Acatistul Sfântului Mucenic Isidor din Hios

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfântului Mucenic Isidor din Hios se poate citi de toți cei care se afla în nevoi și necazuri pe mare, izbăvindu-i pe toți cei care se roagă lui cu credință și cu dragoste. Sfântul Isidor este cunoscut ca ajutător al celor sărmani să dobândească dreapta avuție pământească și rugător pentru toți spre dobândirea moștenirii Împărăției lui Dumnezeu.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Mucenic Isidor din Hios trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Mucenic Isidor din Hios - text

Troparul la Acatistul Sfântului Mucenic Isidor din Hios, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Isidor, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule!

Condacul 1

Celui ce a răsărit din Egipt ca o stea strălucitoare, luminând tuturor dreapta credință și ridicând semne biruință luptând împotriva șarpelui, Sfântului Mucenic Isidor îi aducem aceste cinstiri. Iar tu, Sfinte purtător de chinuri care te-ai făcut jertfă plăcută Domnului Hristos, roagă-te Lui să ne ierte căci nu ne oprim a-ți striga ție: Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Icosul 1

Îngerii din ceruri s-au minunat și marginile pământului s-au înspăimântat văzându-te pe tine, Sfinte Isidor, tânăr la trup dar înțelept cu mintea, care ai răsturnat mesele tâlharilor precum odinioară Mântuitorul și ai dat în vileag înșelăciunea idolească drept târguială pierzătoare a sufletului, iar căpeteniile cerești te-au lăudat așa:
Bucură-te, ostaș viteaz al Cerului;
Bucură-te, câștigând izbăvirea cea dreaptă;
Bucură-te, având mare îndrăzneală la Domnul Hristos;
Bucură-te, înveșmântat cu haina harului;
Bucură-te, purtătorule de cunună a muceniciei;
Bucură-te, cel de trei ori fericit;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 2

Trăgându-te de neam din cetatea Alexandriei, erai ostaș în flota marină romană și aveai rangul de "option", Sfinte Mucenice, dar pe ascuns erai creștin cu viață plăcută înaintea lui Dumnezeu și toate zilele ți le petreceai în post și înfrânare, fugind de deșertăciunile lumii și rugându-te: Aliluia!

Icosul 2

Venind la împărăție Decie a dat poruncă să se numere și să se scrie toți ostașii, iar tu pentru vitejia ta ai fost înscris în ceata lui Numerian în insula Hios. Apoi a venit altă poruncă de la împărat ca toți cei ce cinstesc pe Hristos să se închine zeilor păgânești iar cei care nu vor, să fie dați morții.
Bucură-te, că un sutaș pe nume Iulie te-a pârât;
Bucură-te, că el i-a spus lui Numerie că ești creștin;
Bucură-te, că taina ta a fost dată în vileag;
Bucură-te, că Dumnezeu așa rânduise;
Bucură-te, că astfel începea urcușul tău pe Golgota;
Bucură-te, că ai primit cu bucurie Crucea;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 3

Fiind dus de îndată în fața voievodului, ai mărturisit că I te închini doar lui Hristos, făcând de rușine zeii cei surzi, orbi și nesimțitori și lăudându-L pe Dumnezeul cel Adevărat: Aliluia!

Icosul 3

Crezând cu tărie în vorba Domnului: "Cel ce crede în Mine de va și muri, va fi viu", nu te-ai lăsat amăgit de cuvintele înșelătoare ale păgânului și l-ai înfruntat prin cuvinte de har, căci Însuși Hristos stătea lângă tine.
Bucură-te, că ai fost bătut fără milă;
Bucură-te, că ai răbdat durerea de bunăvoie;
Bucură-te, că aveai fața ca un soare luminos;
Bucură-te, că lăudai bunătatea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că primeai chinurile ca pe o tămâiere aleasă;
Bucură-te, rușinând tiranii cei cumpliți;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 4

Pe când stăteai aruncat în închisoare, tatăl tău a mers la Hios pentru a te face să renunți la Hristos, Sfinte Isidor, reușind să îl convingă pe Numerie să te ia în custodie promițând că te va răzgândi, căci el nu Îl cunoștea pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Ai rămas însă neclintit în credința ta, Sfinte, ba chiar i-ai vorbit tatălui tău despre Iubirea lui Dumnezeu, despre pătimirile Domnului Hristos și despre Învierea cea de-a treia zi.
Bucură-te, că el nu a primit învățătura ta;
Bucură-te, că s-a dus furios la voievod;
Bucură-te, că te-a dat din nou pe mâna lui;
Bucură-te, că i-a cerut să te ucidă imediat;
Bucură-te, că inima lui de tată era împietrită;
Bucură-te, că pe tine te veghea Tatăl din Ceruri;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 5

Ighemonul te-a scos din nou la chinuri, Sfinte Mucenice, te-a biciuit și te-a târât pe stânci și după fiecare chin te îndemna să te închini zeilor dar ai rămas neclintit și îngerii s-au bucurat cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Îți mărturiseai credința în Hristos cu glas tare și oricât de grele erau chinurile glasul tău nu slăbea în propovăduirea Adevărului, Sfinte ostaș al lui Dumnezeu, și noi cu voci pline de laude te chemăm:
Bucură-te, că neîncetat ai grăit numele Mântuitorului;
Bucură-te, că ighemonul a poruncit a ți se tăia limba;
Bucură-te, că prin harul lui Dumnezeu vorbeai în continuare cele sfinte;
Bucură-te, că păgânul a căzut la pământ de spaimă;
Bucură-te, că el și-a pierdut glasul desăvârșit;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 6

Cel ce este Cuvântul întrupat, Hristos Adevăratul Dumnezeu ți-a dat puterea de a glăsui fără limbă, Sfinte Isidor, făcându-i pe cei din jur părtași dumnezeirii mucenicilor, a celor care Îl slăvesc și care Îi aduc cinstiri lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Plin de furia demonilor, Numerie păgânul cel nemilos a poruncit atunci a se tăia sfântul tău cap cu sabia și pentru că nu mai putea vorbi a dat osânda scrisă pentru a fi adusă la îndeplinire de îndată.
Bucură-te, că ai primit dezlegarea suferințelor;
Bucură-te, că hârtia aceea ți-a fost avânt spre zborul spre Cer;
Bucură-te, că te-ai lipit cu sufletul doar de Tatăl Dumnezeu;
Bucură-te, că ai văzut mai dinainte slava cea veșnică;
Bucură-te, că te-ai împotrivit păcatului până la sânge;
Bucură-te, urmând patimilor Stăpânului Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 7

Ai mers bucuros spre tăiere ca un mielușel fără prihană, și căutând spre cer ai grăit: "Sfinte Stăpâne, mulțumesc Ție că mă primești pe mine acum, cu bunăvoirea Ta, întru locașurile Tale și în locurile cele de odihnă": Aliluia!

Icosul 7

Domnul Iisus Hristos Care pentru noi și-a plecat Sfântul Său Cap pe Cruce, a primit viața ta ca pecete a jertfei de iubire care te unea cu El, iar noi ne rugăm așa:
Bucură-te, că sfântul tău trup a fost aruncat într-o fântână;
Bucură-te, că Sfântul Amonie cu Sfânta Miropi l-au scos de acolo;
Bucură-te, că au făcut slujbă de îngropăciune cu toată cinstea;
Bucură-te, că cei doi ostași care păzeau fântâna se primejduiau să moară;
Bucură-te, că ighemonul i-a osândit pentru că sfintele tale moaște au fost furate;
Bucură-te, că tu priveai toate din lăcașurile Raiului;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 8

Auzind că cei doi ostași vor suferi nevinovați pentru fapta ei cea bună, Sfânta Miropi s-a dus la Numerie și i-a spus că ea furase trupul tău și că îl îngropase, Sfinte Mucenic, dar nu a vrut să le spună unde, iar pentru aceasta a primit biciuire, apoi fiind aruncată în închisoare plină de răni se ruga lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Mântuitorul însă nu a lăsat-o pe Sfânta Miropi fără mângâiere, și la miezul nopții o lumină cerească a luminat închisoarea și mulți îngeri au apărut împreună cu tine, Sfinte Isidor, care i-ai spus: "Pacea să fie cu tine, Miropi. Dumnezeu a auzit rugăciunea voastră și, curând, veți fi cu noi și veți primi cununa pregătită vouă".
Bucură-te, Sfinte, că ești făcător de minuni;
Bucură-te, vestind primirea moștenirii cuvenite celor ostenitori pentru Hristos;
Bucură-te, că dăruiești averea cea mai de preț;
Bucură-te, că Sfânta Miropi s-a bucurat la vederea ta;
Bucură-te, că pe loc și-a dat sufletul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că un miros dulce ieșea din trupul ei;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 9

Unul dintre gardieni, văzând toate acestea și ajungând și la el mirosul de mireasmă cerească a spus unui preot despre arătare iar acesta, încredințându-l că toate cele ce i s-au arătat sunt de la Adevăratul Dumnezeu, gardianul a crezut în El și s-a botezat: Aliluia!

Icosul 9

Curând după aceea și gardianul a suferit mucenicia și Cerul l-a primit ca sfânt. Îi aducem și lui cinstiri deși nu îl cunoaștem cu numele, ca tuturor Sfinților care au murit pentru mărturisirea Sfântului Nume al Domnului Hristos, la fel ca și Sfântul Mucenic Amonie.
Bucură-te, Sfinte Isidor, deschizător de drumuri de sfinți;
Bucură-te, minunat ostaș al mării;
Bucură-te, ocrotitorul marinarilor și al celor ce călătoresc pe mare;
Bucură-te, că insula Hios are mare evlavie la tine;
Bucură-te, protectorul agricultorilor;
Bucură-te, apărătorul celor dezmoșteniți din viclenia diavolului;
Bucură-te, că îndrepți ceea ce a fost strâmbat de demoni;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 10

În fântâna în care ai fost aruncat izvorăște o apă curată, Sfinte Mucenic, iar cei care beau din această fântână sunt vindecați, mulțumindu-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Lângă fântână credincioșii au ridicat o biserică unde au pus sfintele tale moaște, iar preotul slujitor spune că de nenumărate ori a văzut o lumină cerească asemănătoare cu o lumânare arzând deasupra fântânii, ca semn al binecuvântării pe care o aduci celor care ți se roagă așa:
Bucură-te, izvor curat de izbăvire;
Bucură-te, alungând demonii;
Bucură-te, tămăduind boli trupești și sufletești;
Bucură-te, cel ce liniștești febra;
Bucură-te, aducând lumina cerească la noi;
Bucură-te, cel ce binecuvintezi fântânile;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 11

O altă mare minune se petrece în insula Hios cu pomii de fistic, Sfinte Isidor, căci locul unde ai fost martirizat se află într-o livadă de fistic, iar semințele acestora varsă și în zilele noastre lacrimi parfumate, ca semn al slavei dumnezeiești de care te-ai învrednicit în Ceruri: Aliluia!

Icosul 11

Acest soi de fistic este un rod important al insulei Hios și poate fi cules doar în aproprierea acestei livezi, acolo unde ți-ai vărsat tu sângele pentru ca noi să ne putem ruga așa:
Bucură-te, cel ce aduci îmbelșugare;
Bucură-te, sporind bunăstarea;
Bucură-te, dezlegând vrăjile și blestemele;
Bucură-te, scoțând la iveală adevărul;
Bucură-te, că prin tine cei lipsiți primesc ce e al lor;
Bucură-te, că ești flacără arzătoare a Bisericii;
Bucură-te, stea luminată pe bolta credinței;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 12

Ne închinăm și noi jertfei tale, Sfinte Isidor, oștean în flota marină omenească și soldat în oastea Domnului Hristos, și te rugăm să mijlocești la Tronul Sfintei Treimi și pentru noi: Aliluia!

Icosul 12

Așa cum tu ai moștenit Împărăția Cerurilor, te chemăm să ne ajuți și pe noi să moștenim ce este al nostru de drept aici în viața asta vremelnică și te lăudăm:
Bucură-te, că ai făcut Cuvântul locuitor în tine;
Bucură-te, că ai avut credința ca avuție nerăpită;
Bucură-te, că te-ai făcut purtător de biruință;
Bucură-te, că ești împreună-moștenitor al Împărăției lui Dumnezeu;
Bucură-te, cel cu dragoste deplină pentru Hristos;
Bucură-te, cel ce strici și acum înșelăciunile demonilor;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 13

Sfinte Mucenice Isidor, cel mult iubit de Domnul Hristos, te rugăm să ne dezlegi din toate legăturile ce sunt puse asupra noastră si asupra celor ale noastre, ca să ne putem desfăta de moștenirea pământească și cerească, strigând neîncetat Dumnezeului Celui Milostiv: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii din ceruri s-au minunat și marginile pământului s-au înspăimântat văzându-te pe tine, Sfinte Isidor, tânăr la trup dar înțelept cu mintea, care ai răsturnat mesele tâlharilor precum odinioară Mântuitorul și ai dat în vileag înșelăciunea idolească drept târguială pierzătoare a sufletului, iar căpeteniile cerești te-au lăudat așa:
Bucură-te, ostaș viteaz al Cerului;
Bucură-te, câștigând izbăvirea cea dreaptă;
Bucură-te, având mare îndrăzneală la Domnul Hristos;
Bucură-te, înveșmântat cu haina harului;
Bucură-te, purtătorule de cunună a muceniciei;
Bucură-te, cel de trei ori fericit;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Condacul 1

Celui ce a răsărit din Egipt ca o stea strălucitoare, luminând tuturor dreapta credință și ridicând semne biruință luptând împotriva șarpelui, Sfântului Mucenic Isidor îi aducem aceste cinstiri. Iar tu, Sfinte purtător de chinuri care te-ai făcut jertfă plăcută Domnului Hristos, roagă-te Lui să ne ierte căci nu ne oprim a te striga: Bucură-te, Sfinte Mucenice Isidor, învrednicindu-ne de dreapta avuție pământească și de moștenirea Împărăției lui Dumnezeu!

Rugăciunea Sfântului Mucenic Isidor

Mulțumesc Ție, Doamne, Iisuse Hristoase, că nu m-ai depărtat pe mine de la darul și de la mila Ta. Te laud pe Tine, Stăpâne, viața și suflarea mea, și cânt Ție, Doamne, puterea mea și luminarea minții mele, Cel ce mi-ai dat mie limbă neîncetată, ca să slăvesc măririle Tale.

Rugăciune la Acatistul Sfântului Mucenic Isidor din Hios

Sfinte Isidor, Mucenic al Domnului Hristos, ți-ai trăit viața cu sabia și cu sulița în mână, iar după moarte ai primit loc în ceata de Arhangheli luptători ai lui Dumnezeu, pentru a aduce dreptatea acolo unde nedreptatea abundă, pentru a tămădui acolo unde boala aduce deznădejde, pentru a scoate demonii din creștinii care cu lacrimi se roagă pentru eliberare.
Te rugăm să ne aduci izbândă în războiul duhovnicesc, să ne aperi și să ne fii ocrotitor, ca să ne putem desfăta de cele de Dumnezeu le-a rânduit pentru noi pe pământ, iar la sfârșitul vieții stai cu sabia și ne păzește de ispitele vămilor ca trecând netulburați prin ele să primim moștenirea veșnică a bunătăților Cerești, acolo unde să cântăm slava Sfintei Treimi în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Rugăciunea Sfântului Mucenic Isidor - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Mucenic Isidor din Hios

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Mucenic Isidor din Hios - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat
(8 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat este ocrotitorul militarilor, datorită credinței și curajului de a sacrifica absolut tot, la numai 23 de ani, pentru a-l mărturisi pe Hristos Adevăratul Dumnezeu ca un […]

† Sfânta Muceniță Glicheria fecioara
(13 mai)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Glicheria, mireasă a lui Hristos, sensibilă, însă curajoasă, ne învață peste veacuri îndrăzneala mărturisirii credinței. Sfintele sale moaște sunt izvorâtoare de mir înmiresmat, fiind vindecătoare de tot felul de […]

† Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul (7 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul face parte dintre marii Duhovnici ai Muntelui Athos din secolul 20. Sub inspirat de Duhul Sfânt era capabil să discearnă duhurile și să vadă dacă ispitele care […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram