Acatistul Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru se poate citi pentru a cere Sfântului să ne învețe rugăciunea pentru a ne lumina mintea pentru a ne curăța sufletul și a Îl întâlnii pe Dumnezeu în străfundurile inimii noastre.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru - text

Tropar Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul, glasul 1

Faima Lefkarei și lauda ciprioților, apărătorule al mănăstirii Enklistra, de-Dumnezeu-purtătorule Părintele nostru Neofit, cu bărbăție te-ai nevoit în postiri, privegheri și rugăciuni, ca să primești dumnezeiescul har, pe care îl dăruiește credincioșilor racla moaștelor tale. Slavă Celui Ce ne-a hărăzit nouă aceasta! Slavă Celui ce te-a slăvit pe tine! Slavă celui ce dăruiește prin tine, tuturor, tămăduiri!

Condacul 1

În peșteră te-ai zăvorât, Cuvioase, și pe aceasta în chip potrivit ai numit-o Zăvorniță, viețuire întocmai cu îngerii petrecând. Ci ca cela ce te-ai făcut sălaș al dumnezeiescului har, slobozește din toată vătămarea cu rugăciunile tale pe cei ce strigă ție: Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Icosul 1

Cu îngerească nevoință în peșteră te-ai arătat Cuvioase Neofit, strălucirea ciprioților, și prin viața ta îngerească, de îngerești daruri te-ai desfătat, bucurându-i pe toți cei ce-ți strigă acestea:
Bucură-te, cel prin care strălucește virtutea;
Bucură-te, cel prin care suspină vrăjmașul;
Bucură-te, că ai tăgăduit plăcerile lumii;
Bucură-te, că ai agonisit dumnezeiasca iubire;
Bucură-te, înălțime a curăției și a viețuirii îngerești;
Bucură-te, adânc al dumnezeieștii cunoștințe;
Bucură-te, că ești pildă de nevoință;
Bucură-te cugetătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai despărțit de cugetele pământești;
Bucură-te, că te-ai luminat cu dumnezeiasca lumină;
Bucură-te, slujitor plin de râvnă al lui Dumnezeu;
Bucură-te, sfeșnicul luminii dumnezeiești din ținutul Ciprului;
Bucură-te, cel prin care se întăresc monahii;
Bucură-te, cel prin care sunt luminați dreptcredincioșii;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 2

Neîncetat cugetând la deșertăciunea vieții cu minte primitoare de Dumnezeu, ai părăsit toate cele lumești în chip înțelept, tânjind să le dobândești pe cele de sus și lui Hristos urmând, cu evlavie ai strigat: Aliluia!

Icosul 2

Ai lepădat legătura cu neamul și cu cei apropiați, înaripat de dumnezeiasca dragoste, și pe ascuns depărtându-te de ei, ai ajuns în mănăstirea Sfântului Ioan Gură de Aur. Pentru aceea, fericindu-te, grăim ție acestea:
Bucură-te, cel ce ai disprețuit toate cele pământești;
Bucură-te că ai părăsit nunta pregătită de părinții tăi;
Bucură-te, cel ce ești mai înalt decât cugetele pământești;
Bucură-te, părtașule al sfintelor harisme;
Bucură-te, floare binemirositoare a dragostei lui Hristos;
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva înșelării vrăjmașului;
Bucură-te, că de tânăr te-ai lepădat cu totul de poftele cele trecătoare ale lumii;
Bucură-te, că ai primit luminarea Duhului;
Bucură-te, că ai gustat din cele nematerialnice;
Bucură-te, vas al focului purtător de viață;
Bucură-te că șapte ani te-ai nevoit în mănăstirea Sfântului Ioan Gură de Aur;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 3

Putere dumnezeiască ai avut și de învățătura cea cărturărească te-ai împărtășit, cugetătorule de Dumnezeu, în Mănăstirea Sfântului Ioan Gură de Aur, sporind în citirea și scrierea celor folositoare de suflet. Acolo te-ai desfătat cu ostenelile cele dumnezeiești, Sfinte Neofit, citind psalmi și cântând: Aliluia!

Icosul 3

Ai alergat cu dor la Locurile cele Sfinte, mergând pe urmele celor cu viață aleasă, și prin închinarea cea cu evlavie te-ai sfințit cu multe nevoințe, mijlocind sfințenia celor ce strigă:
Bucură-te, chip al cuvioșilor de odinioară;
Bucură-te, sfeșnicul atotluminos al Ciprului;
Bucură-te, cel de o râvnă cu vechii nevoitori;
Bucură-te, cel de o cinste cu părinții cei cuvioși;
Bucură-te, mlădiță roditoare a ostenelilor sihăstrești;
Bucură-te, stâlp întărit de Dumnezeu cu virtuți cerești;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de învățătura cea lumească;
Bucură-te, că te-ai umplut și de înțelepciunea cea dumnezeiască;
Bucură-te, că ai umblat pe urmele lui Hristos;
Bucură-te, cel ce înflăcărezi pe credincioși cu cuvintele tale;
Bucură-te, cel ce risipești întunericul patimilor;
Bucură-te, cămară a luminii nepătimirii;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 4

Dumnezeiesc râvnitor fiind al Cuvioșilor Părinți, virtuțile lor le-ai urmat, și în Cipru întorcându-te, în pustiul "Muntelui albinelor" te-ai sălășluit, găsindu-ți acolo peșteră liniștită, te-ai adus Domnului cântând: Aliluia!

Icosul 4

Te-ai suit la dumnezeiască înălțime, închizându-te în peștera străbătută numai de soare, cugetătorule de Dumnezeu, și sălaș și curat al Preasfintei Treimi te-ai făcut, Neofite fericite, strălucind pe cei ce-ți strigă ție:
Bucură-te că ți-ai pictat peștera cu fresce preafrumoase;
Bucură-te, că 60 de ani ai te-ai nevoit în a ta Zăvorniță;
Bucură-te, cel cu dumnezeiesc cuget;
Bucură-te, sălașul strălucit al Treimii;
Bucură-te, următorule al îngerilor cel înțelepțit de Dumnezeu;
Bucură-te, înălțime a sihăstriei și a nevoinței;
Bucură-te, adâncul priceperii și vas al sfintelor daruri;
Bucură-te, că te-ai ridicat la lărgime cerească;
Bucură-te, că ai înfrânt dibăcia vrăjmașului;
Bucură-te, că vindeci zdrobirea sufletelor;
Bucură-te, sfeșnicul viețuirii virtuoase;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 5

Locaș dumnezeiesc al cuvioaselor osteneli ai arătat a fi peștera ta cea sfântă, pe care în chip potrivit o ai numit "Zăvorniță", Sfinte Neofit. Căci în ea mult nevoindu-te, Părinte fericite, strigai: Aliluia!

Icosul 5

Purtător de Dumnezeu prin dumnezeiasca lucrare te-ai arătat, Neofite, și virtuțile viețuirii tale ca o jertfă Domnului le-ai adus, de Care luminat fiind, îi luminezi pe cei ce strigă:
Bucură-te, că vestea sfințeniei tale a ajuns în tot Ciprul;
Bucură-te că mulți oameni au venit să ia de la tine povață;
Bucură-te că din smerenie te-ai retras în altă peșteră;
Bucură-te că ți-ai săpat în piatră locaș de închinare;
Bucură-te că de la înălțime căzând, nevătămat ai rămas;
Bucură-te, strălucită cuvioșie a ciprioților;
Bucură-te, minte preacurată văzătoare a celor mai presus de înțelegere;
Bucură-te, vas de mult preț al darurilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai umplut de cerească înțelepciune;
Bucură-te, că luminezi cu raze de taină;
Bucură-te, luminător cu nematerialnică strălucire;
Bucură-te, rugător dat de Dumnezeu ciprioților;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 6

Curățit fiind de cele materialnice prin cuvioase nevoințe te-ai arătat pildă de virtute pentru cei singuratici și luminător al Bisericii cu lumină cerească, Neofite fericite, înflăcărând pe cei ce strigă: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind din Peșteră ca luceafărul de dimineață, luminezi Ciprul cu nevoința, înțelepciunea și cuvântul, și împreună cu el, pe toată Biserica, care lăudându-te, îți strigă ție cu bucurie:
Bucură-te, cel plin de înțelepciune dumnezeiască;
Bucură-te, sfeșnic purtător de lumină și luceafăr al Ciprului;
Bucură-te, învățătorul a toată Biserica;
Bucură-te că Sfintele Scripturi le-ai tâlcuit cu lumina harului;
Bucură-te că multe rânduieli pentru monahi ai așezat;
Bucură-te, podoabă a Părinților purtători de Dumnezeu;
Bucură-te, minte luminată de Dumnezeu cu învățături duhovnicești;
Bucură-te, inimă mișcată de Dumnezeu spre curatele suișuri;
Bucură-te, că ai primit darul înțelepciunii;
Bucură-te, că lămurești cuvântul mântuirii;
Bucură-te, ritor purtător de Dumnezeu;
Bucură-te, grădină înfloritoare;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 7

Locașul tău cel sfânt, pe care îl numim Zăvorniță, s-a păzit cu ocrotirea ta teafăr de toată amenințarea, căci cu ostenelile tale l-ai sfințit, părinte Neofit. Acolo ai zidit altar pe care preafrumos l-ai înfrumusețat cu picturi ale sfinților, cântând: Aliluia!

Icosul 7

Legilor înfrânării supunându-ți viața cea de aici, ai omorât poftele trupului, și ai înflorit roadele vieții celei veșnice în Duhul, Cuvioase, prin care îi bucuri pe toți cei ce cu dor strigă ție:
Bucură-te, stâlpul înfrânării;
Bucură-te, crinul nepătimirii;
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu, Neofite Cuvioase;
Bucură-te, nevoitorule cu ceresc cuget și zăvorâtule;
Bucură-te, unealtă însuflețită a faptelor ascetice;
Bucură-te, mireasmă cerească a inimilor primitoare de Dumnezeu;
Bucură-te, că viața întreagă în peșteră o ai petrecut;
Bucură-te, că îndrăzneala vicleanului ai frânt;
Bucură-te, mireasma cuvioasei nevoințe;
Bucură-te, luminător al bogatei cugetări;
Bucură-te, cel ce dezrădăcinezi spinii patimilor;
Bucură-te, diamantul virtuților;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 8

Trăind în chip străin pe pământ, purtătorule de Dumnezeu, te-ai zăvorât pe tine în peșteră, slujindu-L pe Mântuitorul, Cel ce în peșteră S-a născut pentru noi. Acolo ai petrecut întru postiri și rugăciuni, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Te-ai arătat a fi îndumnezeit prin insuflarea dumnezeiască și prin osteneli pline de virtute în Cipru. Pentru aceea Lefcara, patria ta, se laudă cu faptele tale, Cuvioase, și cu dor lăudându-te, îți cântă bucurându-se:
Bucură-te, floare binemirositoare a Lefcarelor;
Bucură-te, lauda întregului Cipru;
Bucură-te, podoaba sfintei Peșteri;
Bucură-te, că ai petrecut în psalmi și în cântări duhovnicești;
Bucură-te, organ de Dumnezeu insuflat al învățăturilor cerești;
Bucură-te, că mănăstire în jurul peșterii tale s-a alcătuit;
Bucură-te, că înveți inimile monahilor;
Bucură-te, că limpezești învățăturile cele stricătoare de suflet;
Bucură-te, cel ce ai strălucit lumina harului;
Bucură-te, luminător al strălucirii de sus;
Bucură-te, cel ce speli întinăciunea sufletelor;
Bucură-te cel ce zădărnicești atacurile vrăjmașilor;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 9

Pline de har dumnezeiesc și de mireasmă cerească, ni s-au arătat nouă cu adevărat din mormântul tău dumnezeieștile tale moaște, pe care sărutându-le cu credință, Părinte Neofit, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Cu tăria și puterea dumnezeiască a Mângâietorului sfârșindu-ți viața ta zăvorâtă, la lărgimea mare a cerului te-ai sălășluit, Cuvioase Neofit, izbăvind de greutăți pe cei ce strigă ție acestea:
Bucură-te, cuviosule între Sfinți;
Bucură-te, sfântul care ești pus între cuvioși;
Bucură-te, cel ce ai petrecut în peșteră viața ta;
Bucură-te, cel ce ai strălucit în aceasta viețuirea ta;
Bucură-te, că ai sfărâmat uneltirile vrăjmașului;
Bucură-te, că te-ai suit la sălașurile cerești;
Bucură-te, ocrotitor minunat al Peșterii;
Bucură-te, sfântă torță a celor din Cipru;
Bucură-te, cel ce stingi cărbunii patimilor;
Bucură-te, cel ce de Duhul Sfânt ai fost învățat;
Bucură-te, săditorule al bunei viețuiri creștinești;
Bucură-te, mijlocitorule al bunătăților dăruite de Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 10

Către cărarea mântuirii îndreptând cu iscusință, preafericite, pe credincioșii tăi ucenici, pildă te-ai arătat celor ce pe tine te au învățător înțelept, căci mult i-ai luminat cu învățătura și cu rugăciunile tale, Părinte, pentru aceea, dimpreună cu tine cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Îndeletnicindu-te cu aplecarea asupra sfintelor cuvinte, te-ai umplut de cerească înțelepciune. Pentru aceea cuvântul tău, înțelepte, bucură ca o dulceață cerească soborul dreptcredincioșilor care strigă ție cu bucurie:
Bucură-te, învățătorul tainelor înțelepciunii;
Bucură-te, că multe vieți ale sfinților ai cercetat;
Bucură-te, apărătorule al dreptei credințe;
Bucură-te, scriitor de învățături de Dumnezeu luminat;
Bucură-te, sfinte nevoitorule de Dumnezeu cinstitule;
Bucură-te, vas preafrumos al miresmei celei de taină;
Bucură-te, lespede scrisă de Dumnezeu a legii duhovnicești;
Bucură-te, că răstorni puterea lui Veliar;
Bucură-te, cel ce arăți mila lui Hristos;
Bucură-te, temelie nezdruncinată;
Bucură-te, cel ce risipești întunericul minții;
Bucură-te, cel ce sădești frica lui Dumnezeu;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 11

Adormind cu bucurie somnul cuvioșilor, te-ai ridicat către sălașurile cele pururea fiitoare. Iar trupul tău cel sfânt în Peștera ta a fost pus, Cuvioase, de ucenicii tăi, care te lăudau și strigau: Aliluia!

Icosul 11

Lumină dumnezeiască strălucind s-a arătat racla curatelor tale moaște, Părinte, după îndelungată ascundere, ca o comoară a harului celui dumnezeiesc, dând sfințenie celor ce strigă ție acestea:
Bucură-te, vatră a harului;
Bucură-te, făclie curată a ciprioților;
Bucură-te, strălucire a cuvioșilor preoți;
Bucură-te, dreptar și podoabă a monahilor;
Bucură-te, fericire nepieritoare a darurilor date de Dumnezeu;
Bucură-te, zid neclintit împotriva vrăjmașilor celor înțelegători;
Bucură-te, că după mormânt ai fost recunoscut;
Bucură-te, că prin dumnezeiasca împărtășire te-ai îndumnezeit;
Bucură-te, cel ce dai bucurie fiilor tăi;
Bucură-te, cel ce ne înveți și pe noi prin faptele tale;
Bucură-te, potir al bucuriei celei de taină;
Bucură-te, că acum te bucuri de cereasca Împărăție;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 12

Se bucură întreg Ciprul de strălucitele tale nevoințe, și mai cu seamă Lefcara, patria ta, împreună cu Peștera și cu Mănăstirea Sfintei Cruci pe care tu o ai întemeiat, lăudându-te pe tine, ocrotitorul lor, și strigând Celui ce te-a slăvit pe tine: Aliluia!

Icosul 12

Cântând ostenelile tale și cinstindu-ți cununa bunei viețuiri, Părinte, te cinstim pe tine ca pe un dumnezeiesc luminător. Dă-ne nouă neîncetat harurile ajutorului tău părintesc. Căci pururea la tine cădem și strigăm ție din inimă:
Bucură-te, cel zăvorât între cuvioși;
Bucură-te, cel preaînțelept în cuvânt;
Bucură-te, vlăstarul înfloritor al Lefcarelor;
Bucură-te, păstorul dumnezeiesc al mănăstirii Peșterii;
Bucură-te, lauda întregului Cipru și sprijin tare;
Bucură-te, întărirea dreptcredincioșilor și mijlocitor către Dumnezeu;
Bucură-te, faima Bisericii Ortodoxe;
Bucură-te, sprijinul și tăria celor ce te cinstesc pe tine;
Bucură-te, cel ce te rogi să fim izbăviți de păcate;
Bucură-te cel prin care ne umplem de lumină;
Bucură-te, rază luminoasă a cunoașterii celei adevărate;
Bucură-te, pildă de rugăciune și de postire îndelungată;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 13

O, preacinstite Părinte, strălucirea ciprioților, Cuvioase Neofit, slujitorul Domnului, primește laudele noastre și roagă-te la Tronul Preasfintei Treimi ca să primim și noi harul cel de sus, cei ce cu evlavie alergăm către sfintele tale moaște și dimpreună cu tine cântăm Domnului, Celui ce te-a sfințit: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

În peșteră te-ai zăvorât, Cuvioase, și pe aceasta în chip potrivit ai numit-o Zăvorniță, viețuire întocmai cu îngerii petrecând. Ci ca cela ce te-ai făcut sălaș al dumnezeiescului har, slobozește din toată vătămarea cu rugăciunile tale pe cei ce strigă ție: Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Condacul 1

Cu îngerească nevoință în peșteră te-ai arătat Cuvioase Neofit, strălucirea ciprioților, și prin viața ta îngerească, de îngerești daruri te-ai desfătat, bucurându-i pe toți cei ce-ți strigă acestea:
Bucură-te, cel prin care strălucește virtutea;
Bucură-te, cel prin care suspină vrăjmașul;
Bucură-te, că ai tăgăduit plăcerile lumii;
Bucură-te, că ai agonisit dumnezeiasca iubire;
Bucură-te, înălțime a curăției și a viețuirii îngerești;
Bucură-te, adânc al dumnezeieștii cunoștințe;
Bucură-te, că ești pildă de nevoință;
Bucură-te cugetătorule de Dumnezeu;
Bucură-te, că te-ai despărțit de cugetele pământești;
Bucură-te, că te-ai luminat cu dumnezeiasca lumină;
Bucură-te, slujitor plin de râvnă al lui Dumnezeu;
Bucură-te, sfeșnicul luminii dumnezeiești din ținutul Ciprului;
Bucură-te, cel prin care se întăresc monahii;
Bucură-te, cel prin care sunt luminați dreptcredincioșii;
Bucură-te, Părinte Neofit, mult nevoitorule!

Rugăciune către Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru

O, Preacuvioase Părinte Neofit, lauda Lefcarei din Cipru, viață cerească ai petrecut pe pământ, petrecând 60 de ani în peșteră, și trecând din lumea cea deșartă, Domnul ți‑a odihnit sufletul în strălucirea raiului, iar trupului tău osârduitor i‑a dăruit nestricăciunea, arătând întru tine slava numelui Său.
Acestea mărturisindu-le, noi nevrednicii și păcătoșii, venim cu umilință și evlavie, rugându‑te să nu ne treci cu vederea când alergăm la ajutorul tău.
Sfinte Părinte Neofit, cel ce din tinerețe ai părăsit casa părinților și nunta pământească ai lăsat-o, râvnind la nunta cu Mirele Ceresc, ajută cu rugăciunile tale pe cei necăjiți, ca să găsească iubirea Părintelui ceresc. Prea Cuvioase Părinte Neofit, cel ce, încă din copilărie fiind nevoitor și iubitor al frumuseții cerești, ai strălucit cu harul tău peste toate marginile pământului, ascultă rugăciunea noastră, a celor greu încercați de nevoi și de ispite. Tu, cel ce te-ai învrednicit de adevărata cunoaștere a Duhului și ne-ai învățat prin scrierile tale, fiindu-ți mintea luminată de Duhul Sfânt, mijlocește pentru noi către Bunul Dumnezeu să ne împărtășească și nouă harul Său cel sfințitor. Luminează-ne prin rugăciunile tale bineprimite de Dumnezeu pe Care roagă-L să ne dăruiască sănătate, pace sufletească și cunoașterea celor dumnezeiești. Ajută‑ne cu rugăciunile tale să căutăm sfințirea sufletelor noastre pustiite de păcate; cel ce ai fost mult nevoitor, ajută pe cei ce se nevoiesc în dreapta credință să împlinească în viața lor poruncile lui Hristos; cel ce ai fost fierbinte rugător către Dumnezeu, întărește rugăciunile și sporește râvna și evlavia noastră; cel ce ai coborât prin rugăciunile tale cerul în peșteră, roagă‑L pe Hristos să încălzească și să lumineze cu iubirea Sa peștera inimilor noastre, cel ce încă din lumea aceasta ai simțit bucuria și pacea vieții veșnice, roagă‑L pe Tatăl Ceresc să ne dăruiască bucuria și pacea Împărăției Sale.
Sfinte Părinte Neofit, păzește pe bătrâni în dreapta credință, pe tineri în viața curată și pe copii în iubire de Dumnezeu și de părinți. Ocrotește cu rugăciunile tale pe săraci și pe bolnavi, pe văduve și pe orfani, pe călători și pe cei robiți. Ferește Biserica noastră și țara aceasta de primejdii și necazuri, și roagă‑te pentru întreg poporul binecredincios, ca împreună cu tine să preamărească, prin credință și fapte, pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat: Tatăl, și Fiul și Sfântul Duh.
Îndepărtează ispitele cele grele de la noi și, cu rugăciunile tale, ajută-ne să biruim patimile și gândurile noastre cele rele. Învață-ne, Părinte Neofit, să ne rugăm cu lacrimi; învață-ne să ne iubim și să slăvim neîncetat pe Dumnezeu. Alungă dintre noi furtuna ispitelor trupești și sufletești, neascultarea, mândria și tot cugetul viclean. Întărește iarăși viața duhovnicească în mânăstirile noastre și, mai ales, smerenia, ascultarea și sfânta rugăciune.
Izbăvește-ne, Preacuvioase Părinte Neofit, de împuținarea credinței și de nesimțirea inimii și roagă-te Domnului să ne dăruiască părinți duhovnicești buni și darul sfintelor lacrimi, ca astfel, trăind în smerenie și viață curată, să dobândim cereasca împărăție pe care ne-a făgăduit-o Hristos. Roagă-te, Preacuvioase Părinte Neofit, împreună cu toți sfinții, să întărească Hristos dreapta credință în lume și sfânta iubire în mânăstirile noastre, în satele și orașele noastre și în toată lumea.
Nu ne uita pe noi, Sfinte Părinte Neofit, ci, împreună cu cetele cerești, roagă-te pentru preasfințiții noștri ierarhi, pentru preoți și călugări, pentru mame, pentru copii și pentru bolnavi, dar și pentru pacea Bisericii lui Hristos, ca să ne acopere de tot răul cu harul preasfântului Său Duh, în Iisus Hristos, Domnul nostru, Căruia I Se cuvine laudă și mulțumire în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Facere a monahului Gherasim Micraianitul

Acatistul Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Neofit Zăvorâtul din Cipru - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Adormirea Maicii Domnului
(15 august)

FB Mess WA Like Adormirea Maicii Domnului este unul din Praznicele Împărătești, sărbătorită în calendarul ortodox pe data de 15 august. Această sărbătoare ne amintește de Adormirea Maicii Domnului și ridicarea trupului ei la cer. […]

† Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop (13 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop (cunoscut local și ca Sfântul Ioan de la Silvaș) a fost un sfânt sihastru care s-a nevoit în a doua jumătate a secolul al XV-lea […]

† Sfânta Veronica
(12 iulie)

FB Mess WA Like Potrivit Tradiției, Sfânta Veronica este femeia pe care Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat-o de curgerea sângelui și care, mai târziu, Îi va întinde Mântuitorului o mahramă, spre a-și șterge chipul îndurerat […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram