Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou

4.3/5 - (6 votes)

Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou se poate citi pentru a cere de la Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Mucenic Efrem cel Nou, vindecare celor care suferă de boli grele și îmbărbătare celor deznădăjduiți.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou - text

Tropar la Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou, glasul al 3-lea

Pe Colina Neprihanitilor te-ai întărit viețuind Întru nevoință, Părinte de Dumnezeu înțelepțite, și de acolo ai purces pe calea muceniciei. Pentru aceasta Cel Care dăruiește lumii viață, cu îndoită cunună te-a încununat, Mare Mucenice Efrem, și te-a dăruit nouă ca în tot locul să te avem ajutător și să te rugam cu stăruință: miluiește-i pe cei ce te cinstesc pe tine!

Condacul 1

Strălucitu-ne-ai tuturor ca o nouă stea, când s-au descoperit sfintele tale moaște, Părinte, iar cu strălucirea minunilor tale luminezi întreaga lume. Prin mila și smerenia ta, plinește cererile celor care se apropie cu credință și care îți strigă ție: Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Icosul 1

Ca un înger nemaivăzut ai fost trimis din Cer și ne-ai arătat nouă harul Preasfântului Duh, cu care îi mângâi pe toți credincioșii, Sfinte Mucenice Efrem. Pentru aceasta, preafericit te numim și îți strigăm ție:
Bucură-te, că odinioară lupta cea bună ai purtat
Bucură-te, că acum tu strălucești prealuminat;
Bucură-te, cel ce ne dăruiești nouă veselie;
Bucură-te, că pricinuiești în Ceruri bucurie;
Bucură-te, stea cu totul nouă a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu;
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva nebuniei celui rău;
Bucură-te, că tuturor te-ai făcut pildă de sfântă nevoință;
Bucură-te, că în ale tale lupte ai dobândit cununi de biruință;
Bucură-te, întărirea cea nouă a credinței;
Bucură-te, rana și surparea necredinței;
Bucură-te, că ești putere dăruită celor credincioși;
Bucură-te, că preschimbi inimile celor necredincioși;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 2

Viața ta sfântă și sfârșitul preafericit au fost neștiute de oameni, dar prin descoperirea sfintelor tale moaște, Preafericite Efrem, te-ai făcut cunoscut până la marginile pământului, îndemnându-i pe toți să laude dumnezeiasca iconomie și să cânte Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 2

Dobândind noi cunoștința dumnezeiască a vieții tale întru Domnul, prin arătarea sfintelor tale oseminte, lăudăm pe Cel care te-a proslăvit prin mulțime mare de minuni, Preafericite Efrem. Prin ele, tu dăruiești mângâiere celor care îți cântă cu umilință:
Bucură-te, că lui Hristos-Dumnezeu Îi ești slujitor;
Bucură-te, că al luminii nematerialnice ești văzător;
Bucură-te, următor plin de sârg al nevoinței pustnicești;
Bucură-te, fierbinte râvnitor al luptelor mucenicești;
Bucură-te, vas preacurat, ce ai primit dumnezeiască insuflare;
Bucură-te, floare sfântă răspândind tainică înmiresmare;
Bucură-te, înțelepte care ai lepădat deșertăciunea cea lumească;
Bucură-te, căci în chip tainic ai văzut lumea cea cerească;
Bucură-te, căci mulțime de înviforări ai potolit;
Bucură-te, că dorirea cea bună a duhului ți-ai hrănit;
Bucură-te, că prin dragostea ta sfântă pavăză ne ești;
Bucură-te, că înșelăciunile diavolești tu le stârpești;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 3

Prin sfintele tale arătări, ai descoperit celor ce te-au văzut, o, Sfinte Efrem, mucenice al Domnului, slava cea ascunsă pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu. Iar prin mulțimea minunilor umpli de nădejde pe toți cei ce strigă Domnului cu credință: Aliluia!

Icosul 3

Ai strălucit odinioară pe colina neprihăniților, arătându-te plăcut lui Hristos prin sfântă viețuire, iar acum, Sfinte, sfințești cu sfintele tale moaște mănăstirea ta, care se veselește duhovnicește și îți strigă:
Bucură-te, luminător preastrălucit al isihiei;
Bucură-te, chip al cumpătării și trezviei;
Bucură-te, căci veselești mințile cele credincioase;
Bucură-te, că amesteci cugetele inimilor necredincioase;
Bucură-te, că veșmintele sufletului tău sunt cu sânge împurpurate;
Bucură-te, căci cu pecetea mucenicească faptele ți-s încrustate;
Bucură-te, căci caznele păgânilor le-ai îndurat cu răbdare;
Bucură-te, că ai râvnit să dobândești cununile nepieritoare;
Bucură-te, far străluminat ce ne scoți la neclătit liman;
Bucură-te, cel ce îndepărtezi săgetările celui viclean;
Bucură-te, că mănăstirii tale îi ești bucurie roditoare;
Bucură-te, cupă veșnic primitoare a Întreitului Soare;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 4

Risipind tulburarea și aducând încredințare, te-ai arătat cinstitei egumene și i-ai descoperit în chip limpede că sfintele oseminte pe care le găsise erau ale tale. Iar ea, văzându-te, s-a umplut de dumnezeiască insuflare și a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Egumena, căreia i te-ai arătat, întru tot fericite, ți-a auzit glasul și te-a văzut că îi vorbeai, iar tu i-ai descoperit numele și chipul morții tale. Pentru aceasta, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, Mare Mucenice din ceata călugărilor;
Bucură-te, cel proslăvit întru soborul sfinților;
Bucură-te, căci ai viețuit în chipul îngeresc;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de rodul cel ceresc;
Bucură-te, cunună aurită a sfintei tale mănăstiri;
Bucură-te, pom pururea neveștejit, plin de sfintele rodiri;
Bucură-te, că pe colina neprihăniților ai viețuit întru nevoință;
Bucură-te, că dragostea de Dumnezeu ți-a fost armă și iscusință;
Bucură-te, că ai sfărâmat puterea celui pizmaș și dușmănos;
Bucură-te, că te-ai împodobit cu frumusețea Domnului Hristos;
Bucură-te, că sufletele întinate de păcat le curățești;
Bucură-te, că mulțimea credincioșilor o veselești;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 5

Prin uimitoare minuni și prin mulțimea arătărilor tale, tu descoperi tuturor, în vis ori în stare de trezie, slava pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu, Sfinte Părinte Efrem. Pentru aceasta, privind cu bucurie către slava ta, strigăm Celui care te-a înveșmântat în lumină: Aliluia!

Icosul 5

Racla cu sfintele tale moaște revarsă tămăduiri, bucurie și sănătate celor care vin să se închine în sfântă mănăstirea ta și-ți cer stăruitor ajutorul, Sfinte Părinte Efrem. De aceea, copleșiți fiind de darurile tale care se revarsă atât de bogat, strigăm către tine cu credință:
Bucură-te, cel care ne ești izvor de tămăduire;
Bucură-te, că suferinzilor le ești neîncetată izbăvire;
Bucură-te, că te arăți celor ce dorm, dar și celor ce veghează;
Bucură-te, că vii degrabă la cei ce după ajutorul tău însetează;
Bucură-te, că tainic îi sfințești pe cei ce cheamă numele tău;
Bucură-te, veselia negrăită a celor ce văd slava chipului tău;
Bucură-te, că tu tămăduiești de bolile ce nu au vindecare;
Bucură-te, că ne ridici poverile ce le purtăm prin drăceasca insuflare;
Bucură-te, că prin pronia de sus, multor credincioși te-ai arătat;
Bucură-te, că îi umpli de bucurie pe cei care ți s-au rugat;
Bucură-te, căci cortului ceresc îi ești locuitor;
Bucură-te, preafierbinte și minunat ocrotitor;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 6

Cei care au dobândit facerile tale de bine s-au făcut solitori ai minunilor tale celor fără de număr și prin razele cuvintelor au întraripat sufletele tuturor credincioșilor. Pentru aceasta, Sfinte Părinte Efrem, mulțimile aleargă la sfântă mănăstirea ta și dobândesc har din belșug prin sfintele tale moaște, cântând Preasfântului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Strălucind ca un alt soare, te-ai arătat și ți-ai făcut auzit glasul pogorât din Cer, pe colina neprihăniților. Neștiut fiind de către pământeni, te-ai făcut cunoscut acum Bisericii lui Hristos, prin descoperirea sfintelor tale moaște, făcându-i pe toți oamenii să îți aducă dulce cântare:
Bucură-te, stâlp al pătimirilor mucenicești;
Bucură-te, viță a dreptarelor dumnezeiești;
Bucură-te, sfeșnic al luminii lui Hristos;
Bucură-te, cel nou arătat nouă, celor de jos;
Bucură-te, scară nou zidită a Bisericii Mântuitorului;
Bucură-te, că nevoința virtuților ți-a zugrăvit chipul teoforului;
Bucură-te, piatra cea din capul unghiului a luptelor mucenicești;
Bucură-te, că tiranilor cugetului trupesc li te împotrivești;
Bucură-te, că întru slava muceniciei ai suit calea cea cerească;
Bucură-te, cel ce preamărești bunătatea dumnezeiască;
Bucură-te, cel ce ți-ai vădit bărbăția sufletului;
Bucură-te, tu, care abați turbarea vrăjmașului;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 7

În sânurile pământului ai rămas ascuns vreme de mai multe veacuri, purtătorule de Dumnezeu, iar în anii din urmă te-ai arătat prin bunăvoirea Domnului, ca o comoară sfântă, Părinte Efrem, îmbogățindu-i cu harul tău pe cei care-I strigă lui Hristos: Aliluia!

Icosul 7

Te-ai arătat ca un nou astru în Biserica lui Hristos, luminând-o cu dumnezeieștile raze ale minunilor tale, iar pe cei care cer cu râvnă mijlocirea ta cea caldă îi izbăvești din asuprirea întunecatelor patimi. Pentru aceea, și noi, Sfinte Părinte Efrem, îți strigăm fără de încetare:
Bucură-te, ciorchine ce cu veselie ne-ndulcești;
Bucură-te, căci amarele mâhniri tu risipești;
Bucură-te, tămăduire minunată a celor aflați în grele pătimiri;
Bucură-te, izbăvire a celor ce sunt împovărați de multe ispitiri;
Bucură-te, că ești purtător de Dumnezeu și sfinților următor;
Bucură-te, atlet preaiscusit și mucenic al Împăratului tuturor;
Bucură-te, că nevoința cu lupta mucenicească ai împreunat;
Bucură-te, cel ce slava cea de sus ne-ai arătat;
Bucură-te, că întunericul patimilor tu îl risipești;
Bucură-te, că în inima drepților bucurie zămislești;
Bucură-te, că sângeroșilor păgâni le-ai biruit nebunia;
Bucură-te, că fără de strămutare ți-ai purtat mucenicia;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 8

Harul pe care-l dăruiești, Preafericite Efrem, tuturor celor ce te cheamă în ajutor se revarsă asupra lor în chip preaminunat. Pentru aceasta, vestea minunilor tale s-a răspândit în toată Attica, iar noi, care alergăm cu grăbire la sfintele tale moaște, Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Întru totul luminat fiind de strălucirea dumnezeiască, nu te îndepărtezi nici o clipă de mănăstirea cea sfântă, Sfinte Mare Mucenice Efrem, arătându-te în felurite chipuri celor cu inima curată și dăruind har îmbelșugat celor ce cu râvnă îți cântă ție:
Bucură-te, slavă a călugăriei;
Bucură-te, stâlp al Ortodoxiei;
Bucură-te, curcubeu al luminii nezidite;
Bucură-te, că ești părtaș al firii îndumnezeite;
Bucură-te, alabastru plin cu mirul lacrimii de umilință;
Bucură-te, surâs de bucurie izvorât din aspră nevoință;
Bucură-te, jertfă sfințită prin război până la sânge;
Bucură-te, că prin tine nebunia necredinței se înfrânge;
Bucură-te, viață înveșmântată cu monahicească haină;
Bucură-te, mireasmă bună a viețuirii fără de prihană;
Bucură-te, stea care pe colina neprihăniților răsare;
Bucură-te, că în bezna vremurilor noastre ești precum un soare;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 9

Tu dezlegi legăturile celor slăbănogi, îi tămăduiești pe cei îndrăciți și faci să înceteze mulțimea bolilor fără de leac. Pentru aceasta, atenienii, locuitorii din Pireu și din împrejurimi, se zoresc în număr mare spre mănăstirea ta, Părinte Efrem, lăudându-te pe tine și cântând Celui care te-a încununat: Aliluia!

Icosul 9

O, preaminunate Părinte Efrem, când tânăra cea evlavioasă te-a văzut strălucind cu o slavă care nu era din lumea aceasta și a auzit dumnezeieștile tale cuvinte, a mărturisit tuturor grija pe care tu o porți mănăstirii tale. Pentru acestea toate, după cuviință îți cântăm:
Bucură-te, slava călugărilor din vremea de acum;
Bucură-te, că spre Cer suit-ai pe mucenicescul drum;
Bucură-te, că ocrotitor neobosit al mănăstirii tale ești;
Bucură-te, căci cu Sfinții Îngeri dimpreună locuiești;
Bucură-te, că i-ai tămăduit pe cei cuprinși de noianul durerii;
Bucură-te, că pe paralitic tu l-ai ridicat prin harul înfierii;
Bucură-te, căci cu darul tău ai risipit groaznice dureri de cap;
Bucură-te, că boala diabetului tot prin darul tău a încetat;
Bucură-te, potir ceresc ce te pogori în revărsări de har;
Bucură-te, nestemată dată firii omenești în dar;
Bucură-te, Mare Mucenice, podoaba nevoitorilor;
Bucură-te, icoană preaslăvită a cetei călugărilor;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 10

Cuvioasele monahii te-au văzut în dumnezeiască vedenie ori în vis, preumblându-te prin locașul tău, Sfinte Părinte Efrem, și umplându-se ele de o mare bucurie, te-au ales drept sfântul lor ocrotitor. Pentru unele ca aceste daruri, dintru smerenia inimii strigă către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Adunând în sufletul tău mirul cel de taină dobândit întru adâncul smereniei, dăruiești mângâiere inimilor celor credincioși, iar din racla cu sfintele tale moaște răspândești minunată mireasmă tuturor celor care, cu capetele plecate, îți cântă cu evlavie:
Bucură-te, mir al smereniei preabinemirositor;
Bucură-te, că turmei tale îi ești dumnezeiesc păstor;
Bucură-te, Rai ce răspândește ale nestricăciunii bune-nmiresmări;
Bucură-te, chiparos înalt al sfintei nepăsări;
Bucură-te, că pe potrivnicul cu răstignirea ta l-ai biruit;
Bucură-te, că prin chinurile mucenicești Hristos te-a proslăvit;
Bucură-te, că moaștele tale în tainița pământului s-au aflat;
Bucură-te, că din dumnezeiască poruncă tu te-ai arătat;
Bucură-te, că întinăciunea sufletelor noastre tu o curățești;
Bucură-te, că răutatea credincioșilor degrabă o pârjolești;
Bucură-te, că tu în toată vremea dăruiești tămăduire;
Bucură-te, că ne ocrotești fără de contenire;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 11

Noroadele credincioșilor de pretutindeni L-au lăudat pe Domnul când au fost aflate sfintele tale moaște, căci El, prin dumnezeiasca Sa iconomie, le-a ținut tăinuite în pământ și nestricate de curgerea atâtor ani. Pe acestea cinstindu-le, Sfinte Efrem, și noi ne închinăm înaintea Împăratului Vieții, zicând: Aliluia!

Icosul 11

Prin mijlocirea ta la tronul Mântuitorului Hristos, păzești mănăstirea de toată nevoia și necazul, dăruindu-i binecuvântarea ta, Părinte Efrem, căci iat-o alergând spre dobândirea darului tău și strigând cu umilință către tine:
Bucură-te, zidul nostru nesurpat;
Bucură-te, al credincioșilor turn nestrămutat;
Bucură-te, păzitorul de nădejde al mănăstirii tale;
Bucură-te, căci pe copii îi ții sub ocrotirea trezviei tale;
Bucură-te, sprijin nebiruit al monahiilor celor cu sârguință;
Bucură-te, tainică slavă a maicilor iubitoare de nevoință;
Bucură-te, cel ce cererile credincioșilor plinești;
Bucură-te, că rugămințile copiilor tăi le primești;
Bucură-te, că ne dăruiești toate bunătățile;
Bucură-te, că alungi de la noi toate răutățile;
Bucură-te, că pentru lumea întreagă te rogi neîncetat;
Bucură-te, că prin tine mângâiere mare am aflat;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 12

Din destul reverși daruri și belșug de veselie și de fericire dumnezeiască, Părinte Efrem, iar racla cu sfintele tale moaște veselește sufletele noastre și ne sfințește chiar și trupurile, nouă, celor sărmani, ce îndrăznim să grăim Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 12

Lăudându-ți luptele în cântările noastre, Părinte Mucenice Efrem, slăvim darul de care te-ai învrednicit și, apropiindu-ne de sfintele tale moaște, îți cerem să ne ocrotești până în sfârșitul vieții noastre pământești. Iar pentru tainica ocrotire ce ne-o arăți în toată vremea, îți aducem această cântare:
Bucură-te, cel ce ești asemenea cu toți sfinții;
Bucură-te, cel ce te numeri dimpreună cu mucenicii;
Bucură-te, căci ai dobândit cununile netrecătoare;
Bucură-te, că ai cuprins lumina Întreitului Soare;
Bucură-te, apărător neprețuit al celor ce trăiesc în mănăstire;
Bucură-te, temelia nou arătată Bisericii, vrednicule de cinstire;
Bucură-te, că mulțimi de credincioși ai umplut de veselie;
Bucură-te, că tu înalți sufletele, întărindu-le în curăție;
Bucură-te, că tu mă slobozești de grijile pierzătoare;
Bucură-te, că mă scoți din patimile cele stricătoare;
Bucură-te, că la tronul lui Hristos ești mijlocire;
Bucură-te, cel ce mă izbăvești dintru mâhnire;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 13

O, de trei ori Preafericite Părinte, Sfinte Mucenice Efrem, împreună-locuitorule cu sfinții, roagă-L pe Hristos, dimpreună cu ei, să ne izbăvească din toate nevoile, făcându-ne părtași vieții celei veșnice, pe noi, cei ce-I strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ca un înger nemaivăzut ai fost trimis din Cer și ne-ai arătat nouă harul Preasfântului Duh, cu care îi mângâi pe toți credincioșii, Sfinte Mucenice Efrem. Pentru aceasta, preafericit te numim și îți strigăm ție:
Bucură-te, că odinioară lupta cea bună ai purtat;
Bucură-te, că acum tu strălucești prealuminat;
Bucură-te, cel ce ne dăruiești nouă veselie;
Bucură-te, că pricinuiești în Ceruri bucurie;
Bucură-te, stea cu totul nouă a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu;
Bucură-te, sabie cu două tăișuri împotriva nebuniei celui rău;
Bucură-te, că tuturor te-ai făcut pildă de sfântă nevoință;
Bucură-te, că în ale tale lupte ai dobândit cununi de biruință;
Bucură-te, întărirea cea nouă a credinței;
Bucură-te, rana și surparea necredinței;
Bucură-te, că ești putere dăruită celor credincioși;
Bucură-te, că preschimbi inimile celor necredincioși;
Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Condacul 1

Strălucitu-ne-ai tuturor ca o nouă stea, când s-au descoperit sfintele tale moaște, Părinte, iar cu strălucirea minunilor tale luminezi întreaga lume. Prin mila și smerenia ta, plinește cererile celor care se apropie cu credință și care îți strigă ție: Bucură-te, Sfinte Părinte Efrem, de-a pururi fericite!

Rugăciune la Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou

O, Sfinte Părinte Efrem, căzând înaintea ta cu umilință, ridicăm acum glasul nostru spre tine. Cum se cuvine oare să te numim: minunat următor al Domnului Hristos, mare nevoitor și pustnic, cuvios părinte, mare mucenic, preot al Dumnezeului Celui Preaînalt, izvorâtor de mir, făcător de minuni, grabnic ajutător, mare tămăduitor de multe feluri de boli, slobozitor din multe necazuri și primejdii, mângâietor în deznădejde sau ajutător întru toate nevoile? Cu adevărat, toate aceste numiri le porți dintru darul Duhului Sfânt și de aceea te rugăm să nu ne treci cu vederea, ci degrabă venind întru întâmpinarea noastră, mijlocește-ne mare milă de la Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și fie ca prin puterea minunată a rugăciunilor și a predicilor tale să dobândim întărire în a purcede și noi pe calea cea strâmtă ce duce spre Împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Mucenic Efrem cel Nou

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Mucenic Efrem cel Nou - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia 
(17 octombrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și […]

† Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul
(16 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul ilustrează perfect modelul de om care a devenit Sfânt prin statornicia credinței, în ciuda tuturor greutăților la care vrăjmașul l-a supus. Iubitor de oameni, deși trădat tocmai […]

† Sfântul Ioan de Kronstadt
(20 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ioan de Kronstadt a fost un om milostiv și drept, fapt pentru care a primit de la Domnul darul facerii de minuni prin puterea rugăciunii. El a este unul dintre […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram