Acatistul Sfântului Mucenic Bonifatie pentru izbăvirea celor cuprinși de patima beției

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfântului Mucenic Bonifatie este de ajutor tuturor celor cuprinși de patima beției și de alte vicii, pentru a scăpa de ele și poate fi citi de cei care au aceste patimi sau de cei care vor să îi ajute pe cei care suferă de aceste patimi. Sfântul Bonifatie ne arată, prin propriu exemplu, cum Hristos poate schimba o viața desfrânată și păcătoasă în una plină de virtute plăcută lui Dumnezeu.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Mucenic Bonifatie pentru izbăvirea celor cuprinși de patima beției trebuie citite "Rugăciunile începătoare" pe care le găsiți în Rugăciunile de Dimineața sau Rugăciunile de Seara. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatist text

Tropar - Acatistul Sfântului Mucenic Bonifatie, glasul al 4-lea

Mucenicul Tău, Doamne, Bonifatie, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru, că având puterea Ta, pe chinuitori a învins, zdrobit-a și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase, Dumnezeule.

Condacul 1

Alesule ostaș al lui Hristos, învrednicit de cununa slavei, cu moarte mucenicească te-ai izbăvit de moartea cea veșnică, de la întunericul păcatelor te-ai întors la lumina cea pururea fiitoare; primește rugăciunile aduse în cinstea ta și ne izbăvește din cursele vrăjmașului celui viclean, ca să-ți strigăm cu bucurie: Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Icosul 1

Înger luminos a stins focul chinurilor tale cu roua harului, ocrotindu-te Mucenice Bonifatie, ca să nu pieri ca un păcătos cu haină murdară și neîntors la Dumnezeu. Învață-ne să ne îmbrăcăm cu haina luminoasă a sfințeniei și din toată inima să-ți cântăm așa:
Bucură-te, că viața pentru Hristos ți-ai dat;
Bucură-te, că, în suferințe, pe El L-ai imitat;
Bucură-te, că spre Dumnezeu ochii ți-ai ațintit;
Bucură-te, că voința în virtuți o ai întărit;
Bucură-te, rob credincios al Domnului Hristos;
Bucură-te, că sfârșitul vieții ți-a fost sfânt și frumos;
Bucură-te, că de Duhul Sfânt ai fost luminat;
Bucură-te, că de ispitele lumii n-ai fost înșelat;
Bucură-te, că pe vicleanul șarpe l-ai făcut de rușine;
Bucură-te, că ceata sfinților s-a bucurat de tine;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 2

Văzând tulburarea lumii acesteia și grijile vieții, toate le-ai socotit ca praful, ridicând mintea la cele de sus, pătimitorule al lui Hristos, te-ai ridicat la înălțimea cunoașterii de Dumnezeu, mărturisind tuturor pe Hristos Dumnezeu, și acum chemi sufletele care pier în păcate ca să se pocăiască și cu lacrimi de umilință să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Mintea ți-ai păstrat-o trează și focul patimilor cu pocăință l-ai stins, Bonifatie minunate, de la apus la răsărit, de la Roma ai venit să suferi pentru Domnul Iisus, având gând sfânt ca să ți se înmulțească harul, iar pe noi ne-ai adus în biserică să-ți cântăm așa:
Bucură-te, că patimile să le biruim ne-ai învățat;
Bucură-te, că nădejdea mântuirii celor disperați le-ai dat;
Bucură-te, că deșertăciunea vieții pământești o ai cunoscut;
Bucură-te, că suferințele tale mai înainte le-ai prevăzut;
Bucură-te, a celor treji încuviințare și bucurie;
Bucură-te, a voinței tărie celor neputincioși;
Bucură-te, că prin tine de beție ne izbăvim;
Bucură-te, că la Dumnezeu cu ajutorul tău revenim;
Bucură-te, al vindecărilor izvor nesecat;
Bucură-te, al minunilor tezaur pururi bogat;
Bucură-te, că ne înveți mintea la Dumnezeu s-o ridicăm;
Bucură-te, că de păcate prin tine ne eliberăm;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 3

Cu puterea milostivirii lui Dumnezeu ai fost înzestrat, fiindcă din povestirea vieții tale noi aflăm cum, din mila lui Dumnezeu, mulți păcătoși se întorc la pocăință. Astfel, și tu ai plăcut lui Dumnezeu și, în locul morții amare, ai căpătat viața veșnică, deci învață-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având acum veșnică bucurie în lăcașurile cerești, nu ne părăsi nici pe noi păcătoșii, Mucenice Bonifatie, cei ce locuim pe pământ. Noi, trudiții și împovărații, alergăm la tine; nu ne lăsa orfani și neputincioși, ci ajută-ne și du rugăciunile noastre la altarul cel ceresc, ca întru bucurie să-ți cântăm:
Bucură-te, că pe semenii tăi ca pe tine i-ai iubit;
Bucură-te, că în păcate inima nu ți-ai împietrit;
Bucură-te, că celor străini și călătorilor le-ai slujit;
Bucură-te, că de aceea țara de baștină ai părăsit;
Bucură-te, că ai învățat mila pe orișice om bogat;
Bucură-te, că pe orfani și pe văduve cu milă i-ai apărat;
Bucură-te, celor săraci milostiv apărător;
Bucură-te, celor asupriți și înjosiți bun mijlocitor;
Bucură-te, că pe cei bețivi cu trezvie îi răcorești;
Bucură-te, că pe cei scăpătați de beție la trezvie îi poftești;
Bucură-te, că pe femeile ce plâng le mângâi;
Bucură-te, că lacrimile lor la cer le duci tu întâi;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 4

Viforul păcatelor nu te-a înecat, nici valurile patimilor nu te-a acoperit, Mucenice al lui Hristos, ci te-ai întors la Domnul și I-ai adus viața ca jertfă de mireasmă. Roagă-te ca și noi, cei de pe marea vieții, să ajungem cu bine la limanul mântuirii, cântând Mântuitorului: Aliluia!

Icosul 4

Auzind pilda Evangheliei, cum fiul rătăcit, cheltuindu-și averea în țară străină, în foamete și-a venit în fire, s-a întors în brațele părintești, întru pocăință zicând: "Tată, greșit-am la cer și înaintea ta", așa și tu, Mucenice, de la roșcovele păcatelor te-ai întors la Hristos. Noi, bucurându-ne de îndreptarea ta, îți cântăm astfel:
Bucură-te, că foame grea în robia patimilor ai suferit;
Bucură-te, că de Hristos – Pâinea Vieții ai flămânzit;
Bucură-te, că Sfântul Său Sânge ca hrană l-ai primit;
Bucură-te, că împreună cu slăviții mucenici și tu ai fost socotit;
Bucură-te, că pe aripile trezviei spre Dumnezeu ai zburat;
Bucură-te, că inima ta în sus ți-ai ridicat;
Bucură-te, că, prin Cruce, pe Domnul L-ai aflat;
Bucură-te, că ai căpătat a biruinței cunună;
Bucură-te, că ai știut să lepezi frumusețea lumii;
Bucură-te, a sufletelor noastre comoara cea bună;
Bucură-te, că te-ai dezbrăcat de păcatul întinăciunii;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 5

Sângele lui Hristos ce a curs pentru noi, nevrednicii, și sângele martirilor vărsat pentru Hristos ținând în seamă Aglaida, ți-a spus astfel: "Tu știi cu cât de multe păcate suntem întinați și la viața viitoare nu gândim. Eu am auzit de la un om credincios creștin că moaștele martirilor aduc mântuire și că mucenicul este mijlocitor către Dumnezeu…". Și noi credem că tu ești mijlocitorul nostru în fața Domnului, căci împreună cu îngerii Îi cânți Sfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 5

Vedem și înțelegem cum cuvintele acestea ale Aglaidei ți-au răscolit sufletul și te-ai hotărât la abstinență, Mucenice Bonifatie. Ajută-ne și nouă să-ți urmăm ție, ca să nu pierim în adâncul fărădelegilor, ci cu bucurie să-ți cântăm:
Bucură-te, că din somnul patimilor ca din moarte te-ai trezit;
Bucură-te, că din lațul păcatelor pe mulți ai izbăvit;
Bucură-te, celor ce se îndoiesc de iertare, mustrare și hotărâre;
Bucură-te, bucuriei fără margini, întărire;
Bucură-te, că ne chemi să ne înnoim în înfrânare;
Bucură-te, căci cu semnul Crucii tai a patimilor vâltoare;
Bucură-te, că veșnică avere ți-ai agonisit;
Bucură-te, că la muncă și mântuire pe mulți ai pornit;
Bucură-te, că a vinului veselie o ai părăsit;
Bucură-te, că rănile trupului ca un înger le-ai suferit;
Bucură-te, cel bătut, că L-ai mărturisit pe Hristos;
Bucură-te, că pentru El cu foc fript ai fost;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 6

Mărturisitoare a închinării sfintelor moaște a devenit Aglaida, stăpâna ta, Mucenice al lui Hristos, când te-a trimis în Răsărit să aduci moaștele sfinților mucenici, care au suferit pentru credința în Hristos, ca prin ele să izvorască binecuvântare și mântuire celor ce-i cinstesc pe dânșii. Dă-ne și nouă de la Domnul mângâiere, ca să-I cântăm cântare îngerească: Aliluia!

Icosul 6

Strălucit-ai ca un luceafăr, cu viața ta, Mucenice, jugul lui Hristos l-ai luat și mântuire ai primit, căci evlavie fără Hristos nu putem avea. Cu rugăciunile tale învrednicește-ne de lăcașurile cerești, ca să te lăudăm astfel:
Bucură-te, tabla legii lui Hristos, de Dumnezeu scrisă;
Bucură-te, că rugăciunile îți sunt mireasmă nedescrisă;
Bucură-te, dreptarului credinței, minunat stâlp;
Bucură-te, poruncilor Domnului, cunună de pietre scumpe;
Bucură-te, scara trezviei care la cer ne duce;
Bucură-te, de rana păcatului vindecare dulce;
Bucură-te, că de la Domnul ai primit har și putere;
Bucură-te, că cu înfrânare ne înveți să ținem serbările;
Bucură-te, că ne izbăvești de beția de moarte;
Bucură-te, căci, cu lumina lui Hristos, omori ale noastre patimi;
Bucură-te, la viață nouă al nostru chemătorule;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 7

Vrând să pleci din casa ta spre Răsărit, ai prezis sfârșitul tău, prealăudate Bonifatie, zicând: "Cred că o să-ți aducă, doamna mea, în loc de moaște, trupul meu chinuit pentru Hristos", tăinuind în suflet gândul că o să suferi pentru Domnul, Căruia te rugai stăruitor. Întărește credința noastră, ca să fim gata totdeauna să suferim pentru dânsa, cântându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Minunata și slăvita ta îndreptare încă necrezând-o Aglaida, cugeta în sine, vrând să te învinuiască de păcatul hulirii, așa ți-a răspuns: "Acum nu-i de glumit, frate, ci fii evlavios, că ai să aduci moaștele sfinților. Domnul să trimită pe îngerul Său înaintea ta și să-ți îndrepte pașii cu milostivirea Sa". Noi, văzând curăția inimii tale, Sfinte Bonifatie, îți cântăm așa:
Bucură-te, al sfintelor moaște cinstitorule;
Bucură-te, al cucerniciei de exemplu dătătorule;
Bucură-te, că de fărădelegi să ne ferim ne-ai poruncit;
Bucură-te, că de cele ce se bucură lumea te-ai ferit;
Bucură-te, marele nostru în toate ajutător;
Bucură-te, al cugetelor sfinte în taină păstrător;
Bucură-te, al celor ce se luptă cu păcatul ostaș apărător;
Bucură-te, al pocăinței noastre bun mijlocitor;
Bucură-te, că Domnul ne iartă pentru rugăciunile tale;
Bucură-te, că în necazuri ne înveți să avem răbdare;
Bucură-te, că a sfinților ceată de tine s-a minunat;
Bucură-te, că duhurile răutății le-ai gonit și le-ai rușinat;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 8

Slujirea idolilor ai desconsiderat-o, Sfinte Mucenice, și, venind în Tars, nu ți-ai plecat genunchii înaintea dumnezeilor străini, ci ai arătat o râvnă apostolească. De aceea, roagă-te pentru noi ca să avem aceeași dragoste fierbinte pentru Hristos, cântându-I Lui din toată inima: Aliluia!

Icosul 8

Aprins de o râvnă sfântă, nu puteai răbda hulirea de Dumnezeu, plin fiind de Duhul Sfânt, ai mustrat orbirea și nebunia închinătorilor la idoli. Din pricina aceasta, împăratul cel păgân a poruncit să te bată cu bice, pricinuindu-ți nenumărate răni. Deci noi te lăudăm așa:
Bucură-te, îndrăzneț mustrător al credinței deșarte;
Bucură-te, că ai fost înarmat cu sfânta dreptate;
Bucură-te, că trupul ți-a fost despuiat;
Bucură-te, că sufletul curat ți l-ai păstrat;
Bucură-te, moștenitor al lăcașurilor cerești;
Bucură-te, că mustri pe cei ce înjură și hulesc;
Bucură-te, că pentru Hristos atât de barbar ai fost biciuit;
Bucură-te, al grădinii raiului pom frumos înflorit;
Bucură-te, că precum aurul în cuptor ai fost curățat;
Bucură-te, că pentru Hristos ai fost lovit și insultat;
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu moartea-ți ai plăcut;
Bucură-te, că sfârșit creștinesc și mucenicesc ai avut;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 9

Întreg te-ai predat Domnului, multpătimitorule al lui Hristos, când necredinciosul împărat a poruncit să-ți toarne în gură cositor topit și fierbinte, atunci ai ridicat mâinile spre cer, rugându-te astfel: "Doamne Dumnezeul meu, Iisuse Hristoase, Cel ce m-ai întărit să îndur chinurile cele amare de până acum, rămâi și acum cu mine, ușurează-mi suferințele și nu lăsa să fiu biruit de vrăjmașul cel viclean". Cu aceasta inspiri iubirea lui Hristos și nouă, celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei ce se credeau înțelepți să ne spună cum de nu ți-a ars gâtlejul cositorul topit ce ți l-au turnat pe gură, și nici alt rău nu ți-a pricinuit, Mucenice Bonifatie, deoarece tu ai cerut semn de la Domnul, că într-adevăr vei învinge pe chinuitorii tăi; și acest semn ți s-a dat, că toate torturile lor au rămas zadarnice. Minunându-se de aceasta, toți au strigat: "Mare este Iisus Hristos, credem în Tine, Doamne!". Deci și noi te lăudăm, cântându-ți:
Bucură-te, că prin tine credincioșii se întăresc;
Bucură-te, că de moarte năprasnică se izbăvesc;
Bucură-te, că în Hristos pe toți i-ai mângâiat;
Bucură-te, că în suferință să ne rugăm ne-ai învățat;
Bucură-te, că nu te-au putut birui chinuitorii;
Bucură-te, căci cu patimile te-ai luptat și le-ai învins;
Bucură-te, că spinii păcatelor din tine i-ai ars;
Bucură-te, că de focul torturii nears ai rămas;
Bucură-te, de-a pururea viu, de chinuri răbdătorule;
Bucură-te, că necazul în bucurie ni-l prefaci, ajutătorule;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 10

Vrând să fii mântuit, ai dorit ca până la sfârșit să suferi pentru Domnul, Mucenice Bonifatie, rugându-L din toată inima astfel: "Doamne, Doamne, Dumnezeul meu, învrednicește-mă de bunătatea Ta, ajută-mă ca, pentru fărădelegile mele făcute în neștiință, să nu mă oprească vrăjmașul în calea mea spre cer, primește în pace sufletul meu, socotește-mă cu martirii ce și-au vărsat sângele pentru Tine, dar au păstrat credința până la sfârșit, și împreună cu dânșii să cânt și eu: Aliluia!".

Icosul 10

Zid tare și neînvins de vrăjmaș ai rămas până la sfârșit, Mucenice al lui Hristos, că fiind decapitat, a curs îndată sânge și lapte, încât văzând necredincioșii o astfel de minune, au început să slăvească pe Hristos, iar ție îți strigau așa:
Bucură-te, că, văzându-ți chinurile, mulți s-au întors la Hristos;
Bucură-te, că cu Belzebut, s-au luptat și l-au biruit toți;
Bucură-te, că sfârșitu-ți a luminat mințile întunecate;
Bucură-te, că moartea-ți învie conștiința celor în păcate;
Bucură-te, a păcătoșilor nepocăiți aspră mustrare;
Bucură-te, a voinței slăbite de beție grabnică vindecare;
Bucură-te, a celor ce rătăcesc în noaptea neștiinței înțelepțire;
Bucură-te, undiță de aur, ce pescuiești din păcat, la mântuire;
Bucură-te, că rugăciunile tale Dumnezeu ți le-a auzit;
Bucură-te, că Împărăția cerurilor pe veci ai dobândit;
Bucură-te, că ai fost în porfira sângelui tău îmbrăcat;
Bucură-te, că în lumină cerească acum petreci minunat;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 11

Cântare neîncetată aduci Domnului, Mucenice Bonifatie, lăudând pe Preasfânta Treime, pentru Care ți-ai dat viața, împreună cu cetele martirilor, ca și noi să ne înfrumusețăm sufletul cu virtuți, ca pe o mireasă, pentru Hristos – Mirele ceresc, cântându-I sfântă cântare: Aliluia!

Icosul 11

Cu lumina iubirii și după moarte ai strălucit, minunate Bonifatie, când prietenii tăi au aflat capul tău tăiat și plângeau amar, zicând: "Robule al lui Hristos, iartă-ne păcatul nedreptei judecări și a clevetirii fără noimă cu care ți-am greșit…". Atunci fața ta s-a luminat ca și cu niște raze vii, arătând că le dai iertare. De aceea, noi cu dragoste îți cântăm acestea:
Bucură-te, gura blândeții și a dulcii vestiri;
Bucură-te, locuință frumoasă a sfintei iubiri;
Bucură-te, că tu ai făcut Biserica să se veselească;
Bucură-te, că acum ai ajuns în cetatea cerească;
Bucură-te, cel întocmai cu apostolii, cu moarte de mucenic;
Bucură-te, zelos rugător către Dumnezeu, netemător de nimic;
Bucură-te, că deșertăciunile vieții și nelegiuirea ai mustrat;
Bucură-te, că de ispitirile vrăjmașului pe mulți ai scăpat;
Bucură-te, că tu aperi pe cei pe nedrept prigoniți;
Bucură-te, candelă aprinsă în fața Prestolului între sfinți;
Bucură-te, că după poruncă și pe vrăjmași i-ai iubit;
Bucură-te, că vorbirea de rău și clevetirea le-ai nesocotit;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 12

Dar și izvor de tămăduire s-au arătat moaștele tale când s-au apropiat de Roma, că îngerul Domnului s-a arătat Aglaidei, zicând: "Pe fostul tău rob, iar acum fratele și coslujitorul nostru primește-l ca pe stăpânul și odihnește-l bine, ca să ți se ierte păcatele tale, căci el acum cu noi în ceruri cântă împreună Celui Preaînalt: Aliluia!".

Icosul 12

Cântând minunile tale, Aglaida a zidit o biserică în cinstea ta, ostașule al lui Hristos, unde a pus moaștele tale, iar ea și-a împărțit averea la săraci, cu post și rugăciune întru fierbinte pocăință a petrecut încă cincizeci de ani, apoi s-a alăturat cetei sfinților. De aceea, lăudând minunile tale, te mărim astfel:
Bucură-te, că sufletul ți-ai făcut Templu Celui Preaînalt;
Bucură-te, cartea minunilor scrisă de El minunat;
Bucură-te, că de moarte năprasnică pe noi ne izbăvești;
Bucură-te, că lacrimile femeilor celor bețivi le primești;
Bucură-te, că pe cei căzuți în păcate îi chemi la pocăință;
Bucură-te, lumina curăției, ce ne duce la umilință;
Bucură-te, că focul patimilor doar tu îl liniștești;
Bucură-te, că întunericul păcatelor doar tu îl izgonești;
Bucură-te, că pe cei micuți de ispitele lumii îi ferești;
Bucură-te, că în a lui Hristos învățătură pe toți îi povățuiești;
Bucură-te, preaslăvit lui Hristos, cinstit din vecie;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 13

O, Preaslăvite Mucenice al lui Hristos Bonifatie, primește această rugăciune de la noi care, îngenunchind, tindem mâinile către tine și-ți aducem ție cele de laudă; mijlocește pentru noi la Domnul, mai cu seamă pentru frații noștri căzuți în patima beției, vindecă-ne de patimi și ajută-ne să punem început bun vieții noastre, ca mântuiți cu rugăciunile tale, să lăudăm în veci pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Înger luminos a stins focul chinurilor tale cu roua harului, ocrotindu-te Mucenice Bonifatie, ca să nu pieri ca un păcătos cu haină murdară și neîntors la Dumnezeu. Învață-ne să ne îmbrăcăm cu haina luminoasă a sfințeniei și din toată inima să-ți cântăm așa:
Bucură-te, că viața pentru Hristos ți-ai dat;
Bucură-te, că, în suferințe, pe El L-ai imitat;
Bucură-te, că spre Dumnezeu ochii ți-ai ațintit;
Bucură-te, că voința în virtuți o ai întărit;
Bucură-te, rob credincios al Domnului Hristos;
Bucură-te, că sfârșitul vieții ți-a fost sfânt și frumos;
Bucură-te, că de Duhul Sfânt ai fost luminat;
Bucură-te, că de ispitele lumii n-ai fost înșelat;
Bucură-te, că pe vicleanul șarpe l-ai făcut de rușine;
Bucură-te, că ceata sfinților s-a bucurat de tine;
Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Condacul 1

Alesule ostaș al lui Hristos, învrednicit de cununa slavei, cu moarte mucenicească te-ai izbăvit de moartea cea veșnică, de la întunericul păcatelor te-ai întors la lumina cea pururea fiitoare; primește rugăciunile aduse în cinstea ta și ne izbăvește din cursele vrăjmașului celui viclean, ca să-ți strigăm cu bucurie: Bucură-te, Bonifatie, mucenice multpătimitorule!

Rugăciuni - Acatistul Sfântului Mucenic Bonifatie pentru izbăvirea celor cuprinși de patima beției

O, Multpătimitorule și Prealăudate Mucenice Bonifatie, a ta mijlocire o cerem; rugăciunile noastre nu le trece cu vederea, ci milostivește-te și ne ascultă. Vezi pe frații și pe surorile noastre (numele) căzuți în patima beției, vezi că din pricina aceasta au căzut și de la Biserica-Mamă și mântuirea cea veșnică. O, Sfinte Mucenice Bonifatie, cu harul ce-l ai de la Dumnezeu, trezește-le inima și conștiința, salvează-i din prăpastia păcatului și adu-i iar la înfrânarea cea mântuitoare. Roagă-L pe Domnul Dumnezeu, pentru Care tu moarte mucenicească ai suferit, ca, iertându-ne greșelile noastre, să nu-Și întoarcă îndurarea de la fiii Săi, ci să întărească în noi trezvia, curăția și înfrânarea, și să întindă mână de ajutor celor ce au făgăduit abstinență de la băuturile alcolice, să-și poată ține făgăduința dată, zi și noapte veghind cu gândul la marele răspuns ce avem de dat la înfricoșătoarea Judecată de Apoi. Plăcutule al lui Dumnezeu, Mucenice, primește rugăciunile mamelor ce se roagă cu lacrimi pentru copiii lor pierduți în ghearele beției, ale cinstitelor femei ce plâng pentru bărbații lor, ale copiilor rămași orfani pe urma beției și ale noastre ale tuturor ce ne rugăm ție, și să ajungă gemetele noastre împreună cu rugăciunile tale la tronul Celui Preaînalt, să ne dăruiască tuturor sănătate și mântuire trupească și sufletească, iar mai presus de toate, Împărăția Sa cerească. Păzește-ne de ispitirile vicleanului vrăjmaș și de toate vicleșugurile lui, iar în ceasul trecerii noastre din viața aceasta, ajută-ne să trecem cu bine vămile văzduhului și cu rugăciunile tale să scăpăm de veșnica osândă. Roagă-L pe Domnul și Mântuitorul nostru să ne dăruiască dragoste nefățarnică pentru Dânsul și Biserica Sa, credință statornică și luptătoare contra vrăjmașilor văzuți și nevăzuți ai Bisericii și neamului și să ne acopere mila lui Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.

Acatistul Sfântului Mucenic Bonifatie pentru izbăvirea celor cuprinși de patima beției - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Mucenic Bonifatie pentru izbăvirea celor cuprinși de patima beției

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Mucenic Bonifatie - APĂSAȚI AICI

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfânta Veronica
(12 iulie)

FB Mess WA Like Potrivit Tradiției, Sfânta Veronica este femeia pe care Mântuitorul Iisus Hristos a vindecat-o de curgerea sângelui și care, mai târziu, Îi va întinde Mântuitorului o mahramă, spre a-și șterge chipul îndurerat […]

† Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron
(17 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron este cinstit ca mucenic pentru mărturisirea credinței pe care a făcut-o în fața prigonitorilor dar și pentru "Minunea Colivei" prin care a descoperit lucrurile ascunse apărând […]

† Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul
(8 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul a primit de la Dumnezeu mari daruri duhovnicești cu care alunga duhurile necurate tămăduindu-i de acestea pe cei bolnavi. Este serbat în calendarul ortodox în data de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram