Acatistul Sfântului Mucenic Dasie din Durostor

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Mucenic Dasie din Durostor (Cernavodă de astăzi) se poate citi pentru a cere sfântului credință tare și puterea de a-L mărturisii pe Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Mucenic Dasie din Durostor trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Mucenic Dasie din Durostor - text

Troparul Sfântului Mucenic Dasie din Axiopolis-Cernavodă, Glasul 4

Sfinte Dasie, mucenic al lui Hristos, pe tine te laudă obștea credincioșilor din Axiopolis. Că pe tiranul vrăjmaș, cu puterea crucii, cu statornicie în mărturisirea credinței în Dumnezeu, vitejește l-ai călcat, făcându-te pe tine viteaz ostaș al lui Hristos. Că, lepădând păgânătatea, cununa cea adevărată, din mâna lui Hristos ai luat. Pe Acesta roagă-L, Preafericite Mucenice Dasie, să mântuiască pe toți cei ce săvârșesc sfântă pomenirea ta.

Condacul 1

Mucenicului și viteazului pătimitor al lui Hristos să-i aducem cu credință și dragoste cuvenită laudă, căci biruind negura păgânătății și uneltirile vrăjmașului, s-a adus pe sine jertfă bine-primită Stăpânului său și risipind întunericul necunoștinței, ne-a învățat să ne păzim de lucrurile cele ucigătoare de suflet, pentru aceea pururea îl fericim zicând: Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Icosul 1

Îngerii și oamenii se minunează de viețuirea ta, Sfinte Dasie, căci fiind ostaș în pământul Sciției Minor cel încreștinat de Sf. Apostol Andrei, te-ai arătat vrednic următor al învățăturilor și faptelor sale și precum acela a propovăduit cuvântul Evangheliei lui Hristos și tu ai mărturisit prin viața și sfârșitul tău mucenicesc că "Nu putem sluji la doi domni” și ne-ai îndemnat să ne lepădăm de obiceiurile cele păgânești și de viața cea întinată, pentru care laude de acest fel aducem ție:
Bucură-te, cel ce în cuvintele Evangheliei cu întreaga inimă ai crezut;
Bucură-te, că sămânța creștină în pământul cel bun al sufletului tău a căzut;
Bucură-te, că prin mila și harul lui Dumnezeu minunat a rodit;
Bucură-te, că florile virtuților în sufletul tău au înflorit;
Bucură-te, viteaz ostaș care ai ales să porți lupta cea bună;
Bucură-te, cinstit ostenitor, căci de la Domnul ai primit cunună;
Bucură-te, cel ce prin întreaga ta viață ai mărturisit pe Hristos;
Bucură-te, diamant al dreptei credințe mult luminos;
Bucură-te, că la timpul rânduit ca un soare ai strălucit lumii întregi;
Bucură-te, slujitor vrednic al Soarelui celui mai înainte de veci;
Bucură-te, neînfricat surpător al păgânătății;
Bucură-te, laudă preamărită a creștinătății;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 2

Sosind sărbătoarea romană a Saturnaliilor cea plină de multe fărădelegi, ai fost ales prin tragere la sorți ca rege al acesteia spre a împlini păgâneasca tradiție, dar tu bine cunoscând înșelăciunea diavolească te-ai lepădat cu cuget viteaz de o asemenea necurăție și, mărturisind că ești creștin, ai ales mai bine a te aduce pe sine însuți jertfă Singurului și Adevăratului Dumnezeu, Căruia îi cântai cu credință: Aliluia!

Icosul 2

Te-ai arătat a fi rob desăvârșit al lui Hristos Dumnezeul nostru, Sfinte Mucenice Dasie, căci neprimind să ai nici o împărtășire cu idoleasca slujire ai cugetat că e mai bine să suferi aici chinuri și munci pentru numele Domnului tău, iar după moarte să moștenești viața cea veșnică, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, că la sărbătoarea păgânească cea oprită de Biserică n-ai luat parte;
Bucură-te, că prin aceasta ne-ai învățat să ascultăm și noi de Biserică în toate;
Bucură-te, împlinitor cu mare râvnă al poruncilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai disprețuit porunca omenească de a-l întruchipa pe necuratul zeu;
Bucură-te, ostaș al lui Hristos cu inimă neîmpărțită;
Bucură-te, că ai avut cugetarea de Duhul Sfânt povățuită;
Bucură-te, că ai ales cele pentru suflet de folos;
Bucură-te, fericit și smerit atlet al lui Hristos;
Bucură-te, că prin har ai călcat în picioare înviforatul val al amăgirilor;
Bucură-te, că tuturor celor ce te roagă le dăruiești biruință asupra ispitelor;
Bucură-te, cel ce ne-ai învățat să ne ferim de păgâneștile obiceiuri;
Bucură-te, cel ce ne păzești de înșelăciunile cele de multe feluri;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 3

Auzind refuzul tău de a împlini păgânescul ritual și mărturisirea că ești creștin, soldații cei împreună slujitori în oaste cu tine s-au umplut de multă mânie și te-au închis într-o temniță întunecoasă, iar a doua zi te-au dus legat la dregător spre a fi judecat, tu însă, viteazule pătimitor, te rugai Domnului să te întărească pe calea muceniciei și cu sufletul arzând de dragostea Stăpânului tău cântai: Aliluia!

Icosul 3

Ai stat cu mult curaj înaintea legatului roman Bassus, mărturisind că numele tău cel ales este cel de creștin și ai răspuns cu înțelepciune la toate încercările aceluia de a te convinge să te închini idolilor, iar noi bucurându-ne pentru credința ta de nezdruncinat, Sfinte Mucenice Dasie, preaslăvim pe Dumnezeu Cel ce te-a întărit și cu uimire și evlavie cântăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, că în fața întregii legiuni ai fost judecat;
Bucură-te, că toți de tăria credinței tale s-au minunat;
Bucură-te, că silit fiind să jertfești idolilor nu te-ai supus;
Bucură-te că toată nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu ți-ai pus;
Bucură-te, că Domnul ți-a dat putere spre lupta cea mucenicească;
Bucură-te, că ți-ai păzit sufletul neatins de amăgirea păgânească;
Bucură-te, că cereasca ostășie mai mult decât viața ai îndrăgit;
Bucură-te, cel ce prin toate faptele tale pe Dumnezeu ai slăvit;
Bucură-te, cel ce prin credința ta ai trezit uimirea neamurilor;
Bucură-te, mărgăritar care luminezi din adâncul veacurilor;
Bucură-te, sprijinitor al creștinilor ce între necredincioși trăiesc;
Bucură-te, întărirea celor ce credința cu râvnă și azi mărturisesc;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 4

Poruncii dregătorului de a te închina chipurilor împăraților te-ai împotrivit cu cuget viteaz, zicând: "Sunt creștin și slujesc doar Împăratului celui ceresc și primesc darul Lui, trăiesc din harul Lui și mă îmbogățesc din negrăita Lui iubire de oameni”. Iar noi minunându-ne de tăria ta, Sfinte Mucenice, cântăm împreună cu tine Dumnezeului Celui în Treime slăvit: Aliluia!

Icosul 4

Credința pe care ai făgăduit-o Stăpânului tău o dată pentru totdeauna și pe care deseori o mărturiseai, ai arătat-o cu cuget viteaz și înaintea judecătorului și rușinând toate amenințările lui, te-ai arătat turn neclintit și cetate întărită cu harul lui Dumnezeu, pentru care laude de acest fel aducem ție:
Bucură-te, cel ce slujitor al lui Hristos ai fost cu adevărat;
Bucură-te, cel ce de munci și de chinuri nu te-ai înfricoșat;
Bucură-te, că nădejdea mântuirii pe tine te veselea;
Bucură-te, că dregătorul a-ți înțelege bucuria nu putea;
Bucură-te, că dreapta credință cu prețul vieții ai păstrat;
Bucură-te, cel ce și prin numele tău miel de jertfă te-ai arătat;
Bucură-te, că cei credincioși prin mărturisirea ta se întăreau;
Bucură-te, că Domnului împreună cu tine se rugau;
Bucură-te, comoara Bisericii cea neprețuită;
Bucură-te, porfiră prin sânge sfințită;
Bucură-te, de multe minuni pururea făcător;
Bucură-te, pentru pacea lumii fierbinte rugător;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 5

Stăruind stăpânitorul în încercarea de a te câștiga la slujirea idolească s-a arătat fără de nici o izbândă, căci tu întărindu-ți pentru a treia oară mărturisirea în numele Sfintei Treimi, ai mulțumit din toată inima Dumnezeului Celui în trei fețe și de o singură ființă, prin care ai nimicit toată puterea vrăjmașilor celor văzuți și nevăzuți, pentru care cinstită biruință ai cântat Stăpânului celui iubitor de oameni: Aliluia!

Icosul 5

Dregătorul a căutat să te întoarcă din hotărârea ta, făgăduind să-ți cruțe viața dacă te vei închina chipurilor împăraților, dar tu, Sfinte Mucenice, ți-ai arătat încă o dată alegerea și ți-ai pus toată nădejdea în Dumnezeu că te va ajuta să rămâi în această mărturisire, iar noi văzând credința și smerenia ta, îți cântăm:
Bucură-te, al Sfintei Treimi vrednic închinător;
Bucură-te, al lui Hristos iubit mărturisitor;
Bucură-te, cel ce-ai înțeles puterea harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, că răspuns înțelept acesta îți dăruia mereu;
Bucură-te, cel ce ți-ai cunoscut neputința;
Bucură-te, cel ce-ai știut că prin har e biruința;
Bucură-te, al Sciției Minor crin binemirositor;
Bucură-te, al celor înviforați liman izbăvitor;
Bucură-te, că în ceruri ești acum ostaș luminos;
Bucură-te, smerit luptător în arena lui Hristos;
Bucură-te, suflet de oameni iubitor;
Bucură-te, că ești de multe daruri împărțitor;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 6

Văzând hotărârea ta cea nestrămutată, Sfinte Mucenice, legatul Bassus ți-a oferit un răgaz de două ore pentru a te mai gândi și a alege viața, dar tu ai cugetat în sineți asemenea Sfântului Apostol Pavel că "pentru tine viața este Hristos, iar moartea un câștig” și ca un viteaz ostaș al dreptei credințe ți-ai arătat încă o dată voința și alegerea spunând cu curaj dregătorului: "Fă ceea ce voiești, căci sunt creștin!”, pentru care nouă biruință cântăm Dumnezeului celui ce te întărea: Aliluia!

Icosul 6

Nu te-ai înspăimântat, viteazule pătimitor, de amenințările stăpânitorului și nu te-ai lăsat amăgit nici de făgăduințele lui, căci oferindu-ți slava pământească ai privit-o cu dispreț, dorind ca după despărțirea de această viață să moștenești bucuria veșnică împreună cu toți sfinții, iar noi minunându-ne de înțelepciunea ta cea duhovnicească, te lăudăm zicând:
Bucură-te, că amenințările dregătorului nu ți-au schimbat alegerea;
Bucură-te, că făgăduințele lui nu ți-au înșelat priceperea;
Bucură-te, cel ce prin rugăciune te-ai întărit;
Bucură-te, cel ce prin suferințe te-ai desăvârșit;
Bucură-te, că ai disprețuit pe împărați și mărirea lor;
Bucură-te, că plecarea spre cer o așteptai cu mult dor;
Bucură-te, că ai ales a suferi chinuri pământești;
Bucură-te, căci moștenitor te-ai făcut slavei celei cerești;
Bucură-te, laudă a sfinților lui Hristos;
Bucură-te, turn al credinței mult luminos;
Bucură-te, al celor în nevoi grabnic ajutător;
Bucură-te, în suferințe de răbdare dăruitor;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 7

Rămânând tu statornic în credința creștină, Sfinte Mucenice, dregătorul a poruncit să fii supus la multe chinuri, sperând să clatine prin ele tăria ta, dar tu pe toate le-ai primit cu bucurie și socotind că "nu sunt vrednice pătimirile veacului de acum față de slava ce ni se va descoperi” ai mulțumit lui Dumnezeu cu cântarea: Aliluia.

Icosul 7

A strălucit în chinuri și mai mult lumina dreptei tale credințe, Sfinte Mucenice Dasie, căci arătându-te ca un miel în mijlocul lupilor ai suferit toate pentru dragostea lui Hristos și ne-ai dat nouă pildă de adevărată răbdare, pentru care te lăudăm zicând:
Bucură-te, cel ce ai dorit a te jertfi pentru Hristos;
Bucură-te, că și în chinuri ai rămas credincios;
Bucură-te, că priveliște îngerilor și oamenilor te-ai făcut;
Bucură-te, că vestea pătimirii tale veacurile a străbătut;
Bucură-te, cel ce-ai uimit pe chinuitori prin răbdarea ta;
Bucură-te, a Dobrogei prea luminoasă stea;
Bucură-te, că chinuri groaznice pătimind te veseleai;
Bucură-te, că în toate lui Hristos Dumnezeu mulțumeai;
Bucură-te, lumânare vie în sfeșnicul Sfintei Biserici;
Bucură-te, biruință a curăției asupra celor puternici;
Bucură-te, căci Crucea lui Hristos ai socotit-o bucurie;
Bucură-te, că dragostea și răbdarea cunună ți-au împletit ție;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 8

Nereușind prigonitorul prin cumplitele chinuri să te înduplece a jertfi idolilor, a poruncit să ți se taie capul, iar tu auzind aceasta te-ai bucurat nespus că te vei înfățișa înaintea lui Hristos spre a primi cununa biruinței din mâinile Celui Căruia I-ai slujit și I-ai cântat cu credință în întreaga viață: Aliluia!

Icosul 8

Pe când pășeai cu curaj spre locul unde urma a-ți fi tăiat capul, neînfricatule ostaș al Împăratului ceresc, mergea înaintea ta un slujitor idolesc purtând vase de tămâiere și silindu-te să aduci jertfă împăraților, dar tu, aprins de râvnă sfântă, le-ai răsturnat și ai împrăștiat tămâia din ele, iar idolii cei nelegiuiți ai păgânilor i-ai dărâmat la pământ, pentru care faptă te lăudăm zicând:
Bucură-te, cel ce ai fost dus spre slăvita mucenicie cu alai;
Bucură-te, căci cugetând la slava cea veșnică te veseleai;
Bucură-te, spic stropit cu sângiuiri însutit roditor;
Bucură-te, pâine curată coaptă în al chinurilor cuptor;
Bucură-te, ostaș al credinței care pe păgâni ai înfrânt;
Bucură-te, că toți idolii i-ai doborât la pământ;
Bucură-te, râvnitor asemenea marelui Prooroc Ilie;
Bucură-te, că te-ai adăpat din a lui Hristos apă vie;
Bucură-te, că izvor curgător spre viața veșnică te-ai arătat;
Bucură-te, că Duhul Sfânt sălaș în sufletul tău și-a aflat;
Bucură-te, căci prin har ai biruit omeneștile neputințe;
Bucură-te, că ai dovedit lumii puterea dreptei credințe;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 9

Însemnându-te plin de nădejde cu semnul Sfintei Cruci cu a cărei putere ai luptat împotriva tiranului, ți-ai dat sfântul tău suflet în mâinile lui Hristos și înălțându-te spre veșnica slavă înveșmântat în porfiră împărătească țesută din sângiuirile tale, cântai Prea Bunului și Mult Milostivului Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 9

Ritorii cei frumos grăitori nu se pricep cum să laude după cuviință tăria credinței tale care a minunat cetele îngerești, adunarea păgână a înspăimântat și a dezarmat toate uneltirile diavolilor, iar noi cei binecredincioși cu duhovnicească îndrăzneală îți cântăm ție, Sfinte Mucenice Dasie, unele ca acestea:
Bucură-te, rouă sfântă care ai stins focul amăgirii;
Bucură-te, porfiră smerită care ai arătat calea mântuirii;
Bucură-te, trandafir binemirositor între spinii idolești;
Bucură-te, pecete curată a dragostei dumnezeiești;
Bucură-te, piatră nesfărâmată a creștinătății;
Bucură-te, ancoră tare pe înviforata mare a vieții;
Bucură-te, vas ales al tuturor faptelor bune;
Bucură-te, tămâie bineprimită în rugăciune;
Bucură-te, stea nestinsă a vieții duhovnicești;
Bucură-te, mlădiță roditoare prin bunele nădejdi;
Bucură-te, lumină ce sub obroc nu s-a putut ține;
Bucură-te, zid de scăpare tuturor celor ce aleargă la tine;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 10

Au luat creștinii în taină sfintele tale moaște și le-au păstrat cu mare cinste și deseori îngenunchind înaintea lor înălțau către tine rugăciuni fierbinți, iar tu, ca un apărător nebiruit al celor binecredincioși, veneai grabnic în ajutorul lor, împlinind cererile cele de folos, pentru care toți aduceau lui Dumnezeu și smeritului său ostaș laudă de mulțumire, cântând: Aliluia!

Icosul 10

În timpul năvălirii barbarilor cinstitele tale moaște au fost strămutate în Apus spre a fi ferite de distrugere, dar tu, Sfinte Mucenice, nu ai încetat niciodată a ocroti și a ajuta poporul în mijlocul căruia ai trăit, iar noi văzând marea ta milostivire te lăudăm zicând:
Bucură-te, că sfintele tale moaște la Ancona au fost duse;
Bucură-te, că în sarcofag de marmură au fost puse;
Bucură-te, că la loc de cinste au fost păstrate;
Bucură-te, că și acolo ai minunat cu ale tale fapte;
Bucură-te, că acum o parte din sfintele tale moaște înapoi au fost aduse;
Bucură-te, că din ele reverși tuturor minuni nespuse;
Bucură-te, cel slăvit cu dragoste în ținutul dintre Dunăre și Mare;
Bucură-te, cel ce ne-ai dăruit sfintele tale moaște spre închinare;
Bucură-te, că cei bolnavi la racla ta primesc tămăduire;
Bucură-te, că celor în ispite le dăruiești izbăvire;
Bucură-te, întărirea celor slabi în credință;Bucură-te, mântuirea celor aflați în suferință;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 11

Stând înaintea tronului lui Dumnezeu te rogi cu multă smerenie, Sfinte Mucenice Dasie, zicând: "Mântuiește, Doamne, pe toți cei care m-au pus mijlocitor înaintea slavei Tale, dăruiește-le harul Tău să-i întărească și să-i povățuiască și le împlinește toate cererile cele de folos”, pentru care fierbinte rugăciune noi, cei ce-am aflat prin tine izbăvire, îți înălțăm laudă de mulțumire și aducem Sfintei Treimi cântarea cea îngerească: Aliluia!

Icosul 11

Inimă plină de milosârdie având, Sfinte Mucenice Dasie, nu încetezi a înălța rugăciuni pentru noi, cei ce alergăm la fierbinte mijlocirea ta, și întărești pururea sufletele noastre cele neputincioase spre a merge pe calea cea strâmtă a mântuirii, pentru care cu mulțumire cântăm ție:
Bucură-te, că rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu le înalți;
Bucură-te, cel ce pentru suferința fiecărui suflet tresalți;
Bucură-te, tainică veselie a inimilor deznădăjduite;
Bucură-te, blând mângâietor al sufletelor prigonite;
Bucură-te, îndreptător al celor rătăciți de la credință;
Bucură-te, smerit îndemnător la pocăință;
Bucură-te, al celor necredincioși cu râvnă mustrător;
Bucură-te, asupra sufletelor noastre osârdnic veghetor;
Bucură-te, milostivă întărire a celor neputincioși;
Bucură-te, apărător al ostașilor credincioși;
Bucură-te, înaintea lui Dumnezeu puternic mijlocitor;
Bucură-te, în necazuri grabnic ajutător;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 12

Minuni preaslăvite izvorăsc de la racla cinstitelor tale moaște, Sfinte Mucenice Dasie, tuturor celor ce se închină cu credință și nimeni din cei ce aleargă la tine nu pleacă neajutat, căci având multă îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, prin rugăciunile tale cele pline de milostivire dăruiești tuturor tămăduiri trupești și sufletești, potolești întristările și viforul patimilor și reverși binecuvântări peste toți cei ce cântă Dumnezeului Celui iubitor de oameni: Aliluia!

Icosul 12

Pe pământul dintre Dunăre și Mare ți-ai vărsat sângele tău pentru dreapta credință, Sfinte Mucenice Dasie, și te-ai arătat floare aleasă în cununa sfinților acestor meleaguri, iar noi cântând cinstita ta viață laude de acest fel aducem ție:
Bucură-te, vrednic următor al faptelor Sfântului Apostol Andrei;
Bucură-te, cu Sfinții Martiri de la Niculițel apărător al credinței;
Bucură-te, împreună cu Sfântul Mucenic Emilian de idoli sfărâmător;
Bucură-te, asemenea Sfântului Episcop Bretanion în credință râvnitor;
Bucură-te, cu Sfinții Chiril și Chindeus împreună slăvit;
Bucură-te, cu Sf. Gherman în ceruri rugător bineprimit;
Bucură-te, Sfântului Ioan Casian în înțelepciune următor;
Bucură-te, cu Sfinții Epictet și Astion de chinuri răbdător;
Bucură-te, pildă de smerenie asemenea Sfântului Dionisie cel Mic;
Bucură-te, cu Sfinții Episcopi Tit și Efrem în credință prea puternic;
Bucură-te, cu toți sfinții Dobrogei în ceruri fierbinte mijlocitor;
Bucură-te, al acestui pământ împreună cu ei puternic apărător;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 13

O, Sfinte Mucenice Dasie, prea vitezule pătimitor pentru dreapta credință, primește acum această rugăciune pe care o aducem ție, noi nevrednicii, și dăruiește sufletelor noastre întărire, neputințelor tămăduire și ne păzește în viața cea pământească nevătămați de ispite și de orice lucru aducător de moarte duhovnicească, pentru ca izbăviți fiind cu ajutorul tău din viforul acestei lumi, să cântăm cu mulțumire lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii și oamenii se minunează de viețuirea ta, Sfinte Dasie, căci fiind ostaș în pământul Sciției Minor cel încreștinat de Sf. Apostol Andrei, te-ai arătat vrednic următor al învățăturilor și faptelor sale și precum acela a propovăduit cuvântul Evangheliei lui Hristos și tu ai mărturisit prin viața și sfârșitul tău mucenicesc că "Nu putem sluji la doi domni” și ne-ai îndemnat să ne lepădăm de obiceiurile cele păgânești și de viața cea întinată, pentru care laude de acest fel aducem ție:
Bucură-te, cel ce în cuvintele Evangheliei cu întreaga inimă ai crezut;
Bucură-te, că sămânța creștină în pământul cel bun al sufletului tău a căzut;
Bucură-te, că prin mila și harul lui Dumnezeu minunat a rodit;
Bucură-te, că florile virtuților în sufletul tău au înflorit;
Bucură-te, viteaz ostaș care ai ales să porți lupta cea bună;
Bucură-te, cinstit ostenitor, căci de la Domnul ai primit cunună;
Bucură-te, cel ce prin întreaga ta viață ai mărturisit pe Hristos;
Bucură-te, diamant al dreptei credințe mult luminos;
Bucură-te, că la timpul rânduit ca un soare ai strălucit lumii întregi;
Bucură-te, slujitor vrednic al Soarelui celui mai înainte de veci;
Bucură-te, neînfricat surpător al păgânătății;
Bucură-te, laudă preamărită a creștinătății;
Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Condacul 1

Mucenicului și viteazului pătimitor al lui Hristos să-i aducem cu credință și dragoste cuvenită laudă, căci biruind negura păgânătății și uneltirile vrăjmașului, s-a adus pe sine jertfă bine-primită Stăpânului său și risipind întunericul necunoștinței, ne-a învățat să ne păzim de lucrurile cele ucigătoare de suflet, pentru aceea pururea îl fericim zicând: Bucură-te, Sfinte Dasie, nebiruitule ostaș al lui Hristos!

Rugăciune către Sfântul Mucenic Dasie

Sfinte Mucenice Dasie, care prin viața și sfârșitul tău ai fost slujitor bineplăcut Domnului și ai primit de la El cununa biruinței și veșnica slavă în Împărăția Cerurilor, nu ne uita pe noi, cei care trăim pe pământ înconjurați de mrejele ispitelor și ale necazurilor de tot felul. Credem cu adevărat că inima ta cea milostivă și mult iubitoare de oameni tresare la fiecare suspin al sufletelor împovărate și te rugăm: ridică mâinile tale spre mijlocire, arătând Prea Dreptului Dumnezeu rănile pe care pentru El le-ai răbdat și roagă-L să se milostivească spre robii Săi.
Iar noi, cei mult păcătoși, împărtășindu-ne din rodul mijlocirilor tale, îți mulțumim cu dragoste și recunoștință și te rugăm, Sfinte Dasie, ca cel ce ai primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, să dăruiești tămăduire bolilor noastre celor sufletești și trupești și să ne izbăvești din toate necazurile și primejdiile. Dă-ne curaj și putere, Sfinte, pentru a ne mărturisi credința cu cuvântul și cu fapta și pentru a ne păzi neîntinați, asemenea ție, de părtășia cu lucrurile cele păgânești și cu toate amăgirile lumii. Pe cei rătăciți de la dreapta credință adu-i cu rugăciunile tale în sânul Sfintei Biserici, pe necredincioși luminează-i ca să-L cunoască pe Veșnicul și Atotbunul Dumnezeu și întregii lumi dăruiește-i pace și binecuvântare.
Sfinte Mucenice Dasie, cel ce ai minunat pe îngeri și pe oameni prin credința ta, întărește și credința noastră cea slabă și dăruiește-i statornicie în vreme de ispite și prigoane, iar ca cel ce ai primit de la păgâni multe chinuri și moarte mucenicească, dă-ne și nouă putere și răbdare în suferințele acestei vieți pământești, ca fiind curățiți prin ele să intrăm în bucuria Împărăției celei fără de sfârșit, unde împreună cu tine, Sfinte Dasie, milostivul nostru ocrotitor, și cu toți sfinții, să slăvim și să ne închinăm Tatălui Celui fără de început, împreună Unuia Născut Fiului Său și Prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Viața Sfântului Mucenic Dasie din Durostor - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Mucenic Dasie din Durostor

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Mucenic Dasie din Durostor - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul
(21 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul, este cunoscut ca un înfocat apărător al dreptei credințe, pentru care i s-a tăiat limba și mâna dreaptă, de către eretici, pentru a nu mai putea scrie […]

† Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul
(6 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, arhiepiscopul Constantinopolului, a mărturisit dreapta credință în vremuri potrivnice adevărului pentru care a fost prigonit și în cele din urmă a primit cununa mucenicie. Este serbat în […]

† Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul
(13 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Maxim Kavsokalivitul (Μαξίμους ο Καυσοκαλυβίτης), este unul dintre sfinții "nebuni pentru Hristos", viețuitor în secolul al XIV-lea în Sfântul Munte Athos, care după multe rugăciuni a primit de la […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram