii înțelepciuni;
Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce-și pun nădejdea în Domnul;
Bucură-te, că legea Lui s-a arătat în inima ta viețuind;
Bucură-te, făclie risipind întunericul necunoștinței;
Bucură-te, că descoperi și rușinezi tot sfatul viclean;
Bucură-te, flacără a Duhului ce arzi pe slujitorii patimilor;
Bucură-te, Sfinte Prorocule Daniel, de Dumnezeu înțelepțite!

Condacul 1

Vas ales al lui Dumnezeu și sfeșnic al Luminii Celei neapropiate te-ai arătat lumii, Sfinte Prorocule Daniel, învrednicindu-te prin viața sfințită a proroci cele viitoare. Pentru aceasta, ca pe un iconom al tainelor dumnezeiești și organ al Duhului Sfânt, te cinstim pe tine, cântând: Aliluia!

și se face otpustul.

Acatistul Sfântului Proroc Daniel - ocrotirea călătorilor - video

Sfârșit -

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Proroc Daniel - APĂSAȚI AICI

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei
(13 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei este primul dintre ierarhii români care a vorbit despre viața Sfintei Parascheva, după ce moaștele Sfintei au fost aduse în Moldova, și cel care a tipărit […]

† Sfântul Apostol Matia
(9 august)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Matia a fost ales prin tragere la sorți de către cei unsprezece apostoli ai Domnului Hristos în locul lui Iuda Iscarioteanul, fiind astfel socotit ca cel de-al doisprezecelea Apostol. […]

† Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului
(28 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii bizantine a Pelechitului, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, puterea de a izgoni diavolii, iar pescarilor care se osteneau în zadar […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram