Acatistul Sfântului Pavel Tebeul

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Pavel Tebeul poate fi citi pentru îndepărtarea duhurilor necurate și curățirea minții și a sufletului.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Pavel Tebeul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Pavel Tebeul - text

Tropar la Acatistul Sfântului Pavel Tebeul, glasul 1

Locuitor pustiului, înger în trup și de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Pavel. Cu postul, cu privegherea și prin rugăciune primind daruri cerești, tămăduiești pe cei bolnavi și sufletele celor ce aleargă la tine cu credință. Slavă Celui Ce ți-a dat ție putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Condacul 1

Gândurile inimii mele se cutremură de înălțimea smereniei tale și mintea mi se întunecă, minunându-mă de stăruința ta pe căile răbdării, dar alerg la limanul cel dulce al laudelor Dumnezeiești, strigând, cu umilință, Stăpânului, Celui Ce te-a împodobit pe tine cu aceste virtuți: Aliluia!

Icosul 1

Ostenitu-te-ai în lucrarea pământului, dar, mai mult, Cuvioase, te-ai îngrijit de pământul inimii tale, pe care brăzdându-l cu plugul rugăciunii, te-ai învrednicit a culege roadele spicelor de umilință binecuvântate de Hristos; pentru aceasta, noi îți aducem florile gândurilor de laudă, cele ce bine înmiresmează pământul sufletului:
Bucură-te, săditorul gândurilor de umilință!
Bucură-te, turn neclintit al smereniei lucrătoare!
Bucură-te, vas curat al Darurilor Duhului!
Bucură-te, mireasmă a sfințeniei!
Bucură-te, minte neîntinată de răutate!
Bucură-te, înțelepciune îmbrăcată în smerenie!
Bucură-te, inimă aprinsă de focul rugăciunii!
Bucură-te, vie înțelegătoare sădită de Mâna Dumnezeiască!
Bucură-te, iubitor de viețuire îngerească!
Bucură-te, mlădiță mult roditoare a Cuvântului!
Bucură-te, următor al cărării smereniei!
Bucură-te, simplitatea cea mântuitoare!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 2

De nemânierea ta față de nedreptățile aproapelui ne minunăm Părinte, căci iertând, din inimă, pe soția ta și pe cel ce ți-a greșit, ai alergat, cu dorire, către Mirele Hristos, Căruia I-ai cântat: Aliluia!

Icosul 2

La ușa chiliei Sfântului Antonie ai bătut, Părinte Pavel, iar cu gândurile smerite ale inimii rugătoare băteai la ușa Milostivirii lui Hristos, voind a fi primit în cămara cea tainică a celor ce purtau chipul îngeresc; iară noi, minunându-ne de înțelepciunea hotărârii tale, bătem măsura rugăciunii cu armonia laudelor cerești:
Bucură-te, dorire de viața îngerească!
Bucură-te, foc al iubirii de Hristos aprins în inimă!
Bucură-te, primitorul gândului înțelepciunii!
Bucură-te, alergare la limanul pustniciei!
Bucură-te, odihnă la limanul pocăinței!
Bucură-te, căutătorul Bucuriilor Duhului!
Bucură-te, piatră nesfărâmată de loviturile ispitelor!
Bucură-te, râvnitor al vieții monahicești!
Bucură-te, urmarea căii doririlor Dumnezeiești!
Bucură-te, iubitorule de osteneli duhovnicești!
Bucură-te, răbdare necurmată întru ispite!
Bucură-te, oglindă a frumuseții cerești!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 3

Trei zile ai așteptat la ușa colibei Marelui Antonie, întrarmându-te cu răbdare și cu rugăciunea, cea smerită, din adâncul sufletului, de care noi ne minunăm și aducem Stăpânului, Celui Ce te-a întărit pe piatra înțelepciunii, cântarea de laudă: Aliluia!

Icosul 3

Porunca ascultării, pusă înainte, de părintele tău duhovnicesc, ai scris-o cu slovele iubirii de cuvânt Dumnezeiesc în cartea inimii tale și, ca un stâlp de foc, ai stat nemișcat la rugăciune în arșița soarelui, primind în suflet revărsările de lumină înțelegătoare ale Soarelui dreptății și învrednicindu-te de laude ca acestea:
Bucură-te, râvnă spre plinirea cuvântului Dumnezeiesc!
Bucură-te, înaintare pe calea ascultării!
Bucură-te, sfeșnic minunat dăruind lumina rugăciunii!
Bucură-te, rază a înțelepciunii cerești!
Bucură-te, întărire pe piatra răbdării!
Bucură-te, făclie nestinsă a rugăciunii!
Bucură-te, petrecere sub Acoperământul Duhului!
Bucură-te, îndulcire de lumina rugăciunii!
Bucură-te, următor al Smereniei lui Hristos!
Bucură-te, ostaș nebiruit în lupta duhovnicească!
Bucură-te, piatră scumpă a răbdării!
Bucură-te, liman al rugăciunii neîncetate!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 4

Nicidecum nu ai simțit, Cuvioase, arșița soarelui, căci acoperământul de rouă al Duhului îți îndulcea nevoința, ca să strigi, cu glasul smerit al inimii, către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Hrănindu-ți sufletul cu mana rugăciunii, ai adus, neîncetat, mulțumire smerită Dătătorului bunătăților, Care hrănește toată făptura cu darurile Milostivirii Sale și, necârtind pentru lipsa hranei trupești, te-ai arătat vrednic de asemănarea celor cu viață nematerialnică și de laudele acestea:
Bucură-te, adăpare din izvorul rugăciunii!
Bucură-te, desfătarea sufletului cu hrana cuvintelor smerite!
Bucură-te, adunarea în hambarul inimii a roadelor rugăciunii!
Bucură-te, îndulcirea minții cu mierea laudelor!
Bucură-te, săditorul pomilor virtuților!
Bucură-te, lucrător al pământului inimii!
Bucură-te, culegătorul gândurilor smerite!
Bucură-te, îndulcire de pâinea rugăciunii!
Bucură-te, vas primitor al Darurilor Duhului!
Bucură-te, râu al înțelepciunii Dumnezeiești!
Bucură-te, ploaie a rugăciunii binecuvântate!
Bucură-te, hrănirea noastră cu gânduri smerite!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 5

Cufundându-te în adâncul rugăciunii și culegând mărgăritarele Înțelepciunii Duhului, cu aripile smerite ale gândurilor ai zburat la înălțimea slavei Dumnezeiești și, auzind glasul înfricoșător al Heruvimilor, din adâncul inimii umilite, ai strigat Treimii Celei făcătoare de Viață: Aliluia!

Icosul 5

Cu răbdare ai împletit ramurile de finic, ascultând de porunca părintelui iubit, iar în cămara inimii împleteai din cuvintele rugăciunii stâlpări de gânduri smerite, cu care să întâmpini pe Hristos, Cel Ce a binevoit să fii cinstit așa:
Bucură-te, răbdare neumbrită de nici o patimă!
Bucură-te, întâmpinarea lui Hristos cu stâlpările rugăciunii!
Bucură-te, îndulcire de roadele smeritei cugetări!
Bucură-te, împletirea gândurilor umilite cu laude către Hristos!
Bucură-te, chemarea tuturor în cămara rugăciunii!
Bucură-te, împodobirea minții cu gânduri smerite!
Bucură-te, luminarea inimii cu cântări duhovnicești!
Bucură-te, carte sfințită a faptelor răbdării!
Bucură-te, mângâierea celor asupriți de tulburare!
Bucură-te, învățător al cărărilor smerite!
Bucură-te, alungarea viforului patimilor!
Bucură-te, lucrare sub Acoperământul Duhului!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 6

Uimitu-s-a și Preacuviosul Antonie, mai-marele cetei monahilor, de îndelungă răbdarea ta și de Pacea, cea nerisipită, a lui Hristos, care, ca o haină înțelegătoare, îmbrăca sufletul tău și te păzea de săgețile ispitelor, ca să poți cânta totdeauna, netulburat, Domnului: Aliluia!

Icosul 6

Deschizând urechea inimii tale cuvintelor Dumnezeiești și luând aminte la rugăciunea săvârșită de înțeleptul Antonie, cu multă osârdie te rugai Ziditorului, aducând jertfa bine plăcută a Psalmilor, pentru care primește de la noi răsplata laudelor:
Bucură-te, învățător al tainelor rugăciunii!
Bucură-te, ucenic prea iubit al Marelui Antonie!
Bucură-te, lauda neîncetată a cetelor îngerești!
Bucură-te, călător smerit pe cărarea rugăciunii!
Bucură-te, primitor al cuvintelor de mântuire!
Bucură-te, munte neclintit al ascultării!
Bucură-te, pildă de smerită viețuire!
Bucură-te, zdrobirea capetelor vrăjmașilor cu toiagul smereniei!
Bucură-te, așezarea noastră la limanul rugăciunii!
Bucură-te, primitor al cununei laudelor îngerești!
Bucură-te, scânteie a înțelepciunii cerești!
Bucură-te, flacără a rugăciunii neîncetate!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 7

După cuvântul povățuitorului tău, nu te-ai atins de hrana cea trupească, însă Hristos, Cel Ce hrănește pe cei flămânzi, a întins în cămara inimii tale masă duhovnicească, spre a-i cânta Lui, cu mulțumire: Aliluia!

Icosul 7

Pământul inimii tale neîncetat îl adăpai cu apa umilinței și nu te-ai smintit de risipirea apei întru ascultare, nici de ruperea, fără rost, a hainelor, ca unul ce erai îmbrăcat în haina smereniei desăvârșite; minunându-te de ascultarea ta, fără de cârtire, te cinstim așa:
Bucură-te, ploaie a smeritei cugetări!
Bucură-te, sălășluire la Izvoarele Duhului!
Bucură-te, îmbrăcarea hainei pocăinței!
Bucură-te, vrednic purtător al chipului îngeresc!
Bucură-te, comoară a smereniei înalte!
Bucură-te, risipitorul gândurilor răutății!
Bucură-te, minunarea părintelui tău, Antonie!
Bucură-te, bucuria neîncetată a Îngerilor!
Bucură-te, dezbrăcare de hainele patimilor!
Bucură-te, primitorul Înțelepciunii Duhului!
Bucură-te, înfrumusețare cu veșmântul umilinței!
Bucură-te, sălășluire întru odihna Sfinților!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 8

Cu osâdie ai căutat întru toate să te asemeni celui ce este cununa înțelepciunii monahilor și, nemâncând a doua bucată de pâine, ai strigat către Pâinea vieții cântarea de laudă: Aliluia!

Icosul 8

Adunat-ai mierea, strop cu strop, fără să te mânii, Părinte, îndulcindu-te de mierea rugăciunii neîncetate dăruită, din destul, de Cel Ce este Dulceața a toată privirea îngerească și Care ne dăruiește nouă dulceața laudelor tale:
Bucură-te, îndulcirea inimilor necăjite cu pilda răbdării!
Bucură-te, izvor al înțelepciunii cerești!
Bucură-te, dulceața smeritei cugetări!
Bucură-te, simplitate luminătoare!
Bucură-te, petrecere întru odihna rugăciunii!
Bucură-te, adăparea noastră din izvorul Minunilor!
Bucură-te, îndulcirea necazurilor noastre!
Bucură-te, oprirea dreptei mânii Dumnezeiești!
Bucură-te, primitorul talanților smereniei!
Bucură-te, vas plin de roadele ascultării!
Bucură-te, mângâierea inimilor tulburate!
Bucură-te, grabnic rugător al celor din nevoi!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 9

Cu dragoste, ai slujit fraților și, nedepărtându-te de plinirea cuvântului părintesc, ca un Înger în trup, ai adus Ziditorului jertfa rugăciunii de: Aliluia!

Icosul 9

Toate cuvintele părintelui tău au căzut pe pământul smerit al inimii tale și au adus roade bogate de fapte ale ascultării, pentru care primește roadele smerite ale gândurilor noastre de rugăciune:
Bucură-te, culegătorul spicelor smeritei cugetări!
Bucură-te, pildă de ascultare desăvârșită!
Bucură-te, moștenitorul desfătării Raiului!
Bucură-te, îndulcire de slava Dumnezeiască!
Bucură-te, săditorul gândurilor înțelepciunii!
Bucură-te, îndemnător spre ascultare smerită!
Bucură-te, plecarea gândurilor noastre de mândrie!
Bucură-te, vas străin de gândurile răutății!
Bucură-te, viețuire întru Lumina Treimii!
Bucură-te, suflet curățit de toată întinăciunea patimilor!
Bucură-te, povățuitor pe cărările smereniei!
Bucură-te, lumină a rugăciunii neîncetate!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 10

Mărturisit-ai, cu simplitate, părintelui tău că toate le-ai făcut cu ușurință, având acoperământul Harului lui Hristos și, arătându-te râvnitor spre mai mari nevoințe ale ascultării, ai strigat Celui Ce te întărea pe tine: Aliluia!

Icosul 10

Norii Duhului, ce se odihneau pe cerul inimii tale, slobozeau ploaie neîncetată de umilință, care, udând pământul minții tale, l-a făcut aducător de roadele gândurilor de smerită cugetare; noi, lipsiți fiind de o asemenea podoabă a minții, îți aducem, totuși, stâlpările laudelor culese din grădina milostivirii Dumnezeiești:
Bucură-te, revărsarea gândurilor smerite!
Bucură-te, îmblânzirea patimilor noastre!
Bucură-te, ploaie a binecuvântărilor Dumnezeiești!
Bucură-te, alungarea norilor întristării noastre!
Bucură-te, trimiterea razei rugăciunii!
Bucură-te, veselia inimilor iubitoare de smerenie!
Bucură-te, nor înțelegător, ce slobozește ploaia umilinței!
Bucură-te, odihna celor împovărați de faptele răutății!
Bucură-te, limanul celor ce caută comoara faptelor smerneiei!
Bucură-te, îndulcirea inimilor cu înțelesuri adânci!
Bucură-te, urcare neîncetată pe scara rugăciunii!
Bucură-te, smerenie lucrătoare întru ascultare!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 11

Izvor pururea curgător de gândurile umilinței și stâlp neclintit al ascultării te-ai arătat, Părinte Pavel, primind din Mâna Ziditorului darul facerii de Minuni, spre a-L lăuda, mai cu osârdie, în cântarea de: Aliluia!

Icosul 11

Ca o stâncă te-ai arătat în ispite, împlinind, desăvârșit, toate ascultările prea lăudatului Antonie și învrednicindu-te și de a primi singur cercarea demonilor; iar noi, ca niște neputincioși, în lupta, cea duhovnicească, împotriva lor, alergăm la ajutorul tău, aducându-ți florile laudelor cerești:
Bucură-te, doborârea vrăjmașilor cu săgețile gândurilor smerite!
Bucură-te, tăierea patimilor cu ascuțișul ascultării!
Bucură-te, rușinarea vrăjmașilor nevăzuți!
Bucură-te, izgonitor grabnic al duhurilor răutății!
Bucură-te, risipirea întunericului minții noastre!
Bucură-te, biruitor asupra patimilor firii!
Bucură-te, nume înfricoșător demonilor!
Bucură-te, aflarea limanului rugăciunii!
Bucură-te, risipirea gândurilor rele de pe cerul minții!
Bucură-te, îndulcirea inimii cu mana rugăciunii!
Bucură-te, carte a pocăinței strălucite!
Bucură-te, vas primitor al gândurilor smerite!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 12

Cu darul izgonirii demonilor și al bolilor ai fost încununat de Hristos, ca să fii poartă de scăpare celor ce aleargă la tine cu Credință și aduc lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 12

Lăudat-ai, cu toată inima ta, judecățile Milostivirii Stăpânului, căci, văzând lucrarea pocăinței celui ținut în întunericul patimii osânditoare, ți-ai înălțat gândul spre Cel Ce curățește păcatele noastre și nu voiește moartea păcătosului. Aceluia roagă-te, Părinte, cu stăruință, ca să fie milostiv neputințelor noastre și să ne dea, prin tine, iertare datoriilor, ca să-ți cântăm, cu mulțumire:
Bucură-te, întărirea noastră întru milostivirea Dumnezeiască;
Bucură-te, lauda, neîncetată, a Bunătății Stăpânului;
Bucură-te, primitorul cununei smeritei cugetări!
Bucură-te, inimă râvnitoare de pocăință fierbinte!
Bucură-te, văzător al Tainelor Stăpânului!
Bucură-te, umilința inimilor împietrite!
Bucură-te, foc al rugăciunii neîncetate!
Bucură-te, deschizător al ușilor milostivirii Dumnezeiești!
Bucură-te, doritor al pocăinței tuturor celor greșiți!
Bucură-te, ridicarea celor căzuți cu a ta rugăciune!
Bucură-te, cărare sfințită a Darurilor Duhului!
Bucură-te, mărturisirea milostivirii Celui de oameni iubitor!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 13

O, Preacuratei Părinte Pavel, cel ce, lepădându-te de deșertăciunile lumii, te-ai sălășluit întru odihna Izvoarelor Duhului, uimind pe toți cu neostenita stăruință întru smerenie și răbdare, roagă-te pentru noi, cei asupriți de patimi cumplite, ca să aflăm limanul pocăinței și să strigăm, împreună cu tine, Ziditorului Celui în Treime slăvit: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ostenitu-te-ai în lucrarea pământului, dar, mai mult, Cuvioase, te-ai îngrijit de pământul inimii tale, pe care brăzdându-l cu plugul rugăciunii, te-ai învrednicit a culege roadele spicelor de umilință binecuvântate de Hristos; pentru aceasta, noi îți aducem florile gândurilor de laudă, cele ce bine înmiresmează pământul sufletului:
Bucură-te, săditorul gândurilor de umilință!
Bucură-te, turn neclintit al smereniei lucrătoare!
Bucură-te, vas curat al Darurilor Duhului!
Bucură-te, mireasmă a sfințeniei!
Bucură-te, minte neîntinată de răutate!
Bucură-te, înțelepciune îmbrăcată în smerenie!
Bucură-te, inimă aprinsă de focul rugăciunii!
Bucură-te, vie înțelegătoare sădită de Mâna Dumnezeiască!
Bucură-te, iubitor de viețuire îngerească!
Bucură-te, mlădiță mult roditoare a Cuvântului!
Bucură-te, următor al cărării smereniei!
Bucură-te, simplitatea cea mântuitoare!
Bucură-te, Preacuratei Părinte Pavel, vas ales al smereniei!

Condacul 1

Gândurile inimii mele se cutremură de înălțimea smereniei tale și mintea mi se întunecă, minunându-mă de stăruința ta pe căile răbdării, dar alerg la limanul cel dulce al laudelor Dumnezeiești, strigând, cu umilință, Stăpânului, Celui Ce te-a împodobit pe tine cu aceste virtuți: Aliluia!

Tropar la Acatistul Sfântului Pavel Tebeul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Pavel Tebeul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Pavel Tebeul - APĂSAȚI AICI.

Pentru a citi viața Sfântului Antonie cel Mare - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia
(9 martie)

FB Mess WA Like Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei au fost ostași romani în Legiunea a XII-a "Fulminata". Pentru că n-au renunțat la credința lor creștină, au fost martirizați, fiind lăsați peste noapte […]

† Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil
(26 martie)

FB Mess WA Like Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil se săvârșește în următoarea zi după Buna Vestire, deoarece Sfântul Arhanghel a fost cel care a împlinit porunca, primită de la Dumnezeu, de ai aduce Fecioare Maria […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei
(23 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei a trăit în mucenicie mai toată viața lui pământească. Timp de douăzeci și opt de ani, s-a luptat și s-a nevoit împotriva tiranilor neavând niciodată […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram