Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul

5/5 - (3 votes)

Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul se poate citi pentru luminarea minții și a inimii pentru a înțelege și a mărturisi dreapta credință.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul - text

Tropar la Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul, glasul al 8-lea

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată Sfinte Părinte Maxim, înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Întărirea preoților, temelia dogmelor, trâmbița înțelepciunii și păstor al Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuții vrăjmași și închipuirile eretice cu tăria cunoștinței de Dumnezeu. Și în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru dragostea lui Hristos, ca drept și sfânt împreună cu tine să ne veselim de Dânsul. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Icosul 1

Împodobit fiind din tinerețe cu fire bună și minte dreaptă ai ajuns cel dintâi sfătuitor împărătesc, căci harul lui Dumnezeu strălucea din inima ta cu putere, întărindu-te în toată vremea:
Bucură-te, tinerețe ajunsă la vârsta bărbatului desăvârșit;
Bucură-te, înstrăinare de plăcerea cea purtătoare de moarte;
Bucură-te, curățire de patimi prin duhovniceștile nevoințe;
Bucură-te, lumină ajunsă în vârful muntelui;
Bucură-te, scriitor iscusit al dogmelor dumnezeiești pe tăblițele inimii;
Bucură-te, cuptor aprins de focul dragostei cerești;
Bucură-te, topire a împietririi cugetelor;
Bucură-te, tăcere ce lași să se audă voia Domnului;
Bucură-te, dar și negrăită bucurie a împlinirii ei;
Bucură-te, tărie a smereniei ce deschizi inimile;
Bucură-te, că ai fost îmbrăcat cu putere de sus;
Bucură-te, neîncetată pomenire de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 2

Văzând împuținarea credinței și întărirea eresurilor vătămătoare de suflet, ai lepădat, Sfinte Maxim, cinstea înaltei dregătorii pentru a te face monah, și luând în spate fericita cruce a iubirii, te-ai bucurat a cânta: Aliluia!

Icosul 2

Stâlp neclintit al Bisericii te-ai făcut, Cuvioase Maxim, prin scrisorile tale pe mulți în credință întărind. Însuși Împăratul Heraclie s-a lepădat de alcătuirile eretice, precum și Piros patriarhul, pe care l-ai înfrânt în sinodul din Cartagina. Căci ai arătat lămurit că precum sunt în Hristos două firi, tot așa sunt și două voințe și lucrări într-o Persoană nedespărțită:
Bucură-te, ostaș nebiruit al lui Hristos;
Bucură-te, râvnă neobosită spre mântuirea aproapelui;
Bucură-te, plâns și rugă pentru sufletele vrăjmașilor;
Bucură-te, îmbrăcare a celor goi de cunoștința duhovnicească;
Bucură-te, sprijin al celor clătinați de furtuna prigonirii;
Bucură-te, tămăduire minunată a bolilor rațiunii;
Bucură-te, inimă făcută piatră de altar;
Bucură-te, cuvânt făcut punte peste prăpastia morții;
Bucură-te, dor după întregirea Trupului lui Hristos;
Bucură-te, păzitor al comorilor Bisericii;
Bucură-te, gândire nedespărțită de har;
Bucură-te, iubire care Îl întrupezi pe Hristos;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 3

Din duhul ascultării sfântă îndrăzneală luând, ai arătat, Părinte Maxim, puterea dumnezeiască și îndumnezeitoare ce se revarsă din tainele Bisericii. Iar noi, împărtășindu-ne de dânsa, cântăm cu mulțumire : Aliluia!

Icosul 3

Pentru Sfinții Îngeri care sunt de față și scriu pe cei ce intră în biserică și se înfățișează lui Dumnezeu și care fac rugăciuni pentru ei, ai sfătuit pe creștini să fie nelipsiți de la Sfânta Liturghie. Dar mai ales pentru revărsarea Sfântului Duh, care preface pe cei de față și îi rezidește în Hristos, potrivit cu însușirile lor:
Bucură-te, lepădare a necredinței și micșorare a păcătoșeniei;
Bucură-te, sporire a virtuții și alungare a neștiinței;
Bucură-te, adăugire a cunoștinței și ascultare a cuvintelor dumnezeiești;
Bucură-te, deprindere și dispoziție a inimii întărite și neclintite în cele sfinte;
Bucură-te, aplecare a voii cu desfătare spre cele de Sus;
Bucură-te, sfârșit al cugetului lumesc și așezare în cele duhovnicești;
Bucură-te, închidere a ușii simțurilor și curățire a lor de idolii păcatelor;
Bucură-te, icoană a iubirii de Dumnezeu și de oameni;
Bucură-te, mulțumire pentru chipurile minunate ale mântuirii;
Bucură-te, unire și deopotrivă cinste cu Îngerii în lauda Sfintei Treimi;
Bucură-te, înfiere în harul Sfântului Duh și împreunare cu Hristos;
Bucură-te, părtășie și asemănare cu Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 4

Urmând Maicii Domnului, Cuvioase Maxim, te-ai făcut carte vie în care S-a scris Cuvântul lui Dumnezeu cu pana Duhului și binecuvântarea Tatălui. Pentru aceasta împreună cu tine slavoslovim: Aliluia!

Icosul 4

Viața Preacuratei Născătoarei de Dumnezeu ai zugrăvit-o în cuvânt ca pe o icoană preaminunată, pe care ai dăruit-o tuturor celor ce i se închină cu credință:
Bucură-te, virtute ce Îl întrupezi pe Hristos;
Bucură-te, pajiște înrourată de slava Sfintei Fecioare;
Bucură-te, smerenie străluminată de Chipul Maicii Domnului;
Bucură-te, chemare și laudă a numelui Împărătesei;
Bucură-te, biruință asupra morții mijlocită de Maica Luminii;
Bucură-te, părtășie cu Pomul Vieții din Potirul Nesecat;
Bucură-te, rugă ce pogori milostivirea Celei ce s-a făcut Scară de la pământ la cer;
Bucură-te, închinare la Icoana Fecioarei cu Pruncul Iisus în brațe;
Bucură-te, călăuză spre Izvorul tămăduirii;
Bucură-te, minte luminată de privirea Celei pline de har;
Bucură-te, pătimire a iubirii dumnezeiești pentru rugăciunile Celei mutate cu trupul la Cer;
Bucură-te, râvnă isihastă, hrănită de Rugul cel aprins;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 5

Unindu-te cu Dumnezeu prin har, te-ai slobozit, Sfinte Maxim, de lanțul legii păcatului și doctor iscusit al sufletelor te-ai arătat. Prin povățuirile tale ne călăuzești spre Limanul desăvârșirii, ca întăriți în har să ne bucurăm de Domnul, cântând: Aliluia!

Icosul 5

Pe toți oamenii la fel îi iubeai, Cuvioase Părinte, și neîncetat te rugai lui Hristos pentru ei. Iar mulți dintre aceștia, cucerindu-se de învățăturile tale și urmând viața ta îmbunătățită, se învăpăiau de dumnezeiescul dor:
Bucură-te, adânc de metanie ce chemi adâncul smereniei lui Hristos;
Bucură-te, mișcare spre cele dumnezeiești nepovârnită de patimi;
Bucură-te, temere de Domnul ce îndepărtezi învârtoșarea nepăsării;
Bucură-te, înfrânare ce oprești ca un zid intrarea patimilor;
Bucură-te, sărăcie cu duhul ce adăpostești comorile harului;
Bucură-te, ascultare, neclintită din lumina adevărului;
Bucură-te, lepădare a poftei de plăcere și a fricii de durere;
Bucură-te, poftă după dumnezeirea atotsfântă;
Bucură-te, iuțime aprinsă de pacea cerească;
Bucură-te, mântuitoare neștiință de cele deșarte;
Bucură-te, risipire prin cunoștință a îngrămădirilor nevăzute;
Bucură-te, rugăciune de foc ce pogori pe Hristos în inimă;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 6

Prin lucrarea virtuților curățire de patimi, prin contemplare aflarea rațiunilor dumnezeiești din lucruri, prin pătimirea răpirii în duh, comuniunea cu Dumnezeu după har, toate acestea le-ai arătat trepte ale desăvârșirii celor ce cântă în urcușul lor: Aliluia!

Icosul 6

Iubirea cea mare a lui Dumnezeu pentru făptura Sa o ai mărturisit, căci pentru aceasta S-a întrupat, ca omul să se îndumnezeiască și să aducă printr-însul la Sine zidirea prinos de Liturghie. Și așa împreună să zugrăvească Chipul Iubirii, icoana de împărăție:
Bucură-te, floare a smereniei udată de roua pocăinței;
Bucură-te, apă a virtuții prefăcută în vinul iubirii;
Bucură-te, cugetare curățită de închipuiri;
Bucură-te, pășire în icoana isihiei;
Bucură-te, naștere de Sus;
Bucură-te, transfigurare a firii în Hristos;
Bucură-te, răstignire pe Crucea Iubirii;
Bucură-te, înviere din mormântul păcatului;
Bucură-te, înălțare pe norii vederii duhovnicești;
Bucură-te, vas ales al Duhului;
Bucură-te, îmbrățișare de fiu a Celui Necuprins;
Bucură-te, inimă în închinare la Hotarul Veșniciei;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 7

Negura înșelării pustia altarele inimilor, semănând cu îngrozire urâciunea eresurilor. Dar tu, Sfinte Maxim, ai rușinat cu lumina Duhului cugetările cele strâmbe, și le-ai zdrobit de Piatra Hristos. Pentru aceasta, cu mulțumire, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Ai îndreptat cu pricepere cârma Bisericii, ca pe a unei corăbii ce poartă spre limanul mântuirii comoara credinței și podoaba vieții celei după Dumnezeu:
Bucură-te, că ai ajuns cu duhul la treapta arhieriei;
Bucură-te, stăruință în virtute și contemplație;
Bucură-te, iuțime preschimbată în iubire;
Bucură-te, poftă prefăcută în cerească bucurie;
Bucură-te, rațiune imprimată după cuviință în puterile sufletului;
Bucură-te, grijă și căutare doar a Împărăției Cerurilor;
Bucură-te, că te-ai născut în duh de la Părintele Veacului Viitor;
Bucură-te, cheie ce descui inimii ușile mântuirii;
Bucură-te, dreaptă socoteală ce alegi grâul de neghină;
Bucură-te, propovăduitorule al lui Hristos în două firi neamestecate și nedespărțite;
Bucură-te, zugrav al tainei teandrice a unirii necontopite a celor două firi, voințe și lucrări ale lui Hristos
Bucură-te, aluat ce dospești frământătura cugetării de Dumnezeu
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 8

O fire, o voință și o lucrare în trei Persoane ai mărturisit în Sfânta Treime, iar pe Dumnezeu Cel întrupat L-ai propovăduit într-un Ipostas cu două firi, voințe și lucrări, strigând: Aliluia!

Icosul 8

Ca o luntre cârmuită de Sus ai străbătut oceanul cuvintelor Duhului și ai aflat vederile dogmelor tainice. Apoi, ridicând zăbranicul literei prin tâlcuiri de Dumnezeu insuflate, ai plinit, Părinte Maxim, legea duhovnicească:
Bucură-te, inimă închinată poruncilor dumnezeiești;
Bucură-te, păzire de oprirea pe calea virtuților;
Bucură-te, mișcare nemișcată de patimi spre cele de Sus;
Bucură-te, minte curățită și împodobită cu rațiunile divine;
Bucură-te, mistuire duhovnicească a lumii sensibile;
Bucură-te, cercetare evlavioasă a înțelesurilor Scripturii;
Bucură-te, tăiere-împrejur a inimii prin cuvântul harului;
Bucură-te, cunoaștere din contemplarea lucrurilor a cauzelor dumnezeiești;
Bucură-te, memorie neștearsă a frumuseții cerești;
Bucură-te, urcuș isihast în sânul tăcerii neapropiate;
Bucură-te, priveghere de taină în așteptarea Mirelui Hristos;
Bucură-te, umblare prin iubire în lumina Sfântului Duh;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 9

În toate contemplai, Cuvioase Maxim, taina Întrupării Cuvântului, prin care Dumnezeu dă ființă creației, îmbrățișând-o, iar creația se face Biserică-Trup hristic, primindu-L pe Cel Căruia Sfinții Îngeri Îi cântă cu cutremur: Aliluia!

Icosul 9

Ai arătat, Sfinte Maxim, că Dumnezeu a creat zidirea cea văzută și nevăzută din nimic, prin bunăvoința Sa, și sufletele deodată cu corpurile, după rațiunile subzistând în El dinainte de veacuri. Iar unirea rațiunilor proprii de creație cu loghii divini este însuși urcușul nesfârșit în Hristos spre veșnica împărtășire de iubire:
Bucură-te, lucrare a virtuții, prin comuniunea cu Hristos;
Bucură-te, oglindă a inimii îndreptată către Dumnezeu;
Bucură-te, luminare a conștiinței de razele Cuvântului;
Bucură-te, întipărire prin virtuți în trup a rațiunilor dumnezeiești;
Bucură-te, bucurie a odihnei mai presus de mișcare și nemișcare;
Bucură-te, că în desăvârșirea dragostei nu încape săturarea;
Bucură-te, descoperire în sânul lumii a lucrării energiilor necreate;
Bucură-te, stare față-n față a creației cu Iubirea mai presus de fire;
Bucură-te, trecere prin focul înfricoșător al Iubirii;
Bucură-te, zugrăvire de taină a Judecății Viitoare;
Bucură-te, prefacere a firii prin unirea îndumnezeitoare cu Hristos;
Bucură-te, leagăn isihast, ce odihnești iubirea Sfintei Treimi;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 10

Ai făcut pe fericitul Martin, Episcopul Romei, să adune sinod și să anatemizeze mărturisirea eretică a împăratului Constans. Disprețuind viața trecătoare ți-ai pus, Părinte Maxim, sufletul pentru Hristos, ca să poți cânta lui Dumnezeu cu neîntinată conștiință: Aliluia!

Icosul 10

Prins fiind împreună cu ucenicii tăi și cu Episcopul Martin, ai fost adus înaintea împăratului și judecat fără de rușine. Iar în cuvânt ai rămas nebiruit și în răbdarea îngrozirilor netulburat, pentru care ai fost surghiunit în Tracia:
Bucură-te, neoprită chemare a milostivirii lui Dumnezeu;
Bucură-te, încredere nețărmurită în Pronia dumnezeiască;
Bucură-te, legare de Hristos dezlegătoare de amăgire;
Bucură-te, sfântă îndrăzneală împreunată cu smerita cugetare;
Bucură-te, drum nerătăcitor al adevărului;
Bucură-te, râvnă spre surparea peretelui despărțitor al păcatului;
Bucură-te, temere curată de Domnul;
Bucură-te, alergare spre cununa chemării de Sus;
Bucură-te, tărie a blândeții și neclintire a vederii de taină;
Bucură-te, înțelegere apostolică și slujire îngerească;
Bucură-te, limpezime străbătută de razele dumnezeiești;
Bucură-te, pătimire de bunăvoie doar în cămașa iubirii;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 11

De încă două ori ai fost adus în Constantinopol la judecată și iarăși ai fost surghiunit, căci nu puteau opri amăgitorii râul dumnezeieștilor învățături ce izvorau din gura ta, odată cu îngereasca cântare: Aliluia!

Icosul 11

Nu te-ai împărtășit, lumină fiind lumii, cu cei stăpâniți de întunericul relei credințe, pentru Hristos batjocuri și sfărâmarea trupului primind. Tăindu-ți-se limba și mâna dreaptă, prin vorbirea mai presus de fire fără de limbă ai rușinat desăvârșit pe eretici, spre slava lui Dumnezeu:
Bucură-te, înecare a credinței greșite în sângele mucenicesc;
Bucură-te, grăire în limba de foc a Duhului;
Bucură-te, scriere în Cartea Vieții cu puterea Crucii;
Bucură-te, că durerile cele mari le-ai socotit ca nimic pentru Hristos;
Bucură-te, că nevoințele pustnicești te-au pregătit de cele mucenicești;
Bucură-te, lipsire de orice mângâiere omenească pentru Mângâietorul ceresc;
Bucură-te, că prin rănile fără de număr te-ai asemănat lui Hristos;
Bucură-te, nimicire prin har a puterilor vrăjmașe;
Bucură-te, pregătire jertfelnică a cărărilor Cuvântului;
Bucură-te, pogorâre în adâncul smereniei;
Bucură-te, auzire peste fire a psalmodiei îngerești;
Bucură-te, mireasmă a nestricăciunii;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 12

Mângâiat de mai înainte prin dumnezeiasca arătare, ce ți-a însemnat ziua și ceasul sfârșitului, te-ai gătit cu bucurie pentru Mirele Hristos, mult pătimitorule. Iar la vremea rânduită ți-ai dat sufletul în mâinile Lui, cântând cu veselie negrăită: Aliluia!

Icosul 12

La mormântul tău s-au văzut trei făclii, ce străluceau cu minune și încredințau pe toți de slava cerească de care te-a învrednicit Preasfânta Treime. Din harul Ei împărtășindu-te, Cuvioase Maxim, luminează prin rugăciunile tale și sufletele noastre:
Bucură-te, sălășluire în lumina neînserată;
Bucură-te, îndulcire de strălucirea Sfintei Treimi;
Bucură-te, suferință pentru Hristos prefăcută în bogăție de har;
Bucură-te, că Fiul Însuși a mărturisit pentru tine înaintea Tatălui;
Bucură-te, că Îl însoțești în Veșnicie;
Bucură-te, vedere de icoană a lumii;
Bucură-te, citire în Cartea de taină a Vieții celei Veșnice;
Bucură-te, închinare de Fiu;
Bucură-te, luminare de Duh;
Bucură-te, bucurie a îmbrățișării părintești;
Bucură-te, chip înveșmântat cu focul iubirii dumnezeiești;
Bucură-te, chip făcut icoană, cer și pământ în unire;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 13

Cu mărturisiri sfințite te-ai împodobit și te-ai ridicat încununat de la pământ, către lumina cea neînserată și către mărire, Părinte Maxim. Pentru aceasta, harul Lui Dumnezeu sălășluiește în sfintele tale moaște, iar noi cinstim pomenirea ta și te chemăm să mijlocești sufletelor noastre milă de la Hristos, cântând împreună cu tine: Aliluia! (de 3 ori)

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Împodobit fiind din tinerețe cu fire bună și minte dreaptă ai ajuns cel dintâi sfătuitor împărătesc, căci harul lui Dumnezeu strălucea din inima ta cu putere, întărindu-te în toată vremea:
Bucură-te, tinerețe ajunsă la vârsta bărbatului desăvârșit;
Bucură-te, înstrăinare de plăcerea cea purtătoare de moarte;
Bucură-te, curățire de patimi prin duhovniceștile nevoințe;
Bucură-te, lumină ajunsă în vârful muntelui;
Bucură-te, scriitor iscusit al dogmelor dumnezeiești pe tăblițele inimii;
Bucură-te, cuptor aprins de focul dragostei cerești;
Bucură-te, topire a împietririi cugetelor;
Bucură-te, tăcere ce lași să se audă voia Domnului;
Bucură-te, dar și negrăită bucurie a împlinirii ei;
Bucură-te, tărie a smereniei ce deschizi inimile;
Bucură-te, că ai fost îmbrăcat cu putere de sus;
Bucură-te, neîncetată pomenire de Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Condacul 1

Întărirea preoților, temelia dogmelor, trâmbița înțelepciunii și păstor al Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuții vrăjmași și închipuirile eretice cu tăria cunoștinței de Dumnezeu. Și în focul mucenicesc te-ai aruncat pentru dragostea lui Hristos, ca drept și sfânt împreună cu tine să ne veselim de Dânsul. Pentru aceasta îți cântăm: Bucură-te, Sfinte Cuvioase Maxim, alăută a Sfintei Treimi, luminătorule cel mare în faptă și cuvânt!

Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Maxim Marturisitorul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia
(1 martie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia a rămas în amintirea Bisericii ca o mare făcătoare de minuni, la vederea cărora mulți au venit la creștinism. În mai multe rânduri, pentru rugăciunea sa plină […]

† Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul
(4 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Nichifor Leprosul este cunoscut pentru faptul că, după trecerea sa la Domnul, a vindecat mulți bolnavi care s-au atins de moaștele sale sau i-au cerut ajutorul prin rugăciune. Este […]

† Sfântul Gherasim din Kefalonia, vindecătorul bolilor psihice
(20 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Gherasim din Kefalonia este cunoscut, datorită minunilor pe care le-a săvârșit, ca protector și tămăduitor atât al celor care suferă de boli psihice, cât și al persoanelor demonizate. El este […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram