Acatistul Sfântului Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei - ocrotitorul familiei

4.7/5 - (4 votes)

Acatistul Sfântului Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei, se poate citi de cei care își doresc să își întemeieze o familie sau de cei care au o familie pentru întărirea și ocrotirii iubirii.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei - ocrotitorul familiei, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei - ocrotitorul familiei - text

Tropar Acatistul Sfântului Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei - ocrotitorul familiei, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Valentin, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Rugătorule cel neobosit al lui Hristos, păstorule cel bun al ținutului Umbriei, luptătorule împotriva necredinței, cel ce cu îndrăznire sfântă ai biruit păgânătatea, chemând preasfântul nume al lui Hristos, cel mai presus de tot numele, pe tine, Arhiereule înțelepte, te mărim și îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Icosul 1

Sfinte nevoitorule, care în viața ta binecuvântată toate plăcerile acestei lumi le-ai nesocotit, și cu credința și rugăciunile tale ai înfruntat mânia păgânilor porniți asupra ta, ca un miel nevinovat aducându-te lui Hristos jertfă cuvântătoare bineplăcută, primește de la noi aceste smerite laude:
Bucură-te, de Dumnezeu insuflate;
Bucură-te, al creștinilor izbăvitor;
Bucură-te, cel ce ai împărtășit cuvânt duhovnicesc;
Bucură-te, că în lume slava deșartă nu te-a amăgit;
Bucură-te, cel cu frumusețea cuvântului împodobit;
Bucură-te, vița cea bună cu rod dumnezeiesc;
Bucură-te, al lui Hristos îndrăzneț mărturisitor;
Bucură-te, cel ce ai înfruntat sălbăticia celor înșelați de amăgirea idolească;
Bucură-te, cel ce spre Mântuitorul ai nădăjduit;
Bucură-te, că numele Lui pururea l-ai chemat;
Bucură-te, cel ce ai atras la lumina credinței pe păgâni;
Bucură-te, Ierarhe Sfinte, omule ceresc;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 2

Mucenice al lui Hristos, Sfinte Ierarhe Valentin, luminat fiind de Duhul Sfânt, până la Roma ai ajuns, și, în casa preaînțeleptului Craton intrând, ai izbăvit pe fiul lui de chinurile bolii aducătoare de moarte, iar prin minunea aceasta la credință i-ai chemat pe ei toți; pentru aceasta, împreună cu dânșii, aducem lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 2

Întrarmându-te cu puterea și tăria Celui ce a sfărâmat zăvoarele și porțile iadului, Sfinte Sfințite Mucenice, l-ai surpat pe cel viclean, alungând boala și durerea din trupul copilului, care, slăvind pe Dumnezeu, mărire și laudă îți aducea, zicând:
Bucură-te, că, în Hristos nădăjduind, tămăduire celor credincioși ai dăruit;
Bucură-te, că ai biruit toată boala trupească și sufletească;
Bucură-te, că ai izbăvit pe cei deznădăjduiți de înșelăciunea cea lumească;
Bucură-te, pildă de tărie în credință;
Bucură-te, cel ce pe mulți ai călăuzit spre mântuire, cu harul cel primit de la Duhul Sfânt;
Bucură-te, cel ce neîncetat lui Dumnezeu te-ai rugat pentru părinți și fiii lor;
Bucură-te, că, întrarmat cu dreapta credință, credințele rătăcite le-ai stins;
Bucură-te, că adevărul ai propovăduit;
Bucură-te, că, nădăjduind în Domnul, apriga sălbăticie a necredincioșilor ai înfruntat;
Bucură-te, că pe păgânii rău credincioși cu răbdare și dragoste i-ai îndreptat;
Bucură-te, că roadă aleasă, dăruită de sus, ai cules;
Bucură-te, Ierarhe Sfinte, omul lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 3

Biruitor făcându-te asupra celor ce prigoneau pe creștini, pe cei biruiți cu răbdare i-ai întors către cinstirea Preasfintei Treimi, botezându-i, iar pe copilul Herimon de boală grea vindecându-l, tinerii și bătrânii deopotrivă mulțumire îți aduceau. Pentru aceasta, împreună cu tine pe Dumnezeu Îl slăvim, cântând: Aliluia!

Icosul 3

Doctor de suflete și de trupuri fiind, Sfinte Sfințite Mucenice Valentin, pe copiii care urmau învățătura de carte în școli tu cu înțelepciunea dumnezeiască îi luminai și la credința lui Hristos și la Sfântul Botez, prin îndemnurile tale cele bune, îi aduceai, iar pe bolnavi cu puterea credinței îi tămăduiai. Pentru acestea, laudă îți aducem, grăind așa:
Bucură-te, cel ce pe mulți din cursele vrăjmașului ai izbăvit;
Bucură-te, cel ce de ispitiri nu te-ai temut;
Bucură-te, toiagul celor împovărați de neputințele bătrâneții;
Bucură-te, cel cu armele dreptei credințe întrarmat;
Bucură-te, Sfinte, mult nevoitorule;
Bucură-te, că pavăză celor slabi și neputincioși te-ai făcut;
Bucură-te, că l-ai biruit pe potrivnicul creștinilor drept-slăvitori;
Bucură-te, tămăduitor al trupurilor și al sufletelor;
Bucură-te, ocrotitorul celor de boli grele cuprinși;
Bucură-te, preabunule învățător al școlarilor;
Bucură-te, întărirea celor care în ispite și neputințe aleargă la Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-te, arhiereule slăvite, că sprijin și mare ajutor ai fost tuturor;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 4

După chipul Bunului Păstor Iisus, te-ai arătat în lume păstor bun, Sfinte Sfințite Mucenice Valentin, îndreptând relele obiceiuri și cu înțelepciune și răbdare pe toți învățând, ca turma ta să o luminezi; pentru aceasta, cântare aducem lui Hristos-Dumnezeu, Mai-marele păstorilor și Arhiereul cel Veșnic, strigând: Aliluia!

Icosul 4

Arătând a ta credință tare și fierbinte pe care o ai către Hristos, dascălilor celor ce se numeau pe sine înțelepți ai vremii tale te-ai împotrivit prin adevărul Cuvântului și al Înțelepciunii dumnezeiești, drept învățând tainele cerești, ca un ierarh îndumnezeit și cuvântător de Dumnezeu. Pentru aceea, cu osârdie grăim către tine:
Bucură-te, cel în credință întărit;
Bucură-te, îndemnător spre dulce nevoință;
Bucură-te, minunat slujitor al lui Hristos;
Bucură-te, că ai călcat vitejește ale vrăjmașului uneltiri;
Bucură-te, cel ce ai poruncit bolilor să piară;
Bucură-te, că la viața cea întru Hristos ai fost chemat;
Bucură-te, cel ce pe mulți întru credință ai luminat;
Bucură-te, cel ce cu duhul te-ai veselit întru Dumnezeu Atotțiitorul;
Bucură-te, cel ce calea dumnezeieștii slave ai ales;
Bucură-te, cel ce cu glas mare pe Mântuitorul ai lăudat;
Bucură-te, că neputințele tuturor le-ai vindecat;
Bucură-te, cel ce ești osârdnica noastră ocrotire;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 5

Pe cel ce cu râvnă arhierească a sădit în sufletele oamenilor învățăturile cele nepieritoare cu laude să-l fericim, pe Sfântul Sfințit Mucenic Valentin, de Dumnezeu grăitorul. Că înaintea Tronului lui Dumnezeu, Cel în Preasfânta Treime lăudat, stă și împreună cu ceata arhiereilor în ceruri se roagă neîncetat pentru noi, cei ce ne închinăm sfintelor sale moaște și cu dragoste sărutăm icoana sa, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Din cetatea Interamna ai odrăslit, Arhiereule Sfinte, bună învățătură dobândind și Legea lui Dumnezeu cu frică și dragoste păzind, pentru care ai primit cu adevărat dar de la Dumnezeu și pe toți cei ce voiau să-și îndrepte viața i-ai primit la tine și la sfânta credință i-ai îndrumat. Pentru aceasta și noi îți înălțăm laude, zicând:
Bucură-te, de Dumnezeu înțelepțite și preafericite;
Bucură-te, mult rugătorule pentru vindecarea neputințelor omenești;
Bucură-te, cel ce cuvinte mântuitoare de suflet ai rostit filosofilor din vremea ta, uimindu-i;
Bucură-te, cel ce cu înțeleaptă răbdare pe cei căzuți i-ai ridicat;
Bucură-te, mare doctor și învățător al oamenilor;
Bucură-te, cel ce ești credincioșilor întărire, prin râvna propovăduirii;
Bucură-te, că pe înțelepții vremii cu arhierească dragoste i-ai îndreptat către Hristos;
Bucură-te, cel ce ușa casei tale pentru oricine deschisă o păstrai;
Bucură-te, cel ce, prin viața ta cea curată, ales al Domnului te-ai arătat;
Bucură-te, că prin cuvântul tău întunericul păgânătății s-a alungat;
Bucură-te, cel ce arhiereu de Sus ai fost ales;
Bucură-te, primitorule de Duh Sfânt;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 6

Minunată râvnă în îndrumarea și îndreptarea tinerilor ai avut, că, văzând obiceiurile cele pierzătoare ale acelor vremi, cu chipul vieții tale celei cinstite pe ei i-ai ajutat, pe cei căzuți i-ai îndreptat, pe cei ispitiți i-ai ferit de păcat și le-ai arătat chip de viețuire creștinească plină de virtuți și de bucurii duhovnicești; pentru aceasta mai strălucitor decât soarele pentru ei luminând, îi îndemnai să cânte cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Razele Duhului Sfânt peste tine s-au pogorât și vas ales al harului te-ai făcut, Ierarhe Sfinte, prin care cu osârdie ai alungat negura păcatului, pe cei tineri i-ai luminat cu învățătura lui Hristos și le-ai deschis mintea cu strălucirea preaînțeleptelor tale cuvinte ca să înțeleagă dumnezeiești taine; pe unii i-ai binecuvântat să primească Taina Nunții întru credință, iar altora le-ai descoperit chemarea de a sluji lui Dumnezeu întru curăție. Pe toți i-ai călăuzit, pentru toți te-ai rugat, iar noi împreună cu dânșii te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce în ogorul Domnului ai lucrat cu iubire milostivă;
Bucură-te, cel ce ai luminat pe cei întunecați cu necredința și desfrâul;
Bucură-te, predicator al Bisericii, care ai vădit păcatul și ai arătat calea pocăinței;
Bucură-te, cel ce te-ai rugat pentru binecuvântarea fiilor tăi sufletești în Sfânta Taină a Căsătoriei;
Bucură-te, mângâietorul celor deznădăjduiți și nedumeriți;
Bucură-te, cel ce har de la Dumnezeu pentru ocrotirea tinerilor ai dobândit;
Bucură-te, mult râvnitorule pentru trăirea unei vieți virtuoase;
Bucură-te, că pentru nunta cea cu cinste a păstoriților tăi te-ai rugat;
Bucură-te, că prin cuvântul tău, cu răbdare, întunericul celor orbiți de patimi l-ai alungat;
Bucură-te, cel ce, prin viață curată, arhiereu sfânt te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce căldura dragostei lui Hristos în suflete ai revărsat;
Bucură-te, mijlocitorule al nostru către Hristos, Cel singur fără de păcat;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 7

Sfinte Sfințite Mucenice Valentin, inima ta s-a lipit de Hristos și te-ai învrednicit a-I fi următor cu multă osârdie. În toată viața ta cea îndelungată ți-ai arătat strădania de a-L sluji prin cuvânt și prin fapte bineplăcute Lui, pentru care înaintea sfintelor tale moaște noi cu evlavie ne aplecăm și icoana ta o cinstim, iar lui Dumnezeu mulțumire Îi aducem, cântând: Aliluia!

Icosul 7

Ca un apostol plin de dragoste al Marelui Arhiereu Hristos, înaintea păgânilor și a tiranilor L-ai mărturisit pe Dumnezeu-Cuvântul, aprinzând în sufletele oamenilor de toată vârsta, învățați și neînvățați, candela nestinsă a privegherii pentru întâmpinarea lui Iisus, Mirele ceresc. Drept aceea, toți te-au cunoscut ca pe un ales propovăduitor al adevărului și îndreptător al oamenilor, pentru care și noi, cinstind sfintele tale moaște și icoana ta, te lăudăm, zicând:
Bucură-te, cel ce în cetatea Interamnei și la Roma ai propovăduit;
Bucură-te, cel ce păgânilor cuvântul lui Dumnezeu cunoscut l-ai făcut;
Bucură-te, cel ce familii de creștini ai unit;
Bucură-te, cel ce pe mirii cei curați i-ai binecuvântat;
Bucură-te, cel ce ai descoperit oamenilor pe Hristos;
Bucură-te, că har dăruiești celor ce se roagă ție;
Bucură-te, cel ce ocrotitor al tinerilor te-ai arătat;
Bucură-te, cel ce dezlegi inimile tuturor celor care prin tine se roagă pentru căsătorie binecuvântată;
Bucură-te, cel ce ești ocrotitorul familiilor creștine;
Bucură-te, cel ce pretutindeni nădejdea mântuirii ai insuflat;
Bucură-te, cel ce pe tinerii doritori de nuntă cinstită i-ai binecuvântat;
Bucură-te, îndreptătorul neînțelegerilor casnice și pașnic ocrotitor;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 8

Cu harul dat ție de Mântuitorul Iisus Hristos, mult lăudate Ierarhe Valentin, duhurile cele rele, care pe oameni îi învrăjbesc, cu rugăciunile tale se alungă și toate neînțelegerile dintre oameni se izgonesc, bolile și necazurile pier, mulțimea patimilor sufletești și trupești se tămăduiesc; pentru aceasta lui Dumnezeu cu mulțumire cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Prin harul dumnezeiesc, ce-ți dădea putere nebiruită, Sfinte Sfințite Mucenice Valentin, ai vestit tuturor pe Dumnezeu Cel lăudat în Preasfânta Treime, nevoindu-te pentru vestirea adevărului până la moarte mucenicească, pentru care cu bucurie îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce i-ai tămăduit pe cei cuprinși de boli;
Bucură-te, cel ce pe tinerii căzuți în păcate i-ai ridicat;
Bucură-te, că pentru cei năpăstuiți cu lacrimi te-ai rugat;
Bucură-te, cel ce pe demoni cu lucrarea harului i-ai izgonit;
Bucură-te, cel prin care durerile sufletești s-au alinat;
Bucură-te, că prin tine de multe primejdii au scăpat cei ce te-au chemat în rugăciune;
Bucură-te, cel ce pentru izbăvirea de cel rău neobosit te-ai rugat;
Bucură-te, că, în numele cel sfânt al lui Hristos, multe minuni ai înfăptuit;
Bucură-te, că împreună cu îngerii și cu sfinții ești al lui Dumnezeu slujitor;
Bucură-te, cel ce durerile trupești ai vindecat;
Bucură-te, robul lui Hristos și păstorul nostru;
Bucură-te, cel ce ești părtaș tainelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 9

Părăsind filosofia păgânească, trei tineri din cetatea Atenei: Procul, Efeb și Apolonie, ție cu evlavie ți s-au alăturat, primind de la tine Sfântul Botez, duhovnicescule învățător, și s-au făcut ucenici și următori vieții tale celei sfinte, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Darul cel de mare preț sălășluit în inima ta în lume l-ai făcut cunoscut, Sfinte Ierarhe Valentin, și cu multă jertfelnicie tuturor l-ai împărțit, Arhiereule al lui Dumnezeu, și cu înțelepciune i-ai povățuit pe păstoriții tăi să meargă pe calea cea dreaptă a poruncilor lui Hristos. Pentru aceea, cântare într-un glas către tine înălțăm:
Bucură-te, al curăției celei sufletești și trupești luminător;
Bucură-te, că pe cei rătăciți i-ai adus pe calea cea dreaptă;
Bucură-te, cel ce ai biruit învățăturile păgâne prin cuvintele adevăratei credințe;
Bucură-te, că sufletele pierdute le-ai aflat;
Bucură-te, că întunericul din inimi l-ai risipit;
Bucură-te, cel ce cu răbdare și dragoste nemărginită pe cei necăjiți ai mângâiat;
Bucură-te, că toți cei năpăstuiți primeau de la tine povață adevărată și sprijin;
Bucură-te, că și cei învățați, ascultând cuvântul tău, către cereasca înțelepciune se îndreptau;
Bucură-te, cel ce de dragoste dumnezeiască ți-ai aprins sufletul;
Bucură-te, cel ce mulțimi de oameni ai adus către Hristos Domnul;
Bucură-te, că prin tine harul cel de viață purtător al Evangheliei s-a răspândit;
Bucură-te, bucuria inimilor celor încercați în credință;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 10

Cunoscut te-ai făcut lui Avundie, fiul eparhului cetății, care, ascultând cuvântul tău insuflat de Dumnezeu, a crezut în Hristos și, primind Sfântul Botez, s-a aprins de dragoste dumnezeiască și a mărturisit cu vitejie, înaintea tuturor, adevărul cel negrăit, pentru care noi, minunându-ne, cântăm Mântuitorului: Aliluia!

Icosul 10

Să lăudăm și cu cântări să cinstim pe arhiereul lui Hristos, pe Sfântul Sfințit Mucenic Valentin, care pretutindeni minuni a săvârșit și de mai marii păgânilor nu s-a temut, care deopotrivă pe cei bogați și pe cei săraci i-a ajutat, și pe Avundie cel căzut în păcate grele l-a ridicat, drept aceea, împreună cu aceștia, cântare să-i aducem, grăind:
Bucură-te, Sfinte Arhiereule, al lui Hristos vestitor;
Bucură-te, cel ce prin minuni propovăduirea ți-ai întărit;
Bucură-te, cel ce pe diavoli i-ai izgonit prin cuvânt;
Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru noi;
Bucură-te, al tinerilor îndreptător neînșelat;
Bucură-te, cel ce pentru copii și pentru părinți mijlocești;
Bucură-te, al celor năpăstuiți și de neputințe loviți izbăvitor;
Bucură-te, blând învățător;
Bucură-te, că, văzând harul tău, mulțimile în Hristos au crezut;
Bucură-te, cel ce călăuzești pașii tinerilor și pe copii îi ocrotești;
Bucură-te, că celor ce sunt în lipsuri și nevoi le ești ajutător;
Bucură-te, îți cântau cei ce minunile tale au văzut;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 11

De mânie umplându-se tatăl lui Avundie, când a văzut râvna ta, împreună cu păgânii dregători, pe tine, învățătorul credinței creștine, te-a prins și, chinuindu-te fără cruțare, la închinarea de idoli te sileau cumplit, iar tu, de ei fiind batjocorit, grele chinuri ai îndurat, întru care neîncetat cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Bucuros te-ai arătat, Sfințite Mucenice, că te-ai învrednicit a pătimi pentru Hristos și că, prin chinurile cele primite și prin neputințele trupești ale vârstei înaintate, ți-ai înfrumusețat sufletul, iar rănile le-ai purtat ca pe niște podoabe scumpe de la Domnul pe trupul tău. Deci, împreună cu ucenicii, pe care îi întăreai în sfânta credință când veneau în temniță la tine, cu smerenie îți aducem laudele acestea:
Bucură-te, cel ce în pătimire pe Hristos L-ai urmat;
Bucură-te, cel ce răni adânci pentru Domnul ai purtat;
Bucură-te, că alesul tău suflet în Împărăția cerească a fost înălțat;
Bucură-te, că Fiul lui Dumnezeu cunună scumpă pe capul tău a pus;
Bucură-te, cel ce ai îndurat chinurile cu nespusă bucurie duhovnicească;
Bucură-te, cel ce nu ai cârtit în necazuri, nici nu te-ai împuținat cu sufletul cât de puțin;
Bucură-te, că arhieria prin mucenicie ți-ai încununat;
Bucură-te, că pentru credință mult ai suferit;
Bucură-te, către Dumnezeu mult rugătorule;
Bucură-te, îți cântau cei ce prin răbdarea ta s-au întărit;
Bucură-te, că, prin mucenicie, părtaș te-ai făcut Pătimirii și Învierii lui Hristos;
Bucură-te, cel ce în Roma mult ai pătimit și pe cel viclean l-ai biruit;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 12

Ca un slujitor preaales al Mântuitorului, Sfinte Valentin, prin tăierea capului la Dumnezeu ai mers, ca Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, de moarte mucenicească în temniță sfârșindu-se nevoința ta în lumea cea trecătoare. Pentru aceasta, înaintea lui Hristos, Împăratul Cel nemuritor, în ceruri stând acum, roagă-te pentru noi, cei ce te cinstim și ne închinăm sfintelor tale moaște, cântând Atotțiitorului: Aliluia!

Icosul 12

După trecerea ta la Domnul, cei trei ucenici ai tăi cu multă evlavie cinstitul tău trup în taină l-au îngropat, dar tu, Sfinte, cu sufletul stând înaintea lui Dumnezeu, cu dumnezeieștile tale rugăciuni strălucești și cu lumina cea neapusă ne luminezi pe noi toți, cei ce ne închinăm icoanei tale și în fața sfintelor tale moaște genunchii ni-i plecăm, lăudându-te pe tine și zicând:
Bucură-te, cel ce din patria strămoșilor noștri, prin sfintele tale moaște, în mijlocul nostru ai venit;
Bucură-te, că pentru Cuvântul lui Dumnezeu moarte mucenicească ai primit;
Bucură-te, Arhiereule Sfinte, care pururea te rogi pentru noi;
Bucură-te, al celor nevoiași ocrotitor;
Bucură-te, cel ce pe tineri îi porți în rugăciunea ta;
Bucură-te, păzitor și sprijin al celor ce vor să deprindă învățături folositoare de suflet;
Bucură-te, că prin semne și minuni propovăduirea lui Hristos ți-a fost întărită;
Bucură-te, apărătorul celor care se însoțesc prin Taina Căsătoriei din curată dragoste;
Bucură-te, păzitorul gândurilor curate și îndemnător la fapte bune;
Bucură-te, cel ce sufletele credincioșilor le hrănești și din robia păcatului le slobozești;
Bucură-te, mult rugătorule către Hristos pentru pacea Bisericii;
Bucură-te, că ocrotești și ajuți sfântul lăcaș ce adăpostește moaștele tale;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 13

O, întru tot mărite Sfinte Sfințite Mucenice Valentin, cel ce, având arzătoare dragoste pentru Hristos, chinurile în temniță ai răbdat și muceniceasca moarte prin tăierea capului ai suferit, al nostru păzitorule, roagă-te neîncetat pentru noi, cei ce suspinăm cu amar sub povara grea a încercărilor, ajută-ne cu mijlocirea grabnică a rugăciunilor tale nouă, celor care ne închinăm sfintelor tale moaște, și ne învrednicește Împărăției lui Dumnezeu, ca împreună cu tine să cântăm: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Sfinte nevoitorule, care în viața ta binecuvântată toate plăcerile acestei lumi le-ai nesocotit, și cu credința și rugăciunile tale ai înfruntat mânia păgânilor porniți asupra ta, ca un miel nevinovat aducându-te lui Hristos jertfă cuvântătoare bineplăcută, primește de la noi aceste smerite laude:
Bucură-te, de Dumnezeu insuflate;
Bucură-te, al creștinilor izbăvitor;
Bucură-te, cel ce ai împărtășit cuvânt duhovnicesc;
Bucură-te, că în lume slava deșartă nu te-a amăgit;
Bucură-te, cel cu frumusețea cuvântului împodobit;
Bucură-te, vița cea bună cu rod dumnezeiesc;
Bucură-te, al lui Hristos îndrăzneț mărturisitor;
Bucură-te, cel ce ai înfruntat sălbăticia celor înșelați de amăgirea idolească;
Bucură-te, cel ce spre Mântuitorul ai nădăjduit;
Bucură-te, că numele Lui pururea l-ai chemat;
Bucură-te, cel ce ai atras la lumina credinței pe păgâni;
Bucură-te, Ierarhe Sfinte, omule ceresc;
Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Condacul 1

Rugătorule cel neobosit al lui Hristos, păstorule cel bun al ținutului Umbriei, luptătorule împotriva necredinței, cel ce cu îndrăznire sfântă ai biruit păgânătatea, chemând preasfântul nume al lui Hristos, cel mai presus de tot numele, pe tine, Arhiereule înțelepte, te mărim și îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Valentin, de Dumnezeu iubitorule!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei - ocrotitorul familiei

Sfinte Sfințite Mucenice Valentin, cu smerenie te rugăm, mijlocește pentru noi, cei ce avem trebuință de ajutorul tău. Ascultă rugăciunile noastre, împlinește fiecăruia cererile de folos, fii celor îndoielnici povățuitor în credință, celor bolnavi tămăduitor, celor din primejdii izbăvitor, celor nedreptățiți ajutător, celor vârstnici sprijinitor, tinerilor îndrumător duhovnicesc, școlarilor luminător al minții și tuturor celor ce cu evlavie se roagă ție întotdeauna ascultător. Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, ca să nu fim îndepărtați de la iubirea Sa cea sfântă, să nu ne lase să ne pierdem în întunericul păcatelor, ci să ne lumineze cu harul Său, ca să ne învrednicim a fi moștenitori ai vieții veșnice.
Sfinte Sfințite Mucenice Valentin, cel ce cu râvnă ai căutat izbăvirea din păcat a tinerilor, propovăduind viața curată, neîntinată, prin unirea cu Mântuitorul Iisus Hristos, prin harul Său cel de viață dătător, pe tine dar te rugăm, întărește-i pe aceștia în lupta cu patimile sufletești și trupești.
Sfinte Arhiereu, care ești nădejdea credincioșilor și mijlocitorul nostru, cel ce ai fost păstor vrednic pentru turma ta și cu râvnă ai învățat pe înțelepții vremii cuvântul lui Dumnezeu, tămăduitorule de trupuri și de suflete, apără-ne pe noi, cei ce pe tine te cinstim și neîncetat cu lacrimi de pocăință cerem să îndepărtezi de la sufletele noastre și de la casele noastre toată ispita și tulburarea. Pe tine cu evlavie te rugăm, Sfinte Sfințite Mucenice Valentin, slăvite ierarhe și omule al lui Dumnezeu, ca pe toți cei ce ne sunt aproape să-i ajuți și să-i călăuzești spre mântuire; asemenea și pe cei care nu ne iubesc pe noi să-i întorci către pocăință și să-i luminezi, că tu pururea cuprinzi pe toți în inima ta cea îndurătoare și îndelung răbdătoare, pentru ca, prin mijlocirile tale, împreună cu tine să ne bucurăm de Împărăția cea slăvită a lui Dumnezeu, cea pregătită nouă întru Iisus Hristos, Domnul nostru, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună și Celui fără de început al Său Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei - ocrotitorul familiei - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei - ocrotitorul familiei

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei - ocrotitorul familiei - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul
(14 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul este unul dintre cei mai mari părinți athoniți (+1809). Prin dăruirea și munca sa de cărturar a transmis generațiilor următoare numeroase texte filocalice valoroase uitate, precum și […]

† Părintele Efrem Katunakiotul
(27 februarie)

FB Mess WA Like Părintele Efrem Katunakiotul, în calendarul ortodox astăzi 27 februarie, este cel mai recent sfânt; fiind canonizat în luna martie 2020 de Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice împreună cu Sfinții Iosif Isihastul […]

† Sfântul Mucenic Calistrat și cei împreună cu dânsul
(27 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Calistrat din Cartagina este un soldat roman creștin care a primit mucenicia la începutul secolului al IV-lea, împreună cu alți 49 de soldați, în timpul persecuției lui Dioclețian (303–311). […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

2 comments on “Acatistul Sfântului Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei - ocrotitorul familiei”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram